(EU) 2017/2369Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2369 ze dne 18. prosince 2017 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 337, 19.12.2017, s. 26-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2369

ze dne 18. prosince 2017

o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 (2) bylo přijato v návaznosti na nedostatky zjištěné při auditech auditorského útvaru Komise při provádění úředních kontrol produkce mlžů v Turecku určených pro vývoz do Unie a rovněž v návaznosti na oznámení členských států o nevyhovujících zásilkách mlžů pocházejících z Turecka, které nesplňovaly mikrobiologické normy Unie.

(2)

Při posledním auditu, který se uskutečnil v září 2015, auditorský útvar Komise zjistil, že závažné nedostatky v systému kontroly mlžů určených pro vývoz do Unie nadále přetrvávají. Příslušné turecké orgány předložily informace týkající se nápravných opatření, která byla zahájena v zájmu odstranění zmíněných nedostatků. Nicméně některé z těchto nedostatků, zejména v souvislosti s prací laboratoří, nadále přetrvávají.

(3)

Vzhledem k povaze předmětných produktů by se tedy doba použitelnosti prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013 měla prodloužit, než budou získány dostatečné záruky, než budou testy prováděné členskými státy prokazovat, že jsou zásilky vyhovující, a než následný audit potvrdí, že zrušení opatření je možné.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 5 druhém pododstavci prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013 se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 ze dne 31. července 2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka (Úř. věst. L 205, 1.8.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU