(EU) 2017/1585Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1585 ze dne 19. září 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013

Publikováno: Úř. věst. L 241, 20.9.2017, s. 1-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. září 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2017 Nabývá účinnosti: 20. září 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1585

ze dne 19. září 2017

o otevření a správě celních kvót Unie pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady a o změně nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), b), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 (2) Rada souhlasila s prozatímním prováděním Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“). V čl. 2 odst. 4 dohody se stanoví snížení nebo odstranění cel při dovozu zboží pocházejícího z jedné ze stran dohody podle harmonogramů odstraňování cel uvedených v příloze 2-A dohody.

(2)

V příloze 2-A dohody jsou mimo jiné stanoveny celní kvóty Unie pro hovězí, telecí a vepřové maso. V příloze 2-B jsou upraveny konkrétní aspekty týkající se správy celních kvót. V bodě 6 přílohy 2-A jsou stanovena přechodná pravidla pro první rok.

(3)

Dohoda se prozatímně provádí ode dne 21. září 2017. Počínaje 21. zářím 2017 je proto nutné otevřít roční dovozní celní kvótová období pro čerstvé a zmrazené hovězí, telecí a vepřové maso pocházející z Kanady. S ohledem na řádné zohlednění požadavků na zásobování stávajícího a nově vznikajícího produkčního, zpracovatelského a spotřebitelského trhu v odvětví hovězího, telecího a vepřového masa v Unii z hlediska konkurenceschopnosti, jistoty a plynulosti dodávek i vzhledem k nutnosti zachovat rovnováhu na tomto trhu je vhodné, aby tyto kvóty spravovala Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 (3) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 (4) stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí. Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 (5) navíc stanoví prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví hovězího a telecího masa. Uvedená nařízení by se měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(5)

Mimoto by se na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení měla použít ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (6), která se týkají žádostí o licence, právního postavení žadatelů, vydávání dovozních licencí a skládání jistot, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(6)

V příloze 2-B dohody je také upraven postup pro vracení licencí. Je nezbytné přijmout ustanovení o vracení nevyužitých licencí.

(7)

Protokol o pravidlech původu a o postupech stanovení původu připojený k dohodě stanoví pravidla, jež se mají uplatňovat, pokud jde o doklad o původu. Je proto vhodné zavést ustanovení o předložení dokladu o původu v souladu s uvedeným protokolem.

(8)

V příloze 2-A dohody je stanoveno, že počínaje rokem 1 se množství stanovená u celní kvóty pro vepřové maso musejí zvýšit o 4 624 tun hmotnosti produktu (5 549 tun ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla) na základě objemu produktů z vepřového masa pocházejících z Kanady stanoveného v nařízení Komise (ES) č. 442/2009 (7). Kromě toho se počínaje rokem 1 musejí zvýšit množství stanovená u celních kvót pro čerstvé nebo chlazené hovězí a telecí maso o 3 200 tun hmotnosti produktu (4 160 tun ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla) v důsledku použití nařízení Rady (ES) č. 617/2009 (8) a musejí být spravována podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 481/2012 (9). Nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, aby byla odečtena odpovídající množství.

(9)

V příloze 2-A dohody je také stanoveno, že zboží pocházející z Kanady a dovezené do Unie v rámci stávající celní kvóty pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 593/2013 (10) musí být ke dni vstupu dohody v platnost bez cla. Prováděcí nařízení (EU) č. 593/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že se dohoda začne prozatímně provádět ode dne 21. září 2017, by měla být veškerá množství pro kvótové období roku 2017 pro všechny způsobilé žadatele poskytnuta pro žádosti počínaje říjnem 2017.

(11)

Vzhledem k datu prozatímního provádění dohody by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se otevírají a spravují roční celní kvóty pro dovoz produktů uvedených v příloze I na období od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Odchylně od odstavce 1 se kvóta na rok 2017 otevírá od data používání tohoto nařízení do 31. prosince 2017.

4.   Dovozní celní kvóty uvedené v odstavci 1 jsou spravovány metodou uvedenou v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

5.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 382/2008, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1239.

Článek 2

Dílčí období pro dovozní celní kvóty

Množství produktů stanovená u ročních dovozních celních kvót pro pořadová čísla uvedená v příloze I jsou rozdělena do čtyř dílčích období takto:

a)

25 % pro období od 1. ledna do 31. března;

b)

25 % pro období od 1. dubna do 30. června;

c)

25 % pro období od 1. července do 30. září;

d)

25 % pro období od 1. října do 31. prosince.

Nevyužitá množství oznámená v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) se připočítají k množstvím dostupným pro další dílčí období. Zůstatek nevyužitý na konci ročního kvótního období se nepřevede do dalšího ročního kvótního období.

Článek 3

Přepočítávací koeficienty

K převodu hmotnosti produktů, na něž se vztahují pořadová čísla stanovená v příloze I, na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla se použijí přepočítávací koeficienty stanovené v příloze II.

Článek 4

Žádosti o dovozní licence

1.   Propuštění množství přidělených v rámci dovozních celních kvót podle čl. 1 odst. 1 do volného oběhu je podmíněno předložením dovozní licence.

2.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 žadatelé o dovozní licence prokáží, že během dvanáctiměsíčního období, které bezprostředně předchází době podání žádosti o dovozní licenci, dovezli nebo bylo jejich jménem dovezeno podle platných celních předpisů určité množství produktů. Dovezené množství se týká těchto produktů:

a)

u kvót pro hovězí a telecí maso: produkty spadající pod kódy KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91;

b)

u kvót pro vepřové maso: produkty spadající pod kódy KN 0201, 0202, 0206 10 95 nebo 0206 29 91 nebo produkty z odvětví vepřového masa podle čl. 1 odst. 2 písm. q) nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.   Žádosti o dovozní licence se podávají během prvních sedmi dnů druhého měsíce předcházejícího každému z dílčích období uvedených v článku 2.

4.   Jestliže množství pro dílčí období není vyčerpáno po prvním období podávání žádostí uvedeném v odstavci 3, mohou způsobilí žadatelé podat nové žádosti o dovozní licence během prvních sedmi dnů dvou následujících měsíců. V těchto případech patří mezi způsobilé žadatele i provozovatelé potravinářských podniků se zařízeními schválenými v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (11). Žádné takové období podávání žádostí se však neotevře v prosinci.

5.   Jakmile je po jednom období podávání žádostí vyčerpáno množství, které je dostupné pro dílčí období, Komise pozastaví podávání dalších žádostí pro dané dílčí období.

6.   Žádosti o dovozní licenci se vztahují pouze na jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN a jejich popis uvedou do kolonky 16 a 15 žádosti o licenci a licence. Celkové množství se přepočítá na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla.

7.   Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 8 název „Kanada“ jako označení země původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze III.

8.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději čtrnáctý den měsíce, v němž se podávají žádosti podle odstavců 3 a 4, celková množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro všechny žádosti, vyjádřená v kilogramech ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla a v členění podle pořadových čísel.

9.   Odchylně od odstavců 3 a 4 platí, že pokud jde o kvótové období roku 2017, předloží všichni způsobilí žadatelé ve smyslu odstavce 4 žádosti o dovozní licence během prvních sedmi dnů měsíce října 2017.

Článek 5

Vydávání dovozních licencí

1.   Dovozní licence se vydávají od 23. dne do konce měsíce, v němž se podávají žádosti podle čl. 4 odst. 3 a 4.

2.   Dovozní licence jsou platné po dobu pěti měsíců od skutečného data vydání podle článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 nebo ode dne začátku dílčího období, pro něž je dovozní licence vydána, podle toho, co nastane později. Doba platnosti dovozní licence však končí nejpozději 31. prosince každého dovozního celního kvótového období.

3.   Dovozní licence nelze převádět.

Článek 6

Vracení licencí

Držitelé licence mohou vrátit nevyužitá množství licence před uplynutím doby platnosti licence a nejpozději čtyři měsíce před koncem celního kvótového období. Každý držitel licence může vrátit až 30 % množství své individuální licence.

Článek 7

Jistoty

1.   Při podání žádosti o dovozní licenci se složí jistota ve výši 9,5 EUR za 100 kg ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla v případě hovězího a telecího masa a 6,5 EUR v případě vepřového masa.

2.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno nižší množství, než o které bylo požádáno, jistota složená v souladu s čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení se neprodleně uvolní v poměrné výši.

3.   Dojde-li v souladu s článkem 6 k vrácení části množství licence, uvolní se 60 % odpovídající jistoty.

4.   Jakmile je skutečně dovezeno 95 % množství individuální licence, uvolní se celá jistota.

Článek 8

Oznámení

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi nejpozději desátého dne měsíce, který následuje po každém měsíci, v němž se podávají žádosti, množství, které bylo pokryto licencemi, které vydaly během předcházejícího měsíce, včetně oznámení „bezpředmětné“.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují množství licence vrácená v souladu s článkem 6 a nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány:

a)

nejpozději desátého dne každého měsíce ročního kvótového období;

b)

u množství, které v době pro oznámení uvedené v písmeni a) ještě nebylo oznámeno: nejpozději do 30. dubna následujícího po konci každého dovozního celního kvótového období.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří v kilogramech ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla a v členění podle pořadových čísel.

Článek 9

Doklad o původu

Podmínkou pro propuštění čerstvého a zmrazeného hovězího, telecího a vepřového masa pocházejícího z Kanady do volného oběhu je předložení prohlášení o původu. Prohlášení o původu se předkládá na faktuře nebo na jiném obchodním dokumentu, který původní produkt popisuje dostatečně podrobně, aby bylo možné jej identifikovat. Znění prohlášení o původu odpovídá znění v příloze 2 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. (12)

Článek 10

Změny nařízení (ES) č. 442/2009 a prováděcích nařízení (EU) č. 481/2012 a (EU) č. 593/2013

1.   Nařízení (ES) č. 442/2009 se mění takto:

a)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro účely tohoto nařízení se mezi produkty kódů KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 kvót s pořadovými čísly 09.4038 a 09.0123 zahrnují kýty a kusy z nich.“;

b)

článek 6 se mění takto:

i)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: „Kromě toho je v případě kvóty 09.4170 zakřížkováno políčko „ano“ v kolonce 8.“;

ii)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Licence ukládají dovoz ze Spojených států amerických v případě kvóty č. 09.4170.“;

c)

ustanovení čl. 10 odst. 3 se zrušuje;

d)

část B přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

3.   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Valorické clo pro kvóty uvedené v odstavci 1 činí 20 %. U produktů pocházejících z Kanady je však nulové.“

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. září 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 44).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 9).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 23).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktů považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis produktů

Dovozní období

Množství v tunách (ekvivalent hmotnosti jatečně upravených těl)

Platná celní sazba

(v EUR za tunu)

09.4280

ex 0201 10 00

ex 0201 20 20

ex 0201 20 30

ex 0201 20 50

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0206 10 95

Hovězí maso, kromě masa z bizonů, čerstvé nebo chlazené

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Od roku 2022

2 584

14 440

19 580

24 720

29 860

35 000

0

09.4281

ex 0202 10 00

ex 0202 20 10

ex 0202 20 30

ex 0202 20 50

ex 0202 20 90

ex 0202 30 10

ex 0202 30 50

ex 0202 30 90

ex 0206 29 91

ex 0210 20 10

ex 0210 20 90

ex 0210 99 51

ex 0210 99 59

Hovězí maso, kromě masa z bizonů, zmrazené nebo jiné

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Od roku 2022

695

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

0

09.4282

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, kýty, plece a kusy z nich

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Od roku 2022

5 014

30 549

43 049

55 549

68 049

80 549

0


PŘÍLOHA II

Přepočítávací koeficienty uvedené v článku 3

Kódy KN

Přepočítávací koeficient

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %


PŘÍLOHA III

Údaje uvedené v čl. 4 odst. 7 písm. b)

v bulharštině: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…)

ve španělštině: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

v češtině: Prováděcí nařízení (EU) …/…

v dánštině: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

v němčině: Durchführungsverordnung (EU) …/…

v estonštině: Rakendusmäärus (EL) …/…

v řečtině: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

v angličtině: Implementing Regulation (EU) …/…

ve francouzštině: Règlement d'exécution (UE) …/…

v chorvatštině: Provedbena uredba (EU) …/…

v italštině: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

v lotyštině: Īstenošanas regula (ES) …/…

v litevštině: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

v maďarštině: (EU) …/… végrehajtási rendelet

v maltštině: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) …/…

v nizozemštině: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

v polštině: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

v portugalštině: Regulamento de Execução (UE) …/…

v rumunštině: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

ve slovenštině: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

ve slovinštině: Izvedbena uredba (EU) …/…

ve finštině: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

ve švédštině: Genomförandeförordning (EU) …/…


PŘÍLOHA IV

„ČÁST B

Kvóty spravované způsobem souběžného zkoumání

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis zboží

Množství v tunách (čistá hmotnost)

Platná celní sazba

(v EUR za tunu)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Kýty a plece, vykostěné, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Kýty a plece, vykostěné, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, pocházející ze Spojených států amerických

4 922

250“


PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA I

Celní kvóta pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Celní kvótové období

Objem celní kvóty (v tunách čisté hmotnosti)

Clo v rámci kvóty

Období od 1. července 2017 do 30. června 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

Od 1. července do 30. června

45 711

nula

z toho:

09.2202

od 1. července do 30. září

12 050

09.2202

od 1. října do 31. prosince

11 161

09.2202

od 1. ledna do 31. března

11 250

09.2202

od 1. dubna do 30. června

11 250

Období od 1. července 2018

09.2201 (1)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

Od 1. července do 30. června

45 000

nula

z toho:

09.2202

od 1. července do 30. září

11 250

09.2202

od 1. října do 31. prosince

11 250

09.2202

od 1. ledna do 31. března

11 250

09.2202

od 1. dubna do 30. června

11 250


(1)  Právo na využívání celní kvóty může být v souladu s čl. 2 odst. 2 přiděleno pouze v případě, že se předloží žádost o pořadové číslo 09.2202, které se vztahuje na dílčí celní kvóty.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU