(EU) 2017/2233Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2233 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 319, 5.12.2017, s. 78-79 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 25. prosince 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2117 Pozbývá platnosti: 6. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2233

ze dne 4. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 900/2009 (2) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 427/2013 (3) se povoluje selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňková látka.

(2)

Komise obdržela žádost o změnu podmínek povolení, pokud jde o charakteristiku uvedené doplňkové látky. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(3)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 5. července 2017 (4) k závěru, že požadovaná změna neovlivní bezpečnost a účinnost produktu, a připomněl riziko pro bezpečnost uživatelů tohoto produktu. Stávající právní akt o povolení obsahuje ustanovení, které se zabývá odpovídajícím řešením tohoto rizika. Úřad navrhuje zařadit obsah selenocysteinu do charakteristiky doplňkové látky, ale vzhledem k neexistenci analytické metody pro selenocystein nemůže být tento návrh přijat.

(4)

Z posouzení pozměněného přípravku vyplývá, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(5)

Nařízení (ES) č. 900/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 900/2009

Ve čtvrtém sloupci přílohy nařízení (ES) č. 900/2009 se text mezi nadpisem „Charakteristika doplňkové látky“ a nadpisem „Charakteristika účinné látky:“ nahrazuje tímto:

„Organický selen, zejména selenomethionin (63 %) s obsahem 2 000–3 500 mg Se/kg (97–99 % organického selenu)“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 900/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky (Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 12).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2013 ze dne 8. května 2013 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1750/2006, (ES) č. 634/2007 a (ES) č. 900/2009, pokud jde o maximální přidané množství kvasinek obohacených selenem (Úř. věst. L 127, 9.5.2013, s. 20).

(4)  EFSA Journal (2017); 15(7):4937.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU