(EU) 2017/1467Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1467 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, pokud jde o dovozní celní kvóty pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Kosova (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. )

Publikováno: Úř. věst. L 209, 12.8.2017, s. 13-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. srpna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1467

ze dne 11. srpna 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, pokud jde o dovozní celní kvóty pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Kosova (*1)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1255/2010 (2) stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 (3) stanoví roční dovozní celní kvótu ve výši 475 tun produktů kategorie „baby beef“ pocházející z celního území Kosova (*1).

(3)

Komise přijala prováděcí nařízení (EU) č. 374/2012 (4), kterým bylo změněno nařízení (EU) č. 1255/2010 s cílem zahájit a spravovat roční dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Kosova (*1).

(4)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla jménem Unie uzavřena Radou rozhodnutím (EU) 2016/342 (5) a je novým nástrojem upravujícím obchodní vztahy s Kosovem (*1). V čl. 28 odst. 3 dohody je stanovena roční dovozní celní kvóta ve výši 475 tun produktů kategorie „baby beef“ pocházející z celního území Kosova (*1). V důsledku toho byly nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 (6) celní kvóty pro produkty kategorie „baby beef“ uvedené v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1215/2009 stanoveny na nulu tun.

(5)

Nařízení (EU) č. 1255/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze VIIa nařízení (EU) č. 1255/2010 se kolonka 8 nahrazuje tímto:

„8.

Já, níže podepsaný …, jednající jménem oprávněného vydávajícího orgánu (kolonka 9), potvrzuji, že výše popsané zboží bylo podrobeno kontrole zdravotní nezávadnosti v …, v souladu s přiloženým veterinárním osvědčením ze dne…, že pochází a bylo dovezeno z Kosova (*2) a že přesně odpovídá definici uvedené v příloze II Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*2) na straně druhé (Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1255/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Kosova * (Úř. věst. L 342, 28.12.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2012 ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska (Úř. věst. L 118, 3.5.2012, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/342 ze dne 12. února 2016 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem * na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu * (Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(*2)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU