(EU) 2017/1980Nařízení Komise (EU) 2017/1980 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP) (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 285, 1.11.2017, s. 8-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. října 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1980

ze dne 31. října 2017,

kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 11 bod 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 18 bod 13 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu a nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní požadavky týkající se hygienických pravidel pro potraviny živočišného původu. Prováděcí opatření pro uvedená nařízení, pokud jde o uznané zkušební metody pro mořské biotoxiny, jsou stanovena v příloze III nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (3).

(2)

V příloze III kapitole I bodě 2 nařízení (ES) č. 2074/2005 se stanoví, že se v případě sporných výsledků, pokud jde o paralytický toxin, se za referenční metodu považuje metoda biologická.

(3)

V průběhu třicátého šestého zasedání Výboru pro Codex Alimentarius pro metody analýzy a odebírání vzorků (Budapešť, Maďarsko, 23.–27. února 2015) (4) bylo potvrzeno, že zůstane zachována biologická vyšetřovací metoda v oddílu I-8.6.2 Kodexu jako typ IV (5).

(4)

Všechny metody podle Kodexu, včetně metod typu IV, lze používat pouze ke kontrole, inspekci a regulaci (Zásady pro stanovení analytických metod), a pokud s tím strany souhlasí, k řešení sporů (Pokyny k řešení sporů ohledně výsledů analytických (vyšetřovacích) zkoušek (CAC/GL 70-2009)), avšak nikoliv jako referenční metodu.

(5)

Protože metodu typu IV nelze použít jako referenční metodu, je důležité přizpůsobit současná pravidla Unie mezinárodním normám.

(6)

Vzhledem k tomu, že se takzvaná Lawrencova metoda, jež byla zveřejněna v AOAC Official Method 2005.06 („Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish“ – Paralytické toxiny v mlžích), v současné době používá k zjišťování obsahu paralytického toxinu v jedlých částech mlžů, je vhodné, aby se tato metoda používala jako referenční metoda ke zjišťování uvedených toxinů.

(7)

Kapitola I přílohy III nařízení (ES) č. 2074/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Aby členské státy mohly své metody přizpůsobit chemické metodě, může se biologická vyšetřovací metoda jako referenční metoda dále používat až do 31. prosince 2018.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kapitola I přílohy III nařízení (ES) č. 2074/2005 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA I

METODA ZJIŠŤOVÁNÍ PARALYTICKÉHO TOXINU (PSP = PARALYTIC SHELLFISH POISON)

1.

Obsah paralytického toxinu (PSP) v jedlých částech mlžů (celé tělo nebo jednotlivé jedlé části těl mlžů) musí být zjištěn v souladu s biologickou zkušební metodou nebo jakoukoli jinou mezinárodně uznanou metodou.

2.

V případě sporných výsledků se za referenční metodu považuje takzvaná Lawrencova metoda, jež byla zveřejněna v AOAC Official Method 2005.06 („Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish“ – Paralytické toxiny v mlžích).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27).

(4)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-36%252FREP15_MASe.pdf

(5)  Odstavec 56 zprávy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU