(EU) 2017/2361Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ze dne 14. září 2017 o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí

Publikováno: Úř. věst. L 337, 19.12.2017, s. 6-14 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. září 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2361

ze dne 14. září 2017

o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (1), a zejména na čl. 65 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prozatímní systém splátek příspěvků na správní výdaje výboru stanovený v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1310/2014 (2) vycházel ze zjednodušené metodiky a vztahoval se pouze na omezenou skupinu subjektů, konkrétně pak na subjekty považované Evropskou centrální bankou (ECB) za významné (dále jen „významné subjekty“). Tento prozatímní systém byl zaveden s cílem zajistit finanční prostředky pro zřízení výboru a zároveň minimalizovat administrativní zátěž pro výbor, který v té době měl pouze omezenou strukturu a provozní kapacitu. Prozatímní systém se měl uplatňovat do doby, než Komise přijme konečný systém stanovování a získávání příspěvků na správní výdaje.

(2)

Vzhledem k tomu, že výbor získal stabilnější strukturu a provozní kapacitu, je nyní vhodné zavést konečný systém ročních příspěvků na správní výdaje výboru. Konečný systém by měl nahradit prozatímní systém stanovený v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1310/2014.

(3)

Tento konečný systém by měl zajišťovat stanovení a získávání správních příspěvků nejen u významných subjektů, nýbrž u všech subjektů, na které se vztahuje jednotný mechanismus pro řešení krizí. Příspěvky by se měly vypočítávat na nejvyšší úrovni konsolidace těchto subjektů v rámci zúčastněných členských států, neboť všechny dceřiné podniky skupiny uvnitř okruhu konsolidace spadají do působnosti rozhodovacích pravomocí výboru při přijímání skupinových plánů řešení krize, posuzování způsobilosti skupiny k řešení krize a přijímání rozhodnutí o řešení krize. Vykonávání těchto úkolů předpokládá výdaje výboru na shromažďování a analýzu informací a údajů týkajících se jednotlivých dceřiných společností zahrnutých do okruhu konsolidace. Vzhledem k tomu, že se jedná o výdaje související se službami poskytovanými výborem subjektům, na něž se vztahuje jednotný mechanismus pro řešení krizí, měly by je hradit dotyčné subjekty, a správní příspěvky by tudíž měly být vypočteny na základě jejich konsolidované účetní závěrky na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států a měl by být vypočítán pouze jeden příspěvek za skupinu.

(4)

Podle čl. 65 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014 výbor stanoví a získává příspěvky a rovněž zajišťuje, aby byly uhrazeny v plné výši a včas. Aby mohl výbor tyto požadavky plnit, měl by být zajištěn účinný systém získávání správních příspěvků od institucí a subjektů uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014. Na tyto instituce a subjekty se již vztahuje řada oznamovacích povinností vymezených v právních předpisech Unie. Konkrétněji podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 (3) ECB shromažďuje údaje o celkových aktivech a celkové rizikové expozici pro účely výpočtu poplatků za dohled. Údaje shromážděné podle nařízení (EU) č. 1163/2014 lze smysluplně využít při výpočtu správních příspěvků určených výboru. Podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014 výbor a ECB úzce spolupracují při výkonu svých příslušných povinností vyplývajících z uvedeného nařízení a zejména si vzájemně poskytují veškeré informace, jež jsou nezbytné k plnění jejich úkolů. Je mnohem efektivnější požádat ECB o předání údajů, které ECB obdržela a ověřila při výkonu svých úkolů a pravomocí udělených jí nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (4), výboru než zdvojovat zátěž dotčených institucí a subjektů, pokud jde o podávání zpráv. Sdílení údajů mezi ECB a výborem by rovněž umožnilo zabránit zdvojování procesu ověřování údajů výborem a vychází z povinnosti výboru a ECB úzce spolupracovat při výkonu svých příslušných povinností podle nařízení (EU) č. 806/2014. Případné zdvojení procesů vykazování a ověřování údajů by nevyhnutelně vyžadovalo více času na výpočet a získávání příspěvků a výsledkem by byl méně účinný systém. Z toho vyplývá, že v rámci povinnosti spolupracovat by měl být vznesen požadavek, aby ECB předávala výboru údaje obdržené od dotčených institucí a subjektů za účelem výpočtu příspěvků určených výboru. Výbor by se měl v nejvyšší možné míře spoléhat na údaje shromážděné Evropskou centrální bankou. Výbor by měl mít k výše zmíněným údajům přístup v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů podle tohoto nařízení.

(5)

Rozdělení příspěvků by mělo odrážet rozdíl v pracovní zátěži a souvisejících výdajích vztahujících se k subjektům pod přímou odpovědností výboru a k subjektům spadajícím pod odpovědnost vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize. Toto nařízení by tudíž mělo určit, jak by měly být příspěvky mezi tyto dvě skupiny subjektů rozděleny. V rámci těchto dvou skupin by měl konečný systém zavedený tímto nařízením vyžadovat, aby subjekty přispívaly úměrně nárokům, které jednotlivě kladou na zdroje výboru, přibližně určeným podle zjistitelných údajů.

(6)

Aby byla zajištěna jistota ve vztahu k výboru i dotčeným subjektům, pokud jde o to, jak se individuální roční příspěvky upraví v případě chyby ve výpočtu nebo změn v základních údajích, mělo by toto nařízení v tomto ohledu stanovit konkrétní pravidla. Jestliže výbor udělá chybu ve výpočtu ročního příspěvku, měl by tuto chybu napravit. Tento požadavek by se měl vztahovat na chyby, k nimž dojde proto, že výbor uplatňuje nesprávně metodiku pro výpočet individuálních ročních příspěvků. V těchto případech by se měly upravit všechny příspěvky. Naopak případy, kdy vstupní údaje použité při výpočtu individuálních ročních příspěvků nejsou správné nebo u nich po provedení výpočtu dojde ke změně, by se neměly považovat za chyby ve výpočtu, a mělo by se k nim tudíž přistupovat jinak. V těchto případech by se měly upravit pouze příspěvky subjektů, jejichž údaje nebyly správné nebo jejichž údaje se změnily.

(7)

Podle článku 3 nařízení Rady č. 1 (5) by výzva k zaplacení příspěvku a případná další sdělení výboru měla být v jazyce členského státu, ve kterém je přijímající instituce usazena.

(8)

Rozhodnutí o platbách ročních příspěvků by mělo být vykonatelné a v případě částečného placení, neplacení či nedodržení platebních podmínek uvedených ve výzvě k zaplacení příspěvku by měl být účtován úrok, aby se zajistilo uhrazení příspěvků v plné výši a včas.

(9)

Příspěvky významných subjektů, na něž se vztahuje prozatímní systém, by měly být znovu posouzeny za účelem zohlednění částek, které tyto subjekty v rámci prozatímního systému uhradily. Veškeré rozdíly mezi splátkami uhrazenými na základě prozatímního systému a příspěvky vypočtenými v souladu s konečným systémem by měly být vyrovnány na základě výpočtu příspěvků na správní výdaje výboru pro rok následující po skončení prozatímního období.

(10)

Vzhledem k tomu, že toto nařízení zavádí konečný systém příspěvků na správní výdaje výboru, není nařízení o prozatímním systému již nadále potřeba a mělo by být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se určí:

1.

konečný systém pro výpočet příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí (dále jen „výbor“), které mají uhradit subjekty uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014;

2.

způsob, jakým mají být příspěvky uhrazeny;

3.

registrační a účetní pravidla, pravidla pro podávání zpráv a další pravidla, která jsou nezbytná k zajištění toho, aby příspěvky byly uhrazeny v plné výši a včas;

4.

metodiku přepočítání a úpravy příspěvků splatných během prozatímního období.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice vymezené v nařízení (EU) č. 1163/2014. Použijí se rovněž tyto definice:

1.

„správními výdaji výboru“ se rozumí výdaje části I rozpočtu výboru uvedené v čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014;

2.

„ročním příspěvkem“ se rozumí příspěvek, který má výbor za daný rozpočtový rok vybrat v souladu s tímto nařízením k pokrytí správních výdajů výboru;

3.

„plátcem příspěvku“ se rozumí poplatník určený podle článku 4 nařízení (EU) č. 1163/2014 za účelem výběru poplatku za dohled a spadající do působnosti článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014;

4.

„prozatímním obdobím“ se rozumí období od 19. srpna 2014 do 31. prosince 2017.

Článek 3

Stanovení celkové výše vybíraných ročních příspěvků

Celková výše ročních příspěvků vybíraných za daný rozpočtový rok se vypočítá na základě části I rozpočtu přijatého výborem na daný rozpočtový rok podle článku 61 nařízení (EU) č. 806/2014 upraveného o výsledek rozpočtu za poslední rozpočtový rok, za který byla účetní závěrka zveřejněna podle č. 63 odst. 7 uvedeného nařízení.

Výbor stanoví celkovou výši ročních příspěvků tak, aby část I rozpočtu výboru byla vyrovnaná.

Článek 4

Rozdělení celkové výše ročních příspěvků

1.   Celková výše vybíraná podle článku 3 se rozdělí takto:

a)

95 % připadá na následující subjekty a skupiny:

i)

subjekty a skupiny uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 806/2014;

ii)

subjekty a skupiny, u kterých se výbor rozhodl vykonávat pravomoci na základě nařízení (EU) č. 806/2014 podle čl. 7 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení;

iii)

subjekty a skupiny, u nichž se členské státy rozhodly podle čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) č. 806/2014, že výbor bude vykonávat pravomoci a povinnosti svěřenému mu uvedeným nařízením;

b)

5 % připadá na subjekty a skupiny uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 806/2014.

2.   Aniž by byl dotčen článek 7, zařadí výbor subjekty a skupiny do jedné ze dvou kategorií uvedených v odstavci 1 na základě údajů, které výboru poskytuje ECB podle čl. 6 odst. 1, případně článku 11.

3.   Jestliže subjekt spadá do působnosti odst. 1 písm. a), zařadí se všechny subjekty, které jsou součástí stejné skupiny, do stejné kategorie.

4.   Výbor předkládá Komisi jednou ročně zprávu o vhodnosti rozdělení stanoveného v odstavci 1 s ohledem na měnící se složení uvedených dvou kategorií subjektů a skupin.

Článek 5

Výpočet individuálních ročních příspěvků

1.   Výbor vypočítá individuální roční příspěvky splatné za každý rozpočtový rok na základě údajů obdržených podle článku 6 a celkové výše ročních příspěvků určené podle článku 3.

2.   Pro účely výpočtu individuálních ročních příspěvků výbor použije ustanovení uvedená v čl. 10 odst. 1, 2 a 3 a čl. 10 odst. 6 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 1163/2014.

3.   Pro účely použití ustanovení uvedených v odstavci 2:

a)

„ročním poplatkem za dohled“ se rozumí individuální roční příspěvek;

b)

„významným dohlíženým subjektem“ nebo „významnou dohlíženou skupinou“ se rozumí subjekt nebo skupina uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a);

c)

„méně významným dohlíženým subjektem“ nebo „méně významnou dohlíženou skupinou“ se rozumí subjekt nebo skupina uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b);

d)

„dohlíženým subjektem“ nebo „dohlíženou skupinou“ se rozumí jakýkoliv subjekt nebo skupina;

e)

„poplatníkem“ se rozumí plátce příspěvku.

4.   Roční příspěvek, který mají zaplatit subjekty uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jsou členy stejné skupiny, se vypočítá jako jeden příspěvek.

5.   Jestliže se výbor dopustí chyby ve výpočtu individuálního ročního příspěvku, opraví chybu přepočítáním individuálního ročního poplatku každého dotčeného subjektu. Výbor vyrovná případný rozdíl mezi zaplaceným individuálním ročním příspěvkem a přepočítanou výší tak, že zvýší nebo sníží individuální roční příspěvek vypočtený na rozpočtový rok následující po provedení přepočtu.

Žádné přepočítání se však neprovádí, jestliže se výbor o chybě dozví více než pět let po skončení rozpočtového roku, ve kterém k chybě došlo.

Článek 6

Údaje nezbytné pro výpočet individuálních ročních příspěvků

1.   Každý rok do 5 pracovních dní od vydání výzvy k zaplacení poplatku podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 1163/2014 a v každém případě nejpozději do 31. prosince roku, za který jsou výzvy k zaplacení poplatku vydány, poskytne ECB výboru údaje o jednotlivých plátcích příspěvku shromážděné Evropskou centrální bankou v daném roce a použité ke stanovení poplatků za dohled podle nařízení (EU) č. 1163/2014.

2.   Údaje obsahují alespoň:

a)

totožnost a kontaktní údaje každého plátce příspěvku stanoveného podle článku 4 nařízení (EU) č. 1163/2014 pro účely poplatků za dohled;

b)

faktory pro výpočet poplatku stanovené podle článku 10 nařízení (EU) č. 1163/2014;

c)

údaj o tom, zda je plátce příspěvku významný podle čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 nebo se jedná o subjekt nebo skupiny, u kterých se ECB rozhodla podle čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1024/2013 vykonávat všechny příslušné pravomoci přímo;

d)

případné údaje, které ECB určila, pokud plátce příspěvku nepodal zprávu podle čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) č. 1163/2014;

e)

datum platnosti souvisejícího vypočteného poplatku každého plátce příspěvku stanovující dobu, po kterou plátce podléhal poplatku za dohled a po kterou u něj nedošlo ke změně statusu podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1163/2014.

3.   Pro účely odst. 2 písm. a) totožnost a kontaktní údaje každého plátce příspěvku obsahují všechny osobní údaje ve smyslu nařízení (ES) č. 45/2001 (6), které ECB shromažďuje za účelem vykonávání svých úkolů podle nařízení (EU) č. 1163/2014 a které jsou nezbytné k tomu, aby výbor splnil úkoly podle tohoto nařízení.

4.   Jestliže pro účely tohoto nařízení výbor potřebuje určit, zda je subjekt součástí skupiny, která daného plátce příspěvku jmenovala, ECB, vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize a vnitrostátní příslušné orgány pomohou výboru se všemi relevantními informacemi.

5.   Jestliže ECB vystaví dodatečné faktury k úhradě nebo přepočítá roční poplatek za dohled podle článku 7 nařízení (EU) č. 1163/2014, sdělí ECB výboru nové údaje do 5 dnů od vystavení výzev k zaplacení poplatku.

6.   K výpočtu individuálních ročních příspěvků, které mají být vybrány v daném rozpočtovém roce, použije výbor údaje shromážděné Evropskou centrální bankou v předchozím rozpočtovém roce podle nařízení (EU) č. 1163/2014 a poskytnuté výboru podle tohoto článku, popřípadě článku 11.

7.   Jestliže ECB v daném rozpočtovém roce neposkytla výboru ve lhůtách stanovených v tomto článku údaje nezbytné pro výpočet ročních příspěvků, může výbor použít poslední dostupné údaje, které mu ECB pro účely takového výpočtu poskytla.

8.   Jestliže nejsou dostupné žádné údaje poskytnuté Evropskou centrální bankou, relevantní vnitrostátní příslušný orgán poskytne výboru na žádost údaje, které má k dispozici.

9.   Jestliže nejsou k dispozici žádné údaje poskytované vnitrostátním příslušným orgánem, poskytne výboru na žádost nezbytné údaje plátce příspěvku ve lhůtě stanovené výborem. Jestliže plátce příspěvku neodpoví ve lhůtě stanovené výborem, může výbor údaje stanovit na základě přiměřených předpokladů.

10.   Výbor použije údaje uvedené v tomto článku pouze pro účely tohoto nařízení a v souladu s ním.

Článek 7

Změna působnosti, statusu nebo jiných údajů

1.   Pokud subjekt nebo skupina spadají do působnosti článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014 pouze po určitou část rozpočtového roku, jejich individuální roční příspěvek za daný rozpočtový rok se vypočítá podle počtu celých měsíců, po které spadají do působnosti uvedeného článku.

2.   Pokud se v průběhu rozpočtového roku změní status subjektu nebo skupiny, pokud jde o jejich zařazení do kategorií uvedených v čl. 4 odst. 1, vypočte se jejich individuální roční příspěvek za daný rozpočtový rok na základě počtu měsíců, v nichž subjekt nebo skupina spadaly do příslušné kategorie v poslední den měsíce.

3.   Pokud dojde k jiným změnám údajů subjektu nebo skupiny použitých při výpočtu jejich individuálního ročního příspěvku za rozpočtový rok, přepočítá se individuální roční příspěvek dotyčného subjektu nebo skupiny za daný rozpočtový rok na základě aktualizovaných údajů.

4.   Pokud byla Evropskou centrální bankou nahlášena změna uvedená v odstavcích 1 a 2 nebo pokud došlo ke změně uvedené v odstavci 3, přepočítá výbor pouze individuální roční příspěvek dotyčného subjektu nebo skupiny za dotčené rozpočtové roky. Pokud ke změnám uvedeným v odstavcích 1, 2 nebo 3 došlo během stejného rozpočtového roku ve vztahu k několika subjektům nebo skupinám, přihlédne výbor pro účely přepočítání individuálního ročního příspěvku tohoto subjektu nebo skupiny pouze ke změnám týkajícím se jednotlivého subjektu nebo skupiny.

5.   Je-li výše individuálního ročního příspěvku vyšší než částka přepočítaná podle odstavce 4, vrátí výbor rozdíl dotčenému subjektu nebo skupině. Je-li výše individuálního ročního příspěvku nižší než částka přepočítaná podle odstavce 4, dotčený subjekt nebo skupina uhradí výboru rozdíl. Pro účely navracení nebo výběru dlužné částky podle tohoto odstavce výbor sníží nebo zvýší individuální roční příspěvek dotčeného subjektu nebo skupiny ve finančním roce následujícím po přepočtu podle odstavce 4.

6.   Individuální roční příspěvky subjektů nebo skupin, u kterých nedojde k změnám uvedeným v odstavcích 1, 2 nebo 3, se neupravují.

7.   Výbor započte souhrnný přeplatek nebo nedoplatek v důsledku veškerých úprav provedených podle odstavce 5 proti celkové výši ročních příspěvků, které mají být stanoveny podle článku 3 za rozpočtový rok následující po rozpočtovém roku, ve kterém k úpravám dojde.

8.   V souladu se zásadou řádného řízení svého rozpočtu přijme výbor veškerá rozhodnutí považovaná za nezbytná k provedení ustanovení stanovených v tomto článku, včetně časového harmonogramu vracení finančních prostředků výborem a výběru doplatků od subjektů.

Článek 8

Výzva k zaplacení příspěvku, sdělení, úhrady a úrok z prodlení

1.   Výbor vydává výzvu k zaplacení příspěvku adresovanou plátcům příspěvku.

2.   Výzvu k zaplacení příspěvku oznámí výbor některým z těchto způsobů:

a)

elektronicky nebo jiným srovnatelným komunikačním prostředkem;

b)

faxem;

c)

expresní kurýrní službou;

d)

doporučenou poštou s doručenkou;

e)

osobním předáním či doručením.

Výzva k zaplacení příspěvku je platná bez podpisu.

3.   Výzva k zaplacení příspěvku upřesňuje výši ročního příspěvku a způsob, jakým se roční příspěvek platí. Musí být řádně odůvodněna s ohledem na skutkové a právní aspekty rozhodnutí o individuálním příspěvku.

4.   Výbor adresuje plátci příspěvku případná jiná sdělení týkající se ročního příspěvku, včetně rozhodnutí o vyrovnání podle čl. 10 odst. 8.

5.   Příspěvek je splatný v eurech.

6.   Plátce příspěvku zaplatí částku ročního příspěvku do 35 kalendářních dní ode dne vydání výzvy k zaplacení příspěvku. Plátce příspěvku je povinen splnit požadavky týkající se placení ročního příspěvku, které jsou ve výzvě k zaplacení příspěvku uvedeny. Datem úhrady je datum, kdy dojde k přisání částky na účet výboru.

7.   Roční příspěvek, který mají zaplatit subjekty uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jsou členy stejné skupiny, se vybírá od plátce příspěvku této skupiny.

8.   Aniž je dotčen jakýkoli jiný nápravný prostředek, který má výbor k dispozici, nabíhá v případě částečného placení, neplacení či nedodržení podmínek placení uvedených ve výzvě k zaplacení příspěvku každodenní úrok z dlužné částky ročního příspěvku s úrokovou sazbou ve výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů ode dne splatnosti příslušné platby.

9.   V případě částečného placení, neplacení nebo nedodržení platebních podmínek uvedených ve výzvě k zaplacení příspěvku plátcem příspěvku informuje výbor vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize v zúčastněném členském státě, ve kterém je plátce příspěvku usazen.

Článek 9

Vymáhání

1.   Platby splatných ročních příspěvků a jakékoli úroky z prodlení podle čl. 8 odst. 8 jsou vymahatelné.

2.   Vymáhání se řídí příslušnými procesními pravidly platnými v zúčastněném členském státě, na jehož území se provádí.

3.   Vláda každého zúčastněného členského státu určí orgán pro účely ověřování pravosti rozhodnutí o individuálních příspěvcích a tento organ oznámí výboru a Soudnímu dvoru Evropské unie.

4.   Ke každému rozhodnutí o individuálním příspěvku se připojí doložka o jeho vymahatelnosti. Vymáhání nepodléhá žádné formální podmínce, s výjimkou ověření pravosti rozhodnutí orgánem určeným podle odstavce 3.

5.   Vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize poskytnou výboru pomoc při procesu vymáhání rozhodnutí podle platných procesních pravidel v zúčastněném členském státě.

Článek 10

Přepočítání a vyrovnání příspěvků splatných za prozatímní období

1.   Pro účely přepočítání a vyrovnání příspěvků splatných za prozatímní období se měsíce listopad a prosince roku 2014 považují za součást rozpočtového roku 2015.

2.   Výbor přepočítá podle ustanovení uvedených v tomto nařízení výši příspěvků, které mají zaplatit jednotlivé subjekty uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014 k pokrytí správních výdajů výboru během prozatímního období.

3.   Aniž by byl dotčen čl. 6 odst. 4, k výpočtu výše příspěvků, které mají jednotlivé subjekty zaplatit v rozpočtových letech spadajících do prozatímního období, použije výbor údaje shromážděné Evropskou centrální bankou v těchto rozpočtových letech podle nařízení (EU) č. 1163/2014 a poskytnuté výboru podle článku 11.

4.   Veškeré rozdíly mezi splátkami uhrazenými významnými subjekty na základě prozatímního systému uvedeného v nařízení s přenesenou pravomocí (EU) č. 1310/2014 a příspěvky uvedenými v odstavci 2 se vyrovnají na základě výpočtu ročních příspěvků splatných za rozpočtový rok následující po skončení prozatímního období. Toto vyrovnání se provede snížením nebo zvýšením ročních příspěvků splatných za takový rozpočtový rok.

5.   Subjekty uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 806/2014, u kterých byl výpočet a výběr v prozatímním období odložen, platí příspěvky vypočtené podle odstavce 2 za roky spadající do prozatímního období. O tyto příspěvky se zvýší roční příspěvky splatné za rozpočtový rok následující po skončení prozatímního období.

6.   Pro účely odstavce 4 se „významnými subjekty“ rozumí subjekty, kterým ECB na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států oznámila své rozhodnutí považovat je za významné ve smyslu čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 a v souladu s čl. 147 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (7) a které jsou uvedeny na seznamu zveřejněném na internetových stránkách ECB dne 4. září 2014, s výjimkou významných subjektů, jež jsou dceřinými podniky skupin, které již byly v této definici zohledněny, a poboček, které jsou usazeny v zúčastněných členských státech a jež patří úvěrovým institucím usazeným v nezúčastněných členských státech.

7.   Pokud je rozdíl uvedený v odstavci 4 nebo příspěvky za roky spadající do prozatímního období uvedeného v odstavci 5 vyšší, než jsou příspěvky splatné za rozpočtový rok, který následuje po skončení prozatímního období, použije se úprava i v následujících rozpočtových letech.

8.   Jestliže se vyrovnání podle odstavců 4 nebo 5 má provést u dvou nebo více subjektů v rámci jedné skupiny, může výbor započíst splatné příspěvky proti náhradám vztahujícím se k subjektům této skupiny.

Článek 11

Údaje nezbytné k přepočítání příspěvků za rozpočtové roky spadající do prozatímního období

Do 30 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost poskytne ECB výboru údaje uvedené v článku 6 a shromážděné Evropskou centrální bankou podle nařízení (EU) č. 1163/2014 v rozpočtových letech spadajících do prozatímního období.

Článek 12

Externí zajišťování činností

1.   Výbor může rozhodnout o úplném nebo částečném externím zajišťování určitých úkolů stanovených v tomto nařízení.

2.   Výbor případné externí zajišťování činností omezí na technické úkoly, které se týkají vybírání příspěvků a nevztahují se k výkonu jeho pravomocí, pokud jde o stanovování příspěvků.

3.   Případné pověření poskytovatele služeb vztahující se k externímu zajišťování úkolů jasně uvede dobu platnosti pověření a konkrétní úkoly, které jsou externě zajišťovány, a stanoví rámec pro pravidelné předkládání zpráv výboru poskytovatelem služeb.

4.   Případná smlouva mezi výborem a poskytovatelem služeb pro účely externího zajišťování úkolů podle odstavce 1 obsahuje ustanovení upravující práva výboru na odstoupení od smlouvy, práva týkající se využívání dalších subdodavatelů a neplnění poskytovatelem služeb.

5.   Zajišťuje-li výbor úkoly podle odstavce 1 v plném či dílčím rozsahu externě formou outsourcingu, ponechává si plnou odpovědnost za plnění všech svých povinností plynoucích z nařízení (EU) č. 806/2014 a tohoto nařízení.

6.   Zajišťuje-li výbor úkoly podle odstavce 1 v plném či dílčím rozsahu externě formou outsourcingu, zajistí vždy, aby:

a)

smlouva uzavřená za účelem externího zajišťování činnosti neumožňovala přenášení odpovědnosti výboru;

b)

smlouva uzavřená za účelem externího zajišťování činnosti neumožňovala vyloučení odpovědnosti výboru podle článku 45 a čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 nebo vyloučení jeho nezávislosti podle článku 47 uvedeného nařízení;

c)

externí zajišťování činností nepřipravilo výbor o systémy a kontroly nezbytné k řízení rizik, kterým čelí;

d)

poskytovatel služeb uplatňoval za účelem zajištění kontinuity činnosti postupy, které jsou rovnocenné postupům výboru;

e)

výbor si udržel odborné znalosti a zdroje nezbytné k vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a organizační přiměřenosti poskytovatele služeb, aby výbor účinně dohlížel na externě zajišťované funkce a průběžně řídil rizika související s externím zajišťováním činností;

f)

výbor měl přímý přístup k relevantním informacím, které mu umožní provádět nezbytnou kontrolu externě zajišťovaných úkolů.

7.   Zajišťuje-li výbor úkoly podle odstavce 1 v plném či dílčím rozsahu externě formou outsourcingu, zajistí, aby byl poskytovatel služeb povinen dodržovat interní právní předpisy výboru a zásady týkající se bezpečnosti a zachování mlčenlivosti. Případné důvěrné informace týkající se výboru, k nimž má poskytovatel služeb přístup, se použijí pouze v rozsahu nezbytném k naplnění pověření uděleného výborem.

8.   Před přijetím rozhodnutí o externím zajišťování činnosti si výbor zajistí souhlas Evropské centrální banky s tím, aby údaje poskytnuté Evropskou centrální bankou byly v souladu s platnými ustanoveními o zachování mlčenlivosti sdíleny s poskytovatelem služeb.

Článek 13

Pomoc poskytovaná vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize

Výbor může vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize požádat o pomoc při vybírání ročních příspěvků, je-li taková žádost odůvodněná okolnostmi jednotlivého případu.

Článek 14

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1310/2014 se zrušuje.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1310/2014 ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287,29.10.2013, s. 63).

(5)  Nařízení Rady č. 1, kterým se stanoví jazyky, které se použijí v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU