(EU) 2017/1501Nařízení Rady (EU) 2017/1501 ze dne 24. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 221, 26.8.2017, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. srpna 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 27. srpna 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/1509 Pozbývá platnosti: 1. září 2017

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1501

ze dne 24. srpna 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím (SZBP) 2016/849.

(2)

Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN a na které se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(3)

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze IV a Rada je zařadila na seznam, takže se na ně vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(4)

Dne 5. srpna 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2371 (2017), ve které uložila nová opatření vůči Severní Koreji. Mimo jiné doplnila Rada bezpečnosti OSN devět fyzických osob a čtyři právnické osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření. Rada bezpečnosti OSN rovněž stanovila výjimky z uvedených opatření, pokud jde o dvě právnické osoby, a sice banku KLDR Foreign Trade Bank a společnost Korean National Insurance Company (KNIC).

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1457 (3) byla nová opatření uvedena v účinnost tím, že jména dotčených fyzických a právnických osob byla zahrnuta do přílohy IV nařízení (ES) č. 329/2007. Vzhledem k tomu, že jedna právnická osoba, totiž KNIC, byla již dříve uvedena v příloze V nařízení (ES) č. 329/2007, měla by z ní být vymazána.

(6)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/1504 (4) bylo změněno rozhodnutí (SZBP) 2016/849, aby se zohlednily situace, ve kterých se podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017) nepoužijí omezující opatření vůči FTB a KNIC.

(7)

Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

Článek 8a se nahrazuje tímto:

„Článek 8a

Zákazy uvedené v čl. 6 odst. 1 a 4 se nepoužijí na finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náležejí nebo jsou zpřístupněny bance Foreign Trade Bank nebo společnosti Korean National Insurance Company (KNIC), pokud jsou tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje určeny výhradně pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů v Severní Koreji nebo na činnosti v oblasti humanitární pomoci, které jsou prováděny Organizací spojených národů nebo ve spolupráci s ní.“

2)

Článek 11c se nahrazuje tímto:

„Článek 11c

Odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) a 2371 (2017) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit jakékoliv činnosti, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v Severní Koreji ve prospěch civilního obyvatelstva v Severní Koreji podle bodu 46 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

3)

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1457 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 208, 11.8.2017, s. 33).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1504 ze dne 24. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

V oddíle d) přílohy V nařízení (ES) č. 329/2007 se zrušuje tato položka:

 

„Jméno (a případné další používané názvy)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) a její pobočky (také známa jako Korea Foreign Insurance Company)

Haebangsan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburk

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londýn SE30LW

Korea National Insurance Corporation (KNIC), státem vlastněná a ovládaná společnost, vytváří podstatné příjmy, včetně deviz, jež by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Kromě toho je sídlo KNIC v Pchjongjangu napojeno na úřad 39 Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU