(EU) 2017/1943Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 276, 26.10.2017, s. 4-11 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1943

ze dne 14. července 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby mohly příslušné orgány v rámci postupu schvalování a zamítání žádostí o povolení investičních podniků provést důkladné posouzení, měl by být žadatel povinen předložit příslušnému orgánu v době podání počáteční žádosti o povolení přesné informace. Příslušný orgán by si měl zachovat právo požadovat od žadatele během procesu posouzení doplňující informace v souladu s kritérii a lhůtami stanovenými ve směrnici 2014/65/EU.

(2)

Aby bylo zajištěno, že posouzení příslušného orgánu vychází z přesných informací, je nezbytné, aby žadatel předložil kopie svých podnikových listin, včetně ověřené kopie zakládacích dokumentů a stanov a kopie výpisu z vnitrostátního obchodního rejstříku pro danou společnost.

(3)

Žadatel by měl předložit informace o dostupných zdrojích kapitálu, včetně prostředků používaných pro převod finančních zdrojů při získávání kapitálu, aby příslušné orgány mohly posoudit, zda byly splněny všechny příslušné požadavky v souvislosti s finanční trestnou činností.

(4)

Nově založené subjekty mohou být při podání žádosti schopny poskytnout informace pouze o tom, jak bude získán kapitál, a o druzích a výši kapitálu, jenž bude získán. Za účelem získání povolení a před jeho vydáním by nicméně příslušným orgánům měly být poskytnuty doklady o splaceném základním kapitálu a jiných druzích získaného kapitálu, spolu s informacemi o zdrojích kapitálu. Mezi tyto doklady mohou patřit kopie příslušných kapitálových nástrojů a odpovídající výpisy z bankovních účtů.

(5)

Aby mohly příslušné orgány posoudit pověst jakékoli osoby, která bude řídit činnost investičního podniku, navrhovaných akcionářů a členů s kvalifikovanou účastí, je důležité uložit žadateli, aby poskytl informace týkající se těchto osob.

(6)

Za účelem posouzení zkušeností jakékoli osoby, která bude řídit činnost investičního podniku, by měl žadatel příslušným orgánům předložit informace o relevantním vzdělání, odborné přípravě a odborných zkušenostech členů vedoucího orgánu a osob, které činnost skutečně řídí, a o jejich příslušných pravomocech a případných zástupcích.

(7)

Žadatel by měl příslušným orgánům předložit finanční údaje týkající se investičního podniku, aby mohly posoudit finanční zdraví daného investičního podniku.

(8)

Vzhledem k tomu, že nově založené podniky nemusí být ke dni podání žádosti schopny poskytnout informace o auditorech, měli by být tito žadatelé povinnosti poskytnout tyto informace příslušnému orgánu zproštěni, ledaže auditoři již byli jmenováni.

(9)

Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda bude investiční podnik schopen plnit své povinnosti podle článku 16 směrnice 2014/65/EU, měly by informace relevantní pro posouzení organizační struktury investičního podniku zahrnovat podrobnosti o systému vnitřní kontroly, o opatřeních k odhalení střetů zájmů a o opatřeních na ochranu majetku zákazníka.

(10)

Příslušné vnitrostátní orgány mohou jako investiční podnik povolit fyzickou osobu nebo právnickou osobu řízenou jedinou fyzickou osobou. Je proto vhodné stanovit požadavky na povolení týkající se vedení investičních podniků, které jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami řízenými jedinou fyzickou osobou.

(11)

V zájmu zajištění právní jistoty, jasnosti a předvídatelnosti ve vztahu k postupu povolování je vhodné, aby kritéria, podle kterých příslušné orgány při udělování povolení pro investiční podnik posuzují vhodnost akcionářů nebo členů s kvalifikovanou účastí, byla stejná jako kritéria stanovená v článku 13 směrnice 2014/65/EU pro posuzování navrhovaného nabytí podílu. Příslušné orgány by měly zejména posoudit vhodnost akcionářů nebo členů s kvalifikovanou účastí a finanční zdraví podniku, přičemž zohlední kritéria týkající se pověsti a zkušeností osob řídících činnost investičního podniku a finančního zdraví podniku.

(12)

Za účelem identifikace překážek, které by mohly bránit účinnému výkonu funkcí dohledu, by příslušné orgány měly zvážit složitost a transparentnost struktury skupiny investičního podniku, zeměpisné umístění subjektů skupiny a činnosti, které subjekty skupiny vykonávají.

(13)

Na zpracování osobních údajů členskými státy při uplatňování tohoto nařízení se použije směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2).

(14)

. V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(15)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(16)

V souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3) uskutečnil orgán ESMA otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné informace

Žadatel o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU předloží příslušnému orgánu žádost, která obsahuje tyto obecné informace:

a)

jeho jméno nebo název (včetně právního názvu a případně jiného obchodního jména, jež se bude používat); právní strukturu (včetně informace o tom, zda se bude jednat o právnickou osobu nebo, pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy, fyzickou osobu), adresu ústředí a v případě již existujících společností sídlo; kontaktní údaje; jeho vnitrostátní identifikační číslo, je-li k dispozici, a rovněž:

i)

u domácích poboček: informace o tom, kde budou pobočky provozovány;

ii)

u domácích vázaných zástupců: podrobnosti o jeho záměru využívat vázané zástupce;

b)

seznam investičních služeb a činností, doplňkových služeb a finančních nástrojů, které mají být poskytovány, a informaci o tom, zda bude mít v držení finanční nástroje a finanční prostředky zákazníků (byť jen dočasně);

c)

kopie podnikových listin a doklad o případném zápisu ve vnitrostátním obchodním rejstříku.

Článek 2

Informace o kapitálu

Žadatel o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU předloží příslušnému orgánu informace o zdrojích kapitálu, jež má k dispozici, a jsou-li dostupné, doklady o těchto zdrojích. Tyto informace zahrnují:

a)

podrobnosti o využití soukromých finančních zdrojů včetně původu a dostupnosti těchto prostředků;

b)

podrobnosti o přístupu ke kapitálovým zdrojům a na finanční trhy, včetně podrobností o finančních nástrojích, jež byly nebo budou emitovány;

c)

veškeré relevantní dohody a smlouvy týkající se získávaného kapitálu;

d)

informace o použití (nebo očekávaném použití) vypůjčených finančních prostředků, včetně jmen příslušných věřitelů a podrobností o finančních facilitách, jež byly poskytnuty nebo jejichž poskytnutí se očekává, včetně splatností, podmínek, zástav a záruk, spolu s informacemi o původu vypůjčených finančních prostředků (nebo finančních prostředků, jejichž vypůjčení se očekává), pokud věřitel není finanční institucí podléhající dohledu;

e)

podrobnosti o prostředcích používaných pro převod finančních zdrojů pro podnik, včetně sítě používané k převodu těchto prostředků.

Pro účely písmene b) odkazují informace o druzích získaného kapitálu, je-li to na místě, na druhy kapitálu uvedené v nařízení (EU) č. 575/2013, konkrétně zda kapitál zahrnuje položky kmenového kapitálu tier 1, položky vedlejšího kapitálu tier 1 nebo položky kapitálu tier 2.

Článek 3

Informace o akcionářích

Žadatel o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU předloží příslušnému orgánu tyto informace o svých akcionářích:

a)

seznam osob, které mají v investičním podniku přímou nebo nepřímou kvalifikovanou účast, a výši těchto účastí, a u nepřímých účastí název/jméno osoby, jejímž prostřednictvím je účast držena, a název/jméno konečného držitele;

b)

v případě osob, které mají v investičním podniku kvalifikovanou účast (přímou nebo nepřímou), dokumentaci vyžadovanou od navrhovaných nabyvatelů pro nabývání a zvyšování kvalifikované účasti v investičních podnicích v souladu s články 3, 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého oznámení o navrhovaném nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku (4);

c)

v případě akcionářů z řad právnických osob, kteří jsou členy skupiny, organizační schéma skupiny uvádějící hlavní činnosti každého podniku v rámci skupiny, identifikaci případných regulovaných subjektů ve skupině a názvy relevantních orgánů dohledu, jakož i vztah mezi finančními subjekty skupiny a ostatními nefinančními subjekty skupiny.

d)

Pro účely písmene b) se v případě, kdy držitel kvalifikované účasti není fyzickou osobou, dokumentace týká také všech členů vedoucího orgánu a generálního ředitele nebo jakékoli jiné osoby vykonávající rovnocenné funkce.

Článek 4

Informace o vedoucím orgánu a o osobách řídících činnost

Žadatel o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU předloží příslušnému orgánu tyto informace:

a)

ve vztahu ke členům vedoucího orgánu a osobám, jež skutečně řídí činnost, a jejich příslušným pravomocem a případným zástupcům:

i)

osobní údaje zahrnující jméno, datum a místo narození dané osoby, její osobní vnitrostátní identifikační číslo, je-li k dispozici, adresu a kontaktní údaje;

ii)

pozici, na níž je/bude daná osoba jmenována;

iii)

životopis uvádějící příslušné vzdělání a odbornou přípravu, odborné zkušenosti včetně názvů všech organizací, pro které daná osoba pracovala, a povahy a trvání zastávaných funkcí, a to zejména u činností prováděných v rámci oblasti působnosti pozice, o niž usiluje; u pozic zastávaných v minulých deseti letech daná osoba při popisování těchto činností upřesní veškeré jí svěřené pravomoci a vnitřní rozhodovací pravomoci a oblasti činností pod její kontrolou;

iv)

dokumentaci týkající se pověsti a zkušeností dané osoby, zejména seznam osob, které mohou poskytnout reference, včetně jejich kontaktních údajů, a doporučující dopisy;

v)

výpisy z rejstříků trestů a informace o vyšetřování trestných činů a trestních řízeních, relevantních občanskoprávních a správních případech a disciplinárních řízeních, jež s nimi byla zahájena (včetně zákazu vykonávat činnost ředitele společnosti, konkurzních, insolvenčních a podobných řízeních), a to zejména prostřednictvím úředního osvědčení (pokud a nakolik je dostupné od příslušného členského státu nebo třetí země) nebo prostřednictvím jiného rovnocenného dokumentu; v případě probíhajících vyšetřování lze informace poskytnout prostřednictvím čestného prohlášení;

vi)

informace o zamítnutí žádosti o registraci, oprávnění, členství či povolení k provozování obchodní činnosti, podnikání či výkonu profese; nebo odnětí, zrušení či ukončení registrace, oprávnění, členství či povolení; nebo vyloučení regulačním orgánem, orgánem veřejné správy či profesním subjektem nebo sdružením;

vii)

informace o propuštění ze zaměstnání nebo zodpovědné pozice, fiduciárního vztahu nebo o podobné situaci;

viii)

informace o tom, zda posouzení pověsti a zkušenosti jakožto nabyvatele nebo osoby řídící činnost již bylo provedeno (včetně data posouzení, totožnosti příslušného orgánu a dokladu o výsledku tohoto posouzení);

ix)

popis jakýchkoli finančních a nefinančních zájmů či vztahů dané osoby a jejích blízkých příbuzných ke členům vedoucího orgánu a k držitelům klíčových funkcí ve stejné instituci, mateřské instituci a dceřiných podnicích a k akcionářům;

x)

údaje o výsledku případného posouzení vhodnosti členů vedoucího orgánu, které provedl sám žadatel;

xi)

informace ohledně minimální doby, která bude věnována výkonu funkce dané osoby v rámci podniku (údaje za rok a měsíc);

xii)

informace o lidských a finančních zdrojích věnovaných na zaškolení a odbornou přípravu členů (údaje za rok);

xiii)

seznam výkonných a nevýkonných řídicích funkcí, které daná osoba v současnosti zastává.

Pro účely písm. a) bodu ix) finanční zájmy zahrnují zájmy, jako jsou úvěrové operace, záruky a zástavy, zatímco nefinanční zájmy mohou zahrnovat zájmy, jako jsou rodinné nebo blízké vztahy.

b)

pracovníci řídicích a kontrolních orgánů podniku.

Článek 5

Finanční informace

Žadatel o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU předloží příslušnému orgánu tyto informace o své finanční situaci:

a)

prognózu situace na individuální úrovni a případně na konsolidované úrovni za skupinu a na subkonsolidované úrovni, včetně:

i)

předpokládaných účetních plánů za první tři hospodářské roky včetně:

předpokládaných rozvah;

předpokládaných výkazů zisků a ztrát (výsledovky);

ii)

plánovacích předpokladů pro výše uvedené prognózy, jakož i vysvětlení číselných údajů, včetně očekávaného počtu a druhu zákazníků, očekávaného objemu obchodů nebo pokynů, očekávaného objemu spravovaných aktiv;

iii)

je-li to na místě, prognóz výpočtů kapitálových požadavků a požadavků na likviditu daného podniku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (5) a prognózy kapitálové přiměřenosti pro první rok;

b)

v případně již aktivních společností povinné finanční výkazy na individuální úrovni a případně na konsolidované úrovni za skupinu a na subkonsolidované úrovni za poslední tři účetní období schválené externím auditorem, pokud jsou finanční výkazy předmětem auditu, včetně:

i)

rozvahy;

ii)

výkazů zisků a ztrát (výsledovky);

iii)

výročních zpráv a finančních příloh a veškerých dalších dokumentů založených u příslušného rejstříku nebo orgánu na konkrétním území relevantním pro finanční výkazy dané společnosti, a je-li to na místě, včetně zprávy auditora společnosti za poslední tři roky nebo za dobu od zahájení činnosti;

c)

analýzu oblasti působnosti dohledu na konsolidovaném základě podle nařízení (EU) č. 575/2013, včetně údajů o tom, které subjekty skupiny budou po udělení povolení zahrnuty do oblasti působnosti dohledu na konsolidovaném základě a na jaké úrovni v rámci skupiny se tyto požadavky uplatní na úplném nebo na subkonsolidovaném základě.

Článek 6

Informace o organizaci podniku

Žadatel o povolení jako investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU předloží příslušnému orgánu tyto informace o své organizaci:

a)

počáteční plán obchodních činností na následující tři roky, včetně informací o plánovaných regulovaných a neregulovaných činnostech, podrobných informací o geografické distribuci a činnostech, které má investiční podnik provádět. Mezi relevantní informace v plánu obchodních činností patří:

i)

sídlo potenciálních zákazníků a cílových investorů;

ii)

marketingové a propagační činnosti a ujednání, včetně jazyků nabídkových a propagačních dokumentů, uvedení členských států, v nichž je reklama nejviditelnější a nejfrekventovanější, druh propagačních dokumentů (za účelem posouzení toho, kde bude převážně prováděn skutečný marketing);

iii)

totožnost přímých prodejců a finančních investičních poradců a distributorů a geografické umístění jejich činnosti;

b)

údaje o auditorech podniku, jsou-li v době podání žádosti o povolení k dispozici;

c)

organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly společnosti, včetně:

i)

údajů o osobách odpovědných za interní funkce (v oblastech řízení a dohledu), včetně podrobného životopisu uvádějícího relevantní vzdělání a odbornou přípravu a odborné zkušenosti;

ii)

popisu zdrojů (zejména lidských a technických) přidělených na různé plánované činnosti;

iii)

ve vztahu k držbě finančních nástrojů a prostředků zákazníků, informací o veškerých opatřeních na ochranu majetku zákazníků (zejména v případech, kdy jsou finanční nástroje a prostředky drženy prostřednictvím uschovatele, název tohoto uschovatele a související smlouvy);

iv)

vysvětlení, jak bude podnik plnit obezřetnostní požadavky a požadavky na výkon činnosti, jež se na něj vztahují.

d)

informace o stavu žádosti podané investičním podnikem s cílem stát se členem systému pro odškodnění investorů domovského členského státu nebo doklad o členství v systému pro odškodnění investorů, je-li k dispozici;

e)

seznam funkcí, služeb nebo činností, jež jsou zajišťovány externě (nebo u nichž existuje takový záměr) a seznam smluv uzavřených (nebo jejichž uzavření se plánuje) s externími poskytovateli a informace o zdrojích (zejména lidských a technických a o systému vnitřní kontroly) přidělených na kontrolu externě zajišťovaných funkcí, služeb nebo činností;

f)

opatření pro zjištění, zamezení nebo řízení střetů zájmů, které vznikají při poskytování investičních a doplňkových služeb, a popis mechanismů pro řízení produktů;

g)

popis systémů pro monitorování činností podniku včetně případných záložních systémů a kontrol systémů a rizik, pokud podnik hodlá provozovat algoritmické obchodování a/nebo poskytovat přímý elektronický přístup;

h)

informace o funkci compliance, vnitřní kontrole a systémech řízení rizik (systém monitorování, interní audity a funkce poradenství a pomoci);

i)

údaje o systémech pro posuzování a řízení rizik praní peněz a financování terorismu;

j)

plány zachování kontinuity činnosti, včetně systémů a lidských zdrojů (klíčový personál);

k)

postupy správy, tvorby a uchovávání záznamů;

l)

popis manuálu postupů podniku.

Článek 7

Obecné požadavky

1.   Informace, které mají být poskytovány příslušnému orgánu domovského členského státu, podle článků 1 a 6, se týkají ústředí podniku i jeho poboček a vázaných zástupců.

2.   Informace, které mají být poskytovány příslušnému orgánu domovského členského státu, podle článků 2 až 5, se týkají ústředí podniku.

Článek 8

Požadavky na vedení investičních podniků, které jsou fyzickými osobami, a investičních podniků, které jsou právnickými osobami řízenými jedinou fyzickou osobou

1.   Je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba řízená jedinou fyzickou osobou, příslušný orgán investiční podnik povolí pouze při splnění těchto požadavků:

a)

dotyčná fyzická osoba je pro příslušné orgány snadno a v krátké lhůtě dosažitelná;

b)

dotyčná fyzická osoba má pro výkon této funkce dostatek času;

c)

vedoucí orgány nebo stanovy investičního podniku opravňují určitou osobu, aby ihned zastoupila řídícího pracovníka ve všech jeho funkcích v případě, že je nebude schopen vykonávat;

d)

osoba oprávněná podle předchozího písmene musí mít dostatečně dobrou pověst a dostatečné zkušenosti k tomu, aby řídícího pracovníka nahradila během jeho nepřítomnosti nebo do doby jmenování nového řídícího pracovníka, aby bylo zajištěno řádné a obezřetné řízení investičního podniku. Oprávněná osoba pro investiční podniky, které jsou fyzickými osobami, musí být rovněž k dispozici insolvenčním správcům a příslušným orgánům při likvidaci podniku a být jim nápomocna. Tato osoba musí být pro tuto funkci v nezbytném rozsahu k dispozici.

2.   Investiční podnik žádající o povolení, jenž je fyzickou osobou nebo právnickou osobou řízenou jedinou fyzickou osobou, poskytne v rámci svého postupu povolování příslušnému orgánu ve vztahu k osobě oprávněné podle odst. 1 písm. d) tohoto článku informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), c), d), e) a f).

Článek 9

Požadavky na akcionáře a členy s kvalifikovanou účastí

Příslušný orgán ověří, zda žádost o povolení jakožto investiční podnik v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU nabízí dostatečné záruky řádného a obezřetného řízení daného subjektu, tím, že posoudí vhodnost navrhovaných akcionářů a členů s kvalifikovanou účastí s ohledem na pravděpodobný vliv každého navrhovaného akcionáře nebo člena s kvalifikovanou účastí na investiční podnik podle všech těchto kritérií:

a)

pověst a zkušenost všech osob, které budou řídit činnosti investičního podniku;

b)

pověst navrhovaných akcionářů a členů s kvalifikovanou účastí;

c)

finanční zdraví navrhovaných akcionářů a členů s kvalifikovanou účastí, zejména ve vztahu k vykonávané a plánované činnosti v investičním podniku;

d)

skutečnost, zda bude investiční podnik schopen dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní požadavky stanovené v článku 15 směrnice 2014/65/EU a případně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (6) a 2013/36/EU (7), a zejména zda má skupina, jejíž součástí se investiční podnik stane, strukturu umožňující výkon účinného dohledu, účinnou výměnu informací mezi příslušnými orgány a vymezení působnosti mezi příslušnými orgány;

e)

skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení s povolením investičního podniku dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES (8) nebo že by povolení investičního podniku mohlo zvýšit riziko takového jednání.

Článek 10

Účinný výkon funkcí dohledu

Struktura skupiny, v jejímž rámci bude investiční podnik fungovat, se v každém z následujících případů považuje za překážku výkonu funkce dohledu příslušného orgánu pro účely čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU:

a)

je složitá a není dostatečně transparentní;

b)

má zeměpisné umístění subjektů skupiny;

c)

zahrnuje činnosti prováděné subjekty skupiny, které mohou příslušnému orgánu bránit v účinném posouzení vhodnosti akcionářů nebo členů s kvalifikovanou účastí nebo vlivu úzkého propojení s investičním podnikem.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od data uvedeného jako první v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Viz strana 32 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU