(EU) 2017/1588Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1588 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o koncese na mléčné výrobky pocházející z Kanady

Publikováno: Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 18-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. září 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2017 Nabývá účinnosti: 21. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1588

ze dne 19. září 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o koncese na mléčné výrobky pocházející z Kanady

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 (2) schválila Rada jménem Evropské unie prozatímní uplatňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (dále jen „dohoda“).

(2)

Článek 2.4 dohody stanoví v souladu s přílohou 2-A uvedené dohody snížení a odstranění cel ukládaných na dovoz zboží pocházejícího z Kanady. Odstavec 2 uvedené přílohy stanoví, že strany dohody musí odstranit všechna cla na některé z nich pocházející zboží po dni vstupu uvedené dohody v platnost. Toto pravidlo by se mělo uplatňovat na mléko a mléčné výrobky dovážené do Unie.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) stanoví pravidla pro dovozní celní kvótu č. 09.4513 na sýr čedar pocházející z Kanady. Vzhledem k tomu, že dohoda stanoví zrušení cel na mléčné výrobky, měla by být uvedená dovozní celní kvóta zrušena. Z toho důvodu by ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001 týkající se správy uvedené celní kvóty měla být vypuštěna. Kromě toho je vhodné aktualizovat některá ustanovení přílohy XI uvedeného nařízení.

(4)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Navrhované změny by se měly použít ode dne prozatímního provádění dohody, a toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

V článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kolonka 3 osvědčení IMA 1 týkající se odběratele a kolonka 6 týkající se země určení se nevyplňuje.“

b)

V části III.B přílohy III se položka týkající se kvóty s číslem 09.4513 zrušuje.

c)

Příloha XI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

d)

V příloze XII se položka týkající se Kanady zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. září 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).


PŘÍLOHA

Příloha XI nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a)

Část A se zrušuje.

b)

Části B, C a D se nahrazují tímto:

„B.

Pokud jde o sýry čedar kódu KN ex 0406 90 21 a uvedené pod číslem kvóty 09.4514 v příloze I.K a pod číslem kvóty 09.4521 v příloze III.B:

1)

v kolonce 7 se uvede „celé sýry čedar“;

2)

v kolonce 10 se uvede „výhradně kravské mléko domácí produkce“;

3)

v kolonce 11 se uvede „nejméně 50 %“;

4)

v kolonce 14 se uvede „alespoň tři měsíce“;

5)

v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.

C.

Pokud jde o sýry čedar určené ke zpracování kódu KN ex 0406 90 01 a uvedené pod číslem kvóty 09.4515 v příloze I.K a pod číslem kvóty 09.4522 v příloze III.B:

1)

v kolonce 7 se uvede „celé sýry čedar“;

2)

v kolonce 10 se uvede „výhradně kravské mléko domácí produkce“;

3)

v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.

D.

Pokud jde o jiné sýry než čedar určené ke zpracování kódu KN ex 0406 90 01 uvedené pod číslem kvóty 09.4515 v příloze I.K a pod číslem kvóty 09.4522 v příloze III.B:

1)

v kolonce 10 se uvede „výhradně kravské mléko domácí produkce“;

2)

v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU