(EU) 2017/1509Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Publikováno: Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1-109 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. srpna 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1509

ze dne 30. srpna 2017

o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. října 2006 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti OSN“) rezoluci č. 1718 (2006), v níž odsoudila jadernou zkoušku, kterou Korejská lidově demokratická republika (dále jen „KLDR“) provedla dne 9. října 2006, a označila ji za jasnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a požádala všechny členské státy OSN, aby vůči KLDR uplatnily řadu omezujících opatření. Následné rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) a č. 2371 (2017) tato omezující opatření dále rozšířily.

(2)

V souladu s těmito rezolucemi Rady bezpečnosti OSN stanoví rozhodnutí (SZBP) 2016/849 zejména omezení dovozu a vývozu některého zboží, služeb a technologie, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení a (programy v oblasti zbraní hromadného ničení (dále jen „programy ZHN“)), embargo na luxusní zboží a rovněž zmrazení majetku osob, subjektů a orgánů, které byly s programy ZHN spojeny. Další opatření jsou zaměřena na odvětví dopravy, včetně kontrol nákladu a zákazů týkajících se plavidel a letadel KLDR, finanční odvětví, na příklad na poskytování některých finančních služeb, a na oblast diplomacie, aby se zamezilo zneužívání výsad a imunit.

(3)

Kromě toho Rada přijala ještě několik dalších omezujících opatření EU, která doplňují a posilují omezující opatření uvalená OSN. Za tímto účelem Rada rozšířila zbrojní embargo, dovozní a vývozní omezení, rozšířila seznam osob a subjektů, na něž se vztahuje zmrazení majetku, a zavedla zákazy vztahující se na převody finančních prostředků a na investice.

(4)

K provedení výše uvedených omezujících opatření je nezbytné na úrovni Unie přijmout nařízení podle článku 215 Smlouvy, zejména proto, aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 329/2007 (2) bylo několikrát změněno. Vzhledem k rozsahu provedených změn je vhodné sloučit všechna opatření do nového nařízení, kterým se zruší a nahradí nařízení (ES) č. 329/2007.

(6)

Komise by měla být oprávněna zveřejňovat seznam zboží a technologií, který schválí výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) (dále jen „Výbor pro sankce“) nebo Rada bezpečnosti OSN, a bude-li to vhodné, doplňovat do něj kódy KN z kombinované nomenklatury v souladu s přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

(7)

Komise by měla být také oprávněna v případě potřeby měnit seznam luxusního zboží s ohledem na definice či pokyny, které mohou být vyhlášeny Výborem pro sankce za účelem usnadnění provádění omezujících opatření týkajících se luxusního zboží, s přihlédnutím k seznamům luxusního zboží pořízeným v jiných jurisdikcích.

(8)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou KLDR představuje, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu příloh I, II, III, IV a v rozhodnutí (SZBP) 2016/849, by pravomoc ke změně seznamů v přílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(9)

Komise by měla být oprávněna měnit seznam služeb, přičemž zohlední informace poskytnuté členskými státy, jakož i veškeré definice nebo pokyny, které mohou být vydány Statistickou komisí OSN, nebo za účelem doplnění referenčních čísel ze systému Centrální klasifikace produkce pro zboží a služby vyhlášených Statistickou komisí OSN.

(10)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) připomíná, že Finanční akční výbor (FATF) vyzval země, aby uplatňovaly zesílenou hloubkovou kontrolu a účinná protiopatření na ochranu svých jurisdikcí před nedovolenou finanční činností KLDR, a vyzývá členské státy OSN k uplatňování doporučení FATF č. 7, jeho vysvětlujících poznámek a souvisejících pokynů za účelem účinného provádění cílených finančních sankcí týkajících se šíření.

(11)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(12)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění nejvyšší úrovně právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Definice

Článek 1

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel v pravomoci členského státu;

c)

na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

d)

na právnické osoby, subjekty či orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e)

na právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé transakce tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

2)

„zprostředkovatelskými službami“:

a)

sjednávání nebo organizování transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

b)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

3)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

a)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

b)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

c)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

d)

protinárok;

e)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

4)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze I;

5)

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

6)

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (6), včetně poboček ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 uvedeného nařízení, která se nachází v Unii, bez ohledu na to, zda se její ústředí nachází v Unii nebo ve třetí zemi;

7)

„diplomatickými misemi“ konzulární úřady a jejich členové ve smyslu Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 včetně misí KLDR akreditovaných u mezinárodních organizací, jež mají sídlo v členských státech, a severokorejských členů těchto misí;

8)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, skutečná či potenciální, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb, včetně plavidel, jako jsou námořní plavidla;

9)

„finanční institucí“

a)

podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12, 14 a 15 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (7), včetně činností směnáren;

b)

pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (8), pokud vykonává činnosti životního pojištění, na něž se uvedená směrnice vztahuje;

c)

investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (9);

d)

subjekt kolektivního investování obchodující se svými podíly nebo akciemi;

e)

zprostředkovatel pojištění ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES (10), pokud jedná v souvislosti se životním pojištěním nebo jinými investičními službami, s výjimkou smluvně vázaných zprostředkovatelů pojištění ve smyslu bodu 7 uvedeného článku;

f)

pobočky, pokud se nacházejí v Unii, finančních institucí uvedených v písmenech a) až e), bez ohledu na to, zda se jejich ústředí nachází v členském státě nebo v třetí zemi;

10)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

11)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků, přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít ke změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

12)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

a)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

b)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

c)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

d)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

e)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

f)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

g)

dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo na finančních zdrojích;

13)

„pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě naplnění rizika jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

14)

„investičními službami“ tyto služby a činnosti:

a)

přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či několika finančním nástrojům;

b)

provádění klientských příkazů;

c)

obchodování na vlastní účet;

d)

správa portfolií;

e)

investiční poradenství;

f)

upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;

g)

umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;

h)

jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném obchodním systému;

15)

„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, která je zamýšleným příjemcem převodu finančních prostředků;

16)

„plátcem“ osoba, která je majitelem platebního účtu a umožní převod finančních prostředků z něj, nebo v případě neexistence platebního účtu osoba, která zadá příkaz k převodu finančních prostředků;

17)

„poskytovatelem platebních služeb“ poskytovatel platebních služeb spadající do některé z kategorií uvedených v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (11), fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 26 směrnice 2007/64/ES, a právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (12), která poskytuje služby převodu finančních prostředků;

18)

„zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd's činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd's, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd's;

19)

„souvisejícími službami“ služby poskytované za poplatek nebo na smluvním základě jednotkami, které se převážně zabývají výrobou přepravitelného zboží, jakož i služby běžně spojené s výrobou takového zboží;

20)

„majitelem lodi“ registrovaná osoba vlastnící námořní plavidlo, či jakákoliv jiná osoba, jako například nájemce v nájmu typu „bareboat charter“, jež za provoz plavidla odpovídá;

21)

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora, týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

22)

„územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

23)

„převodem finančních prostředků“:

a)

jakákoli transakce uskutečněná alespoň zčásti elektronicky jménem plátce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci u některého poskytovatele platebních služeb bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba, a bez ohledu na to, zda je poskytovatel platebních služeb plátce totožný s poskytovatelem platebních služeb příjemce, včetně:

i)

úhrad ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (13);

ii)

inkasa ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) č. 260/2012;

iii)

poukazování peněz ve smyslu čl. 4 bodu 13 směrnice 2007/64/ES, vnitrostátního nebo přeshraničního;

iv)

převodů provedených pomocí platební karty, nástroje elektronických peněz, mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného digitálního zařízení či zařízení informačních technologií s podobnými charakteristikami, a to předplaceného i placeného následně, a

b)

jakákoli transakce uskutečněná neelektronicky, například v hotovosti, šeky nebo příkazy ke zúčtování, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba;

24)

„plavidlem osazeným posádkou KLDR“:

a)

plavidlo, jehož posádku ovládá:

i)

fyzická osoba se státní příslušností KLDR, nebo

ii)

právnická osoba, subjekt nebo orgán registrovaná/ý nebo zřízená/ý podle práva KLDR;

b)

plavidlo, jehož posádka je tvořena pouze státními příslušníky KLDR.

KAPITOLA II

Omezení vývozu a dovozu

Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v příloze II, ať již pocházejí z Unie či nikoli, fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům v KLDR, anebo pro použití v KLDR;

b)

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR letecké pohonné hmoty podle přílohy III nebo takové letecké pohonné hmoty přepravovat do KLDR na palubě plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech, a to bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států, či nikoli;

c)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zboží a technologie uvedené v příloze II, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;

d)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v příloze IV, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;

e)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR uhlí, železo a železnou rudu uvedené v příloze V, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;

f)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR ropné produkty uvedené v příloze VI, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli a

g)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v příloze VII, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

2.   Část I přílohy II zahrnuje všechny věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití ve smyslu přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (14).

Část II přílohy II zahrnuje další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

Část III přílohy II zahrnuje některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.

Část IV přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

Část v přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

Příloha III zahrnuje letecké pohonné hmoty uvedené v odst. 1 písm. b).

Příloha IV zahrnuje zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v odst. 1 písm. d).

Příloha V zahrnuje uhlí, železo a železnou rudu uvedené v odst. 1 písm. e).

Příloha VI zahrnuje ropné produkty uvedené v odst. 1 písm. f).

Příloha VII zahrnuje měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v odst. 1 písm. g).

3.   Zákaz uvedený v odst. 1 písm. b) se nepoužije na prodej nebo dodávky leteckých pohonných hmot, které jsou určeny pro civilní letadla pro přepravu osob mimo území KLDR výhradně ke spotřebě během jejich letů do KLDR a návratů na letiště původu.

Článek 4

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států povolit prodej, dodávky nebo převod leteckých pohonných hmot, pokud členský stát výjimečně a na základě individuálního posouzení předem získal povolení Výboru pro sankce k převodu takového zboží do KLDR z důvodu pokrytí ověřených základních humanitárních potřeb a s výhradou zvláštních ujednání pro účinné sledování dodávky a použití.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit:

a)

dovoz, nákup či převod uhlí za předpokladu, že příslušné orgány členských států stanovily na základě věrohodných informací, že zásilka nepochází z KLDR, byla přes území KLDR převážena výhradně za účelem vývozu z přístavu Rajin (Rason), příslušný členský stát tyto transakce předem oznámil Výboru pro sankce a tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení a další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) nebo tímto nařízením;

b)

transakce se železem a železnou rudou, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy a nesouvisí s vytvářením příjmu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) nebo tímto nařízením; a

c)

transakce s uhlím, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

i)

tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016);

ii)

na těchto transakcích se nepodílejí osoby nebo subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze XIII nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo subjektů, které jsou jimi přímo či nepřímo vlastněny či ovládány, nebo osob či subjektů napomáhajících vyhnutí se sankcím; a

iii)

Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že byl dosažen souhrnný roční limit.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 a 2.

Článek 5

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět či vyvážet do KLDR veškeré věci, s výjimkou potravin nebo léčivých přípravků, pokud je vývozci známo nebo má oprávněné důvody se domnívat:

a)

že jsou tyto věci určeny přímo nebo nepřímo pro ozbrojené síly KLDR, nebo

b)

že vývoz takových věcí by mohl podpořit nebo zvýšit operační schopnosti ozbrojených sil jiného státu než KLDR.

2.   Zakazuje se dovážet, nakupovat nebo přepravovat z KLDR věci uvedené v odstavci 1, pokud je vývozci nebo přepravci známo nebo má oprávněné důvody se domnívat, že je splněn jeden z důvodů uvedených v písmenech a) nebo b) odstavce 1.

Článek 6

1.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz věci do KLDR, nebo dovoz, nákup nebo přepravu věci z KLDR, pokud:

a)

tato věc nesouvisí s výrobou, vývojem, údržbou nebo použitím vojenského materiálu, či s rozvojem vojenského personálu nebo péčí o něj, a příslušný orgán určil, že tato věc přímo nepřispěje k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo k vývozům, jež podpoří nebo zvýší operační schopnosti ozbrojených sil jiné třetí země než KLDR;

b)

Výbor pro sankce stanovil, že konkrétní dodávka, prodej či převod nejsou v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016); nebo

c)

příslušný orgán členského státu nabyl jistoty, že příslušná činnost sleduje výhradně humanitární účely nebo účely obživy, které nebudou využity osobami, subjekty nebo orgány KLDR k vytváření příjmů, a nesouvisí s žádnou z činností zakázaných rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), za předpokladu, že členský stát o svém rozhodnutí předem informuje Výbor pro sankce, přičemž mu sdělí opatření přijatá s cílem zabránit zneužití dané věci k jakémukoli zakázanému účelu.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň jeden týden před jeho udělením.

Článek 7

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II všem fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům v KLDR nebo pro používání v KLDR;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, určené pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR;

c)

přímo či nepřímo přijímat technickou pomoc související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II od všech fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů v KLDR anebo pro použití v KLDR;

d)

přímo či nepřímo přijímat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží tohoto typu nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci od všech fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů v KLDR anebo pro použití v KLDR.

2.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nebojová vozidla vyrobená za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavená, která jsou určena pouze pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v KLDR.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nebo pomoc či zprostředkovatelské služby uvedené v čl. 7 odst. 1 za předpokladu, že toto zboží a technologie, pomoc nebo zprostředkovatelské služby jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce uvedené ve zmíněných ustanoveních za podmínek, které považují za vhodné, a pokud byla žádost schválena Radou bezpečnosti OSN.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každé žádosti, kterou předložil ke schválení Radě bezpečnosti OSN podle odstavce 3.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o povoleních udělených na základě tohoto článku do čtyř týdnů od jejich udělení.

Článek 9

1.   Kromě povinností poskytnout příslušným celním orgánům před vstupem a výstupem informace, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (15), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (16) a prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (17), musí osoba poskytující informace uvedené v odstavci 2 předložit prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje Společný vojenský seznam EU nebo toto nařízení, a v případě, že je pro vývoz tohoto zboží vyžadována vývozní licence, uvést údaje o zboží a technologiích, na něž se udělená vývozní licence vztahuje.

2.   Požadované dodatečné informace se předloží za použití elektronického celního prohlášení nebo, pokud takové prohlášení neexistuje, případně jiného elektronického nebo písemného formuláře.

Článek 10

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR luxusní zboží uvedené v příloze VIII;

b)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR luxusní zboží uvedené v příloze VIII, ať již pochází z KLDR, či nikoli.

2.   Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na osobní potřeby cestujících osob nebo na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití cestujícími osobami obsažené v jejich zavazadlech.

3.   Zákazy stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.

4.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakci, jedná-li se o zboží uvedené v bodě 17 přílohy VIII, pokud je zboží určeno pro humanitární účely.

Článek 11

Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze IX bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance KLDR, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

b)

přímo nebo nepřímo dovážet, nakupovat či přepravovat zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze IX bez ohledu na to, zda pocházejí z KLDR či nikoli, od vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, centrální banky KLDR a jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

c)

přímo nebo nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v písmenech a) a b) vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance KLDR a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán.

Článek 12

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nově vytištěné nebo nevydané bankovky KLDR a nově vyražené nebo nevydané mince centrální bance KLDR či v její prospěch.

Článek 13

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR sochy uvedené v příloze X, ať již pocházejí z KLDR či nikoli.

Článek 14

Odchylně od zákazu uvedeného v článku 13 mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod povolit, pokud dotčený členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

Článek 15

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR vrtulníky a plavidla uvedené v příloze XI.

Článek 16

Odchylně od zákazu uvedeného v článku 15 mohou příslušné orgány členských států takový prodej, dodávku, převod nebo vývoz povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

KAPITOLA III

Omezení některých podnikatelských činností

Článek 17

1.   Zakazuje se na území Unie přijmout nebo schválit investice do jakékoli obchodní činnosti, pokud jsou tyto investice prováděny:

a)

fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány vlády KLDR;

b)

Stranou pracujících Koreje;

c)

státními příslušníky KLDR;

d)

právnickými osobami, subjekty nebo orgány registrovanými nebo zřízenými podle práva KLDR;

e)

fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány jednajícími jménem nebo podle pokynů osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) až d) a

f)

fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány vlastněnými nebo ovládanými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) až d).

2.   Zakazuje se:

a)

zřídit společný podnik s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v odstavci 1, které se podílejí na programech nebo činnostech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení, nebo na činnostech v oblasti těžařského, rafinérského, chemického, hutnického, kovodělného, leteckého a kosmického průmyslu nebo v odvětví konvenčních zbraní, nebo nabýt nebo rozšířit vlastnický podíl v těchto právnických osobách, subjektech nebo orgánech, včetně úplného nabytí nebo nabytí akcií a jiných účastnických cenných papírů;

b)

poskytnout finanční prostředky nebo finanční podporu jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odst. 1 písm. d) až f) nebo pro podložené účely financování takové fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu;

c)

poskytnout investiční služby přímo či nepřímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) tohoto odstavce a

d)

přímá či nepřímá účast ve společných podnicích nebo jakýchkoli jiných formách podnikání se subjekty uvedenými v příloze XIII, jakož i s fyzickými či právnickými osobami či subjekty nebo orgány, které jednají v jejich zájmu nebo jejich jménem nebo podle jejich pokynů.

Článek 18

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat jakékoli služby související s těžbou nebo jakékoli služby související s výrobou v chemickém, těžařském a rafinérském průmyslu uvedené v příloze XII části a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR a

b)

přímo či nepřímo poskytovat počítačové a související služby uvedené v příloze XII části B fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR.

2.   Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na počítačové a související služby, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva.

3.   Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na poskytování počítačových a souvisejících služeb veřejnými orgány nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou financovány z veřejných zdrojů Unie nebo členských států, aby tyto služby poskytovaly pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.

Článek 19

1.   Odchylně od čl. 18 odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování služeb souvisejících s těžbou a poskytování služeb souvisejících s výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském průmyslu, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.

2.   V případech, na které se nevztahuje čl. 18 odst. 3, a odchylně od čl. 18 odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování počítačových a souvisejících služeb, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.

Článek 20

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo pronajímat nebo jinak zpřístupňovat nemovitosti osobám, subjektům nebo orgánům vlády KLDR pro jiný účel než diplomatické nebo konzulární činnosti podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963;

b)

pronajímat si nemovitosti od osob, subjektů či orgánů vlády KLDR a

c)

podílet se na jakékoli činnosti související s využíváním nemovitostí, které vlastní, pronajímají nebo jsou jinak oprávněny využívat osoby, subjekty či orgány vlády KLDR, s výjimkou poskytování zboží a služeb, které:

i)

jsou nezbytné pro fungování diplomatických misí nebo konzulárních úřadů podle Vídeňské úmluvy z roku 1961 a Vídeňské úmluvy z roku 1963 a

ii)

nemohou být použity přímo či nepřímo k vytváření příjmu nebo zisku pro vládu KLDR.

2.   Pro účely tohoto článku se „nemovitostí“ rozumějí pozemky, budovy a jejich části nacházející se mimo území KLDR.

KAPITOLA IV

Omezení převodů finančních prostředků a finančních služeb

Článek 21

1.   Zakazují se převody finančních prostředků do KLDR a z ní.

2.   Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje zahajovat jakékoli transakce, pokračovat v nich nebo se jich účastnit:

a)

s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v KLDR;

b)

s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR, na něž se vztahuje článek 1;

c)

s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR, na něž se vztahuje článek 1;

d)

s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR, na které se vztahuje článek 1 a které jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v KLDR;

e)

s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR nebo se na ně nevztahuje článek 1, avšak jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v KLDR.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na převody finančních prostředků nebo transakce, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva.

4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na žádnou z těchto transakcí, jestliže zahrnují převod finančních prostředků v hodnotě nižší nebo rovné 15 000 EUR nebo ekvivalentní:

a)

transakce, jež se týkají potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;

b)

transakce, jež se týkají osobních remitencí;

c)

transakce, jež se týkají uplatňování výjimek stanovených v tomto nařízení;

d)

transakce spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána podle tohoto nařízení;

e)

transakce nutné výlučně k provádění projektů financovaných Unií nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace a

f)

transakce v souvislosti s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

Článek 22

1.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit transakce uvedené v písmenech a) až f) čl. 21 odst. 4, jejichž hodnota je vyšší než 15 000 EUR nebo ekvivalentní.

2.   Požadavek na povolení uvedený v odstavci 1 se použije bez ohledu na to, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto nařízení zahrnují „zjevně spolu související operace“:

a)

řadu následných převodů od téže finanční nebo úvěrové instituce, na kterou se vztahuje čl. 21 odst. 2, či pro tuto instituci, nebo od téže osoby, subjektu nebo orgánu KLDR či téže osobě, subjektu nebo orgánu KLDR, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod nepřevyšuje hodnotu 15 000 EUR, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro povolení; a

b)

řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.

3.   Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

4.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit transakce týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a transakce podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto nařízení, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.

Článek 23

1.   Úvěrové a finanční instituce při výkonu svých činností s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2:

a)

uplatňují hloubkovou kontrolu klienta stanovenou články 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (18);

b)

zajistí soulad s postupy pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu stanovenými podle směrnice (EU) 2015/849 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (19);

c)

vyžadují, aby byly poskytovány informace o plátcích i informace o příjemcích doprovázející převody finančních prostředků, jak požaduje nařízení (EU) 2015/847, a odmítnou transakci provést, pokud některé z těchto informací chybí nebo jsou neúplné;

d)

uchovávají záznamy o transakcích v souladu s čl. 40 písm. b) směrnice (EU) 2015/849;

e)

pokud existují dostatečné důvody k podezření, že finanční prostředky by mohly přispívat k rozvoji programů nebo činností KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení („financování šíření jaderných zbraní“), neprodleně uvědomí příslušnou finanční zpravodajskou jednotku, jak je definována ve směrnici (EU) 2015/849, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán určený dotčeným členským státem, aniž je dotčen čl. 7 odst. 1 nebo článek 33 tohoto nařízení;

f)

neprodleně oznámí veškeré podezřelé transakce, včetně pokusů o ně;

g)

zdrží se provádění transakcí, u nichž mají důvodné podezření, že by mohly souviset s financováním šíření jaderných zbraní, dokud nedokončily nezbytné úkony v souladu s písmenem e) a nesplní veškeré pokyny od příslušné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu.

2.   Pro účely odstavce 1 útvar finančního zpravodajství nebo jakýkoli jiný příslušný orgán sloužící jako vnitrostátní středisko pro hlášení a analýzu podezřelých transakcí dostává zprávy týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a musí mít včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční a správní a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení o podezřelých transakcích.

Článek 24

Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje:

a)

otevřít bankovní účet u úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;

b)

navazovat korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;

c)

otevírat zastoupení v KLDR nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v KLDR a

d)

zřizovat společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2, nebo v nich nabývat majetkovou účast.

Článek 25

1.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 24 písm. b) a d) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce, jestliže byly předem povoleny Výborem pro sankce.

2.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení podle odstavce 1.

Článek 26

V souladu s požadavky rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) musí úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 31. května 2016:

a)

zrušit veškeré účty u úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 21 odst. 2;

b)

ukončit veškeré korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;

c)

uzavřít zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti v KLDR;

d)

ukončit společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2 a

e)

vzdát se veškeré majetkové účasti v úvěrových nebo finančních institucích uvedených v čl. 21 odst. 2.

Článek 27

1.   Odchylně od čl. 26 písm. a) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit pokračování činnosti v případě některých zastoupení, dceřiných společností nebo účtů, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo účty jsou nezbytné pro poskytování humanitárních činností, nebo činností diplomatických misí v KLDR nebo činností Organizace spojených národů nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo pro jakékoli jiné účely v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017).

2.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 28

1.   Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje otevírat účty pro diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejské členy.

2.   Úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 11. dubna 2017 zruší veškeré účty, jejichž majiteli jsou nebo které ovládají diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejští členové.

Článek 29

1.   Odchylně od čl. 28 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo jednoho z jejich členů povolit otevření jednoho účtu pro každou diplomatickou misi, konzulární úřad a člena, pokud jsou tato mise, úřad nebo člen v daném členském státě akreditováni.

2.   Odchylně od čl. 28 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, úřadu nebo člena povolit, aby určitý účet zůstal otevřen, jestliže příslušný členský stát stanovil, že:

i)

daná mise, úřad nebo jejich člen jsou v tomto členském státě akreditováni a

ii)

daná mise, úřad nebo jejich člen nejsou v tomto členském státě majiteli žádného jiného účtu.

V případě, že mise či úřad KLDR nebo jejich severokorejský člen je majitelem více než jednoho účtu v daném členském státě, může tato mise, úřad nebo člen uvést, který účet má být zachován.

3.   S výhradou příslušných pravidel Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději dne 13. března 2017 jména a identifikační údaje všech severokorejských členů diplomatické mise a konzulárního úřadu akreditovaných pro daný členský stát a do jednoho týdne je informují o následných změnách.

4.   Příslušné orgány členských států mohou informovat úvěrové a finanční instituce v tomto členském státě o totožnosti kterékoli severokorejského člena diplomatické mise nebo konzulárního úřadu akreditovaného v tomto nebo jiném členském státě.

5.   Příslušné členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle odstavců 1 a 2.

Článek 30

Zakazuje se:

a)

povolovat, aby bylo v Unii zřízeno zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;

b)

uzavírat dohody pro úvěrovou nebo finanční instituci uvedenou v čl. 21 odst. 2 nebo jejím jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c)

udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 19. únorem 2013;

d)

nabývat nebo zvyšovat účast nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrové nebo finanční instituci, na kterou se vztahuje článek 1, ze strany jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2, a

e)

provozovat činnost nebo napomáhat činnosti zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2.

Článek 31

Zakazuje se:

a)

přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i)

KLDR nebo její vláda a její veřejné orgány, podniky a instituce;

ii)

centrální banka KLDR;

iii)

úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;

iv)

fyzická či právnická osoba, subjekt či orgán jednající jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedeného v bodě i) nebo ii);

v)

právnická osoba, subjekt či orgán, které jsou vlastněny nebo ovládány osobou, subjektem či orgánem uvedeným v bodě i), ii) nebo iii);

b)

poskytovat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013;

c)

napomáhat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 32

Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční podporu obchodu s KLDR, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění, fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu.

Článek 33

1.   Odchylně od článku 32 mohou příslušné orgány členských států finanční podporu obchodu s KLDR povolit, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

KAPITOLA V

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů

Článek 34

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách XIII, XV, XVI a XVII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Zabavují se veškerá plavidla uvedená v příloze XIV.

3.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamech v přílohách XIII, XV, XVI a XVII nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

4.   Příloha XIII zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které v souladu s bodem 8 písm. d) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a bodem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013) označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN.

Příloha XIV zahrnuje plavidla, která označil Výbor pro sankce podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

Příloha XV zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII a XIV a které v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2016/849 nebo jakýmkoli pozdějším rovnocenným ustanovením Rada označila za osoby, subjekty a orgány, které:

a)

jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky;

b)

jsou ve vztahu k jakýmkoli finančním prostředkům nebo jiným aktivům či hospodářským zdrojům, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby či provádějí převody do Unie, přes její území či z ní nebo poskytují finanční služby či provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území Unie, a dále osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo

c)

jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo předmětů, materiálů, vybavení, zboží a technologie do KLDR nebo z KLDR, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

5.   Příloha XVI zahrnuje osoby, subjekty nebo orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII, XIV nebo XV a které pracují jménem osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, XIV nebo XV nebo na jejich příkaz, nebo osoby napomáhající vyhnutí se sankcím nebo porušující ustanovení tohoto nařízení.

6.   Příloha XVII obsahuje subjekty nebo orgány vlády KLDR nebo Korejské strany pracujících, osoby, subjekty nebo orgány jednající jejich jménem nebo na jejich pokyny a subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, jež jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo s jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017) a které nejsou zahrnuty v přílohách XIII, XIV, XV nebo XVI.

7.   Přílohy XV, XVI a XVII se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumávají.

8.   V přílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.

9.   V přílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

10.   Zákaz stanovený v odstavcích 1 a 3 – vzhledem k tomu, že se vztahuje na osoby, subjekty nebo orgány uvedené v příloze XVII – se nepoužije v případě, že jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje zapotřebí k provádění činností misí KLDR při OSN a jejích specializovaných agenturách a souvisejících organizacích, nebo jiných diplomatických a konzulárních misí KLDR, nebo pokud příslušný orgán členského státu získal předem povolení Výboru pro sankce potvrzující na základě individuálního posouzení, že jsou tyto finanční prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nezbytné pro poskytování humanitární pomoci, denuklearizaci nebo jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

11.   Odstavec 3 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotyčná finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušné orgány.

12.   Pokud jsou veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny v souladu s odstavcem 1, nevztahuje se odstavec 3 na připisování na zmrazené účty:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, a

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly osoby, subjekty nebo orgány uvedené v tomto článku označeny.

Článek 35

1.   Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků či hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušné orgány členských států rozhodnou, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v přílohách XIII, XV, XVI nebo XVII a členů rodiny závislých na takových fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby a plateb, jež jsou určeny výhradně k těmto účelům:

i)

úhrada přiměřených honorářů za odborné výkony a náhrada výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

ii)

poplatky nebo náklady na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a

b)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

2.   Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor jej schválí;

b)

týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v přílohách XV, XVI nebo XVII, dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, na jejichž základě se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno.

3.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.

Článek 36

1.   Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem, kdy byla osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 34 označeny, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo rozhodčí zástavní právo;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým nálezem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím o zástavním právu v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález nebo zástavní právo nejsou ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII;

d)

uznání nálezu nebo zástavního práva není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě;

e)

dotčený členský stát oznámil nález nebo zástavní právo týkající se osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze XIII Výboru pro sankce.

2.   Odchylně od článku 34, a je-li platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XV, XVI nebo XVII splatná na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány označeny, nebo je splatná na základě závazku, který jim vznikl před uvedeným dnem, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán zjistil, že:

a)

smlouva nesouvisí s žádnou věcí, operací, službou nebo transakcí uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 3 odst. 3 nebo článku 7 a

b)

platba není přímo nebo nepřímo obdržena osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze XV, XVI nebo XVII.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň 10 dní před udělením každého povolení podle odstavce 2 o svém rozhodnutí a úmyslu toto povolení udělit.

Článek 37

Zákazy uvedené v čl. 34 odst. 1 a 3 se nevztahují na finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející nebo zpřístupněné bance Foreign Trade Bank nebo společnosti Korean National Insurance Corporation (KNIC), pokud jsou tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje určeny výhradně pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise v KLDR, nebo na činnosti humanitární pomoci, které jsou prováděny Organizací spojených národů nebo v koordinaci s ní.

KAPITOLA VI

Omezení dopravy

Článek 38

1.   Náklad, včetně osobních zavazadel a odbavených zavazadel, nacházející se na území Unie nebo přepravovaný přes Unii, včetně nákladu na letištích, v námořních přístavech a svobodných pásmech ve smyslu článků 243 až 249 nařízení (EU) č. 952/2013, podléhá kontrole s cílem zajistit, aby neobsahoval předměty zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017) nebo tímto nařízením, pokud:

a)

náklad pochází z KLDR;

b)

náklad je určen pro KLDR;

c)

náklad byl zprostředkován KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem či na jejich pokyny nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

d)

náklad byl zprostředkován osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamu v příloze XIII;

e)

náklad se přepravuje lodí plující pod vlajkou KLDR nebo letadlem registrovaným v KLDR nebo lodí či letadlem bez státní příslušnosti.

2.   Jestliže náklad na území Unie nebo přepravovaný přes její území, včetně letišť, námořních přístavů a svobodných pásem, nespadá do oblasti působnosti odstavce 1, podléhá kontrole, pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že může obsahovat věci, jejichž prodej, dodávky, převod nebo vývoz jsou tímto nařízením zakázány, a to za těchto okolností:

a)

náklad pochází z KLDR;

b)

náklad je určen pro KLDR; nebo

c)

náklad byl zprostředkován KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem.

3.   Odstavci 1 a 2 není dotčena nedotknutelnost a ochrana diplomatické a konzulární pošty podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963.

4.   Je zakázáno poskytovat plavidlům KLDR služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoliv jiné služby, mají-li poskytovatelé služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před příjezdem nebo odjezdem podle čl. 9 odst. 1, které opravňují k domněnce, že tato plavidla přepravují věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely.

Článek 39

1.   Zakazuje se poskytovat přístup do přístavů na území Unie každému plavidlu:

a)

které je vlastněno nebo provozováno KLDR nebo jehož posádka pochází z KLDR;

b)

které pluje pod vlajkou KLDR;

c)

pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že je, přímo či nepřímo, vlastněno nebo kontrolováno osobou nebo subjektem uvedenými v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII;

d)

pokud existují dostatečné důvody k domněnce, že obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení;

e)

které se odmítlo podrobit kontrole poté, co byla taková kontrola schválena státem vlajky plavidla nebo státem registrace;

f)

které je bez státní příslušnosti a odmítlo podrobit se kontrole podle čl. 38 odst. 1, nebo

g)

které je uvedeno v příloze XIV.

2.   Odstavec 1 se nepoužije:

a)

v nouzových situacích;

b)

v případě, že se plavidlo vrací do svého přístavu původu;

c)

v případě plavidla připlouvajícího do přístavu za účelem kontroly, pokud jde o plavidlo, na něž se vztahuje odst. 1 písm. a) až e).

Článek 40

1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje ustanovení písmen a) až e), pokud:

a)

Výbor pro sankce předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016); nebo

b)

členský stát předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.

2.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 písm. f) mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, pokud takový pokyn vydal Výbor pro sankce.

Článek 41

1.   Každému letadlu provozovanému dopravci z KLDR nebo pocházejícímu z KLDR se zakazuje vzlétat z území Unie, přistávat na něm nebo nad ním přelétat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije:

a)

v případě, že letadlo přistává za účelem kontroly;

b)

v případě nouzového přistání.

Článek 42

Odchylně od článku 41 mohou příslušné orgány členských států povolit, aby letadlo vzlétlo z území Unie, přistálo na něm nebo nad ním přelétlo, pokud uvedené příslušné orgány předem stanovily, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.

Článek 43

Zakazuje se:

a)

pronajímat nebo najímat plavidla nebo letadla nebo poskytovat posádky a jejich služby KLDR, osobám nebo subjektům uvedeným v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII jakýmkoli dalším subjektům z KLDR, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, které napomáhaly při porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017), nebo jakýmkoli osobám nebo subjektům jednajícím jménem nebo na pokyn jakékoli takové osoby či subjektu a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

b)

nakupovat služby členů posádky plavidel nebo letadel z KLDR;

c)

vlastnit, pronajímat, provozovat či pojišťovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační nebo související služby;

d)

registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které je vlastněno, ovládáno nebo provozováno KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016), nebo

e)

poskytovat pojišťovací nebo zajišťovací služby plavidlům vlastněným, ovládaným nebo provozovaným KLDR.

Článek 44

1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 písm. a) mohou příslušné orgány členských států pronajímání, najímání či poskytování posádek a jejich služeb povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

2.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 43 písm. b) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit vlastnictví, pronajímání a provozování plavidla plujícího pod vlajkou KLDR nebo takovému plavidlu poskytovat služby v oblasti klasifikace plavidel nebo související služby nebo registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR nebo státní příslušníci KLDR, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

3.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení předem stanovil, že toto plavidlo provozuje činnosti výlučně pro účely obživy, které nebudou využity severokorejskými státními příslušníky nebo subjekty k vytváření příjmů, nebo výlučně pro humanitární účely.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2 a 3.

KAPITOLA VII

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 45

Odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2070 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2016) nebo č. 2371 (2017) mohou příslušné orgány členských států povolit jakékoliv činnosti, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v KLDR ve prospěch civilního obyvatelstva v KLDR podle bodu 46 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

Článek 46

Komise je oprávněna:

a)

měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy;

b)

měnit části II, III, IV a v přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X a XI na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN a aktualizovat kódy KN z kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;

c)

měnit přílohu VIII za účelem upřesnění či úpravy seznamu zboží s přihlédnutím k veškerým definicím nebo pokynům, které mohou být vyhlášeny Výborem pro sankce, nebo aktualizovat kódy KN z kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;

d)

měnit přílohy III, IV a v na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN, nebo rozhodnutí týkajících se těchto příloh v rozhodnutí (SZBP) 2016/849;

e)

měnit přílohu XII za účelem upřesnění či úpravy seznamu služeb, přičemž se zohlední informace poskytnuté členskými státy, jakož i veškeré definice nebo pokyny, které mohou být vydány Statistickou komisí OSN, nebo za účelem doplnění referenčních čísel ze systému Centrální klasifikace produkce pro zboží a služby vyhlášených Statistickou komisí OSN.

Článek 47

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy XIII a XIV.

2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 31 odst. 1, 2 nebo 3, změní odpovídajícím způsobem přílohy XV, XVI a XVII.

3.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti informuje.

5.   Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohy XIII a XIV.

Článek 48

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, o obtížích s vynucováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 49

1.   Členské státy určí příslušné orgány podle tohoto nařízení a vytvoří na ně odkaz na internetových stránkách uvedených v příloze I.

2.   Členské státy oznámí Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost své příslušné orgány, jakož i všechny následné změny.

Článek 50

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou orgánům členských států příslušným podle jejich bydliště nebo sídla veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 34, a neprodleně předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím příslušných členských států Komisi, a

b)

spolupracují s příslušnými orgány při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré další informace přímo obdržené Komisí se neprodleně zpřístupní dotčenému členskému státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 51

Komise zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení a v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 52

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů obsažených v tomto nařízení.

Článek 53

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

označenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamech v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII nebo majiteli lodí uvedených na seznamu v příloze XIV;

b)

jakýmikoli jinými osobami, subjekty nebo orgány KLDR, včetně vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí;

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2.   Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění transakce bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývá přímo či nepřímo z uvedených opatření.

3.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba uplatňující tento nárok.

4.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 54

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 55

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí tato pravidla Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 56

Nařízení (ES) č. 329/2007 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 57

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(17)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 a 50 a adresa Evropské komise pro účely oznámení

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected]


PŘÍLOHA II

Zboží a technologie podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a článku 7

ČÁST I

Veškeré zboží a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

ČÁST II

Další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy zboží a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice pojmů uváděných ve dvojitých uvozovkách („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

OBECNÉ POZNÁMKY

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popřípadě položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Poznámka: Při posuzování, zda má být zakázaná položka (zakázané položky), považována (považovány) za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky (zakázaných položek) podstatný prvek dodávaného zboží.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s částí C)

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou zakázány v části a (Zboží) níže, jsou zakázány podle ustanovení části B.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

A.   ZBOŽÍ

JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

II.A0.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Duté katodové lampy:

a.

duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;

b.

duté katodové lampy z uranu.

 

II.A0.002

Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.

 

II.A0.003

Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.

 

II.A0.004

Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm.

 

II.A0.005

Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:

a.

uzávěry;

b.

vnitřní součásti;

c.

vybavení pro uzavírání, testování a měření.

0A001

II.A0.006

Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů nebo záření jaderného původu, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.

Poznámka: Osobní vybavení viz položka I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L jiné než uvedené v položce 0B001.c.6, 2A226 nebo 2B350.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserová zrcadla, jiná než uvedená v položce 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10-6 K-1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý nebo safír).

Tato položka nezahrnuje optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace, s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10-6 K-1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu, jiné než uvedené v položce 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuové vývěvy jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:

a.

turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;

b.

Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h;

c.

vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).

0B006

II.A0.013

„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT.

 

ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

II.A1.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS: [CAS 298-07-7] v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %.

 

II.A1.002

Plynný fluor CAS: [7782-41-4] o čistotě nejméně 95 %.

 

II.A1.003

Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů:

a.

kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c.

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

d.

polychlortrifluoretylen (PCTFE, například Kel-F ®);

e.

fluor-elastomery (například Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytetrafluoroetylen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu, jiné než uvedené v položce 1A004.c, včetně osobních dozimetrů.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru, jiné než uvedené v položce 1B225, s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, jiné než uvedené v položce 1A225 nebo 1B231, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A225

1B231

II.A1.007

Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.4 nebo 1C202.a., v surové nebo polotovarové formě s některou z těchto vlastností:

a.

„schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); nebo

b.

s mezí pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).

Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Magnetické kovy všeho druhu a všech forem, jiné než uvedené v položce 1C003.a., s „počáteční relativní propustností“120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm.

Měření „počáteční relativní propustnosti“ se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

1C003.a.

II.A1.009

„Vláknité materiály“ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. nebo 1C210.b.:

a.

aramidové „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.A

„měrný modul“ větší než 10 × 106 m, nebo

2.A

„měrná pevnost v tahu“ větší než 17 × 104 m,

b.

skelné „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1.A

„měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m, nebo

2.A

„měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;

c.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené ze skelných „vláknitých materiálů“ jiných než uvedených v položce I.A1.010.a.;

d.

uhlíkaté „vláknité materiály“;

e.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“;

f.

polyakrylonitrilové souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“;

g.

paraaramidové „vláknité materiály“ (Kevlar® a podobné jako Kevlar®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“:

a.

vyrobená z „vláknitých materiálů“ uvedených v položce I.A1.009;

b.

epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů prepregu nejvýše 50 cm × 90 cm;

c.

prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.

1C010

1C210

II.A1.011

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v „řízených střelách“, jiné než uvedené v položce 1C107.

1C107

II.A1.012

Nevyužito

 

II.A1.013

Tantal, karbid tantalu, wolfram, karbid wolframu a jejich slitiny, jiné než uvedené v položce 1C226, vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.

tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm a

b.

hmotnost větší než 5 kg.

1C226

II.A1.014

„Elementární prášky“ kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.

„Elementárním práškem“ se rozumí prášek z jednoho prvku vysoké čistoty.

 

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (TBP) [CAS 126-73-8] nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.

 

II.A1.016

Vysokopevnostní ocel jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216.

1.

Výraz vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.

2.

Vysokopevnostní ocele jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

1C116

1C216

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a materiály:

a.

wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b.

molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu;

c.

wolframové kovy v tuhém stavu, jiné než uvedené v položce 1C226, s tímto složením:

1.

wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

2.

wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; nebo

3.

wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.

1C117

1C226

II.A1.018

Magneticky měkké slitiny, jiné než uvedené v položce 1C003, s tímto chemickým složením:

a.

obsah železa v rozpětí 30 % až 60 %, a

b.

obsah kobaltu v rozpětí 40 % až 60 %.

1C003

II.A1.019

Nevyužito

 

II.A1.020

Grafit vyrobený nebo určený pro použití v elektrojiskrových obráběcích strojích (EDM), jiný než uvedený v položce 0C004 nebo 1C107.a.

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:

a)

slitiny oceli „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 200 MPa nebo větší při 293 K (20 °C), nebo

b)

dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.

Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

Technická poznámka: „Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel“ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury.

1C116

1C216

II.A1.022

Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.

1A002.b.1

II.A1.023

Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.3

II.A1.025

Slitiny titanu jiné než uvedené v položkách 1C002 a 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirkonium a slitiny zirkonia, jiné než uvedené v položkách 1C011, 1C111 a 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Výbušné materiály jiné než uvedené v položce 1C239, nebo materiály nebo směsi obsahující více než 2 % hmotnosti takových výbušných materiálů s krystalickou hustotou větší než 1,5 g/cm3 a rychlostí výbuchu vyšší než 5 000  m/s.

1C239

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

II.A2.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:

a.

vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1 g rms (střední kvadratická hodnota) nebo větším v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“;

b.

číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;

„Řídicí šířka pásma v reálném čase“ je definována jako maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c.

budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;

d.

upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.

„Holým stolem“ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B116

II.A2.002

Obráběcí stroje, jiné než uvedené v položkách 2B001 nebo 2B201 a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“, s přesností nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při všech dostupných kompenzacích 30 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo podle odpovídajících národních norem.

2B001

2B201

II.A2.002a

Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně konstruované pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201 nebo I.A2.002.

 

II.A2.003

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

a.

vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, s těmito vlastnostmi:

1.

nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.

jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3.

jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách a

4.

jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g × mm/kg hmotnosti rotoru;

b.

„indikační hlavice“ konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v bodě a.

„Indikační hlavice“ jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B119

II.A2.004

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:

a.

schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu), nebo

b.

schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace přes stěnu).

Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu „master/slave“ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B225

II.A2.005

Pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování nebo oxidační pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C.

Tato položka nezahrnuje tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně vytvořené k výrobě skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.

2B226

2B227

II.A2.006

Nevyužito

 

II.A2.007

„Měřiče tlaku“ jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a.

snímače tlaku zhotovené z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo jimi chráněné, a

b.

které mají některou z těchto vlastností:

1.

měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice, nebo

2.

měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než 2 kPa.

Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz „přesnost“ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.

2B230

II.A2.008

Zařízení pro výměnu kapalina–kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, patrové kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;

e.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

f.

tantalu nebo slitin tantalu;

g.

titanu nebo slitin titanu;

h.

zirkonia nebo slitin zirkonia; nebo

i.

korozivzdorné oceli.

„Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2B350.e.

II.A2.009

Průmyslové zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 2B350.d:

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;

e.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

f.

tantalu nebo slitin tantalu;

g.

titanu nebo slitin titanu;

h.

zirkonia nebo slitin zirkonia;

i.

karbidu křemíku;

j.

karbidu titanu, nebo

k.

korozivzdorné oceli.

Tato položka nezahrnuje chladiče vozidel.

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status tepelného výměníku.

2B350.d.

II.A2.010

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, nebo vakuové vývěvy, pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

keramiky;

c.

ferosilicia;

d.

fluorovaných polymerů;

e.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

f.

grafitu nebo ‚uhlíkového grafitu‘;

g.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

h.

tantalu nebo slitin tantalu;

i.

titanu nebo slitin titanu;

j.

zirkonia nebo slitin zirkonia;

k.

niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

l.

korozivzdorné oceli;

m.

slitin hliníku, nebo

n.

kaučuku.

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy. 'Kaučukem' se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.

2B350.i.

II.A2.011

‚Odstředivé separátory‘, jiné než uvedené v položce 2B352.c., schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů a vyrobené ze:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

e.

tantalu nebo slitin tantalu;

f.

titanu nebo slitin titanu, nebo

g.

zirkonia nebo slitin zirkonia.

‚Odstředivé separátory‘ zahrnují též dekantační přístroje.

2B352.c.

II.A2.012

Spékané kovové filtry jiné než uvedené v položce 2B352.d., vyrobené z niklu nebo jeho slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

2B352.d.

II.A2.013

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, 2B109 a 2B209, a speciálně konstruované součásti těchto strojů.

Pro účely této položky se stroje kombinující funkce kontinuálního tváření a kovotlačitelského tváření považují za stroje pro kovotlačitelské tváření.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Vybavení a činidla, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo 2B352:

a.

fermentory vhodné pro kultivaci patogenních ‚mikroorganismů‘ či virů nebo pro tvorbu toxinů, bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 10 litrů nebo větší;

b.

míchadla pro fermentory uvedené v bodě a.;

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c.

laboratorní vybavení:

1.

vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR);

2.

vybavení pro genetické sekvenování;

3.

genetické syntetizátory;

4.

vybavení pro elektroporaci;

5.

zvláštní činidla spojená se zařízením uvedeným výše v položce I.A2.014. č. 1–4;

d.

filtry, mikrofiltry, nanofiltry nebo ultrafiltry použitelné v průmyslové a laboratorní biologii k nepřetržité filtraci, kromě filtrů speciálně konstruovaných a upravených pro lékařské účely nebo k získávání čisté vody a využívaných v rámci projektů oficiálně podporovaných EU nebo OSN;

e.

ultracentrifugy, rotory a adaptéry pro centrifugy;

f.

zařízení pro vymrazování.

2B350

2B352

II.A2.015

Zařízení pro depozici kovových krycích vrstev a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství jiné než uvedené v položkách 2B005, 2B105 nebo 3B001.d:

a.

výrobní zařízení pro chemickou depozici v parní fázi (CVD);

b.

zařízení pro fyzikální depozici v parní fázi (PVD);

c.

výrobní zařízení pro depozici prostřednictvím indukčního nebo odporového ohřevu.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Otevřené nádrže nebo kontejnery, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,5 m3 (500 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

b.

fluorovaných polymerů;

c.

skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

d.

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

e.

tantalu nebo slitin tantalu;

f.

titanu nebo slitin titanu;

g.

zirkonia nebo slitin zirkonia;

h.

niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

i.

korozivzdorné oceli;

j.

dřeva, nebo

k.

kaučuku.

‚Kaučukem‘ se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.

2B350

ELEKTRONIKA

II.A3.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapěťové zdroje stejnosměrného proudu, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5. nebo 3A227, které mají obě tyto vlastnosti:

a.

jsou schopny nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho a

b.

mají stabilitu proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Hmotnostní spektrometry jiné než uvedené v položce 0B002.g. nebo 3A233, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.

plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.

hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.

hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.

hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e.

hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:

1.

mají komoru zdroje vyrobenou z korozivzdorné oceli nebo molybdenu nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou a vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně, nebo

2.

mají komoru zdroje vyrobenou z materiálů odolných vůči UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f.

hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, konstruované pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované součásti a programové vybavení:

a.

vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W;

b.

jsou schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz, a

c.

řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %.

1.

Měniče frekvencí jsou též známy jako konvertory, invertory, generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.

2.

Funkčnost uvedenou v této položce mohou splňovat některá zařízení prodávaná jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektrometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.

 

SNÍMAČE A LASERY

II.A6.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG).

 

II.A6.002

Optické zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 6A002 nebo 6A004.b:

Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 μm do 17 μm a její součásti, včetně součástí z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Systémy na korekci dopadajících vlnoploch jiné než uvedené v položce 6A004.a, 6A005.e nebo 6A005.f. pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm a jejich speciálně konstruované součásti, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a ‚deformovatelná zrcadla‘ včetně biomorfních zrcadel.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Argon-iontové ‚lasery‘ s průměrným výstupním výkonem alespoň 5 W jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 6A005.a.6. nebo 6A205.a.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Polovodičové ‚lasery‘ jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.b. a jejich součásti:

a.

jednotlivé polovodičové ‚lasery‘ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství větším než 100;

b.

pole polovodičových ‚laserů‘s výstupním výkonem vyšším než 20 W.

1.

Polovodičové ‚lasery‘ se běžně nazývají 'laserové' diody.

2.

Tato položka nezahrnuje ‚laserové‘ diody s rozmezím vlnových délek 1,2 μm – 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Laditelné polovodičové ‚lasery‘ a pole laditelných polovodičových ‚laserů‘, jiné než uvedené v položce 0B001.h.6. nebo 6A005.b., s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm a skupiny polí polovodičových ‚laserů‘ obsahující alespoň jedno pole laditelných polovodičových ‚laserů‘ takové vlnové délky.

Polovodičové ‚lasery‘ se běžně nazývají ‚laserové‘ diody.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

‚Laditelné‘‚lasery‘ v tuhé fázi jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.c.1. a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

titan-safírové lasery;

b.

alexandritové lasery.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodymem dopované ‚lasery‘ (jiné než skleněné) jiné než uvedené v položce 6A005.c.2.b., které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1,0 μm, avšak nejvýše 1,1 μm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Akusticko-optické součástky:

a.

snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;

b.

příslušenství pro opakovací kmitočet;

c.

Pockelsovy cely.

6A203.b.4.

II.A6.010

Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203.c., speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A203.c.

II.A6.011

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních ‚laserů‘ na bázi barviva jiné než uvedené v položce 0B001.g.5, 6A005 nebo 6A205.c., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

b.

průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;

c.

opakovací frekvence je větší než 1 kHz, a

d.

šířka impulsu je menší než 100 ns.

Tato položka nezahrnuje jednomodové oscilátory.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Pulsní ‚lasery‘ na bázi oxidu uhličitého jiné než uvedené v položce 0B001.h.6, 6A005.d. nebo 6A205.d., které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

pracují na vlnových délkách 9 μm až 11 μm;

b.

opakovací frekvence je větší než 250 Hz;

c.

průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W, a

d.

šířka impulsu je menší než 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasery jiné než uvedené v položce 6A005 nebo 6A205.

6A005

6A205

NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA

II.A7.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciální navigační systémy (INS) a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

inerciální navigační systémy, které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v ‚civilních letadlech‘, a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

inerciální navigační systémy (INS) (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení konstruovaná pro ‚letadla‘, pozemní vozidla, plavidla (povrchová nebo ponorná) nebo ‚kosmické lodi‘ pro určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a.

navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) nebo menší (lepší), nebo

b.

jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 10 g;

2.

hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s ‚datovými referenčními navigačními systémy‘ (‚DBRN‘) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS po ztrátě GNSS nebo ‚DBRN‘ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP);

3.

Inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i jejich zvláště konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

a.

konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky; nebo

b.

navržené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g po dobu nejméně 1 msec.

b.

teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně konstruované za účelem civilního pozorování a konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky a jejich speciálně konstruované součásti;

c.

inerciální nebo jiné zařízení obsahující měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 nebo 7A101, které jsou speciálně konstruované a vyvinuté jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.

Parametry bodu a.1. a a.2. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:

1.

náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:

a.

stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000 Hz, a

b.

hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) se zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

úhlové výchylky (vybočení a klopení) jsou prováděny při rychlosti alespoň + 2,62 rad/s (150 o/s), nebo

3.

v souladu s národními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 nebo 2.

1.

Bod a.2. se týká systémů, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.

2.

‚Kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahující 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

7A001

7A003

7A101

7A103

LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY

II.A9.

Zboží

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Svorníky s pyropatronou.

 

II.A9.002

Spalovací motory (tj. axiální pístový motor nebo pístový rotační motor) konstruované nebo upravené pro pohon ‚letadel‘ nebo ‚vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch‘ a jejich speciálně konstruované součásti.

 

II.A9.003

Nákladní automobily, jiné než uvedené v položce 9A115, s více než jednou hnací nápravou a užitečným zatížením vyšším než 5 tun.

Tato položka zahrnuje plošinové přívěsy a návěsy a jiná přípojná vozidla.

9A115

B.   SOFTWARE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.B.001

Software potřebný pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).

 

C.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis: předměty, materiály, vybavení, zboží a technologie

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.C.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).

 

ČÁST III

Některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

7601

Netvářený (surový) hliník

7602

Hliníkový odpad a šrot

7603

Hliníkový prášek a šupiny (vločky)

7604

Hliníkové tyče, pruty a profily

7605

Hliníkové dráty

7606

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

7608

Hliníkové trouby a trubky

7609

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)

7614

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované

ČÁST IV

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

a)   Zboží použitelné v jaderných zbraních a/nebo raketách

1)   Kruhové magnety

Permanentní magnety, které mají obě tyto vlastnosti:

i.

magnet prstencového tvaru, jehož poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1, a

ii.

jsou vyrobené z některých z těchto magnetických materiálů: hliník-nikl-kobalt, ferity, samarium-kobalt nebo neodym-železo-bor.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Vysokopevnostní ocel

Vysokopevnostní ocel, která má obě tyto vlastnosti:

i.

„schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 500 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);

ii.

ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Magnetické slitinové materiály ve formě desek nebo tenkých pásů, které mají obě tyto vlastnosti:

a)

tloušťka 0,05 mm nebo menší; nebo výška 25 mm nebo menší, a

b)

jsou vyrobené z některých z těchto magnetických slitinových materiálů: železo-chrom-kobalt, železo-kobalt-vanad, železo-chrom-kobalt-vanad nebo železo-chrom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Měniče frekvencí (též označované jako konvertory nebo invertory)

Měniče frekvencí, jiné než uvedené v příloze II položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované programové vybavení:

i.

vícefázová výstupní frekvence;

ii.

schopné výkonu nejméně 40 W, a

iii.

schopné provozu kdekoli (v jakémkoli bodě nebo více bodech) ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz.

Technické poznámky:

1)

Měniče frekvencí jsou též označované jako konvertory nebo invertory.

2)

Funkčnost uvedenou výše mohou splňovat různá zařízení popsaná nebo uváděná na trh jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru nebo pohony s proměnlivým kmitočtem.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Vysokopevnostní slitiny hliníku

Slitiny hliníku, které mají obě tyto vlastnosti:

i.

„schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 293 K (20 °C), a

ii.

ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.

Technická poznámka:

Výrazem „schopné dosáhnout“ se rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Vláknité materiály

„Vláknité materiály“ a prepregy:

i.

uhlíkaté, aramidové nebo skelné „vláknité materiály“ s oběma těmito vlastnostmi:

1)

„měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m, a

2)

„měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;

ii.

prepregy: termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 30 mm, vyrobené z uhlíkatých, aramidových nebo skelných „vláknitých materiálů“, na něž se vztahuje písmeno a) výše.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení

Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:

i.

stroje pro navíjení vláken se všemi těmito vlastnostmi:

1)

pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2)

jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a

3)

jsou schopné navíjet válcové roury s průměrem 75 mm nebo větším;

ii.

koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše;

iii.

trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Stroje pro kovotlačitelské tváření

Popsané v dokumentech INFCIRC/254/Rev.9/Part2 a S/2014/253

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Zařízení pro laserové svařování

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   4-osé a 5-osé CNC obráběcí stroje

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plazmová řezací zařízení

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Hydridy kovů, např. hydrid zirkonia

ex 2850 00 20

b)   Zboží použitelné v chemických/biologických zbraních

1)

Další chemické látky vhodné pro výrobu bojových chemických látek:

Popis produktu

 

Kód KN

kovový sodík (7440-23-5)

 

2805 11 00

oxid sírový (7446-11-9)

ex

2811 29 10

chlorid hlinitý (7446-70-0)

 

2827 32 00

bromid draselný (7758-02-3)

 

2827 51 00

bromid sodný (7647-15-6)

 

2827 51 00

dichlormethan (75-09-2)

 

2903 12 00

isopropyl bromid (75-26-3)

ex

2903 39 19

isopropyl ether (108-20-3)

ex

2909 19 90

monoisopropylamin (75-31-0)

ex

2921 19 99

trimethylamin (75-50-3)

ex

2921 11 00

tributylamin (102-82-9)

ex

2921 19 99

triethylamin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimethylanilin (121-69-7)

ex

2921 42 00

pyridin (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Reakční nádoby, reaktory, míchadla, tepelné výměníky, kondenzátory, čerpadla, ventily, skladovací zásobníky, kontejnery, nádrže a destilační nebo absorpční kolony, které splňují výkonnostní parametry popsané v dokumentech S/2006/853 a S/2006/853/corr.1

Vývěvy s jedním těsněním s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h a pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a)

niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;

b)

slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

c)

fluorovaných polymerů (polymerických nebo elastomerických materiálů s více než 35 % hmotnostních fluoru);

d)

skla nebo skleněného obložení (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu);

e)

grafitu nebo uhlíkového grafitu;

f)

tantalu nebo slitin tantalu;

g)

titanu nebo slitin titanu;

h)

zirkonia nebo slitin zirkonia;

i)

keramiky;

j)

ferosilicia (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku), nebo

k)

niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

ČÁST V

Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

VYSVĚTLIVKA

Referenční číslo ve sloupci nadepsaném Související položka z přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 nebo části II přílohy II tohoto nařízení (zboží a technologie) znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu zboží a technologie, na něž se odkazuje.

Zboží použitelné v jaderných zbraních a/nebo raketách

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009 nebo části II přílohy II tohoto nařízení

Isokyanáty ((toluendiisokyanát (TDI), methylendifenyldiisokyanát (MDI), isoforondiisokyanát (IPDI), hexametylen diisokyanát (MNMDI nebo HDI) a dimeryldiisokyanát (DDI)) a výrobní zařízení.

 

Dusičnan amonný, chemicky čistý nebo ve fázově stabilizované verzi (PSAN).

 

Nedestruktivní zkušební komory s kritickým vnitřním rozměrem 1 m nebo větším.

 

Turbočerpadla pro raketové motory na kapalná paliva nebo pro hybridní raketové motory

9A006

Polymerní látky [hydroxylem zakončený polyether (HTPE), hydroxylem zakončený polykaprolakton (HTCE), polypropylenglykol (PPG), polydiethyleneglycoladipát (PGA) a polyethylenglycol (PEG)].

 

Subsystémy pro účely protiopatření a penetrační pomůcky (např. rušiče (jammery), dipólové odražeče, klamné cíle) konstruované k zahlcení a oklamání protiraketové obrany nebo k úniku před ní.

 

Manganové kovopájecí fólie.

 

Hydraulické tvářecí stroje.

 

Pece na tepelné ošetření – teploty větší než 850 °C a jeden rozměr >1 m.

II.A2.005, 2B226, 2B227

Elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM)

2B001.d

Stroje pro třecí svařování promíšením.

 

Modelovací a konstrukční software k modelování aerodynamické a termodynamické analýzy raketových nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků.

 

Vysokorychlostní zobrazovací kamery s výjimkou kamer používaných v lékařských zobrazovacích systémech.

6A003.a.2

Podvozky nákladních vozidel se šesti nebo více nápravami

9A115 a II.A9.003

Zboží použitelné v chemických/biologických zbraních

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009 nebo z přílohy II části II tohoto nařízení

1.

Digestoře přimontované k podlaze (do nichž lze vstoupit) s minimální nominální šířkou 2,5 metru.

2B352

2.

Dávkovací odstředivky s kapacitou rotoru 4 L a vyšší, použitelné s biologickými materiály.

II.A2.014.e, 2B350, 2B352

3.

Fermentory s vnitřním objemem 10–20 l (0,01–0,02 m3), použitelné s biologickými materiály.

2B352 a II.A2.014.a


(1)  Výrobci, kteří vypočítávají přesnost nastavení polohy podle normy ISO 230/2 (1997), by měli konzultovat příslušné orgány členského státu, ve kterém jsou usazeni.


PŘÍLOHA III

Letecké pohonné hmoty podle čl. 3 odst. 1 písm. b)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód

Popis

Od 2710 12 31 do 2710 12 59

Benzin

2710 12 70

Tryskové palivo naftového typu

2710 19 21

Tryskové palivo petrolejového typu

2710 19 25

Raketové palivo petrolejového typu


PŘÍLOHA IV

Zlato, titanová ruda, vanadová ruda a minerály vzácných zemin podle čl. 3 odst. 1 písm. d)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód

Popis

ex ex 2530 90 00

Rudy kovů vzácných zemin

ex ex 26 12

Monazity a jiné rudy používané výhradně nebo hlavně pro těžbu uranu nebo thoria

ex ex 2614 00 00

Titanová ruda

ex ex 2615 90 00

Vanadová ruda

2616 90 00 10

Zlaté rudy a koncentráty


PŘÍLOHA V

Uhlí, železo a železná ruda podle čl. 3 odst. 1 písm. e)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód

Popis

ex ex 26 01

Železná ruda

2701

Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, kromě gagátu (černého jantaru)

2703

Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovaná

2704 00 10

Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí

7201

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách

7202

Feroslitiny

7203

Výrobky ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách

7204 10 00

Odpad a šrot z litiny

ex ex 7204 30 00

Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli

ex ex 7204 41

Ostatní odpad a šrot: třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, odpad z frézování, piliny, odstřižky a odpady z ražení, též paketované

ex ex 7204 49

Ostatní odpad a šrot: ostatní

ex ex 7204 50 00

Ostatní odpad a šrot: přetavený odpad v ingotech

ex ex 7205 10 00

Granule

ex ex 7205 29 00

Prášky jiné než z legované oceli

ex ex 7206 10 00

Ingoty

ex ex 7206 90 00

Ostatní

ex ex 72 07

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

ex ex 72 08

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené

ex ex 72 09

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené

ex ex 72 10

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené

ex ex 72 11

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené

ex ex 72 12

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené

ex ex 72 14

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny

ex ex 72 15

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

ex ex 72 16

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

ex ex 72 17

Dráty ze železa nebo nelegované oceli


PŘÍLOHA VI

Ropné produkty podle čl. 3 odst. 1 písm. f)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

 

2707

Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek

 

2709

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

 

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

 

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

 

2712 10

Vazelína

 

2712 20

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

Ex

2712 90

Ostatní

 

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Ex

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Ex

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

 

 

Přípravky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů

 

3403 11

– –

Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

 

3403 19

– –

Ostatní

 

 

Ostatní

Ex

3403 91

– –

Přípravky pro úpravu textilních materiálů, usně, kožešin nebo jiných materiálů

Ex

3403 99

– –

Ostatní

 

 

– – – – –

Chemické výrobky nebo přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Ex

3824 99 92

– – – – – –

V kapalném stavu při 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Ostatní

Ex

3824 99 96

– – – – –

Ostatní

 

3826 00 10

Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)

 

3826 00 90

Ostatní


PŘÍLOHA VII

Měď, nikl, stříbro a zinek podle čl. 3 odst. 1 písm. g)

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Měď

 

2603

Měděné rudy a koncentráty

 

74

Měď a výrobky z ní

 

8536 90 95 30

Nýtové kontakty

měděné

pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady

s pokovením o tloušťce 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Měděné části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535 , 8536 nebo 8537

 

8544 11

Měděné dráty pro vinutí

 

 

Ostatní měděné elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000 V:

ex

8544 42

– –

Vybavené přípojkami

ex

8544 49

– –

Ostatní

 

 

Ostatní elektrické vodiče, pro napětí převyšující 1 000  V:

 

8544 60 10

– –

S měděnými vodiči

Nikl

 

2604

Niklové rudy a koncentráty

 

 

Feroslitiny:

 

7202 60

Feronikl

 

 

Dráty z nerezavějící oceli:

 

7223 00 11

– –

Obsahující 28 % nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních niklu a 20 % nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních chromu

 

75

Nikl a výrobky z něho

 

8105 90 00 10

Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:

35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,

25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,

19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a

7 % (± 2 %) hmotnostních železa

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu

Stříbro

 

2616 10

Stříbrné rudy a koncentráty

Zinek

 

2608

Zinkové rudy a koncentráty

 

79

Zinek a výrobky z něho


PŘÍLOHA VIII

Luxusní zboží podle článku 10

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

1)   Plnokrevní koně

 

0101 21 00

Plemenná čistokrevná zvířata

ex

0101 29 90

Ostatní

2)   Kaviár a kaviárové náhražky

 

1604 31 00

Kaviár

 

1604 32 00

Kaviárové náhražky

3)   Lanýže a přípravky z nich

 

0709 59 50

Lanýže

ex

0710 80 69

Ostatní

ex

0711 59 00

Ostatní

ex

0712 39 00

Ostatní

ex

2001 90 97

Ostatní

 

2003 90 10

Lanýže

ex

2103 90 90

Ostatní

ex

2104 10 00

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

ex

2104 20 00

Homogenizované směsi potravinových přípravků

ex

2106 00 00

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

4)   Vysoce kvalitní vína (včetně šumivých vín), destiláty a lihoviny

 

2204 10 11

Šampaňské

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Ostatní

ex

2204 10 94

Víno s chráněným zeměpisným označením (chzo)

ex

2204 10 96

Ostatní odrůdová vína

ex

2204 10 98

Ostatní

ex

2204 21 00

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

ex

2204 29 00

Ostatní

ex

2205 00 00

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

ex

2206 00 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex

2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více

ex

2208 00 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

5)   Vysoce kvalitní doutníky a doutníčky

ex

2402 10 00

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

ex

2402 90 00

Ostatní

6)   Luxusní parfémy, toaletní vody a kosmetika, včetně dekorativní kosmetiky

ex

3303 00 00

Parfémy a toaletní vody

ex

3304 00 00

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru

ex

3305 00 00

Přípravky na vlasy

ex

3307 00 00

Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi

ex

6704 00 00

Paruky, nepravé vousy, obočí a řasy, příčesky a podobné výrobky z vlasů nebo zvířecích chlupů nebo textilních materiálů; výrobky z vlasů jinde neuvedené ani nezahrnuté

7)   Vysoce kvalitní kožené a sedlářské výrobky, cestovní zboží, kabelky a podobné druhy zboží

ex

4201 00 00

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků), z jakéhokoliv materiálu

ex

4202 00 00

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem

ex

4205 00 90

Ostatní

ex

9605 00 00

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

8)   Vysoce kvalitní oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na použitý materiál)

ex

4203 00 00

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

ex

4303 00 00

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

ex

6101 00 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6103

ex

6102 00 00

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, pletené nebo háčkované, jiné než výrobky čísla 6104

ex

6103 00 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované

ex

6104 00 00

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované

ex

6105 00 00

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

ex

6106 00 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

ex

6107 00 00

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex

6108 00 00

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex

6109 00 00

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

ex

6110 00 00

Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex

6111 00 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

ex

6112 11 00

Z bavlny

ex

6112 12 00

Ze syntetických vláken

ex

6112 19 00

Z ostatních textilních materiálů

 

6112 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety

 

6112 31 00

Ze syntetických vláken

 

6112 39 00

Z ostatních textilních materiálů

 

6112 41 00

Ze syntetických vláken

 

6112 49 00

Z ostatních textilních materiálů

ex

6113 00 10

Z pletených nebo háčkovaných textilií čísla 5906

ex

6113 00 90

Ostatní

ex

6114 00 00

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované

ex

6115 00 00

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčochového zboží s odstupňovaným stlačením (například punčochy na křečové žíly) a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované

ex

6116 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

ex

6117 00 00

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků

ex

6201 00 00

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6203

ex

6202 00 00

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6204

ex

6203 00 00

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky)

ex

6204 00 00

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka, blejzry (sportovní saka), šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky)

ex

6205 00 00

Pánské nebo chlapecké košile

ex

6206 00 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky

ex

6207 00 00

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky

ex

6208 00 00

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky

ex

6209 00 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky

ex

6210 10 00

Z textilií čísel 5602 nebo 5603

 

6210 20 00

Ostatní oděvy typů popsaných v položkách 6201 11  až 6201 19

 

6210 30 00

Ostatní oděvy typů popsaných v položkách 6202 11  až 6202 19

ex

6210 40 00

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy

ex

6210 50 00

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy

 

6211 11 00

Pánské nebo chlapecké

 

6211 12 00

Dámské nebo dívčí

 

6211 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety

ex

6211 32 00

Z bavlny

ex

6211 33 00

Z chemických vláken

ex

6211 39 00

z ostatních textilních materiálů

ex

6211 42 00

z bavlny

ex

6211 43 00

z chemických vláken

ex

6211 49 00

z ostatních textilních materiálů

ex

6212 00 00

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky, kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

ex

6213 00 00

Kapesníky

ex

6214 00 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky

ex

6215 00 00

Vázanky, motýlky a kravaty

ex

6216 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů

ex

6217 00 00

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212

ex

6401 00 00

Nepromokavá obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem

ex

6402 20 00

Obuv se svrškem z řemínků nebo pásků připevněných k podešvi čepy

ex

6402 91 00

Pokrývající kotník

ex

6402 99 00

Ostatní

ex

6403 19 00

Ostatní

ex

6403 20 00

Obuv se zevní podešví z usně a svrškem utvořeným z řemínků z usně, vedených přes nárt a kolem palce

ex

6403 40 00

Ostatní obuv, mající ochrannou kovovou špičku

ex

6403 51 00

Pokrývající kotník

ex

6403 59 00

Ostatní

ex

6403 91 00

Pokrývající kotník

ex

6403 99 00

Ostatní

ex

6404 19 10

Pantofle a ostatní domácí obuv

ex

6404 20 00

Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně

ex

6405 00 00

Ostatní obuv

ex

6504 00 00

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

ex

6505 00 10

Z plsti z chlupů nebo z plsti z vlny a chlupů, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů (plateaux) čísla 6501 00 00

ex

6505 00 30

Čepice se štítkem

ex

6505 00 90

Ostatní

ex

6506 99 00

Z jiných materiálů

ex

6601 91 00

Se zásuvnou rukojetí

ex

6601 99 00

Ostatní

ex

6602 00 00

Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky

ex

9619 00 81

Dětské pleny

9)   Koberce a tapiserie, též ručně vyrobené, v hodnotě vyšší než 473 USD (1)

ex

5701 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané, též zcela zhotovené

ex

5702 10 00

„Kelim“ neboli „Kilim“, „Schumacks“ neboli „Soumak“, „Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce

ex

5702 20 00

Podlahové krytiny z kokosových vláken

ex

5702 31 80

Ostatní

ex

5702 32 00

Z chemických textilních materiálů

ex

5702 39 00

Z ostatních textilních materiálů

ex

5702 41 90

Ostatní

ex

5702 42 00

Z chemických textilních materiálů

ex

5702 50 00

Ostatní, bez vlasového povrchu, ne zcela zhotovené

ex

5702 91 00

Z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

ex

5702 92 00

Z chemických textilních materiálů

ex

5702 99 00

Z ostatních textilních materiálů

ex

5703 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené

ex

5704 00 00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané ani nepovločkované, též zcela zhotovené

ex

5705 00 00

Ostatní koberce a ostatní textilní podlahové krytiny, též zcela zhotovené

ex

5805 00 00

Ručně tkané tapiserie typu goblén, flanderský goblén, aubusson, beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

10)   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží

 

7101 00 00

Perly, přírodní nebo uměle pěstované, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; perly, přírodní nebo uměle pěstované, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

 

7102 00 00

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

 

7103 00 00

Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, též opracované nebo roztříděné, avšak nenavlečené, nezamontované ani nezasazené; netříděné drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

 

7104 20 00

Ostatní, neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované

 

7104 90 00

Ostatní

 

7105 00 00

Drť a prach z přírodních nebo syntetických drahokamů nebo polodrahokamů

 

7106 00 00

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

7107 00 00

Obecné kovy plátované stříbrem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

 

7108 00 00

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

 

7109 00 00

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

 

7110 11 00

Netepaná nebo ve formě prachu

 

7110 19 00

Ostatní

 

7110 21 00

Netepaná nebo ve formě prachu

 

7110 29 00

Ostatní

 

7110 31 00

Netepaná nebo ve formě prachu

 

7110 39 00

Ostatní

 

7110 41 00

Netepaná nebo ve formě prachu

 

7110 49 00

Ostatní

 

7111 00 00

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

 

7113 00 00

Šperky a klenoty a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

 

7114 00 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

 

7115 00 00

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

 

7116 00 00

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

11)   Mince a bankovky, které nejsou zákonným platidlem

ex

4907 00 30

Bankovky

 

7118 10 00

Mince (jiné než zlaté mince), které nejsou zákonným platidlem

ex

7118 90 00

Ostatní

12)   Příbory z drahých kovů nebo s povrchovou úpravou z drahých kovů či vykládané drahými kovy

 

7114 00 00

Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy

 

7115 00 00

Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

ex

8214 00 00

Ostatní nožířské výrobky (například strojky na střihání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

ex

8215 00 00

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky

ex

9307 00 00

Meče, kordy, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části a součásti a jejich pochvy

13)   Stolní nádobí z porcelánu, porcelánové, kameninové nebo pórovina nebo jemné keramické zboží v hodnotě vyšší než 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu

ex

6912 00 23

Kameninové zboží

ex

6912 00 25

Pórovina a jemné keramické zboží

ex

6912 00 83

Kameninové zboží

ex

6912 00 85

Pórovina a jemné keramické zboží

ex

6914 10 00

Z porcelánu

ex

6914 90 00

Ostatní

14)   Zboží z olovnatého křišťálu

ex

7009 91 00

Nezarámovaná

ex

7009 92 00

Zarámovaná

ex

7010 00 00

Demižony, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; Zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

 

7013 22 00

Z olovnatého křišťálu

 

7013 33 00

Z olovnatého křišťálu

 

7013 41 00

Z olovnatého křišťálu

 

7013 91 00

Z olovnatého křišťálu

ex

7018 10 00

Skleněné perly, imitace perel, imitace drahokamů nebo polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží

ex

7018 90 00

Ostatní

ex

7020 00 80

ostatní

ex

9405 10 50

Ze skla

ex

9405 20 50

Ze skla

ex

9405 50 00

Neelektrická svítidla a osvětlovací zařízení

ex

9405 91 00

Ze skla

15)   Luxusní elektronické zboží pro domácí použití

ex

8414 51 00

Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s vlastním elektrickým motorem s výkonem nepřesahujícím 125 W

ex

8414 59 00

ostatní

ex

8414 60 00

Odsávače, jejichž nejdelší vodorovná strana nepřesahuje 120 cm

ex

8415 10 00

Okenního nebo nástěnného typu, s vlastním pohonem nebo ve formě děleného systému („split-systém“)

ex

8418 10 00

Kombinovaná chladicí-mrazicí zařízení, vybavená samostatnými vnějšími dvířky

ex

8418 21 00

Kompresorového typu

ex

8418 29 00

Ostatní

ex

8418 30 00

Mrazničky pultového typu, s objemem nepřesahujícím 800 litrů

ex

8418 40 00

Mrazničky skříňového typu, s objemem nepřesahujícím 900 litrů

ex

8419 81 00

Pro výrobu teplých nápojů nebo pro vaření nebo ohřívání jídel

ex

8422 11 00

Pro domácnost

ex

8423 10 00

Osobní váhy, včetně kojeneckých vah; váhy pro domácnost

ex

8443 12 00

Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), kancelářského typu (používající archy s jednou stranou nepřesahující 22 cm a druhou stranou nepřesahující 36 cm, v nepřeloženém stavu)

ex

8443 31 00

Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

ex

8443 32 00

Ostatní, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

ex

8443 39 00

Ostatní

ex

8450 11 00

Plně automatické pračky

ex

8450 12 00

Ostatní pračky, s vestavěnou odstředivou sušičkou

ex

8450 19 00

Ostatní

ex

8451 21 00

S obsahem suchého prádla nepřesahujícím 10 kg

ex

8452 10 00

Šicí stroje pro domácnost

ex

8470 10 00

Elektronické kalkulačky provozuschopné bez vnějšího zdroje elektrické energie a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi

ex

8470 21 00

Vybavené tiskárnou

ex

8470 29 00

Ostatní

ex

8470 30 00

Ostatní počítací stroje

ex

8471 00 00

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex

8472 90 40

Stroje na zpracování textu

ex

8472 90 90

Ostatní

ex

8479 60 00

Zařízení k ochlazování vzduchu odpařováním

ex

8508 11 00

S výkonem nepřesahujícím 1 500  W a které mají obsah sáčku nebo jiné nádoby na prach nepřesahující 20 l

ex

8508 19 00

Ostatní

ex

8508 60 00

Ostatní vysavače

ex

8509 40 00

Přístroje k mletí potravin a mixéry; lisy na ovoce nebo zeleninu

ex

8509 80 00

Ostatní přístroje

ex

8516 31 00

Vysoušeče vlasů

ex

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

ex

8516 60 10

Vařiče (obsahující alespoň troubu a plotýnku)

ex

8516 71 00

Přístroje na přípravu kávy nebo čaje

ex

8516 72 00

Opékače topinek

ex

8516 79 00

Ostatní

ex

8517 11 00

Drátové telefonní přístroje s bezdrátovými mikrotelefony

ex

8517 12 00

Telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě

ex

8517 18 00

Ostatní

ex

8517 61 00

Základní stanice

ex

8517 62 00

Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů

ex

8517 69 00

Ostatní

ex

8526 91 00

Radionavigační přístroje

ex

8529 10 31

Pro příjem ze satelitu

ex

8529 10 39

Ostatní

ex

8529 10 65

Vnitřní antény pro rozhlasové nebo televizní přijímače, včetně vestavných typů antén

ex

8529 10 69

Ostatní

ex

8531 10 00

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo požáru a podobné přístroje

ex

8543 70 10

Elektronická zařízení s překladatelskými nebo slovníkovými funkcemi

ex

8543 70 30

Anténní zesilovače

ex

8543 70 50

Solární lůžka, solární lampy a podobná opalovací zařízení

ex

8543 70 90

Ostatní

 

9504 50 00

Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30

 

9504 90 80

Ostatní

16)   Luxusní elektrické/elektronické nebo optické přístroje pro nahrávání a přehrávání zvuku a obrazu

ex

8519 00 00

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

ex

8521 00 00

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

ex

8525 80 30

Digitální fotoaparáty

ex

8525 80 91

Pouze pro záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou

ex

8525 80 99

Ostatní

ex

8527 00 00

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

ex

8528 71 00

Nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky

ex

8528 72 00

Ostatní, barevné

ex

9006 00 00

Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě výbojek čísla 8539

ex

9007 00 00

Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku

17)   Luxusní vozidla určená k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři, včetně visutých lanovek, sedačkových výtahů, lyžařských vleků, trakčních zařízení pro pozemní lanovky, a jejich příslušenství a části a součásti

ex

4011 10 00

Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

ex

4011 20 00

Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily

ex

4011 30 00

Typy používané pro letadla

ex

4011 40 00

Typy používané pro motocykly

ex

4011 90 00

Ostatní

ex

7009 10 00

Zpětná zrcátka pro vozidla

ex

8407 00 00

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

ex

8408 00 00

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

ex

8409 00 00

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408

ex

8411 00 00

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

 

8428 60 00

Visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky; trakční zařízení pro pozemní lanovky

ex

8431 39 00

Části a součásti a příslušenství visutých lanovek, sedačkových výtahů, lyžařských vleků; trakčních zařízení pro pozemní lanovky

ex

8483 00 00

Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů)

ex

8511 00 00

Elektrické zapalovací nebo spouštěcí přístroje a zařízení pro zážehové nebo vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním (například magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavicí svíčky, spouštěče); generátory (například dynama, alternátory) a regulační spínače používané ve spojení s těmito motory

ex

8512 20 00

Ostatní světelné nebo vizuální signalizační přístroje a zařízení

ex

8512 30 10

Poplašná zařízení na ochranu proti vloupání, používaná v motorových vozidlech

ex

8512 30 90

Ostatní

ex

8512 40 00

Stěrače, rozmrazovače a odmlžovače

ex

8544 30 00

Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích

ex

8603 00 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604

ex

8605 00 00

Železniční nebo tramvajové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a jiné železniční nebo tramvajové vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (kromě vozů čísla 8604 )

ex

8607 00 00

Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

ex

8702 00 00

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

ex

8703 00 00

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702 ), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů, včetně sněžných skútrů v hodnotě nad 1 782 EUR (3)

ex

8706 00 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

ex

8707 00 00

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

ex

8708 00 00

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

ex

8711 00 00

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

ex

8712 00 00

Jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru

ex

8714 00 00

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713

ex

8716 10 00

Obytné nebo kempinkové přívěsy a návěsy typu karavan

ex

8716 40 00

Ostatní přívěsy a návěsy

ex

8716 90 00

Části a součásti

ex

8801 00 00

Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ostatní bezmotorové prostředky pro létání (letouny)

ex

8802 11 00

O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000  kg

ex

8802 12 00

O vlastní hmotnosti převyšující 2 000  kg

ex

8802 20 00

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000  kg

ex

8802 30 00

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti převyšující 2 000 kg, avšak nepřesahující 15 000  kg

ex

8802 40 00

Letouny a ostatní letadla, o vlastní hmotnosti převyšující 15 000  kg

ex

8803 10 00

Vrtule a rotory a jejich části a součásti

ex

8803 20 00

Podvozky a jejich části a součásti

ex

8803 30 00

Ostatní části a součásti letounů nebo vrtulníků

ex

8803 90 10

Draků

ex

8803 90 90

Ostatní

ex

8805 10 00

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení a jejich části a součásti

ex

8901 10 00

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů

ex

8901 90 00

Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu

ex

8903 00 00

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe

18)   Luxusní hodiny a hodinky a jejich části

 

9101 00 00

Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, s pouzdrem z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy

ex

9102 00 00

Náramkové hodinky, kapesní hodinky a jiné hodinky, včetně stopek, jiné než čísla 9101

ex

9103 00 00

Hodiny s hodinkovým strojkem, s výjimkou hodin čísla 9104

ex

9104 00 00

Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla

ex

9105 00 00

Ostatní hodiny

ex

9108 00 00

Hodinkové strojky, úplné a smontované

ex

9109 00 00

Hodinové strojky, úplné a smontované

ex

9110 00 00

Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné a nesmontované hodinové nebo hodinkové strojky

ex

9111 00 00

Hodinková pouzdra a jejich části a součásti

ex

9112 00 00

Hodinová pouzdra a pouzdra podobného typu pro ostatní výrobky této kapitoly a jejich části a součásti

ex

9113 00 00

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti

ex

9114 00 00

Ostatní části a součásti hodin nebo hodinek

19)   Vysoce kvalitní hudební nástroje

ex

9201 00 00

Klavíry a pianina, včetně automatických klavírů; cembala a jiné strunné nástroje s klaviaturou

ex

9202 00 00

Ostatní strunné hudební nástroje (například kytary, housle, harfy)

ex

9205 00 00

Dechové hudební nástroje (například píšťalové varhany s klaviaturou, tahací harmoniky, klarinety, trubky, dudy) kromě orchestrionů a kolovrátků

ex

9206 00 00

Bicí hudební nástroje (například bubny, bubínky, xylofony, činely, kastaněty, marakasy)

ex

9207 00 00

Hudební nástroje, jejichž zvuk je vydáván, nebo musí být zesilován, elektricky (například varhany, kytary, tahací harmoniky)

20)   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

 

9700 00 00

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

21)   Výrobky a vybavení pro sport, včetně lyžování, golfu, potápění a vodních sportů

ex

4015 19 00

Ostatní

ex

4015 90 00

Ostatní

ex

6210 40 00

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy

ex

6210 50 00

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy

 

6211 11 00

Pánské nebo chlapecké

 

6211 12 00

Dámské nebo dívčí

 

6211 20 00

Lyžařské kombinézy a komplety

ex

6216 00 00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů

 

6402 12 00

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard

ex

6402 19 00

Ostatní

 

6403 12 00

Lyžařská obuv, běžkařská obuv a obuv pro snowboard

 

6403 19 00

Ostatní

 

6404 11 00

Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně

 

6404 19 90

Ostatní

ex

9004 90 00

Ostatní

ex

9020 00 00

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů

 

9506 11 00

Lyže

 

9506 12 00

Lyžařské vázání

 

9506 19 00

Ostatní

 

9506 21 00

Windsurfing

 

9506 29 00

Ostatní

 

9506 31 00

Hole, úplné sady

 

9506 32 00

Míčky

 

9506 39 00

Ostatní

 

9506 40 00

Výrobky a potřeby pro stolní tenis

 

9506 51 00

Tenisové rakety, též bez výpletu

 

9506 59 00

Ostatní

 

9506 61 00

Tenisové míčky

 

9506 69 10

Kriketové míčky a míče na pólo

 

9506 69 90

Ostatní

 

9506 70

Brusle a kolečkové brusle, včetně obuvi, k níž jsou brusle připevněny

 

9506 91

Výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku nebo atletiku

 

9506 99 10

Vybavení pro kriket a pólo, jiné než míče

 

9506 99 90

Ostatní

 

9507 00 00

Rybářské pruty, udičky (háčky) a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky, síťky na motýly a podobné síťky; umělé volavky (jiné než čísel 9208 nebo 9705 ) a podobné lovecké potřeby

22)   Výrobky a vybavení pro biliár, automatický kuželník, herny a hry fungující po vhození mince nebo vložení bankovky

 

9504 20 00

Kulečníky všech druhů a jejich příslušenství

 

9504 30 00

Ostatní hry fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů nebo podobného platebního prostředku, jiné než zařízení pro automatický kuželník

 

9504 40 00

Hrací karty

 

9504 50 00

Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 9504 30

 

9504 90 80

Ostatní


(1)  Ekvivalent přibližně 500 USD ke dni 30. listopadu 2016 (rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016)).

(2)  Ekvivalent přibližně 100 USD ke dni 30. listopadu 2016 (rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016)).

(3)  Ekvivalent přibližně 2 000 USD ke dni 2. března 2016 (rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016)).


PŘÍLOHA IX

Seznam zlata, drahých kovů a diamantů podle článku 11

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód HS

Popis

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

ex ex 7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad nebo šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně k rekuperaci drahých kovů


PŘÍLOHA X

Sochy podle článku 13

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

ex

4420 10

Sochy a sošky ze dřeva

 

 

Sochy a sošky z kamene

ex

6802 91

– –

Mramor, travertin a alabastr

ex

6802 92

– –

Ostatní vápenaté kameny

ex

6802 93

– –

Žula

ex

6802 99

– –

Ostatní kameny

ex

6809 90

Sochy a sošky ze sádry nebo ze směsí na bázi sádry

ex

6810 99

Sochy a sošky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

ex

6913

Keramické sochy a sošky

 

 

Zlatnické nebo stříbrnické zboží

 

 

z drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy

ex

7114 11

– –

Sošky ze stříbra, též plátovaného nebo jinak pokoveného jiným drahým kovem

ex

7114 19

– –

Sošky z ostatních drahých kovů, též plátovaných nebo jinak pokovených drahými kovy

ex

7114 20

Sochy a sošky z obecných kovů plátovaných drahými kovy

 

 

Sochy a sošky z obecných kovů

ex

8306 21

– –

Sochy a sošky pokovené drahým kovem

ex

8306 29

– –

Ostatní sochy a sošky

ex

9505

Sochy a sošky pro použití při slavnostech, karnevalech nebo jiných zábavách

ex

9602

Sošky z opracovaných rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů

ex

9703

Původní sochařská díla, z jakýchkoliv materiálů


PŘÍLOHA XI

Vrtulníky a plavidla podle článku 15

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Vrtulníky:

8802 11

O vlastní hmotnosti nepřesahující 2 000  kg

8802 12

O vlastní hmotnosti převyšující 2 000  kg

Plavidla:

8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů

8902

Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu

8903

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe

8904

Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)

8906

Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových

8907 10

Nafukovací vory


PŘÍLOHA XII

Seznam služeb uvedených v článku 18

POZNÁMKY

1.

Kódy Centrální klasifikace produkce (CPC) jsou uvedeny v publikaci Statistického oddělení OSN Statistické dokumenty, řada M, č. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2.

Zákaz se vztahuje pouze na části kódů CPC popsané níže.

Část A:

Služby související s těžbou a výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví:

Popis služeb

Vyplývající z kódu CPC

Tunelování, odstraňování nadloží a jiné vývojové a přípravné práce, s výjimkou těžby ropy a zemního plynu.

CPC 5115

Geologické, geofyzikální, geochemické a jiné vědecké poradenství týkající se umístění ložisek nerostných surovin, ropy a zemního plynu a podzemních vod prostřednictvím studie vlastnosti půdy a skalních ložisek a struktur. Do této podtřídy jsou zahrnuty služby analýzy výsledků podpovrchových průzkumů, studie vzorků půdy a jádra, jakož i pomoc a poradenství při rozvoji a dobývání nerostných zdrojů.

CPC 86751

Služby shromažďování informací o podpovrchových geologických útvarech pomocí různých metod, včetně seizmografických, gravimetrických, magnetometrických a jiných metod podpovrchového průzkumu.

CPC 86752

Služby shromažďování informací o tvaru, poloze nebo ohraničení části zemského povrchu různými metodami, včetně pomocí teodolitu či prostřednictvím fotogrammetrického a hydrografického zaměřování, pro účely vypracování map.

CPC 86753

Poskytování těchto služeb pro ložiska ropy a zemního plynu za poplatek nebo na smluvním základě: usměrněná vrtná těžba a opětovná vrtná těžba; zahájení vrtu; stavba vrtných zařízení, jejich opravy a demontáže; cementování pažnic používaných u ropných a plynových vrtů; čerpací vrty a ucpávání a trvalé odstavení vrtů.

CPC 8830

Výroba koksu – provoz koksovny, sloužící především k výrobě koksu nebo polokoksu z černého a hnědého uhlí, retortového uhlí a odpadních produktů, jako např. černouhelného dehtu nebo smoly;

aglomerace koksu;

výroba rafinovaných ropných produktů – výroba kapalných nebo plynných paliv (např. ethan, butan nebo propan), osvětlovacích olejů, mazacích olejů nebo maziva nebo jiných výrobků z ropy nebo živičných nerostů nebo produktů získaných po jejich dělení do frakcí;

výroba nebo těžba produktů, jako je vazelína, parafín, ostatní ropné vosky a odpadní produkty jako ropný koks, ropné živice atd.;

výroba jaderného paliva – dobývání kovového uranu ze smolince nebo jiných uranových rud;

výroba slitin, disperzí nebo směsí přírodního uranu nebo jeho sloučenin;

výroba obohaceného uranu a jeho sloučenin; plutonium a jeho sloučeniny; nebo slitiny, disperze nebo směsi těchto sloučenin;

výroba uranu ochuzeného o U 235 a jeho sloučenin; thorium a jeho sloučeniny; nebo slitiny, disperze nebo směsi těchto sloučenin;

výroba ostatních radioaktivních prvků, izotopů nebo sloučenin a

výroba neozářených palivových článků pro použití v jaderných reaktorech.

CPC 8845

Výroba základních chemických látek, kromě hnojiv a dusíkatých sloučenin;

výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin;

výroba plastů v primárních formách a syntetického kaučuku;

výroba pesticidů a jiných agrochemických výrobků;

výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů;

výroba botanických produktů;

výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků a

výroba chemických vláken.

CPC 8846

Výroba základních kovů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8851

Výroba kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8852

Výroba strojů a vybavení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8853

Výroba kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpočetní techniky za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8854

Výroba elektrických strojů a přístrojů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8855

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8858

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8859

Opravy kovodělných výrobků, kromě strojů a vybavení, za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8861

Opravy strojů a vybavení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8862

Opravy kancelářských strojů, účetních strojů a zařízení výpočetní techniky za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8863

Opravy elektrických strojů a přístrojů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8864

Opravy motorových vozidel, přívěsů a návěsů za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8867

Opravy ostatních dopravních prostředků a zařízení za poplatek nebo na smluvním základě v chemickém, těžebním a rafinérském odvětví.

CPC 8868

Část B:

Počítačové a související služby (CPC: 84)

Popis služeb

Vyplývající z kódu CPC

Poradenské služby týkající se instalace počítačového hardwaru;

Služby implementace softwaru;

Zpracování dat;

Databázové služby;

Služby oprav a údržby kancelářské techniky a zařízení včetně počítačů;

Služby přípravy dat;

Školení pro pracovníky klientů.

CPC 84


PŘÍLOHA XIII

Seznam osob, subjektů a orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3

a)   Fyzické osoby:

 

Jméno

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení ze strany OSN

Odůvodnění

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Datum narození: 13.10.1944

16.7.2009

Ředitel společnosti Namchongang Trading Corporation; dohlíží na dovoz zboží potřebného pro program obohacování uranu.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Datum narození: 1938

16.7.2009

ministr pro jadernou energetiku (od dubna roku 2014). Bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), tj. hlavní agentury řídící jaderný program KLDR; napomáhal při různých činnostech v jaderné oblasti, včetně řízení střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu a společnosti Namchongang Trading Corporation ze strany GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Ředitel v Generálním úřadu pro atomovou energii (GBAE); podílí se na jaderném programu KLDR; jako vedoucí útvaru pro vědecké vedení v GBAE působil ve vědeckém výboru v rámci Společného ústavu pro jaderný výzkum.

4.

Ri Hong-sop

 

Datum narození: 1940

16.7.2009

Bývalý ředitel střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu, vykonával dohled nad třemi klíčovými zařízeními, která se podílejí na výrobě plutonia pro vojenské účely: zařízením pro výrobu paliva, jaderným reaktorem a regeneračním zařízením.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Ředitel společnosti Korea Ryongaksan General Trading Corporation; podílí se na programu KLDR na výrobu balistických raket.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Datum narození: 18.6.1964

Místo narození: Kaesong, KLDR

Číslo pasu: 381420754

Datum vydání pasu: 7.12.2011

Pas platný do: 7.12.2016

22.1.2013

Vyšší úředník a vedoucí střediska družicové kontroly Korejského výboru pro vesmírnou technologii.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Datum narození: 19.2.1968

Datum narození: rok 1965 nebo 1966

22.1.2013

Generální ředitel kosmodromu v Sohae a vedoucí střediska pro vypouštění družic, z něhož byly ve dnech 13. dubna a 12. prosince 2012 vypuštěny družice.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Datum narození: 4.6.1954

Číslo pasu: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). v této funkci zprostředkovával transakce pro TCB. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

9.

Kim Kwang-il

 

Datum narození: 1.9.1969

Číslo pasu: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). v této funkci zprostředkovával transakce pro TCB a společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Hlavní zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Náměstek hlavního zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l je úředník banky TCB. v této funkci zprostředkovával transakce pro TCB. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 a je hlavním finančním subjektem KLDR zabývajícím se prodejem konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Datum narození: 12.10.1954

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Choe Chun-sik byl ředitelem Druhé akademie přírodních věd (SANS) a vedoucím programu KLDR pro rakety dlouhého doletu.

14.

Choe Song Il

 

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 472320665

Pas platný do: 26.9.2017

Číslo pasu: 563120356

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Působil jako zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Datum narození: 27.5.1961

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Hyon Kwang II je vedoucím oddělení vědeckého rozvoje Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Datum narození: 15.4.1957, 22.2.1958

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 836110034 (diplomatický pas)

Pas platný do: 1.1.2020

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

17.

Jang Yong Son

 

Datum narození: 20.2.1957

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Působil jako zástupce KOMID v Íránu.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk; Jon Yong Sang

Datum narození: 18.10.1976, 25.8.1976

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 4721202031

Pas platný do: 21.2.2017

Číslo pasu: 836110035 (diplomatický pas)

Pas platný do: 1.1.2020

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: PS472330208

Pas platný do: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil se zabýval činnostmi souvisejícími s jaderným zásobováním jako zástupce společnosti Namchongang, také známé jako Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Datum narození: 21.8.1969

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Datum narození: 7.11.1966

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 199421147

Pas platný do: 29.12.2014

Číslo pasu: 381110042

Pas platný do: 25.1.2016

Číslo pasu: 563210184

Pas platný do: 18.6.2018

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Působil jako zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.

22.

Kim Kyu

 

Datum narození: 30.7.1968

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Úředník pro vnější vztahy společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Datum narození: 1964

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Kim Tong My'ong je prezident banky Tanchon Commercial Bank a zastával v této společnosti různé funkce přinejmenším od roku 2002. Podílel se rovněž na řízení záležitostí společnosti Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Datum narození: 18.2.1962

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Působil jako zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Datum narození: 25.5.1972

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 563120630

Pas platný do: 20.3.2018

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Datum narození: 29.10.1945

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: P0381230469

Pas platný do: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon je ministr zbrojního průmyslu.

27.

Ryu Jin

 

Datum narození: 7.8.1965

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 563410081

2.3.2016

Zástupce KOMID v Sýrii.

28.

Yu Chol U

 

Státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Yu Chol U je ředitelem Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

29.

Pak Chun Il

 

Datum narození: 28.7.1954

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 563410091

30.11.2016

Pak Chun Il působil jako velvyslanec KLDR v Egyptě; poskytuje podporu společnosti KOMID, která je označeným subjektem (pod názvem: Korea Kumryung Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Datum narození: 26.3.1968

Datum narození: 15.10.1970

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 381420565

Číslo pasu: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol je pracovníkem společnosti KOMID, která je označeným subjektem, zastupoval zájmy této společnosti při obchodních jednáních v Súdánu.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Datum narození: 20.5.1980

Státní příslušnost: KLDR

30.11.2016

Son Jong Hyok je pracovníkem společnosti KOMID, která je označeným subjektem, zastupoval zájmy této společnosti při obchodních jednáních v Súdánu.

32.

Kim Se Gon

 

Datum narození: 13.11.1969

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon pracuje pro Ministerstvo pro jadernou energetiku, které je označeným subjektem.

33.

Ri Won Ho

 

Datum narození: 17.7.1964

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 381310014

30.11.2016

Ri Won Ho je úředníkem ministerstva státní bezpečnosti KLDR působícím v Sýrii, podporuje společnost KOMID, která je označeným subjektem.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Datum narození: 30.9.1973

Státní příslušnost: KLDR.

30.11.2016

Jo Yong Chol je úředníkem ministerstva státní bezpečnosti KLDR působícím v Sýrii, podporuje společnost KOMID, která je označeným subjektem.

35.

Kim Chol Sam

 

Datum narození: 11.3.1971

Státní příslušnost: KLDR

30.11.2016

Kim Chol Sam je zástupcem banky Daedong Credit Bank (DCB), která je označeným subjektem, a podílel se na řízení transakcí jménem DCB Finance Limited. Existuje podezření, že Kim Chol Sam jako zahraniční zástupce DCB zprostředkoval transakce v hodnotě statisíců dolarů a pravděpodobně spravoval miliony dolarů na účtech spojených s KLDR s potenciálními vazbami na jaderné/raketové programy.

36.

Kim Sok Chol

 

Datum narození: 8.5.1955

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 472310082

30.11.2016

Kim Sok Chol působil jako velvyslanec KLDR v Myanmaru. Působí jako prostředník společnosti KOMID, která je označeným subjektem. Za svoji pomoc byl společností KOMID odměňován; jménem společnosti KOMID sjednává pracovní schůzky, včetně jednání mezi touto společností a osobami působícími v Myanmaru v oblasti obrany o finančních záležitostech.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Datum narození: 10.1.1964

Státní příslušnost: KLDR

30.11.2016

Chang Chang Ha je prezidentem Druhé akademie přírodních věd (SANS), která je označeným subjektem.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Datum narození: 4.4.1960

Státní příslušnost: KLDR.

30.11.2016

Cho Chun Ryong je předsedou Druhého hospodářského výboru (SEC), který je označeným subjektem.

39.

Son Mun San

 

Datum narození: 23.1.1951

Státní příslušnost: KLDR

30.11.2016

Son Mun San je generálním ředitelem kanceláře pro vnější vztahy Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), který je označeným subjektem.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Datum narození: 10.5.1945

Místo narození: Musan, provincie Severní Hamgyo'ng, KLDR

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 736410010

2.6.2017

Ředitel pátého odboru Generálního úřadu pro průzkum. Předpokládá se, že Cho je odpovědný za špionážní operace v zahraničí a za shromažďování zahraničních zpravodajských informací pro KLDR.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Datum narození: 28.9.1937

Státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Náměstek ředitele organizačního a řídicího odboru, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu KLDR.

42.

Choe Hwi

 

Datum narození: rok 1954 nebo 1955

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR.

Adresa: KLDR

2.6.2017

První náměstek ředitele odboru pro propagandu a agitaci Korejské strany pracujících, který kontroluje veškeré sdělovací prostředky v KLDR a je vládou využíván ke kontrole veřejnosti.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Datum narození: 24.10.1957

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Adresa: KLDR

2.6.2017

Náměstek ředitele organizačního a řídicího odboru Korejské strany pracujících, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu KLDR.

44.

Kim Chol Nam

 

Datum narození: 19.2.1970

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 563120238

Adresa: KLDR

2.6.2017

Prezident společnosti Korea Kumsan Trading Corporation, která pořizuje dodávky pro Generální úřad pro atomovou energii a zajišťuje přísun hotovosti do KLDR.

45.

Kim Kyong Ok

 

Datum narození: rok 1937 nebo 1938

Státní příslušnost: KLDR

Adresa: Pchjongjang, KLDR

2.6.2017

Náměstek ředitele organizačního a řídicího odboru, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu KLDR.

46.

Kim Tong-Ho

 

Datum narození: 18.8.1969

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 745310111

Adresa: Vietnam

2.6.2017

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu, která je hlavním finančním subjektem KLDR pro obchody související se zbraněmi a raketami.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l;

Min Byong-chol;

Min Byong Chun

Datum narození: 10.8.1948

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Adresa: KLDR

2.6.2017

Člen organizačního a řídicího odboru Korejské strany pracujících, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu KLDR.

48.

Paek Se Bong

 

Datum narození: 21.3.1938

Státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Paek Se Bong je bývalý předseda druhého hospodářského výboru, bývalý člen komise pro národní obranu a bývalý náměstek ředitele na Ministerstvu zbrojního průmyslu.

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 290410121

Adresa: KLDR

2.6.2017

Místopředseda druhého hospodářského výboru, který dohlíží na výrobu balistických raket KLDR a řídí aktivity společnosti Korea Mining Development Corporation, což je největší společnost v KLDR obchodující se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Datum narození: 9.3.1944

Státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Pak To Chun je bývalý tajemník Ministerstva zbrojního průmyslu a v současnosti poskytuje poradenství v záležitostech týkajících se jaderného a raketového programu. Byl členem komise pro státní záležitosti a je členem politického předsednictva Korejské strany pracujících.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Datum narození: 1934

Státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Náměstek ředitele odboru pro propagandu a agitaci Korejské strany pracujících, který kontroluje veškeré sdělovací prostředky v KLDR a je vládou využíván ke kontrole veřejnosti.

52.

Ri Su Yong

 

Datum narození: 25.6.1968

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 654310175

Adresa: Kuba

2.6.2017

Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní.

53.

Ri Yong Mu

 

Datum narození: 25.1.1925

Státní příslušnost: KLDR

2.6.2017

Ri Yong Mu je místopředsedou Komise pro státní záležitosti, která řídí veškeré záležitosti KLDR ve vojenské oblasti a v oblasti obrany a bezpečnosti, včetně akvizic a nákupní činnosti, a vydává příslušné pokyny.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 65441078

5.8.2017

Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Datum narození: 8.11.1969

Pohlaví: mužské

Místo narození: Pchjongjang

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 745420176

Pas platný do: 19.10.2020

5.8.2017

Hlavní zástupce banky Foreign Trade Bank.

56.

Jang Song Chol

 

Datum narození: 12.3.1967

Státní příslušnost: KLDR

5.8.2017

Zástupce společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID) v zahraničí.

57.

Jang Sung Nam

 

Datum narození: 14.7.1970

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 563120368, vydaný dne 22.3.2013

Pas platný do: 22.3.2018

Adresa: KLDR

5.8.2017

Vedoucí zahraniční pobočky společnosti Tangun Trading Corporation, která nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumných a vývojových programů KLDR v oblasti obrany.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Datum narození: 25.9.1984

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 654320502

Pas platný do: 16.9.2019

5.8.2017

Náměstek zástupce společnosti Korea Kwangson Banking Corporation, která poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank a společnosti Korea Kyoksin Trading, subjektu podléhajícího společnosti Korea Ryonbong General Corporation.

59.

Kang Chol Su

 

Datum narození: 13.2.1969

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 472234895

5.8.2017

Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany KLDR do zahraničí. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Datum narození: 25.3.1957

Státní příslušnost: KLDR

5.8.2017

Zástupce banky Korea United Development Bank.

61.

Kim Nam Ung

 

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 654110043

5.8.2017

Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Pohlaví: mužské

Státní příslušnost: KLDR

Číslo pasu: 563120235

5.8.2017

Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní.

b)   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení ze strany OSN

Další informace

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID“

Central District, Pchjongjang, KLDR

24.4.2009

Největší společnost obchodující se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pchjongjang, KLDR; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

24.4.2009

Zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro severokorejský obranný průmysl a na podporu prodeje vojenského materiálu KLDR.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR

24.4.2009

Hlavní finanční instituce v KLDR pro prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených typů zbraní.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation; Korea Daeryonggang Trading Corporation; Korea Tearyonggang Trading Corporation

Pchjongjang, KLDR

Sengujadong 11-2/(nebo Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pchjongjang, KLDR

Telefonní čísla: +850 218111, 18222 (linka 8573). Faxové číslo: +850 2181114687;

16.7.2009

Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající GBAE. Je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení KLDR, jakož i do nákupů souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce KLDR v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v jaderném zařízení Yongbyon. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám KLDR souvisejícím se šířením.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Írán

16.7.2009

Společnost je vlastněná nebo ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank a společností KOMID; jedná nebo údajně jedná za tuto banku a společnost KOMID nebo jejich jménem. Hong Kong Electronics převedla od roku 2007 jménem Tanchon Commercial Bank a společnosti KOMID (obě byly v dubnu roku 2009 označeny Výborem pro sankce) miliony dolarů v souvislosti se šířením. Hong Kong Electronics jménem společnosti KOMID umožnila převod finančních prostředků z Íránu do KLDR.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Společnost KLDR se sídlem v Pchjongjangu, která podléhá společnosti Korea Ryonbong General Corporation (v dubnu roku 2009 označena Výborem pro sankce) a je zapojena do vývoje zbraní hromadného ničení.

7.

General Bureau of Atomic Energy (Generální úřad pro atomovou energii) (GBAE)

General Bureau of Atomic Energy (Generální oddělení pro atomovou energii) (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

GBAE odpovídá za jaderný program KLDR, jehož součástí je středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu a jeho výzkumný reaktor pro výrobu plutonia o výkonu 5 MWe (25 MWt), zařízení na výrobu paliva a regenerační zařízení.

GBAE uspořádalo zasedání a jednání s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii zaměřená na jadernou energii. GBAE je hlavní vládní agenturou KLDR, která vykonává dohled nad jadernými programy, včetně provozu střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Společnost Korea Tangun Trading Corporation podléhá Druhé akademii přírodních věd KLDR a nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumných a vývojových programů KLDR v oblasti obrany, k nimž mimo jiné patří programy a nákupy související se zbraněmi hromadného ničení a nosiči jaderných zbraní, včetně materiálů, které jsou v rámci příslušných mnohostranných kontrolních režimů kontrolovány nebo zakázány.

9.

Korean Committee for Space Technology (Korejský výbor pro vesmírnou technologii)

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pchjongjang, KLDR

22.1.2013

KCST zorganizoval vypuštění družic ve dnech 13. dubna 2012 a 12. prosince 2012 ze střediska družicové kontroly a kosmodromu v Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P. O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pchjongjang, KLDR

22.1.2013

Bank of East Land, která je finanční institucí KLDR, zprostředkovává transakce v oblasti zbraní a zajišťuje další podporu pro výrobce a vývozce zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land aktivně spolupracovala se společností Green Pine při převodu prostředků způsobem, kterým obešly sankce. v letech 2007 a 2008 zprostředkovala Bank of East Land transakce, do kterých byla zapojena společnost Green Pine a íránské finanční instituce, mimo jiné Bank Melli a Bank Sepah. Rada bezpečnosti označila Bank Sepah v rezoluci č. 1747 (2007) z důvodu poskytování podpory íránskému programu balistických raket. Společnost Green Pine byla označena Výborem pro sankce v dubnu roku 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Název používá společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) při pořizovací činnosti. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pchjongjang, KLDR

22.1.2013

Mateřskou společností Tosong Technology Trading Corporation je společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; a Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR; Mangungdae-gu, Pchjongjang, KLDR; Mangyongdae District, Pchjongjang, KLDR

E-mailové adresy: [email protected]; [email protected]; a [email protected]

Telefonní čísla: +8502 18111; +8502 18111 8642; a +850 2 18111 3818642

Faxové číslo: +8502 381 4410

22.1.2013

Mateřskou společností Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation je společnost Korea Ryonbong General Corporation. Společnost Korea Ryonbong General Corporation, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je zbrojním konsorciem zaměřeným na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Čína.

22.1.2013

Leader International (číslo v hongkongském registru společností: 1177053), zprostředkovává zásilky jménem společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla výborem označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company; National Resources Development and Investment Corporation; Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pchjongjang, KLDR

Nungrado, Pchjongjang, KLDR

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, Pchjongjang, KLDR

Telefonní číslo: +850 218111 linka 8327

Faxové číslo: +850 2 3814685 a +850 2 3813372

E-mailové adresy:

[email protected][email protected].

2.5.2012

Společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu KLDR.

Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu z KLDR. Specializuje se na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pchjongjang, KLDR

2.5.2012

Banka Amroggang, která byla založena v roce 2006, je spřízněna s komerční bankou Tanchon a spravována jejími zaměstnanci. Komerční banka Tanchon se podílí na financování prodeje balistických raket realizovaného společností KOMID a rovněž byla zapojena do transakcí souvisejících s balistickými raketami mezi společností KOMID a íránskou skupinou Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 a je hlavním finančním subjektem KLDR zabývajícím se prodejem konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Rada bezpečnosti označila skupinu SHIG v rezoluci č. 1737 (2006) za subjekt zapojený do íránského programu balistických raket.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pchjongjang, KLDR

2.5.2012

Společnost Korea Heungjin Trading Company je využívána společností KOMID k obchodním účelům. Tato společnost je podezřelá z účasti na dodávkách zboží souvisejícího s raketami íránské skupině Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Společnost Heungjin je spojována se společností KOMID, konkrétně s její kanceláří pro pořizovací činnost. Společnost Heungjin byla využita k pořízení moderních číslicových řídicích jednotek využitelných při vývoji balistických raket. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Rada bezpečnosti označila skupinu SHIG v rezoluci č. 1737 (2006) za subjekt zapojený do íránského programu balistických raket.

18.

Second Academy of Natural Sciences (Druhá akademie přírodních věd)

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pchjongjang, KLDR

7.3.2013

Jední se o ústřední organizaci, která je odpovědná za výzkum a vývoj vyspělých zbraňových systémů KLDR, včetně raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Tato akademie využívá řadu podřízených organizací, včetně společnosti Tangun Trading Corporation, aby ze zámoří získávala technologie, zařízení a informace k použití v programech KLDR v oblasti výroby raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Společnost Tangun Trading Corporation byla označena Výborem pro sankce v červenci roku 2009 a nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumného a vývojového programu KLDR v oblasti obrany, k nimž mimo jiné patří programy a nákupy související se zbraněmi hromadného ničení a jejich nosiči, včetně materiálů, které jsou v rámci příslušných mnohostranných kontrolních režimů kontrolovány nebo zakázány.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

7.3.2013

Mateřskou společností Korea Complex Equipment Import Corporation je společnost Korea Ryonbong General Corporation. Společnost Korea Ryonbong General Corporation, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je zbrojním konsorciem zaměřeným na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO BOX 120, Pchjongjang, KLDR;

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang, KLDR

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (číslo IMO: 1790183) je provozovatelem plavidla Chong Chon Gang. Uvedená společnost hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci roku 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí č. 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí č. 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi.

Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited je provozovatelem/správcem těchto plavidel s číslem IMO:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2 8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Hoe Ryong 9041552

 

 

2.3.2016

 

e)

Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2.3.2016

 

f)

Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2.3.2016

 

g)

Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2.3.2016

 

h)

Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2.3.2016

 

i)

Mi Rim 8713471

 

 

2.3.2016

 

j)

Mi Rim 2 9361407

 

 

2.3.2016

 

k)

O Rang 8829555

Po Thong Gang

 

2.3.2016

 

l)

Ra Nam 2 8625545

 

 

2.3.2016

 

m)

Ra Nam 3 9314650

 

 

2.3.2016

 

n)

Ryo Myong 8987333

 

 

2.3.2016

 

o)

Ryong Rim 8018912

Jon Jin 2

 

2.3.2016

 

p)

Se Pho 8819017

Rak Won 2

 

2.3.2016

 

q)

Songjin 8133530

Jang Ja San Chong Nyon Ho

 

2.3.2016

 

r)

South Hill 28412467

 

 

2.3.2016

 

s)

Tan Chon 7640378

Ryon Gang 2

 

2.3.2016

 

t)

Thae Pyong San 9009085

Petrel 1

 

2.3.2016

 

u)

Tong Hung San 7937317

Chong Chon Gang

 

2.3.2016

 

v)

Tong Hung 8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science (Akademie vědy národní obrany)

 

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Akademie vědy národní obrany je zapojena do úsilí KLDR o pokrok ve vývoji programu balistických raket a jaderného programu.

22.

Chong-chongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR; Alternativní adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchjongjang, KLDR; číslo IMO: 5342883

2.3.2016

Společnost Chongchongang Shipping Company se prostřednictvím svého plavidla Chong Chon Gang pokusila v červenci 2013 přímo dovézt do KLDR nedovolenou zásilku konvenčních zbraní.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR; Alternativní adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pchjongjang, KLDR; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank poskytuje finanční služby společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a bance Tanchon Commercial Bank. Přinejmenším od roku 2007 zprostředkovala DCB jménem společností KOMID a Tanchon Commercial Bank stovky finančních transakcí v hodnotě milionů dolarů. v některých případech DCB vědomě zprostředkovala transakce prostřednictvím klamavých finančních praktik.

24.

Hesong Trading Company

 

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Mateřskou společností Hesong Trading Corporation je společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Společnost KKBC poskytuje finanční služby na podporu společností Tanchon Commercial Bank a Korea Hyoksin Trading Corporation, podléhající společnosti Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank využívá společnost KKBC ke zprostředkování převodů finančních prostředků, jejichž výše pravděpodobně dosahuje milionů dolarů, včetně převodů finančních prostředků týkajících se společnosti Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Mateřskou společností Korea Kwangsong Trading Corporation je společnost Korea Ryonbong General Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministerstvo pro jadernou energetiku)

MAEI

Haeun2-dong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Ministerstvo pro jadernou energetiku bylo založeno v roce 2013 za účelem modernizace jaderného energetického průmyslu KLDR s cílem zvýšit produkci jaderných materiálů, zlepšit jejich kvalitu a dále rozvíjet nezávislý jaderný průmysl KLDR. Jako takové je toto ministerstvo považováno za zásadního hráče ve vývoji jaderných zbraní v KLDR, je odpovědné za každodenní fungování jaderného programu země a podléhají mu další organizace v jaderné oblasti. Pod toto ministerstvo spadá řada organizací v jaderné oblasti a středisek jaderného výzkumu, jakož i dva výbory: Výbor pro aplikaci izotopů a Výbor pro jadernou energii. MAEI rovněž řídí středisko pro jaderný výzkum v Yongbyunu, o němž je známo, že se tam nachází zařízení na výrobu plutonia. Skupina odborníků ve své zprávě z roku 2015 dále uvedla, že dne 9. dubna 2014 byl do čela Ministerstva pro jadernou energetiku jmenován Ri Je-son, bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), který byl v roce 2009 označen výborem ustaveným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) z důvodu účasti na nukleárních programech či jejich podpory.

28.

Munitions Industry Department (Ministerstvo zbrojního průmyslu)

Military Supplies Industry Department (Odbor dodávek pro vojenský průmysl)

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Ministerstvo zbrojního průmyslu je zapojeno do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně raket Taepo Dong2. Dohlíží na programy výroby, výzkumu a vývoje zbraní v KLDR, včetně programu balistických raket KLDR. Ministerstvu zbrojního průmyslu podléhá druhý hospodářský výbor a Second Academy of Natural Sciences – ty byly rovněž označeny v srpnu 2010. Ministerstvo zbrojního průmyslu v posledních letech pracovalo na vývoji střely KN08 ICBM.

29.

National Aerospace Development Administration (Národní úřad pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu)

NADA

KLDR

2.3.2016

NADA se podílí na rozvoji severokorejského vesmírného výzkumu a technologie, včetně vypouštění satelitů a nosných raket.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

KLDR

2.3.2016

Vládní subjekt KLDR.

31.

Reconnaissance General Bureau (Generální úřad pro průzkum)

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pchjongjang, KLDR; Alternativní adresa: Nungrado, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Reconnaissance General Bureau je hlavní zpravodajskou organizací KLDR, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, operačního útvaru a tzv. „Office 35“ se zpravodajskou službou Korejské lidové armády. Reconnaissance General Bureau obchoduje s konvenčními zbraněmi a ovládá severokorejskou společnost Green Pine Associated Corporation, která se zabývá výrobou konvenčních zbraní.

32.

Second Economic Committee (Druhý hospodářský výbor)

 

Kangdong, KLDR

2.3.2016

Druhý hospodářský výbor je zapojen do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Druhý hospodářský výbor odpovídá za dohled nad výrobou severokorejských balistických raket a řídí aktivity společnosti KOMID.

33.

Korea United Development Bank.

 

Pchjongjang, KLDR

30.11.2016

SWIFT/BIC: KUDBKPPY; Korea United Development Bank působí v odvětví finančních služeb hospodářství KLDR.

34.

Ilsim International Bank.

 

Pchjongjang, KLDR

30.11.2016

SWIFT: ILSIKPPY; Ilsim International Bank má vazby na vojenské síly KLDR a má úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), která je označeným subjektem. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pchjongjang, KLDR

30.11.2016

SWIFT/BIC: KDBKKPPY; Banku Daesong Bank vlastní a ovládá Office 39 Korejské strany práce, která je označeným subjektem.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation.

 

KLDR

30.11.2016

Singwang Economics and Trading General Corporation je severokorejská firma obchodující s uhlím. KLDR získává pro svůj jaderný program a program balistických střel významný objem finančních prostředků z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

KLDR

30.11.2016

Korea Foreign Technical Trade Center je severokorejská firma obchodující s uhlím. KLDR získává významný objem finančních prostředků nezbytných pro financování svého jaderného programu a programu balistických střel z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí.

38.

Korea Pugang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR.

30.11.2016

Společnost Korea Pugang Trading Corporation vlastní zbrojní konsorcium KLDR Korea Ryonbong General Corporation, zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z Pchjongjangu.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, provincie Jižní Hamgyong, KLDR; Man gyongdae-kuyok, Pchongjang, KLDR; Mangyungdae-gu, Pchjongjang, KLDR

30.11.2016

Společnost Korea International Chemical Joint Venture Company je dceřinou společností zbrojního konsorcia KLDR Korea Ryonbong General Corporation, které je zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z Pchjongjangu; podílela se na transakcích souvisejících se šířením.

40.

DCB Finance Limited

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy; Dalian, Čína

30.11.2016

DCB Finance Limited je krycí společností pro banku Daedong Credit Bank (DCB), která je označeným subjektem.

41.

Korea Taesong Trading Company

 

Pchjongjang, KLDR

30.11.2016

Společnost Korea Taesong Trading Company vystupovala jménem společnosti KOMID při jednáních se Sýrií.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchjongjang, KLDR

30.11.2016

Společnost Korea Daesong General Trading Corporation má vazby na Office 39 prostřednictvím vývozu minerálů (zlata), kovů, strojů, zemědělských produktů, ženšenu, šperků a výrobků lehkého průmyslu.

43.

Kangbong Trading Corporation

 

KLDR

2.6.2017

Společnost Kangbong Trading Corporation do KLDR nebo z KLDR přímo či nepřímo prodávala, dodávala, převáděla nebo nakupovala kovy, grafit, uhlí nebo software, přičemž z obdržených příjmů či zboží může mít prospěch vláda KLDR nebo Korejská strana pracujících. Zřizovatelem společnosti Kangbong Trading Corporation je ministerstvo lidových ozbrojených sil.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Pchjongjang, KLDR

2.6.2017

Společnost Korea Kumsan Trading Corporation je vlastněna či ovládána Generálním úřadem pro atomovou energii, který dohlíží na jaderný program KLDR, nebo přímo či nepřímo v jeho zájmu či jeho jménem jedná nebo údajně jedná.

45.

Koryo Bank

 

Pchjongjang, KLDR

2.6.2017

Banka Koryo Bank působí v odvětví finančních služeb v rámci hospodářství KLDR a je spojována s „Office 38“ a „Office 39“ Korejské strany pracujících.

46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (Strategické raketové síly korejské lidové armády)

Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces

Pchjongjang, KLDR

2.6.2017

Strategické raketové síly Korejské lidové armády jsou odpovědné za veškeré programy balistických raket KLDR a za odpalování raket SCUD a NODONG.

47.

Foreign Trade Bank (FTB)