(EU) 2017/1473Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. srpna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1473

ze dne 14. srpna 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(2)

Akreditační organizace v oblasti ekologického zemědělství IOAS informovala Komisi, že se rozhodla dočasně zrušit schválení subjektu Bolicert Ltd.

(3)

Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise kdykoli dočasně zrušit zápis kontrolního subjektu v seznamu v příloze IV uvedeného nařízení, a to buď na základě získaných informací, nebo pokud daný kontrolní subjekt nedodá požadované informace.

(4)

Subjekt Bolicert Ltd byl Komisí vyzván, aby poskytl platné osvědčení o schválení a aby přijal vhodná a včasná nápravná opatření v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, tento však ve stanovené lhůtě neodpověděl. Zápis subjektu Bolicert Ltd v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měl být dočasně zrušen, dokud nebudou dodány uspokojivé informace.

(5)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se zrušuje zápis týkající se subjektu „Bolicert Ltd“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU