(EU) 2017/1945Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 276, 26.10.2017, s. 22-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1945

ze dne 19. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy v zájmu zajištění jednotného mechanismu, jehož prostřednictvím budou příslušné orgány členských států účinně vykonávat své pravomoci pro udělování povolení podnikům k poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, případně k poskytování doplňkových služeb.

(2)

Pro usnadnění komunikace mezi žadatelem, který žádá o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU, a příslušným orgánem by příslušné orgány měly určit kontaktní místo pro účely podávání žádostí a zveřejnit o něm informace na svých internetových stránkách.

(3)

Aby příslušné orgány mohly posoudit, zda změny ve vedoucím orgánu podniku mohou ohrozit účinné, řádné a obezřetné vedení podniku a patřičné zohledňování zájmů zákazníků podniku a integrity trhu, měly by být stanoveny jasné lhůty pro podávání informací o těchto změnách.

(4)

Podniky by však měly být osvobozeny od povinnosti podávat informace o změnách ve vedoucím orgánu před tím, než změna nabude účinku, tehdy, je-li změna důsledkem faktorů, jež jsou mimo kontrolu podniku, jako je úmrtí člena vedoucího orgánu. Za takových okolností by mělo být firmám povoleno informovat příslušný orgán do deseti pracovních dnů po změně.

(5)

Na zpracování osobních údajů členskými státy při uplatňování tohoto nařízení se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2).

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(7)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Určení kontaktního místa

Příslušné orgány určí kontaktní místo pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení jako investiční podnik podle hlavy II směrnice 2014/65/EU. Kontaktní údaje určeného kontaktního místa zveřejňují příslušné orgány na svých internetových stránkách a pravidelně je aktualizují.

Článek 2

Podání žádosti

1.   Žadatel, který žádá o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU, předloží příslušnému orgánu žádost ve formě vyplněné šablony stanovené v příloze I.

2.   Žadatel oznámí příslušnému orgánu údaje o všech členech svého vedoucího orgánu formou vyplněné šablony stanovené v příloze II.

Článek 3

Přijetí žádosti a jeho potvrzení

Do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti zašle příslušný orgán žadateli potvrzení o přijetí žádosti včetně kontaktních údajů určeného kontaktního místa uvedeného v článku 1.

Článek 4

Žádost o dodatečné informace

Pokud příslušný orgán potřebuje k posouzení žádosti dodatečné informace, zašle žadateli žádost, v níž uvede, jaké informace mají být poskytnuty.

Článek 5

Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu

1.   Investiční podnik oznámí příslušnému orgánu veškeré změny ve složení vedoucího orgánu před tím, než tyto změny nabudou účinku.

Pokud v důvodných případech není možné oznámení podat před tím, než změna nabude účinku, musí být podáno do deseti pracovních dnů po změně.

2.   Investiční podnik poskytne informace o změně uvedené v odstavci 1 ve formátu stanoveném v příloze III.

Článek 6

Sdělení rozhodnutí

Příslušný orgán informuje žadatele o svém rozhodnutí o udělení či neudělení povolení v tištěné nebo elektronické podobě nebo obojí formou ve lhůtě šesti měsíců stanovené v čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o povolení jako investiční podnik

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA II

Seznam členů vedoucího orgánu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA III

Oznámení změn ve složení vedoucího orgánu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU