(EU) 2017/2188Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2188 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od/výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 310, 25.11.2017, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. srpna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2188

ze dne 11. srpna 2017,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upuštění od/výjimku z kapitálových požadavků u některých krytých dluhopisů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (1), a zejména na čl. 503 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 496 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou příslušné orgány u některých krytých dluhopisů a do 31. prosince 2017 upustit od prahu ve výši 10 % podle čl. 129 odst. 1 písm. d) bodu ii) a čl. 129 odst. 1 písm. f) bodu ii) uvedeného nařízení.

(2)

Ustanovení čl. 503 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 ukládá Komisi, aby posoudila vhodnost uvedené možnosti pro příslušné orgány a rozhodla, zda by tato možnost měla nabýt trvalé platnosti. Komise požádala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o technické poradenství ohledně této otázky. Na základě této žádosti vznikla „zpráva o rámcích a kapitálových požadavcích v EU pro kryté dluhopisy“. Komise tuto zprávu použila, aby provedla další hodnocení režimů dohledu a regulace vztahujících se na kryté dluhopisy, a následně předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o článku 503 nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

Z této zprávy vyplynulo, že pouze omezený počet vnitrostátních rámců pro kryté dluhopisy připouští začleňování cenných papírů zajištěných hypotékou na obytné nebo obchodní nemovitosti či seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny. Jelikož se však některé instituce ve svých obchodních modelech opírají o využití upuštění od/výjimky z požadavku přiznané příslušnými orgány, je z důvodu právní jistoty namístě umožnit příslušným orgánům prodloužit upuštění/výjimku podle čl. 496 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na dobu po datu uvedeném v tomto ustanovení. Ustanovení čl. 496 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by tudíž mělo být změněno tak, aby se zrušilo datum uvedené v tomto ustanovení, avšak s tím, že možnost, aby příslušné orgány přiznaly upuštění od/výjimku z požadavku, bude možná nutné znovu posoudit v rámci budoucího rámce pro kryté dluhopisy.

(4)

V zájmu právní jistoty je namístě stanovit trvalou odchylku od data ukončení platnosti stávající odchylky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 496 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány mohou zcela nebo částečně upustit od uplatňování 10 % limitu pro dluhopisy s přednostním vypořádáním vydané francouzskými Fonds Communs de Créances nebo sekuritizačními společnostmi, které jsou francouzským Fonds Communs de Créances rovnocenné, jak je uvedeno v čl. 129 odst. 1 písm. d) a f), pokud jsou splněny obě tyto podmínky:“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU