(EU) 2017/1464Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu

Publikováno: Úř. věst. L 209, 12.8.2017, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 2. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/823 Pozbývá platnosti: 26. března 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1464

ze dne 2. června 2017,

kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu (*1)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 (1) ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a zejména na čl. 7 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 poskytlo neomezený bezcelní přístup na trh Unie pro téměř všechny produkty pocházející ze zemí a území účastnících se procesu stabilizace a přidružení v tomtéž rozsahu jako ve dvoustranných dohodách a do doby, než byly tyto dohody s dotyčnými zeměmi a územími uzavřeny.

(2)

Poslední z těchto dvoustranných dohod, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé, byla podepsána (2) a uzavřena (3). V platnost vstoupila dne 1. dubna 2016.

(3)

Dohoda o stabilizaci a přidružení zakládá smluvní obchodní režim mezi Unií a Kosovem. Dvoustranné obchodní koncese na straně Unie jsou srovnatelné s jednostrannými preferencemi poskytnutými na základě nařízení (ES) č. 1215/2009.

(4)

Podle článku 7 nařízení (ES) č. 1215/2009 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o nezbytné změny a technické úpravy příloh I a II zmíněného nařízení vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury a klasifikace integrovaného sazebníku TARIC a rovněž nezbytné změny vyplývající z poskytnutí obchodních preferencí v rámci jiných dohod mezi Unií a zeměmi a územími uvedenými v daném nařízení.

(5)

Měla by být nadále zajištěna platnost jednostranných preferencí poskytnutých všem zemím a územím západního Balkánu ve formě pozastavení veškerých cel na produkty spadající do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury a přístup těchto zemí a území k celkové celní kvótě pro víno 30 000 hl. Rovněž vzhledem k tomu, že celní kvóta pro produkty typu „baby beef“ přidělená Kosovu je zahrnuta v dohodě o stabilizaci a přidružení uzavřené s Kosovem, mělo by být nařízení (ES) č. 1215/2009 odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Jelikož byly vedle toho prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4) provedeny změny v kombinované nomenklatuře týkající se některých produktů rybolovu a vinařských produktů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1215/2009, měla by být z důvodu srozumitelnosti odpovídajícím způsobem změněna a upravena příloha I uvedeného nařízení.

(7)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Preferenční zacházení

1.   Produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, celního území Kosova, Černé Hory a Srbska, které spadají do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, mohou být dováženy do Unie bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, celního území Kosova, Černé Hory a Srbska se nadále vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno. Na uvedené produkty se rovněž vztahuje jakákoli koncese stanovená v tomto nařízení, která je výhodnější než koncese udělená v rámci dvoustranných dohod mezi Unií a uvedenými zeměmi.“

2)

V čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci se údaj „475 tun“ nahrazuje údajem „0 tun“.

3)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EU) 2015/2423 (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 18).

(2)  Úř. věst. L 290, 6.11.2015, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 1.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

TÝKAJÍCÍ SE CELNÍCH KVÓT UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního zacházení současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Roční objem kvóty (1)

Zvýhodněné země a území

Celní sazba

09.1571

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

0 tun

celní území Kosova (2)

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 52 00

ex 0305 64 00

Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

0 tun

celní území Kosova (2)

0 %

09.1575

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

0 tun

celní území Kosova (2)

0 %

09.1577

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 85

ex 0305 69 80

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený; solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

0 tun

celní území Kosova (2)

0 %

09.1530

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 22 96

ex 2204 22 97

ex 2204 22 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřesahujícím 15 % obj., jiné než šumivé víno

30 000 hl

Albánie (3), Bosna a Hercegovina (4), celní území Kosova (5), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (6), Černá Hora (7), Srbsko (8)

Osvobození

09.1560

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 22 96

ex 2204 22 97

ex 2204 22 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřesahujícím 15 % obj., jiné než šumivé víno

0 hl

celní území Kosova (2)

0 %


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Podléhá dovozním omezením stanoveným v příloze IV nebo protokolu II k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií na jedné straně a Kosovem na straně druhé. (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.).

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Kosova, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Kosovem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1570 a 09.1572.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(7)  Přístup k této celkové celní kvótě v případě vína pocházejícího z Černé Hory, pokud jde o produkty kódu KN 2204 21, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivé celní kvóty stanovené v protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.

(8)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU