(EU) 2017/1770Nařízení Rady (EU) 2017/1770 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

Publikováno: Úř. věst. L 251, 29.9.2017, s. 1-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. září 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. září 2017 Nabývá účinnosti: 30. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1770

ze dne 28. září 2017

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1775 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. září 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1775 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali, kterým se provádí rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) 2374 (2017). Tato opatření stanoví cestovní omezení a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob určených Radou bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti“) nebo příslušným Výborem pro sankce OSN jako odpovědné nebo podílející se na činech nebo politikách, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Mali, nebo se jich přímo či nepřímo účastnící. Tyto osoby jsou uvedeny v příloze rozhodnutí (SZBP) 2017/1775.

(2)

Některá opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2374 (2017) spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by se mělo uplatňovat v souladu s těmito právy.

(4)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Mali, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem pro přijímání změn a přezkum přílohy rozhodnutí (SZBP) 2017/1775, by pravomoc ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(5)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by měly být dodržovány nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3),

(6)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b)

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé, či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

c)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam obsahuje příloha II;

d)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

g)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h)

„Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle bodu 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2374 (2017);

i)

„územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či přímo nebo nepřímo ovládány.

2.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamech v příloze I nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   V příloze I je uveden seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů a osob a subjektů jednajících jejich jménem nebo pod jejich vedením a subjektů jimi vlastněných či ovládaných, u nichž Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce určily, že:

a)

se účastní nepřátelských akcí v rozporu s Dohodou o míru a usmíření v Mali dále jen „dohoda“);

b)

vyvíjejí činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují;

c)

jednají v zájmu nebo jménem či pod vedením osob a subjektů uvedených v písmenech a) a b) nebo je jinak podporují a financují, včetně prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti, a to i prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti včetně výroby omamných látek a jejich prekursorů a obchodu s omamnými látkami a jejich prekursory pocházejícími z Mali nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, pašování zbraní a nedovoleného obchodu s nimi, jakož i nedovoleného obchodování s kulturními statky;

d)

jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na:

i)

různé subjekty uvedené v dohodě, včetně místních, regionálních a státních orgánů, společných hlídek a malijských bezpečnostních a obranných sil;

ii)

příslušníky mírových sil Multidimenzionální integrované mise OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA) a jiné pracovníky OSN a přidružený personál, včetně členů panelu odborníků;

iii)

mezinárodní bezpečnostní složky, včetně Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), misí Evropské unie a francouzských sil;

e)

brání dodávkám humanitární pomoci v Mali nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;

f)

plánují, řídí nebo páchají v Mali činy, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo včetně žen a dětí, tím, že se dopouštějí aktů násilí (včetně zabíjení, mrzačení, mučení, znásilnění nebo jiných forem sexuálního násilí), únosů, násilných zmizení, nuceného vysídlení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště;

g)

využívají děti nebo provádějí jejich nábor ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v rozporu s platným mezinárodním právem v kontextu ozbrojeného konfliktu v Mali;

h)

vědomě usnadňují cestování osoby zařazené na seznam v rozporu s cestovními omezeními.

4.   Příloha I obsahuje důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů a orgánů na seznam.

5.   Příloha I rovněž obsahuje případné dostupné informace, jež jsou nezbytné k identifikaci dotčených fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických osob uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů;

za předpokladu, že příslušný orgán dotčeného členského státu oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a záměr udělit povolení a pokud Výbor pro sankce nevydá do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení zamítavé rozhodnutí.

2.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, poté co rozhodnou, že dotčené prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, za předpokladu, že toto rozhodnutí příslušný orgán dotčeného členského státu oznámil Výboru pro sankce a že Výbor pro sankce toto rozhodnutí schválil.

3.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud Výbor pro sankce v jednotlivých případech rozhodne, že výjimka by přispěla k cílům v podobě dosažení míru a národního smíření v Mali a zajištění stability v regionu.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.

Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudního, správního nebo rozhodčího rozhodnutí, které bylo vydáno přede dnem, kdy byly právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní zástavní právo;

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných rozhodnutím uvedeným v písmenu a) nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

rozhodnutí nebo zástavní právo není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I;

d)

uznání rozhodnutí nebo zástavního práva není v rozporu s veřejným pořádkem v dotyčném členském státě a

e)

členský stát oznámil rozhodnutí nebo zástavní právo Výboru pro sankce.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo závazku, který dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikl přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a)

prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I;

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2 a

c)

příslušný členský stát vyrozuměl Výbor pro sankce alespoň deset pracovních dnů předem o svém záměru udělit povolení.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Dotyčná finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I;

za předpokladu, že tyto úroky, jiné výnosy a platby jsou zmrazeny v souladu s článkem 2.

Článek 7

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 8

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 9

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 10

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v příloze I;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 11

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 3, 4 a 5;

b)

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy si poskytují navzájem a poskytují i Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 12

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavci 1 o této skutečnosti informuje.

4.   Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu I.

5.   Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 13

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

Článek 14

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 15

Toto nařízení se použije na:

a)

území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

d)

právnické osoby, subjekty či orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e)

právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v článku 2


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Komisi

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU