(EU) 2017/2329Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2329 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 333, 15.12.2017, s. 29-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2329

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytla Kostarika, se názvy kontrolních subjektů „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Control Union Certifications“ a „Primus lab“ změnily na „Kiwa BCS Costa Rica Limitada“, „Control Union Perú“ a „PrimusLabs.com CR S.A.“. Kostarika rovněž Komisi informovala, že orgán „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería“ již není kontrolním subjektem a že ostatními kontrolními subjekty jsou subjekty vydávající osvědčení, a nikoli ministerstvo zemědělství.

(3)

Japonsko informovalo Komisi, že jeho příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Japonskem další dva kontrolní subjekty, a to „Japan Food Research Laboratories“ a „Leafearth Company“, a že došlo ke změně názvů subjektů „Bureau Veritas Japan, Inc.“ a „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)“, jakož i internetové adresy subjektu „Organic Certification Association“.

(4)

Podle informací, které poskytl Nový Zéland, se změnila internetová adresa příslušného orgánu.

(5)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Korejskou republikou další kontrolní subjekt „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU“.

(6)

Doba trvání zařazení Korejské republiky na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 končí dne 31. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že Korejská republika i nadále splňuje podmínky stanovené v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, mělo by být zařazení prodlouženo na dobu neurčitou.

(7)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(8)

Délka trvání uznání kontrolních subjektů uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 končí dne 30. června 2018. Na základě výsledků nepřetržitého dohledu prováděného Komisí by uznání těchto kontrolních subjektů mělo být prodlouženo do 30. června 2021.

(9)

Subjekt „Albinspekt“ oznámil Komisi změnu adresy.

(10)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Turecku.

(11)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „BIOCert Indonesia“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „BIOCert Indonesia“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Indonésii.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „bio.inspecta AG“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Čínu a Nepál.

(13)

Zápis subjektu „Bolicert Ltd“ na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 byl pozastaven prováděcím nařízením (EU) 2017/1473 (3). Aby mohlo být dočasné pozastavení zrušeno, Komise subjekt „Bolicert Ltd“ vyzvala, aby poskytl platné osvědčení o schválení od organizace IOAS (akreditační organizace subjektu „Bolicert Ltd“) a aby přijal vhodná a včasná nápravná opatření v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007. Organizace IOAS Komisi informovala, že se rozhodla pozastavení zrušit, neboť obdržela uspokojivé informace o nápravných opatření provedených subjektem „Bolicert Ltd“. Na základě těchto informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné znovu zařadit subjekt „Bolicert Ltd“ do přílohy IV za stejných podmínek jako před pozastavením.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B, D, E a F o Albánii, Alžírsko, Spojené arabské emiráty a Jižní Afriku, pro kategorii produktů A o Ugandu, pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Arménii, Etiopii, Ghanu, Nigérii, Senegal a Uzbekistán, pro kategorie produktů A, D a E o Bělorusko, Kazachstán, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Thajsko, Tádžikistán a Turkmenistán, pro kategorie produktů A, B, D a E o Ázerbájdžán, Kyrgyzstán a Ukrajinu, pro kategorie produktů A, B a D o Katar a pro kategorii produktů D o Tunisko.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B, C, D, E a F o Brunej, Cookovy ostrovy, Francouzskou Polynésii, Gruzii, Grenadu, Guyanu, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Papuu-Novou Guineu, Svatého Tomáše a Princův ostrov, Seychely, Tádžikistán, Turkmenistán a Venezuelu, pro kategorie produktů B, C, D (pouze víno) a E o Austrálii, pro kategorie produktů C a E o Nový Zéland, pro kategorii produktů B o Tongu a Tunisko a pro kategorii produktů F o Tuvalu.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů D (víno) a E o Argentinu, jakož i rozšířit jeho uznání pro Japonsko, Kyrgyzstán a Zimbabwe o kategorii produktů B, uznání pro Gruzii a Mosambik o kategorii produktů E a uznání pro Paraguay a Uruguay o kategorii produktů F.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Bolívii, Kolumbii a Laos, pro kategorie produktů A, C, D a E o Chile, pro kategorii produktů D o Kostariku a pro kategorie produktů C a D (zpracované produkty pocházející z akvakultury) o Spojené státy americké.

(18)

Subjekt „IMOswiss AG“ informoval Komisi, že ke dni 1. ledna 2018 ukončí certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již od toho dne být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(19)

Subjekt „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ oznámil Komisi změnu své internetové adresy.

(20)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Letis S.A“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Etiopii, Írán, Kazachstán, Moldavsko, Pákistán, Rusko, Tádžikistán, Turecko a Ukrajinu.

(21)

Subjekt „Organic agriculture certification Thailand“ oznámil Komisi změnu svého názvu na „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ a změnu své adresy.

(22)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Control System“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Bosnu a Hercegovinu.

(23)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Standard“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání o Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko a Rusko pro kategorii produktů B a rozšířit jeho uznání na víno.

(24)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organska Kontrola“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Kosovo (4).

(25)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „ORSER“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Ázerbájdžán, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Írán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Nepál.

(26)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Bolívii, Ekvádoru, Mexiku, Maroku, Peru a Turecku.

(27)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Tchaj-wanu.

(28)

Akreditační organizace v oblasti ekologického zemědělství DAkkS informovala Komisi o tom, že se rozhodla pozastavit svou akreditaci subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“. Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise kdykoli dočasně zrušit zápis kontrolního subjektu v seznamu v příloze IV uvedeného nařízení, a to buď na základě získaných informací, nebo pokud daný kontrolní subjekt nedodá požadované informace. Subjekt „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ byl Komisí vyzván, aby poskytl platné osvědčení o schválení a aby přijal vhodná a včasná nápravná opatření v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, avšak ve stanovené lhůtě neposkytl uspokojivou odpověď. Položka týkající se subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být pozastavena, dokud nebudou poskytnuty uspokojivé informace.

(29)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2017/872 (*1) uvádí subjekt „IMOcert Latinoamérica Ltda“ jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a B ve vztahu k Argentině a pro kategorii produktů A ve vztahu ke Kostarice. Vzhledem k tomu, že Argentina a Kostarika jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 pro kategorie produktů A a B (Argentina) a pro kategorii produktů A (Kostarika), nemůže být subjekt „IMOcert Latinoamérica Ltda“ v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008 uznán pro tyto země pro uvedené kategorie produktů v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Uznání pro uvedené kategorie produktů ve vztahu ke zmíněným zemím by proto mělo být zrušeno. Komise subjekt „IMOcert Latinoamérica Ltda“ vyzvala, aby vzhledem k chybnému odkazu na tyto kategorie produktů ve vztahu k Argentině a Kostarice neopatřovala potvrzením produkty spadající do uvedených kategorií produktů.

(30)

Příloha V nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1842 (5) obsahuje nový vzor potvrzení o kontrole pro dovoz produktů ekologického zemědělství v rámci elektronického systému potvrzování, na který se odvolává čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Poznámka odpovídající kolonce 12 potvrzení uvedeného v této příloze chybně odkazuje na kolonku 24 namísto kolonky 21. Tato chyba by měla být opravena.

(31)

Přílohy III, IV a V nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(32)

Zrušení subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ by se mělo uplatnit se zpětnou účinností ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) 2017/872 v platnost a zrušení subjektu „IMOswiss AG“ by se mělo uplatnit od 1. ledna 2018.

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

3)

Příloha V se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 12 přílohy II se použije od 12. června 2017.

Bod 13 přílohy II se použije od 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 4).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 134, 23.5.2017, s. 6).

(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 19).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka týkající se Kostariky se mění takto:

a)

v bodě 5 se zrušuje řádek týkající se číselného kódu CR-BIO-001 a řádky týkající se číselných kódů CR-BIO-002, CR-BIO-004 a CR-BIO-006 se nahrazují tímto:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com“

b)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.“

2)

V položce týkající se Japonska se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselných kódů JP-BIO-001, JP-BIO-007 a JP-BIO-018 se nahrazují tímto:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html“

b)

doplňují se tyto řádky:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/“

3)

V položce týkající se Nového Zélandu se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/“

4)

Položka týkající se Korejské republiky se mění takto:

a)

v bodě 5 se doplňuje tento řádek:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home“

b)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Doba trvání zařazení: neurčena“.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

V celé příloze se v bodě 5 všech položek datum „30. června 2018“ nahrazuje datem „30. června 2021“.

2)

V položce týkající se subjektu „Albinspekt“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: ”Rr. Kavajes‘, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albánie“

3)

Za položku týkající se subjektu „Balkan Biocert Skopje“ se vkládá nová položka, která zní:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“

1.

Adresa: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turecko

2.

Internetová adresa: http://basakekolojik.com.tr

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turecko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

4)

Za položku týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l.“ se vkládá nová položka, která zní:

„„BIOCert Indonesia“

1.

Adresa: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonésie

2.

Internetová adresa: http://www.biocert.co.id

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonésie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

5)

V položce týkající se subjektu „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AF-BIO-161

Afghánistán

x

x

CN-BIO-161

Čína

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

—“

6)

Za položku týkající se subjektu „Bio Latina Certificadora“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Bolicert Ltd“

1.

Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.bolicert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolívie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

7)

V položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se:

a)

v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AE-BIO-102

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghánistán

x

x

AL-BIO-102

Albánie

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Arménie

x

x

AZ-BIO-102

Ázerbájdžán

x

x

x

x

BY-BIO-102

Bělorusko

x

x

x

DZ-BIO-102

Alžírsko

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopie

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstán

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavsko

x

x

x

NG-BIO-102

Nigérie

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-102

Rusko

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Thajsko

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádžikistán

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistán

x

x

x

UA-BIO-102

Ukrajina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistán

x

x

ZA-BIO-102

Jižní Afrika

x

x

x

x

x“

b)

v řádku týkajícím se Tuniska se do sloupce D doplňuje křížek;

c)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

8)

Položka týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AU-BIO-149

Austrálie

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunej

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cookovy ostrovy

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Gruzie

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guayana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordánsko

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuvajt

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nový Zéland

x

x

PF-BIO-149

Francouzská Polynésie

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua-Nová Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychely

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tádžikistán

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistán

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunisko

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

9)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„AR-BIO-154

Argentina

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Gruzie a Mosambiku se do sloupce E doplňuje křížek;

c)

v řádcích týkajících se Japonska, Kyrgyzstánu a Zimbabwe se do sloupce B doplňuje křížek;

d)

v řádcích týkajících se Paraguaye a Uruguaye se do sloupce F doplňuje křížek.

10)

Položka týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BO-BIO-144

Bolívie

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Kolumbie

x

x

CR-BIO-144

Kostarika

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

Spojené státy

x

x

—“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

11)

Položka týkající se subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ se zrušuje.

12)

V položce týkající se subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ se v bodě 3 řádky týkající se Argentiny a Kostariky mění takto:

„AR-BIO-123

Argentina

x

CR-BIO-123

Kostarika

x

x

—“

13)

Položka týkající se subjektu „IMOswiss AG“ se zrušuje.

14)

V položce týkající se subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: www.kiwabcs-oeko.com“

15)

V položce týkající se subjektu „Letis S.A“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AF-BIO-135

Afghánistán

x

 

x

ET-BIO-135

Etiopie

x

 

x

IR-BIO-135

Írán

x

 

x

KZ-BIO-135

Kazachstán

x

 

x

MD-BIO-135

Moldavsko

x

 

x

PK-BIO-135

Pákistán

x

 

x

RU-BIO-135

Rusko

x

 

x

TJ-BIO-135

Tádžikistán

x

 

x

TR-BIO-135

Turecko

x

 

x

UA-BIO-135

Ukrajina

x

 

x

—“

16)

Položka týkající se subjektu „Organic agriculture certification Thailand“ se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)““

b)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thajsko“

17)

V položce týkající se subjektu „Organic Control System“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„BA-BIO-162

Bosna a Hercegovina

x

x

—“

18)

Položka týkající se subjektu „Organic Standard“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se v řádcích týkajících se Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Moldavska a Ruska do sloupce B doplňuje křížek;

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období.“

19)

V položce týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„XK-BIO-101

Kosovo (*1)

x

x

x

20)

V položce týkající se subjektu „ORSER“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AZ-BIO-166

Ázerbájdžán

x

x

BA-BIO-166

Bosna a Hercegovina

x

x

GE-BIO-166

Gruzie

x

x

IR-BIO-166

Írán

x

x

KG-BIO-166

Kyrgyzstán

x

x

KZ-BIO-166

Kazachstán

x

x

NP-BIO-166

Nepál

x

x

—“

21)

Za položku týkající se subjektu „Quality Partner“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“

1.

Adresa: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Španělsko

2.

Internetová adresa: http://www.caae.es

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolívie

x

x

EC-BIO-178

Ekvádor

x

x

MA-BIO-178

Maroko

x

x

MX-BIO-178

Mexiko

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Turecko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

22)

Za položku týkající se subjektu „Suolo e Salute srl“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation“

1.

Adresa: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Tchaj-wan (R.O.C.)

2.

Internetová adresa: http://www.tw-toc.com/en

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Tchaj-wan

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


PŘÍLOHA III

V příloze V nařízení (ES) č. 1235/2008 se v poznámce ke kolonce 12 nahrazuje odkaz na „kolonku 24“ odkazem na „kolonku 21“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU