(EU) 2017/2273Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 326, 9.12.2017, s. 42-43 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273

ze dne 8. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 42 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 836/2014 (3) umožňuje výjimečně za určitých podmínek, a pokud není dostatek ekologicky chovaných kuřic, do 31. prosince 2017 přivést do jednotky živočišné ekologické produkce kuřice určené k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů.

(2)

Produkce ekologicky chovaných kuřic určených k produkci vajec není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečná, aby byly splněny potřeby zemědělců chovajících nosnice. Aby bylo více času pro rozvinutí produkce kuřic z ekologických chovů určených k produkci vajec, období platnosti výjimečných pravidel produkce týkajících se využívání kuřic určených k produkci vajec mimo ekologický chov, které jsou mladší 18 týdnů, by mělo být prodlouženo do 31. prosince 2018.

(3)

Článek 43 nařízení (ES) č. 889/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 836/2014 umožňuje výjimečně v kalendářních letech 2015, 2016 a 2017 u prasat a drůbeže používat maximálně 5 % jiných než ekologických proteinových krmiv.

(4)

Zásobování proteiny z ekologického zemědělství není na trhu Unie z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečné, aby byly splněny požadavky na výživu prasat a drůbeže chovaných v ekologických hospodářstvích. Produkce ekologických proteinových plodin stále zaostává za poptávkou. Je proto vhodné prodloužit období, kdy lze využít výjimečné možnosti používat omezený podíl jiných než ekologických proteinových krmiv, do 31. prosince 2018.

(5)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V čl. 42 písm. b) se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. prosince 2018“.

2)

V článku 43 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy v kalendářním roce 2018 činí 5 %.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 230, 1.8.2014, s. 10).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU