(EU) 2017/2395Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2395 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál a pro zacházení s některými expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru denominovanými v národní měně kteréhokoli členského státu jako s velkými expozicemi (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 27-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. prosince 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2395

ze dne 12. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál a pro zacházení s některými expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru denominovanými v národní měně kteréhokoli členského státu jako s velkými expozicemi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. července 2014 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 9 Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“). IFRS 9 má za cíl zdokonalit účetní vykazování finančních nástrojů tím, že řeší problémy, které v této oblasti vyvstaly během finanční krize. IFRS 9 zejména reaguje na výzvu skupiny G20 přejít k modelu, který pro účely zaúčtování očekávaných úvěrových ztrát z finančních aktiv sleduje v budoucnu delší časový horizont. V souvislosti se zaúčtováním očekávaných úvěrových ztrát z finančních aktiv nahrazuje Mezinárodní účetní standard (IAS) 39.

(2)

Komise přijala IFRS 9 nařízením Komise (EU) 2016/2067 (4). V souladu s uvedeným nařízením mají úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen „instituce“), které sestavují svoje účetní závěrky podle IFRS, povinnost uplatňovat IFRS 9 od prvního dne prvního účetního období, které začíná dne 1. ledna 2018 nebo později.

(3)

Uplatňování IFRS 9 může vést k náhlému výraznému zvýšení opravných položek na očekávané úvěrové ztráty a v důsledku toho k náhlému poklesu kmenového kapitálu tier 1 institucí. Přestože se Basilejský výbor pro bankovní dohled v současné době zabývá dlouhodobějším regulatorním zacházením s opravnými položkami na očekávané úvěrové ztráty, do nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5) by měla být vložena přechodná opatření, která umožní zmírnit zmíněný potenciální výrazný negativní dopad vykazování očekávaných úvěrových ztrát na kmenový kapitál tier 1.

(4)

Ve svém usnesení ze dne 6. října 2016 o mezinárodních standardech finančního výkaznictví IFRS 9 (6) vyzval Evropský parlament k uplatnění režimu postupného zavádění, který by zmírnil dopady nového modelu pro znehodnocení obsaženého v IFRS 9.

(5)

Jestliže počáteční rozvaha instituce ke dni prvního použití IFRS 9 odráží ve srovnání s konečnou rozvahou k předchozímu dni pokles kmenového kapitálu tier 1 v důsledku zvýšených opravných položek na očekávané úvěrové ztráty včetně opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku A k IFRS 9 stanovenému v příloze nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 (7) (dále jen „příloha týkající se IFRS 9“), mělo by být této instituci dovoleno, aby část zvýšených opravných položek na očekávané úvěrové ztráty zahrnovala po určité přechodné období do svého kmenového kapitálu tier 1. Toto přechodné období by mělo trvat nejdéle pět let a mělo by začít v roce 2018. Příslušná část opravných položek na očekávané úvěrové ztráty, kterou lze do kmenového kapitálu tier 1 zahrnout, by měla postupně klesat až na nulu, tak aby bylo zajištěno plné uplatňování IFRS 9 od prvního dne po skončení přechodného období. Dopad, který opravné položky na očekávané úvěrové ztráty mají na kmenový kapitál tier 1, by však v průběhu přechodného období plně neutralizován být neměl.

(6)

Instituce by se měly rozhodnout, zda budou tato přechodná opatření uplatňovat, a informovat o tom příslušný orgán. V průběhu přechodného období by měla mít instituce možnost své prvotní rozhodnutí jednou zvrátit, a to s předchozím svolením příslušného orgánu, který by měl zajistit, aby toto rozhodnutí nebylo motivováno úvahami souvisejícími s regulatorní arbitráží.

(7)

Jelikož by se opravné položky na očekávané úvěrové ztráty vytvářené po dni, k němuž instituce poprvé použije IFRS 9, mohly neočekávaně zvýšit vlivem zhoršujícího se makroekonomického výhledu, měla by být v těchto případech institucím poskytnuta další úleva.

(8)

Od institucí, jež se rozhodnou uplatňovat přechodná opatření, by mělo být vyžadováno, aby upravily výpočet regulatorních položek, jež jsou opravnými položkami na očekávané úvěrové ztráty přímo dotčeny, a zajistily tak, že u nich nedojde k nepřiměřenému snížení kapitálových požadavků. Například specifické úpravy o úvěrové riziko, jimiž se v rámci standardizovaného přístupu snižuje hodnota expozice o úvěrové riziko, by měly být sníženy koeficientem, který má za následek zvýšení hodnoty expozice. Tím by se zajistilo, aby u instituce nedošlo ke zvýšení jejího kmenového kapitálu tier 1 v důsledku přechodných opatření a současně s tím i ke snížení hodnoty expozice.

(9)

Instituce, jež se rozhodnou uplatňovat přechodná opatření v souvislosti s IFRS 9, uvedená v tomto nařízení, by měly veřejně zpřístupnit informace o kapitálu, kapitálových poměrech i pákovém poměru jak s uplatněním těchto opatření, tak bez něj, aby byla veřejnost s to určit dopad těchto opatření.

(10)

Rovněž je vhodné stanovit přechodná opatření týkající se vynětí z limitu velkých expozic, která jsou k dispozici pro expozice vůči určitému dluhu veřejného sektoru členských států denominovanému v národní měně kteréhokoli členského státu. Přechodné období by mělo trvat tři roky od 1. ledna 2018 a mělo by se týkat expozic tohoto druhu nabytých dne 12. prosince 2017 nebo později, zatímco u expozic tohoto druhu nabytých před uvedeným dnem by měl být zachován dosavadní stav a vynětí z limitu velkých expozic by se na ně mělo vztahovat i nadále.

(11)

S cílem umožnit, aby přechodná opatření stanovená v tomto nařízená mohla být uplatňována od 1. ledna 2018, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(12)

Nařízení (EU) č. 575/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 473a

Zavedení IFRS 9

1.   Odchylně od článku 50 mohou do konce přechodného období stanoveného v odstavci 6 tohoto článku následující instituce zahrnout do svého kmenového kapitálu tier 1 částku vypočtenou v souladu s tímto odstavcem:

a)

instituce, které sestavují své účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002;

b)

instituce, které na základě čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení provádějí oceňování aktiv a podrozvahových položek a určování výše kapitálu v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002;

c)

instituce, které provádějí oceňování aktiv a podrozvahových položek v souladu s účetními standardy podle směrnice 86/635/EHS a které používají model očekávaných úvěrových ztrát, který je stejný jako model používaný v mezinárodních účetních standardech přijatých postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

Částka uvedená v prvním pododstavci se vypočítá jako součet těchto hodnot:

a)

u expozic podléhajících rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 2 částky (ABSA) vypočtené podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

A2,SA = částka vypočtená podle odstavce 2;

A4,SA = částka vypočtená podle odstavce 4 na základě částek vypočtených podle odstavce 3;

f= příslušný koeficient stanovený v odstavci 6;

t= zvýšení kmenového kapitálu tier 1 vlivem daňové odpočitatelnosti částek A2,SA a A4,SA;

b)

u expozic podléhajících rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 3 částky (ABIRB) vypočtené podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

A2,IRB = částka vypočtená podle odstavce 2 a upravená podle odst. 5 písm. a);

A4,IRB = částka vypočtená podle odstavce 4 na základě částek vypočtených podle odstavce 3 a upravených podle odst. 5 písm. b) a c);

f= příslušný koeficient stanovený v odstavci 6;

t= zvýšení kmenového kapitálu tier 1 vlivem daňové odpočitatelnosti částek A2,IRB a A4,IRB.

2.   Částku A2,SA uvedenou v odst. 1 druhém pododstavci písm. a) a částku A2,IRB uvedenou v odst. 1 druhém pododstavci písm. b) vypočítají instituce jako vyšší z částek uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce samostatně pro své expozice podléhající rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 2 a pro své expozice podléhající rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 3:

a)

nula;

b)

částka vypočtená podle bodu i) a snížená o částku vypočtenou podle bodu ii):

i)

součet dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát stanovených podle bodu 5.5.5 IFRS 9 stanoveného v příloze nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 (dále jen „příloha týkající se IFRS 9“) a výše opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 k 1. lednu 2018 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9;

ii)

celková výše ztrát ze snížení hodnoty u finančních aktiv zařazených do kategorií úvěry a jiné pohledávky, finanční investice držené do splatnosti a realizovatelná finanční aktiva ve smyslu bodu 9 IAS 39, jiná než kapitálové nástroje a podílové jednotky nebo akcie v subjektech kolektivního investování, stanovená v souladu s body 63, 64, 65, 67, 68 a 70 IAS 39 stanovenými v příloze nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 k 31. prosinci 2017 nebo ke dni předcházejícímu dni prvotního použití IFRS 9.

3.   Instituce vypočítají samostatně pro expozice podléhající rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 2 a pro expozice podléhající rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 3 částku, o kterou částka uvedená v písmeni a) převyšuje částku uvedenou v písmeni b):

a)

součet dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát stanovených podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 s vyloučením opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku A přílohy týkající se IFRS 9, k datu vykázání;

b)

součet dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát stanovených podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 s vyloučením opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 2018 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9.

4.   Pro expozice podléhající rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 2 dosadí instituce v případě, že částka stanovená podle odst. 3 písm. a) převýší částku stanovenou v odst. 3 písm. b), za hodnotu A4,SA rozdíl těchto částek; jinak dosadí za hodnotu A4,SA nulu.

Pro expozice podléhající rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 3 dosadí instituce v případě, že částka stanovená podle odst. 3 písm. a) po uplatnění odst. 5 písm. b) převýší částku pro tyto expozice stanovenou v odst. 3 písm. b) po uplatnění odst. 5 písm. c), za hodnotu A4,IRB rozdíl těchto částek; jinak dosadí za hodnotu A4,IRB nulu.

5.   U expozic podléhajících rizikovému vážení podle části třetí hlavy II kapitoly 3 použijí instituce odstavce 2 až 4 takto:

a)

při výpočtu A2,IRB instituce sníží každou z částek vypočtených podle odst. 2 písm. b) bodů i) a ii) tohoto článku o úhrnnou výši očekávaných ztrát vypočtenou podle čl. 158 odst. 5, 6 a 10 k 31. prosinci 2017 nebo ke dni předcházejícímu dni prvotního použití IFRS 9. Je-li výsledkem tohoto výpočtu u částky uvedené v odst. 2 písm. b) bodě i) tohoto článku záporné číslo, dosadí instituce za hodnotu této částky nulu. Je-li výsledkem tohoto výpočtu u částky uvedené v odst. 2 písm. b) bodě ii) tohoto článku záporné číslo, dosadí instituce za hodnotu této částky nulu;

b)

instituce nahradí částku vypočtenou podle odst. 3 písm. a) tohoto článku součtem dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát stanovených podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 s vyloučením opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku A přílohy týkající se IFRS 9, sníženým o úhrnnou výši souvisejících očekávaných ztrát pro tyto expozice vypočtenou podle čl. 158 odst. 5, 6 a 10 k datu vykázání. Je-li výsledkem tohoto výpočtu záporné číslo, dosadí instituce za hodnotu částky v odst. 3 písm. a) tohoto článku nulu;

c)

instituce nahradí částku vypočtenou podle odst. 3 písm. b) tohoto článku součtem dvanáctiměsíčních očekávaných úvěrových ztrát stanovených podle bodu 5.5.5 přílohy týkající se IFRS 9 a výše opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání stanovené podle bodu 5.5.3 přílohy týkající se IFRS 9 s vyloučením opravné položky na očekávané úvěrové ztráty za dobu trvání u finančních aktiv, která jsou úvěrově znehodnocena, jak je vymezeno v dodatku A přílohy týkající se IFRS 9, k 1. lednu 2018 nebo ke dni prvotního použití IFRS 9 sníženým o úhrnnou výši souvisejících očekávaných ztrát pro tyto expozice vypočtenou podle čl. 158 odst. 5, 6 a 10. Je-li výsledkem tohoto výpočtu záporné číslo, dosadí instituce za hodnotu částky uvedenou v odst. 3 písm. b) tohoto článku nulu.

6.   Při výpočtu částky ABSA uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a) a částky ABIRB uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. b) použijí instituce tyto koeficienty:

a)

0,95 v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018;

b)

0,85 v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019;

c)

0,7 v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020;

d)

0,5 v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021;

e)

0,25 v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Instituce, jejichž účetní období začíná po 1. lednu 2018, avšak před 1. lednem 2019, upraví data uvedená v písm. a) až e) prvního pododstavce tak, aby odpovídala jejich účetnímu období, oznámí upravená data svému příslušnému orgánu a zveřejní je.

Instituce, jež začnou účetní standardy uvedené v odstavci 1 používat 1. ledna 2019 nebo později, použijí příslušný koeficient podle prvního pododstavce písm. b) až e) počínaje koeficientem odpovídajícím roku prvního použití uvedených účetních standardů.

7.   Pokud instituce do svého kmenového kapitálu tier 1 zahrne částku podle odstavce 1 tohoto článku, přepočítá veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a ve směrnici 2013/36/EU, které používají kteroukoli z následujících položek, a to tak, že nezohlední účinky, jež na tyto položky mají opravné položky na očekávané úvěrové ztráty zahrnuté do jejího kmenového kapitálu tier 1:

a)

výše odložených daňových pohledávek, která se od kmenového kapitálu tier 1 odečítá podle čl. 36 odst. 1 písm. c) nebo je rizikově vážena podle čl. 48 odst. 4;

b)

hodnota expozice stanovená podle čl. 111 odst. 1, přičemž se specifické úpravy o úvěrové riziko, kterými se hodnota expozice snižuje, vynásobí tímto faktorem navýšení (sf):

Formula

kde:

ABSA = částka vypočtená podle odst. 1 druhého pododstavce písm. a);

RASA = celkový objem specifických úprav o úvěrové riziko;

c)

objem položek kapitálu tier 2 vypočtený podle čl. 62 písm. d).

8.   Během období stanoveného v odstavci 6 tohoto článku instituce, které se rozhodly uplatňovat přechodná opatření stanovená v tomto článku, zpřístupní vedle informací požadovaných v části osmé informace o objemu kapitálu, kmenovém kapitálu tier 1 a kapitálu tier 1, poměru kmenového kapitálu tier 1, kapitálovém poměru tier 1, celkovém kapitálovém poměru a pákovém poměru, které by měly, kdyby tento článek neuplatňovaly.

9.   Instituce se rozhodne, zda bude opatření stanovená v tomto článku během přechodného období uplatňovat, a o svém rozhodnutí informuje do 1. února 2018 příslušný orgán. V průběhu přechodného období může instituce své prvotní rozhodnutí jednou zvrátit, jestliže k tomu předtím obdržela svolení příslušného orgánu. Všechna rozhodnutí učiněná podle tohoto pododstavce instituce zveřejní.

Instituce, která se rozhodla uplatňovat přechodná opatření stanovená v tomto článku, se může rozhodnout neuplatňovat odstavec 4, v kterémžto případě o svém rozhodnutí informuje do 1. února 2018 příslušný orgán. V tomto případě dosadí instituce za hodnotu A4 uvedenou v odstavci 1 nulu. V průběhu přechodného období může instituce své prvotní rozhodnutí jednou zvrátit, jestliže k tomu předtím obdržela svolení příslušného orgánu. Všechna rozhodnutí učiněná podle tohoto pododstavce instituce zveřejní.

10.   V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 vydá EBA do 30. června 2018 pokyny týkající se požadavků na zveřejňování informací podle tohoto článku.“

2)

V článku 493 se doplňují tyto odstavce:

„4.   Odchylně od čl. 395 odst. 1 mohou příslušné orgány institucím dovolit nabývat kterékoli z expozic stanovených v odstavci 5 tohoto článku, jež splňují podmínky stanovené v odstavci 6 tohoto článku, až do této výše:

a)

100 % kapitálu tier 1 instituce do 31. prosince 2018;

b)

75 % kapitálu tier 1 instituce do 31. prosince 2019;

c)

50 % kapitálu tier 1 instituce do 31. prosince 2020.

Limity uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c) se uplatní na hodnoty expozic po zohlednění účinku snižování úvěrového rizika podle článků 399 až 403.

5.   Přechodná opatření stanovená v odstavci 4 se použijí na tyto expozice:

a)

aktiva představující pohledávky vůči ústředním vládám, centrálním bankám nebo subjektům veřejného sektoru členských států;

b)

aktiva představující pohledávky výslovně zaručené ústředními vládami, centrálními bankami nebo subjekty veřejného sektoru členských států;

c)

jiné expozice vůči ústředním vládám, centrálním bankám nebo subjektům veřejného sektoru členských států nebo jimi zaručené;

d)

aktiva představující pohledávky vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členských států, s nimiž se podle čl. 115 odst. 2 zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě;

e)

jiné expozice vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členských států nebo jimi zaručené, s nimiž se podle čl. 115 odst. 2 zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě.

Pro účely prvního pododstavce písm. a), b) a c) se přechodná opatření stanovená v odstavci 4 tohoto článku použijí pouze na aktiva a jiné expozice vůči subjektům veřejného sektoru nebo jimi zaručené, s nimiž se podle čl. 116 odst. 4 zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě, regionální vládě nebo místnímu orgánu. Pokud se s aktivy a jinými expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru nebo jimi zaručenými zachází podle čl. 116 odst. 4 jako s expozicemi vůči regionální vládě nebo místnímu orgánu, použijí se přechodná opatření stanovená v odstavci 4 tohoto článku pouze tam, kde se s expozicemi vůči dané regionální vládě nebo místnímu orgánu podle čl. 115 odst. 2 zachází jako s expozicemi vůči ústřední vládě.

6.   Přechodná opatření stanovená v odstavci 4 tohoto článku se použijí pouze tehdy, splňuje-li expozice uvedená v odstavci 5 tohoto článku všechny tyto podmínky:

a)

expozici by podle čl. 495 odst. 2 ve znění platném k 31. prosinci 2017 byla přidělena riziková váha 0 %;

b)

expozice byla nabyta dne 12. prosince 2017 nebo později.

7.   Expozice uvedená v odstavci 5 tohoto článku, která byla nabyta před 12. prosincem 2017 a které byla k 31. prosinci 2017 podle čl. 495 odst. 2 přidělena riziková váha 0 %, je z uplatňování čl. 395 odst. 1 vyňata.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Stanovisko ze dne 8. listopadu 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 209, 30.6.2017, s. 36.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2017.

(4)  Nařízení Komise (EU) 2016/2067 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (Úř. věst. L 323, 29.11.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU