(EU) 2017/1778Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1778 ze dne 29. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o některá ustanovení týkající se prvního podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 v odvětví cukru a režimu zařízení zabývajících se výhradně rafinací

Publikováno: Úř. věst. L 253, 30.9.2017, s. 32-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. září 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2017 Nabývá účinnosti: 30. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1778

ze dne 29. září 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o některá ustanovení týkající se prvního podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 v odvětví cukru a režimu zařízení zabývajících se výhradně rafinací

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (2) stanoví, že celní kvóty v odvětví cukru se otevírají na ročním základě pro období od 1. října do 30. září.

(2)

Podle čl. 192 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 se dovozní licence pro cukr určený k rafinaci vydávají během prvních tří měsíců každého hospodářského roku pouze cukrovarům zabývajícím se výhradně rafinací a pokud příslušná množství nepřesahují množství výlučné dovozní kapacity poskytované cukrovarům zabývajícím se výhradně rafinací stanovená v odstavci 1 uvedeného článku. V souladu s čl. 192 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla výlučná dovozní kapacita pro cukrovary zabývající se výhradně rafinací poskytnuta pouze do konce hospodářského roku 2016–2017.

(3)

Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 891/2009 stanoví, že pouze zařízení zabývající se výhradně rafinací mohou žádat o dovozní licence pro cukr určený k rafinaci s datem začátku platnosti během prvních tří měsíců každého hospodářského roku.

(4)

V souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 891/2009 se žádosti o licence na první podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 podávaly od 8. do 14. dne měsíce září 2017.

(5)

Z důvodů právní jistoty, pokud jde o právo hospodářských subjektů jiných než zařízení zabývajících se výhradně rafinací podávat žádosti o dovozní licence na první podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018, by článek 14 nařízení (ES) č. 891/2009 měl být zrušen. Kromě toho by lhůta pro podání žádostí na první podobdobí dovozního celního kvótového období 2017/2018 měla být prodloužena do 9. října 2017, a v důsledku toho upraveno období vydávání dovozních licencí a doba oznamování žádostí obdržených členskými státy.

(6)

Hospodářské subjekty by rovněž měly mít možnost stáhnout žádosti již podané v období od 8. do 14. září 2017, pokud chtějí svou žádost znovu zvážit nebo podat přepracovanou žádost.

(7)

Nařízení (ES) č. 891/2009 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(8)

Vzhledem k tomu, že dovozní celní kvótové období 2017/2018 začíná dne 1. října, navržené změny by se měly uplatňovat ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:

1)

V kapitole I se doplňuje nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Zvláštní ustanovení pro celní kvótové období 2017/2018

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce se žádosti o licence na první podobdobí celního kvótového období 2017/2018 podle čl. 3 odst. 2 mohou předkládat do 9. října 2017 nejpozději do 13:00 hodin bruselského času.

2.   Dovozní licence, o něž je požádáno v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, se vydávají od 23. do 31. října 2017.

Odchylně od čl. 8 odst. 2 se dovozní licence, o něž je požádáno v souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem na první podobdobí celního kvótového období 2017/2018, vydávají od 23. do 31. října 2017.

3.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) členské státy oznámí Komisi celková množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence předložené v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, nejpozději do 14. října 2017.

4.   Žádosti o licence podané v souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem na první podobdobí celního kvótového období 2017/2018 mohou být staženy do 9. října 2017 nejpozději do 13:00 hodin bruselského času. Jistota odpovídající těmto staženým žádostem je ihned uvolněna.“

2)

Článek 14 se zrušuje ode dne 1. října 2017.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU