(EU) 2017/1862Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 266, 17.10.2017, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. října 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1862

ze dne 16. října 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví lhůtu, ve které mají kontrolní subjekty a kontrolní orgány podat žádost o uznání pro účely dovozu vyhovujících produktů v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k tomu, že provádění ustanovení týkajících se dovozu vyhovujících produktů je stále předmětem posouzení a související pokyny, vzory, dotazníky a potřebný systém elektronického přenosu se stále připravují, měla by být lhůta pro podávání žádostí ze strany kontrolních subjektů a kontrolních orgánů prodloužena.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1235/2008 se datum „31. října 2017“ nahrazuje datem „31. října 2018“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU