(EU) 2017/2058Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 294, 11.11.2017, s. 29-39 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1533 Pozbývá platnosti: 10. října 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2058

ze dne 10. listopadu 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 (2). Uvedené nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 961/2011 (3), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 284/2012 (4). Posledně jmenované nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 996/2012 (5), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 322/2014 (6) a to bylo nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6 (7).

(3)

Jelikož prováděcí nařízení (EU) 2016/6 uvádí, že opatření jím stanovená budou přezkoumána do 30. června 2016, a aby se přihlédlo k dalšímu vývoji situace a údajům o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách za roky 2015 a 2016, je vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2016/6.

(4)

Nařízením Rady (Euratom) 2016/52 (8) se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 (9) a nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 (10), a proto je vhodné změnit odkazy na tato nařízení odpovídajícím způsobem.

(5)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více než 132 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách jiných, než je hovězí maso, a více než 527 000 údajů o výskytu radioaktivity v hovězím mase, které poskytly japonské orgány ohledně pátého a šestého vegetačního období (leden 2015 až prosinec 2016) po havárii.

(6)

Údaje předložené japonskými orgány dokazují, že během pátého a šestého vegetačního období po havárii nebylo zjištěno žádné překročení maximální úrovně radioaktivity v krmivech a potravinách pocházejících z Akita a že u krmiv a potravin pocházejících z prefektury Akita již není nutné před vývozem do Unie vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity.

(7)

Pro krmiva a potravinářské produkty pocházející z prefektury Fukušima je vzhledem k údajům o výskytu radioaktivity poskytnutým japonskými úřady pro roky 2014, 2015 a 2016 vhodné upustit od požadavku na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u rýže a u produktů z rýže. Pro ostatní krmiva a potraviny pocházející z této prefektury je vhodné zachovat požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie.

(8)

Pokud jde o prefektury Gunma, Ibaraki, Točigi, Iwate a Čiba, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub, ryb a produktů rybolovu a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Údaje o výskytu za páté a šesté vegetační období dokazují, že u některých těchto krmiv a potravin pocházejících z určitých prefektur je vhodné odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie již nadále nepožadovat.

(9)

Pokud jde o prefektury Akita, Jamagata a Nagano, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Údaje o výskytu za páté a šesté vegetační období dokazují, že již není nutné vyžadovat odběr vzorků a analýzu u krmiv a potravin pocházejících z prefektury Akita, a je vhodné již nadále nepožadovat odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie u některých jedlých volně rostoucích rostlin z prefektur Jamagata a Nagano.

(10)

Údaje o výskytu za páté a šesté vegetační období dokazují, že u hub pocházejících z prefektur Šizuoka, Jamanaši a Niigata je vhodné požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie zachovat.

(11)

S ohledem na údaje o výskytu za páté a šesté vegetační období je vhodné, aby ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/6 byla strukturována takovým způsobem, aby prefektury, ve kterých musí být před vývozem do Unie prováděn odběr vzorků a analýza u stejných krmiv a potravin, byly sloučeny do stejné skupiny.

(12)

Kontroly prováděné při dovozu ukazují, že zvláštní podmínky stanovené právními předpisy Unie japonské orgány řádně uplatňují a že jejich nedodržení nebylo u dovozní kontroly zjištěno již déle než pět let. Proto je vhodné zachovat nízkou četnost kontrol při dovozu.

(13)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/6, jakmile budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity u krmiv a potravin v sedmém a osmém vegetačním období (2017 a 2018) po havárii, tj. do 30. června 2019.

(14)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/6 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2016/6 se mění takto:

1)

V článku 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Toto nařízení se použije pro krmiva a potraviny včetně méně významných potravin ve smyslu článku 1 nařízení Rady (Euratom) 2016/52 (*1) (dále jen „produkty“) pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou:

(*1)  Úř. věst. L 13, 20.1.2016, s. 2.“"

2)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Ke každé zásilce krmiv a potravin, které jsou uvedeny v příloze II a spadají pod kódy KN uvedené ve zmíněné příloze, a ke každé zásilce krmných směsí a potravin, které obsahují více než 50 % těchto krmiv a potravin, pocházející nebo odesílané z Japonska musí být přiložen platný originál prohlášení vypracovaného a podepsaného v souladu s článkem 6“;

b)

v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

produkt je odesílán, ale nepochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy nebo zpracování; nebo“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   K rybám a produktům rybolovu uvedeným v příloze II a uloveným v pobřežních vodách prefektur Fukušima, Gunma, Točigi, Mijagi, Ibaraki, Čiba nebo Iwate se bez ohledu na místo vykládky přiloží prohlášení uvedené v odstavci 1 a protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.“

3)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Přezkum

Toto nařízení se přezkoumá před 30. červnem 2019.“

4)

Příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.

5)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

6)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodné ustanovení

Zásilky krmiv a potravin spadající do oblasti působnosti prováděcího nařízení (EU) 2016/6, které opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dováženy do Unie za podmínek stanovených prováděcím nařízením (EU) 2016/6 před jeho změnou tímto nařízením.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011 (Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 (Úř. věst. L 3, 6.1.2016, s. 5).

(8)  Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90 (Úř. věst. L 13, 20.1.2016, s. 2).

(9)  Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11).

(10)  Nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

Nejvyšší úrovně pro potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné nápoje

Minerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů

Ostatní potraviny

Suma cesia 134 a cesia 137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Nejvyšší úrovně pro krmiva  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Krmivo určené pro skot a koně

Krmivo určené pro prasata

Krmivo určené pro drůbež

Krmivo pro ryby (5)

Suma cesia 134 a cesia 137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije u rekonstituovaných produktů připravených ke spotřebě.

U sušených hub se použije rekonstituční faktor 5.

V případě čaje se nejvyšší úroveň použije pro odvar z nefermentovaných čajových listů. Faktor zpracování pro sušený čaj je 50, a proto nejvyšší úroveň 500 Bq/kg u sušených listů čaje zaručuje, že úroveň v čajovém odvaru nepřekročí nejvyšší úroveň 10 Bq/kg.

(2)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení (Euratom) 2016/52.

(3)  Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.

(4)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení (Euratom) 2016/52.

(5)  S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia-134 a cesia-137

a)

produkty pocházející z prefektury Fukušima:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 s výjimkou následujících:

kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

sójové boby a produkty z nich získané kódů KN 1201 90 00, 1208 10 00 a 1507,

devětsil japonský (fuki) (Petasites japonicus) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

(japonské) tomely (Diospyros sp.) a produkty z nich získané kódů KN 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 a ex 0813 50;

b)

produkty pocházející z prefektury Mijagi:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 s výjimkou následujících:

kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

druhy Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

c)

produkty pocházející z prefektury Nagano:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90,

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

d)

produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Čiba nebo Iwate:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 s výjimkou následujících:

kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90,

makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 a ex 1604 20 50,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 a 2005 91 00,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

e)

produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Jamagata, Šizuoka nebo Niigata:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 a ex 2005 99 80,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 a ex 0712 90;

f)

vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a) až e) této přílohy.


PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA III

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU