(EU) 2017/2063Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Publikováno: Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21-37 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2063

ze dne 13. listopadu 2017

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie v souvislosti se stále se zhoršující situací demokracie, právního státu a lidských práv ve Venezuele opakovaně vyjádřila znepokojení a vyzvala všechny venezuelské politické činitele a instituce ke konstruktivnímu úsilí o řešení krize v zemi, a to při plném dodržování právního státu a lidských práv, demokratických institucí a oddělení moci.

(2)

Rada dne 13. listopadu 2017 přijala rozhodnutí (SZBP) 2017/2074, které stanovilo mimo jiné zákaz vývozu zbraní a vybavení, které by mohly být použity pro vnitřní represi, zákaz vývozu vybavení pro ostrahu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů určitých osob, subjektů a orgánů odpovědných za závažné porušování či nedodržování lidských práv nebo potlačování občanské společnosti a demokratické opozice, jakož i osob, subjektů a orgánů, jejichž činy, politiky nebo činnosti jinak oslabují demokracii nebo právní stát ve Venezuele, jakož i osob, subjektů a orgánů s těmito osobami spojených.

(3)

Některá opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(4)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(5)

Pravomoc měnit seznamy v přílohách IV a V tohoto nařízení by měla být vykonávána Radou pro zajištění soudržnosti s postupy, kterými se mění a přezkoumávají přílohy I a II rozhodnutí (SZBP) 2017/2074.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady95/46/ES (3).

(7)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si jiné důležité údaje, které jsou v souvislosti s tímto nařízením dostupné.

(8)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(9)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b)

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

c)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam obsahuje příloha III;

d)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy či určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

g)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h)

„technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací, včetně ústní formy pomoci;

i)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb ze třetí země do jakékoli jiné třetí země nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií finančních a technických služeb, které jsou umístěny ve třetí zemi, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

j)

„územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném seznamu vojenského vybavení EU (dále jen „společný vojenský seznam“) a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zboží a technologií uvedených na společném vojenském seznamu, jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na společném vojenském seznamu, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění, určené pro jakýkoli prodej, dodávku, přepravu nebo vývoz těchto položek nebo na poskytování s tím související technické pomoci, zprostředkovatelských a jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi.

2.   Zákazem stanoveným v odstavci 1 není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených přede dnem 13. listopadu 2017 nebo z doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, pokud jsou v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP (4) a zejména s podmínkami stanovenými v odstavci 2 uvedeného společného postoje a pokud právnické nebo fyzické osoby, subjekty nebo orgány, které usilují o plnění smlouvy, oznámily tuto smlouvu příslušným orgánům členského státu, ve kterém jsou usazeni, do pěti pracovních dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, jak je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi, ať již toto vybavení pochází z Unie či nikoli;

b)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské či jiné služby související s vybavením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi;

c)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, související s vybavením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi.

Článek 4

1.   Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členského státu uvedené v příloze III za podmínek, které považují za vhodné, povolit:

a)

poskytnutí finančních prostředků a finanční pomoci a technické pomoci v souvislosti:

i)

s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy Organizace spojených národů (OSN) nebo Unie nebo jejích členských států nebo orgánů na regionální nebo subregionální úrovni na budování institucí;

ii)

materiálem určeným pro operaceOSN a Unie nebo orgánů na regionální nebo subregionální úrovni pro řešení krizí;

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, a související poskytování finančních prostředků a finanční a technickou pomoc, určené výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy OSN nebo Unie na budování institucí nebo pro operace OSN a Unie nebo orgánů na regionální nebo subregionální úrovni pro řešení krizí;

c)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení na odminování a materiálu používaného při odminování a související poskytování finančních prostředků a finanční a technickou pomoc.

2.   Povolení podle odstavce 1 mohou být udělena pouze před zahájením činnosti, pro kterou jsou žádána.

Článek 5

Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Venezuely zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci médií a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a přidruženým personálem pouze pro jejich osobní potřeby.

Článek 6

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, technologie nebo software stanovené v příloze II, ať již pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi, pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu určený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, nedal předchozí povolení.

2.   Příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, neudělí povolení podle odstavce 1, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zařízení, technologie nebo software byly venezuelskou vládou, veřejnými orgány, podniky a institucemi nebo jakoukoliv osobou či subjektem jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením využíváno k vnitřní represi.

3.   Příloha II zahrnuje pouze zařízení, technologie nebo software určené výhradně k monitorování nebo odposlechu internetu nebo telefonické komunikace.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů po jeho udělení.

Článek 7

1.   Pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, nedal předchozí povolení v souladu s čl. 6 odst. 2, zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zařízením, technologiemi a softwarem uvedenými v příloze II nebo s instalací, poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zařízení a technologií uvedených v příloze II nebo s poskytováním, provozem, údržbou nebo aktualizací softwaru uvedeného v příloze II jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zařízením, technologiemi a softwarem uvedenými v příloze II jakékoli osobě, subjektu či orgánu ve Venezuele nebo pro použití v této zemi;

c)

poskytovat jakékoli služby související s monitorováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu venezuelskému státu, jeho vládě, jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím nebo jakékoli osobě nebo subjektu jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením.

2.   Pro účely odst. 1 písm. c) se „službami souvisejícími s monitorováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu“ rozumí ty služby, které zejména za použití zařízení, technologií nebo softwaru uvedených v příloze II poskytují přístup k příchozí a odchozí telekomunikaci subjektu a k údajům souvisejícím s voláním a jejich poskytování pro účely jejich extrakce, dekódování, záznamu, zpracování, analýzy či ukládání, nebo jakékoli jiné související činnosti.

Článek 8

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v přílohách IV a V nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v přílohách IV a V nebo v jejich prospěch.

3.   V příloze IV je uveden seznam:

a)

fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které jsou odpovědné za závažné porušování nebo zneužívání lidských práv nebo represi občanské společnosti a demokratické opozice ve Venezuele;

b)

fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které jsou odpovědné za činy, politiky nebo činnosti, které jinak oslabují demokracii nebo právní stát ve Venezuele.

4.   V příloze V je uveden seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které jsou spojené s osobami či subjekty uvedenými v odstavci 3.

5.   Přílohy IV a V obsahují důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů a orgánů na seznam.

6.   Přílohy IV a V rovněž obsahují případné dostupné informace, jež jsou nezbytné k identifikaci dotčených fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 9

1.   Odchylně od článku 8 mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují na internetové stránky uvedené v příloze III, povolit za podmínek, jež považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických a právnických osob uvedených v příloze IV nebo V a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno;

e)

určené k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické či konzulární mise nebo mezinárodní organizace, požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto platby zamýšleny k oficiálním účelům diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 10

1.   Odchylně od článku 8 mohou příslušné orgány v členských státech, na něž se odkazují internetové stránky uvedené v příloze III, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 8 na seznam v příloze IV nebo V, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze IV nebo V; a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 11

1.   Odchylně od článku 8 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze IV nebo V na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo závazku, který dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikl přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány zařazeny do přílohy IV nebo V, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje mají být použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze IV nebo V;

b)

platba není v rozporu s čl. 8 odst. 2;

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 1 do čtyř týdnů po jeho udělení.

3.   Ustanovení čl. 8 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Dotyčná finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

4.   Pokud jsou veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny v souladu s článkem 8, čl. 8 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 8 zařazeny do přílohy IV nebo V; nebo

c)

plateb splatných na základě soudních nebo správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v členském státě nebo vykonatelných v dotčeném členském státě.

Článek 12

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 8, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi; a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování informací uvedených v písmenu a).

2.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 13

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 14

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření stanovených v tomto nařízení.

Článek 15

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze IV nebo V;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 16

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělují si všechny další důležité údaje, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 8 a povoleních udělených na základě článků 9 až 11;

b)

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy si poskytují navzájem a poskytují i Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 17

1.   Pokud se Rada rozhodne uvalit na některou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán opatření uvedená v článku 8, změní přílohy IV nebo V odpovídajícím způsobem.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů pro jejich zařazení na seznam, přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, není-li jejich adresa známa, čímž této dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu poskytne možnost předložit připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, přezkoumá Rada své rozhodnutí a informuje o tom dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán.

4.   Seznamy stanovené v přílohách IV a V je pravidelně přezkoumáván alespoň každých dvanáct měsíců.

5.   Komise je oprávněna měnit přílohu III na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 18

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

Článek 19

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze III. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze III.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.

Článek 20

Toto nařízení se použije na:

a)

území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

d)

právnické osoby, subjekty či orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e)

právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 21

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2017.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Viz strana 60 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).


PŘÍLOHA I

Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi podle článku 3

1.

Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

1.1.

palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 společného vojenského seznamu;

1.2.

střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;

1.3.

zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

2.

Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

3.

Tato vozidla:

3.1.

vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

3.2.

vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

3.3.

vozidla speciálně určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

3.4.

vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;

3.5.

vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

3.6.

součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

Poznámka 1

Tato položka se nevztahuje na vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

Poznámka 2

Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4.

Tyto výbušné látky a související vybavení:

4.1.

vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které jsou spouštěny nebo zprovozněny explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

4.2.

nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu;

4.3.

tyto další výbušniny a jejich příslušenství, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

c)

nitroglykol;

d)

pentaerytritol tetranitrát (PETN);

e)

pikrylchlorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 společného vojenského seznamu:

5.1.

neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

5.2.

neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

Pozn.

Tato položka nezahrnuje:

vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti,

vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6.

Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a software pro ně speciálně určený.

7.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

8.

Žiletkový ostnatý drát.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10.

Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11.

Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.


PŘÍLOHA II

Zařízení, technologie a software podle článků 6 a 7

Obecná poznámka

Bez ohledu na obsah této přílohy se předmětná příloha nevztahuje na:

a)

zařízení, technologie a programové vybavení, které jsou vymezeny v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (1) nebo ve společném vojenském seznamu; nebo

b)

software, který je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele a je obecně přístupný veřejnosti prostřednictvím maloobchodního prodeje ze skladů bez jakéhokoli omezení některým z těchto způsobů:

i)

pultový prodej;

ii)

zásilkový prodej;

iii)

elektronický prodej; nebo

iv)

telefonické objednávky nebo

c)

software, který je veřejně dostupný.

Kategorie A, B, C, D a E odkazují na kategorie podle nařízení (ES) č. 428/2009.

„Zařízení, technologie a software“ podle článků 6 a 7:

A.

Seznam zařízení

zařízení pro hloubkovou inspekci paketů (Deep Packet Inspection),

zařízení pro odposlech sítě, včetně systémů pro řízení odposlechu (IMS – Interception Management Systems) a zařízení poskytujících odkazy na uchovávaná data,

zařízení pro sledování radiových frekvencí,

zařízení pro rušení síťové a satelitní komunikace,

zařízení pro dálkovou nákazu,

zařízení pro rozpoznávání nebo zpracování řeči,

zařízení pro odposlech a sledování IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4), TMSI (5),

taktické zařízení pro odposlech a sledování SMS (6) /GSM (7) /GPS (8) /GPRS (9) /UMTS (10) /CDMA (11) /PSTN (12),

informační zařízení pro odposlech a sledování DHCP (13) /SMTP (14), GTP (15),

zařízení pro rozpoznávání a profilování vzorců (Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment),

zařízení pro dálkové forenzní postupy,

zařízení pro zpracování sémantických informací,

dekódovací zařízení cílené na protokoly WEP a WPA,

zařízení pro odposlech proprietárních a standardních protokolů VoIP;

B.

nepoužívané;

C.

nepoužívané;

D.

„Software“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaného výše;

E.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaného v písmenu A výše.

Zařízení, technologie a software v uvedených kategoriích spadají do oblasti působnosti této přílohy pouze v míře vymezené obecným popisem pro „systémy pro odposlech a sledování internetové, telefonní a satelitní komunikace“.

Pro účely této přílohy se „sledováním“ rozumí získávání, extrakce, dekódování, zaznamenávání, zpracování, analýza a archivace obsahu hovoru nebo síťových dat.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  „IMSI“ značí mezinárodní identifikaci mobilního účastníka (International Mobile Subscriber Identity). Jde o jedinečný identifikační kód každého mobilního telefonu, který je integrován do SIM karty a který umožňuje identifikaci této SIM karty prostřednictvím sítí GSM a UMTS.

(3)  „MSISDN“ značí číslo mobilního účastníka v digitální síti integrovaných služeb (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Jde o číslo, které jednoznačně identifikuje účastníka v mobilní síti GSM nebo UMTS. Jednoduše řečeno jde o telefonní číslo přidělené SIM kartě v mobilním telefonu, pomocí kterého je tedy mobilní účastník rozpoznán stejně jako pomocí IMSI, zde však za účelem směrování hovorů.

(4)  „IMEI“ značí mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity). Jde o obvykle jedinečné číslo pro identifikaci mobilních telefonů GSM, WCDMA a IDEN a rovněž některých satelitních telefonů. Je obvykle vytištěno uvnitř mobilního telefonu v prostoru pro baterii. Pro specifikaci odposlechu je možné použít číslo IMEI, IMSI a MSISDN.

(5)  „TMSI“ značí dočasnou identifikaci mobilního účastníka (Temporary Mobile Subscriber Identity). Jde o identifikaci, která je mezi mobilním zařízením a sítí zasílána nejčastěji.

(6)  „SMS“ značí systém krátkých textových zpráv (Short Message System).

(7)  „GSM“ značí globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communications).

(8)  „GPS“ značí globální polohový systém (Global Positioning System).

(9)  „GPRS“ značí technologii pro mobilní datový přenos (General Package Radio Service).

(10)  „UMTS“ značí univerzální mobilní telekomunikační systém (Universal Mobile Telecommunication System).

(11)  „CDMA“ značí technologii kódového multiplexování (Code Division Multiple Access).

(12)  „PSTN“ značí veřejnou telefonní síť (Public Switch Telephone Networks).

(13)  „DHCP“ značí protokol pro dynamickou konfiguraci počítačů připojených do sítě (Dynamic Host Configuration Protocol).

(14)  „SMTP“ značí jednoduchý protokol pro přenos zpráv (Simple Mail Transfer Protocol).

(15)  „GTP“ značí aplikační protokol GPRS (GPRS Tunneling Protocol).


PŘÍLOHA III

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Komisi

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

Commission européenne / Europese Commissie

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Útvar Evropské komise pro nástroje zahraniční politiky)

Kancelář EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected].


PŘÍLOHA IV

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 8 odst. 3


PŘÍLOHA V

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 8 odst. 4


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU