(EU) 2017/2229Nařízení Komise (EU) 2017/2229 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 319, 5.12.2017, s. 6-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 25. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2229

ze dne 4. prosince 2017,

kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal vědecké stanovisko týkající se bezpečnosti a účinnosti oxidu měďného jako doplňkové látky pro všechny druhy (2). Ve zmíněném stanovisku se uvádí, že obsahy olova v oxidu měďném překračují v některých případech stávající maximální obsahy Unie pro olovo, avšak zjištěné obsahy nepředstavují bezpečnostní riziko, jelikož expozice zvířat olovu v důsledku používání uvedené doplňkové látky by byla nižší než expozice plynoucí z používání jiných sloučenin mědi, které jsou v souladu s právem Unie. Z poskytnutých informací vyplývá, že maximální obsah pro olovo v doplňkových látkách patřících do funkční skupiny sloučenin stopových prvků není pro oxid měďný konzistentně dosažitelný uplatněním správné výrobní praxe. Je vhodné upravit maximální obsah pro olovo v oxidu měďném.

(3)

Mnoho druhotných a vedlejších produktů potravinářského průmyslu určených jako krmivo pro zvířata v zájmovém chovu pochází převážně z tuňáka. Stávající maximální obsahy rtuti platné pro uvedené druhotné a vedlejší produkty jsou nižší než maximální obsah rtuti použitelný na tuňáka určeného k lidské spotřebě, což vede k nedostatečným dodávkám těchto druhotných a vedlejších produktů, jež splňují maximální obsah rtuti pro použití v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu. Je proto vhodné upravit maximální obsah rtuti v rybách, ostatních vodních živočiších a v produktech z nich vyrobených a určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata a současně zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat.

(4)

Úřad přijal vědecké stanovisko týkající se bezpečnosti a účinnosti N-amidinoglycinu (dále jen „GAA“) pro výkrm kuřat, plemenné nosnice a kohouty a prasata (3). Doplňková látka N-amidinoglycin je specifikována tak, že obsahuje melamin jako nečistotu do výše maximálně 20 mg/kg. Úřad dospěl k závěru, že příspěvek GAA k obsahu melaminu v krmivech nepředstavuje žádné riziko. Maximální obsah pro melamin v krmivech byl stanoven směrnicí 2002/32/ES. V případě GAA dosud není stanoven žádný maximální obsah pro melamin. Proto je vhodné stanovit maximální obsah pro melamin v GAA.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 291/2014 (4) byla zkrácena ochranná lhůta pro dekochinát ze tří dnů na nula dnů. Ustanovení týkající se nevyhnutelné křížové kontaminace v případě dekochinátu v krmivech pro výkrm kuřat by proto mělo být zrušeno.

(6)

Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  EFSA FEEDAP Panel (vědecká komise EFSA pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of copper (I) oxide as feed additive for all animal species. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf

(3)  EFSA FEEDAP Panel (vědecká komise EFSA pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 291/2014 ze dne 21. března 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1289/2004, pokud jde o ochrannou lhůtu a maximální limity reziduí doplňkové látky decoquinate (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 87).


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

1)

V kapitole I se položka 4 pro olovo nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„4.

Olovo (12)

Krmné suroviny

s výjimkou:

10

pícnin (3),

30

fosfátů a vápenatých mořských řas,

15

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10);

20

kvasnic.

5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

s výjimkou:

100

oxidu zinečnatého,

400

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého, oxidu měďného.

200

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

s výjimkou:

30

klinoptilolitu sopečného původu; natrolit-fonolitu.

60

Premixy (6)

200

Doplňková krmiva

s výjimkou:

10

minerálních krmiv,

15

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

60

Kompletní krmiva.

5“

2)

V kapitole I se položka 5 pro rtuť nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„5.

Rtuť (4)

Krmné suroviny

s výjimkou:

0,1

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin,

0,5

tuňáka (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) a z něj získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata,

1,0 (13)

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků, kromě tuňáka a z něj získaných výrobků, určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata,

0,5 (13)

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10).

0,3

Krmné směsi

s výjimkou:

0,1

minerálních krmiv,

0,2

krmných směsí pro ryby,

0,2

krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.

0,3“

3)

Poznámka č. 13 ke kapitole I: Anorganické kontaminanty a dusíkaté sloučeniny se nahrazuje tímto:

„(13)

Maximální obsah se vztahuje na čerstvou hmotnost.“

4)

V kapitole I se položka 7 pro melamin nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„7.

Melamin (9)

Krmivo

s výjimkou:

2,5

krmiv v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu,

2,5 (11)

těchto doplňkových látek:

 

N-amidinoglycin (GAA),

20

močovina,

biuret.

—“

5)

V kapitole VII se položka 1 pro dekochinát nahrazuje tímto:

Kokcidiostatikum

Produkty ke krmení (1)

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1.

Dekochinát

Krmné suroviny

0,4

Krmné směsi pro

 

ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů),

0,4

ostatní druhy zvířat.

1,2

Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání dekochinátu.

(2)“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU