(EU) 2017/1466Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1466 ze dne 11. srpna 2017 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Kosova (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. )

Publikováno: Úř. věst. L 209, 12.8.2017, s. 8-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. srpna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1466

ze dne 11. srpna 2017

o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Kosova (*1)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. října 2015 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016.

(2)

Protokol II dohody upravuje ujednání použitelná pro vína a lihoviny v něm uvedené a v příloze I tohoto protokolu stanoví Dohodu o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína pocházející z Kosova. Tato dohoda se použije od 1. dubna 2016.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 (3) stanoví roční dovozní celní kvótu určitých produktů pocházejících z celního území Kosova. Po vstupu dohody v platnost tato autonomní obchodní opatření upravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 (4). Zejména specifické celní kvóty na víno pro Kosovo již nejsou nadále použitelné v rámci autonomního režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1215/2009, jelikož tyto úlevy byly zahrnuty v režimu dohody.

(4)

V souladu s přílohou I protokolu II dohody se na dovoz vín pocházejících z Kosova do Unie vztahují kvóty, jež využívají úplného osvobození od dovozního cla. Tyto kvóty sestávají z 40 000 hl na víno z čerstvých hroznů v rámci KN kódů ex 2204 21 a ex 2204 29 a 10 000 hl na jakostní šumivá vína a vína z čerstvých hroznů v rámci KN kódů ex 2204 10 a ex 2204 21. Tento protokol se použije od 1. dubna 2016, z tohoto důvodu se objemy nových celních kvót pro rok 2016 vypočítávají jako poměrná část základních ročních objemů uvedených v protokolu.

(5)

Za účelem uplatnění celních kvót Unie stanovených v příloze I protokolu II dohody je nutné otevřít celní kvóty pro rok 2016 a pro následující roky podle množství stanoveného v dohodě a upřesnit podmínky jejich přijetí. Objem celní kvóty se sníží o množství dovezené v roce 2016 a 2017 podle celní kvóty 09.1560, aby byl zohledněn dovoz kosovských vín do Unie podle autonomních obchodních opatření stanovených nařízením (ES) č. 1215/2009.

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5) stanovilo pravidla pro správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle dat přijetí celních prohlášení.

(7)

Jelikož se protokol II dohody použije ode dne 1. dubna 2016, mělo by být toto nařízení použitelné od stejného data.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství vína, které smí být dovezeno z Kosova do Unie a které je zcela osvobozeno od dovozního cla v roce 2016 a od roku 2017, je uvedeno v příloze.

Článek 2

Nulová sazba se použije za těchto podmínek:

a)

k dováženým vínům musí být přiložen doklad o původu, jak stanoví protokol II dohody o stabilizaci a přidružení;

b)

dovážená vína nevyužívají vývozních subvencí.

Článek 3

Komise spravuje celní kvótu uvedenou v článku 1 tohoto nařízení v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/99 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu * (Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

Celní kvóty pro vína pocházející z Kosova dovážená do Unie pro rok 2016

Poř. č.

Kód KN (1)

Dělení TARIC

Popis

Objem roční kvóty (v hl) (2)

Clo v rámci kvóty

09.1572

2204 10 93

 

Jakostní šumivé víno; víno z čerstvých hroznů v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

7 500

Osvobození

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 a 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 a 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51

09.1570

2204 21 06

 

Víno z čerstvých hroznů

30 000  (3)

Osvobození

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 a 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 a 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51

Celní kvóty pro vína pocházející z Kosova dovážená do Unie platné od roku 2017

Poř. č.

Kód KN (4)

Dělení TARIC

Popis

Objem roční kvóty (v hl) (5)

Clo v rámci kvóty

09.1572

2204 10 93

 

Jakostní šumivé víno; víno z čerstvých hroznů v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

10 000

Osvobození

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 a 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 a 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51

09.1570

2204 21 06

 

Víno z čerstvých hroznů

40 000  (6)

Osvobození

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 a 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 a 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 22 95

 

ex 2204 22 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 22 97

 

ex 2204 22 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11 , 21 , 31 , 41 a 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11 , 21 , 31 , 41 a 51


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

(2)  V osvědčení VI1 vydaném v souladu s článkem 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), bude soulad s tímto požadavkem uveden takto: „Produkty uvedené v tomto osvědčení nevyužívají vývozních subvencí.“

(3)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2016 v rámci celní kvóty 09.1560.

(4)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

(5)  V osvědčení VI1 vydaném v souladu s článkem 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), bude soulad s tímto požadavkem uveden takto: „Produkty uvedené v tomto osvědčení nevyužívají vývozních subvencí.“

(6)  Objem celní kvóty se snižuje o množství dovezené v roce 2017 v rámci celní kvóty 09.1560.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU