(EU) 2017/1586Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1586 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Publikováno: Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. září 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2017 Nabývá účinnosti: 20. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1586

ze dne 19. září 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), zejména čl. 187 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 (2) stanoví otevření celkové celní kvóty pro dovoz 3 112 030 tun pšenice obecné kódu KN 1001 99 00, jiné než vysoce jakostní, se sazbou 12 EUR za tunu. Tato celková celní kvóta zahrnuje podkvótu ve výši 38 853 tun pro dovozy z Kanady.

(2)

Podle rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 (3) se Rada dohodla na prozatímním provádění Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“).

(3)

V čl. 2 odst. 4 dohody se stanoví snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z druhé strany podle harmonogramů odstraňování cel uvedených v příloze 2-A dohody. V bodě 9 uvedené přílohy se stanoví celní kvóta osvobozená od cla ve výši 100 000 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, kódu KN 1001 99 00 a pocházející z Kanady na období sedmi let. V bodě 6 uvedené přílohy se stanoví přechodná pravidla pro první rok.

(4)

Protokol o pravidlech původu a o postupech stanovení původu připojený k dohodě stanoví pravidla, která se použijí, pokud jde o důkaz původu. Je proto vhodné stanovit ustanovení o předložení důkazu původu v souladu s uvedeným protokolem.

(5)

Nařízení (ES) č. 1067/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Navrhované změny by se měly použít od 21. září 2017, tedy ode dne počátku prozatímního používání dohody, a proto by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1067/2008 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   „Odchylně od společného celního sazebníku se dovozní clo pro pšenici obecnou kódu KN 1001 99 00, jinou než vysoce jakostní podle definice v příloze II nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (*1), stanovuje v rámci kvót otevřených tímto nařízením.

2.   Ustanovení společného celního sazebníku se použije v případě dovozu produktů, které jsou uvedeny v tomto nařízení a jejichž množství je vyšší než množství uvedené v článcích 2 a 3.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).“"

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Celní kvóta pro dovoz 3 073 177 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, kódu KN 1001 99 00 se otevírá každý rok dne 1. ledna.

Dovozní clo v rámci celní kvóty činí 12 EUR za tunu.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Od roku 2017 do roku 2023 se celní kvóta pro dovoz 100 000 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, kódu KN 1001 99 00 z Kanady otevírá každý rok dne 1. ledna (pořadové číslo 09.4124).

Odchylně od prvního pododstavce se množství celní kvóty na rok 2017 stanoví na 27 778 tun.

Dovoz v rámci celní kvóty je osvobozen od cla.“

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Celní kvóta pro dovoz uvedená v čl. 2 odst. 1 je rozdělena do tří podkvót:

podkvóta I (pořadové číslo 09.4123): 572 000 tun pro Spojené státy americké,

podkvóta II (pořadové číslo 09.4125): 2 378 387 tun pro třetí země, kromě Kanady a Spojených států amerických,

podkvóta III (pořadové číslo 09.4133): 122 790 tun pro všechny třetí země.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se v průběhu roku zjistí, že je podkvóta I čerpána nedostatečně, může Komise se souhlasem příslušné třetí země přijmout postupem podle čl. 229 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 opatření k zajištění převodu nevyužitého množství do jiných podkvót.“;

c)

v odstavci 3 se slova „podkvóta III“ nahrazují slovy „podkvóta II“.

4)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V každé žádosti o licenci se uvede množství v kilogramech bez desetinného čísla, přičemž uvedené množství nesmí přesahovat:

v případě podkvóty II uvedené v čl. 3 odst. 1 celkové množství otevřené pro dotyčnou tranši,

v případě kvóty uvedené v čl. 2 odst. 2 a podkvót I a III uvedených v čl. 3 odst. 1 celkové množství otevřené na rok pro dotyčnou kvótu nebo podkvótu.

Žádost o dovozní licenci a dovozní licence uvádějí jen jednu zemi původu.“

5)

V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce je propuštění pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, pocházející z Kanady do volného oběhu v Unii podmíněno předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu se poskytuje na faktuře nebo jiném obchodním dokladu, který dotyčný původní produkt popisuje dostatečně podrobně k tomu, aby jej bylo možné na jeho základě identifikovat. Znění prohlášení o původu je uvedeno v příloze 2 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (*2).

(*2)  Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 23.“"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 21. září 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU