(EU) 2017/1185Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113-130 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. dubna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1185

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 67 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na články 126 a 151 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) č. 1307/2013 bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (3) a nařízením (EU) č. 1308/2013 bylo zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4). Nařízení (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 a akty přijaté na základě těchto nařízení stanoví širokou škálu povinností oznamovat Komisi informace a dokumenty. Uvedená nařízení rovněž svěřují Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. S cílem zajistit bezproblémové oznamování informací a dokumentů členskými státy Komisi musí být prostřednictvím těchto aktů přijata určitá pravidla. Tyto akty by měly nahradit pravidla stanovená v nařízení Komise (ES) č. 792/2009 (5), které se ruší nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (6).

(2)

Měl by být stanoven způsob oznamování informací a dokumentů požadovaných ke splnění oznamovacích povinností stanovených v nařízeních (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 doplněných nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a z uvedeného způsobu oznamování by měly být stanoveny výjimky.

(3)

Aby byly dokumenty pro účely Komise uznány jako platné, mělo by být možné zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů a souvisejících metadat po celé období, během něhož musí být uchovávány.

(4)

Dokumenty je nutno spravovat v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem by se měla použít obecná pravidla stanovená právními předpisy Unie, zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (7), nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8) a (ES) č. 1049/2001 (9) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (10), a měla by být přijata další ustanovení, jež členským státům poslouží jako pokyny.

(5)

Je důležité, aby oznámené informace byly relevantní pro dotčený trh, přesné a úplné a aby členské státy za tímto účelem zavedly příslušné mechanismy, včetně opatření nezbytných k zajištění toho, aby jim hospodářské subjekty poskytovaly požadované informace ve vhodných lhůtách.

(6)

V zájmu zjednodušení a snížení administrativní zátěže by mělo platit, že pokud členský nezašle žádné oznámení, bude to Komisí vykládáno tak, že tento členský stát sdělil, že nemá nic, co by oznámil.

(7)

Členské státy mohou oznamovat dodatečné informace relevantní pro daný trh i nad rámec požadavků stanovených tímto nařízením. Pro předávání těchto informací Komise prostřednictvím informačního systému zpřístupní potřebný formulář.

(8)

Informace o cenách produktů a produkci a tržní informace jsou nutné pro účely sledování, analýzy a řízení trhu se zemědělskými produkty a pro účely uplatňování nařízení (EU) č. 1308/2013. Pro oznamování těchto informací je tedy vhodné stanovit pravidla.

(9)

Za účelem usnadnění a umožnění přístupu k pravidlům týkajícím se oznamovacích povinností je vhodné začlenit do tohoto nařízení ustanovení o povinnosti členských států oznamovat Komisi údaje o zemědělských trzích, zejména ceny, údaje o produkci a rozvahové údaje, která je v současné době stanovena v nařízeních Komise (ES) č. 315/2002 (11), (ES) č. 546/2003 (12), (ES) č. 1709/2003 (13), (ES) č. 2336/2003 (14), (ES) č. 2095/2005 (15), (ES) č. 952/2006 (16), (ES) č. 1557/2006 (17), (ES) č. 589/2008 (18), (ES) č. 826/2008 (19), (ES) č. 1249/2008 (20), (ES) č. 436/2009 (21), (EU) č. 1272/2009 (22) a (EU) č. 479/2010 (23) a v prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 543/2011 (24), (EU) č. 1288/2011 (25), (EU) č. 1333/2011 (26) a (EU) č. 807/2013 (27). Tyto oznamovací povinnosti by měly být aktualizovány na základě získaných zkušeností pro účely efektivnějšího řízení společné zemědělské politiky.

(10)

Pro potřeby komplexního přehledu oznámených cenových údajů a sledování jejich vývoje je vhodné požadovat, aby byly definovány jednotlivé cenové řady.

(11)

Členské státy, které nepřijaly euro, vykazují informace o cenách ve své úřední měně.

(12)

Unie musí předkládat některá oznámení Světové obchodní organizaci (WTO) v souladu s čl. 18 odst. 2 dohody WTO o zemědělství (28), jak je podrobněji vysvětleno v odstavci 4 dokumentu WTO G/AG/2 ze dne 30. června 1995 a v příloze rozhodnutí konference ministrů WTO ze dne 19. prosince 2015 o hospodářské soutěži při vývozu (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Aby Unie tyto požadavky splnila, vyžaduje od členských států určité informace, zejména informace týkající se vnitrostátní podpory a hospodářské soutěže při vývozu. Měla by být proto přijata ustanovení týkající se oznámení, která mají členské státy Komisi pro tyto účely předkládat.

(13)

Ustanovení týkající se oznamování v odvětví cukru by se měla použít ode dne 1. října 2017, aby byl zajištěn hladký přechod v návaznosti na ukončení režimu kvót.

(14)

Nařízení (ES) č. 315/2002, (ES) č. 952/2006, (ES) č. 589/2008, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1249/2008, (ES) č. 436/2009, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 479/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, (EU) č. 1333/2011 a (EU) č. 807/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Nařízení (ES) č. 546/2003, (ES) č. 1709/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 2095/2005 a (ES) č. 1557/2006 a prováděcí nařízení (EU) č. 1288/2011 by měla být zrušena.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby a Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZÁSADY A POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU

Článek 1

Informační systém Komise a způsob oznamování

1.   Oznamování informací a dokumentů požadované v rámci oznamovacích povinností stanovených v nařízeních (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 a v aktech přijatých na základě těchto nařízení se provádí prostřednictvím technického informačního systému, který Komise zpřístupní členským státům.

Informace a dokumenty se vypracovávají a oznamují v souladu:

a)

s postupy zavedenými pro informační systém;

b)

s přístupovými právy udělenými jedním kontaktním subjektem uvedeným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a

c)

s formuláři, jež mají uživatelé v informačním systému k dispozici.

2.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce mohou členské státy poskytnout požadované informace Komisi poštou, faxem, elektronickou poštou nebo osobním doručením:

a)

pokud Komise pro konkrétní oznamovací povinnost nezpřístupnila prostředky informačních technologií;

b)

v případech zásahů vyšší moci nebo za výjimečných okolností, které členskému státu znemožňují použít informační systém uvedený v odstavci 1.

Článek 2

Integrita a čitelnost v průběhu času

Informační systém zpřístupněný Komisí musí být navržen tak, aby chránil integritu oznámených a uchovávaných dokumentů. Zejména:

a)

umožňuje jednoznačně identifikovat každého uživatele a obsahuje účinné mechanismy kontroly přístupových práv s cílem chránit dokumenty, soubory nebo metadata před nezákonným, zlovolným nebo neoprávněným přístupem, výmazem, změnou nebo přesunem;

b)

je vybaven systémy pro fyzickou ochranu před vniknutím a ekologickými katastrofami a ochranou programového vybavení před možnými kybernetickými útoky;

c)

zabraňuje provedení neoprávněných změn a zahrnuje mechanismy k zajištění integrity s cílem ověřit, zda dokument nebyl v průběhu času pozměněn;

d)

uchovává auditní stopu ke každé základní fázi postupu;

e)

v souladu s písmenem b) zajistí uložení dat v prostředí, které je bezpečné z fyzického hlediska i z hlediska programového vybavení;

f)

poskytuje spolehlivé postupy pro převod formátu a migraci s cílem zajistit, aby byly dokumenty čitelné a přístupné během celé požadované doby uchovávání;

g)

je opatřen dostatečně podrobnou a aktuální funkční a technickou dokumentací popisující fungování a vlastnosti systému; tato dokumentace musí být kdykoli přístupná organizačním útvarům odpovědným za funkční nebo technické specifikace.

Článek 3

Pravost dokumentů

Pravost dokumentu oznámeného nebo uchovávaného pomocí informačního systému ve shodě s tímto nařízením je uznána, je-li osoba, která dokument zaslala, řádně identifikována a byl-li dokument vypracován a oznámen v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Ochrana osobních údajů

1.   Ustanovení tohoto nařízení se použijí, aniž je dotčena směrnice 95/46/ES, nařízení (ES) č. 45/2001, nařízení (ES) č. 1049/2001 a směrnice 2002/58/ES a ustanovení přijatá na jejich základě.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k ochraně důvěrnosti údajů získaných od hospodářských subjektů.

3.   Pokud informace oznámené Komisi byly získány od méně než tří subjektů nebo pokud informace poskytnuté jediným subjektem představují více než 70 % všech oznámených informací, dotčený členský stát tuto skutečnost sdělí Komisi spolu s oznamovanými informacemi.

4.   Komise nezveřejní informace způsobem, který může vést k identifikaci jednotlivých subjektů. Pokud toto riziko existuje, Komise tyto informace zveřejní pouze v souhrnné podobě.

Článek 5

Standardní oznámení

Nestanoví-li akty uvedené v článku 1 jinak, platí, že pokud členský stát neoznámil Komisi požadované informace nebo dokumenty ve stanovené lhůtě („nulové oznámení“), má se za to, že tento členský stát Komisi oznámil:

a)

v případě kvantitativních informací: nulovou hodnotu;

b)

v případě kvalitativních informací: že nemá nic, co by vykázal.

KAPITOLA II

OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE CEN, PRODUKCE A TRŽNÍCH INFORMACÍ A OZNÁMENÍ POŽADOVANÁ V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH DOHOD

ODDÍL 1

Oznámení týkající se cen, produkce a tržních informací

Článek 6

Oznámení týkající se cen, produkce a situace na trhu

Oznámení informací o cenách požadované v rámci oznamovací povinnosti stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 se předkládá v souladu s přílohami I a II.

Oznámení týkající se produkce a trhů požadované v rámci oznamovací povinnosti stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 se překládá v souladu s přílohou III.

Článek 7

Integrita informací

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby oznamované informace byly relevantní pro dotčený trh, přesné a úplné. Členské státy zajistí, aby oznamované kvantitativní údaje představovaly souvislé statistické řady. Má-li členský stát důvod se domnívat, že oznamované údaje nejsou relevantní, přesné nebo úplné, dotčený členský stát tuto skutečnost sdělí Komisi spolu s oznamovanými informacemi.

2.   Členské státy oznámí Komisi jakékoli nové důležité informace, které by mohly podstatně změnit povahu již oznámených informací.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby jim dotčené hospodářské subjekty poskytly požadované informace v příslušných lhůtách. Hospodářské subjekty poskytnou členským státům informace nezbytné ke splnění požadavků na informace stanovených v tomto nařízení.

Článek 8

Dodatečné informace

Členské státy mohou Komisi oznámit dodatečné informace nad rámec informací požadovaných v přílohách I, II a III prostřednictvím informačního systému uvedeného v článku 1, pokud dotčený členský stát tyto informace považuje za relevantní. Tato oznámení se předkládají na formuláři, který Komise v systému zpřístupní.

Článek 9

Vymezení cen

1.   Spolu s každým oznámením cen požadovaným podle tohoto oddílu členské státy oznámí i zdroj a metodiku použitou ke stanovení poskytnutých cen. Tato oznámení obsahují informace o reprezentativních trzích určených členskými státy a související koeficienty vážení.

2.   Členské státy sdělí Komisi jakékoliv změny informací poskytnutých v souladu s odstavcem 1.

3.   Členské státy zajistí, aby Komise měla právo zveřejňovat údaje, které jí členské státy oznámí, s výhradou článku 4.

Článek 10

Vykazování cen v úřední měně

Není-li v přílohách I, II a III uvedeno jinak, členské státy oznamují informace o cenách ve své úřední měně a bez DPH.

Článek 11

Sledování týdenních cen

Není-li v příloze I uvedeno jinak, oznamují členské státy Komisi informace o týdenních cenách za předchozí týden podle uvedené přílohy nejpozději každou středu do 12:00 hodin (bruselského času).

Článek 12

Sledování jiných než týdenních cen a sledování produkce

Členské státy oznamují Komisi ve stanovených lhůtách:

a)

informace o jiných než týdenních cenách podle přílohy II tohoto nařízení a

b)

informace o produkci a tržní informace podle přílohy III tohoto nařízení.

ODDÍL 2

Oznámení požadovaná v rámci mezinárodních dohod

Článek 13

Údaje o vnitrostátní podpoře podle WTO

1.   Členské státy oznamují Komisi do 31. října každého roku údaje o vnitrostátních rozpočtových výdajích, včetně ušlých příjmů, a o vnitrostátních opatřeních podpory ve prospěch zemědělských producentů za předchozí rozpočtový rok Unie. Toto oznámení obsahuje údaje o opatřeních spolufinancovaných z rozpočtu Unie a je v něm uvedena jak vnitrostátní, tak unijní složka financování. Oznámení se netýká opatření zcela financovaných z rozpočtu Unie.

2.   Údaje požadované podle odstavce 1 jsou údaje stanovené v dokumentu WTO G/AG/2 o vnitrostátní podpoře a oznamují se ve formátu, který tento dokument stanoví.

Článek 14

Údaje o hospodářské soutěži při vývozu podle WTO

1.   Členské státy oznamují Komisi nejpozději do 28. února každého roku údaje o těchto opatřeních týkajících se hospodářské soutěže při vývozu uplatněných v předchozím kalendářním roce:

a)

finanční podpoře vývozu (vývozní úvěry, programy záruk a pojištění vývozních úvěrů);

b)

mezinárodní potravinové pomoci;

c)

státních obchodních podnicích vyvážejících zemědělské produkty.

2.   Údaje požadované podle odstavce 1 jsou údaje stanovené v příloze rozhodnutí konference ministrů WTO ze dne 19. prosince 2015 o hospodářské soutěži při vývozu a oznamují se ve formátu, který tato příloha stanoví.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Změny několika nařízení a přechodná ustanovení

1.   Článek 1 nařízení (ES) č. 315/2002 se zrušuje.

2.   Články 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 a 22 nařízení (ES) č. 952/2006 se zrušují s účinkem ode dne 1. října 2017. Tato ustanovení se nadále použijí na zbývající oznámení týkající se režimu kvót na cukr.

3.   Článek 31 nařízení (ES) č. 589/2008 se zrušuje.

4.   Bod A přílohy III nařízení (ES) č. 826/2008 se zrušuje.

5.   Ustanovení čl. 16 odst. 8, článku 17, čl. 25 odst. 3, čl. 27 odst. 1 a 2, čl. 34 odst. 2 a článku 36 nařízení (ES) č. 1249/2008 se zrušují.

6.   Článek 19 nařízení (ES) č. 436/2009 se zrušuje, s výjimkou ustanovení odst. 1 písm. b) bodu iii) a odst. 2, která se nadále použijí až do dne 31. července 2017.

7.   Ustanovení čl. 56 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1272/2009 se zrušují.

8.   Články 1a, 2 a 3 nařízení (EU) č. 479/2010 se zrušují.

9.   Článek 98 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se zrušuje.

10.   Článek 11 prováděcího nařízení (EU) č. 1333/2011 se zrušuje.

11.   Ustanovení čl. 4 odst. 2 a 3 a článku 7 prováděcího nařízení (EU) č. 807/2013 se zrušují.

Článek 16

Zrušení

Následující nařízení se zrušují:

nařízení (ES) č. 546/2003,

nařízení (ES) č. 1709/2003,

nařízení (ES) č. 2336/2003,

nařízení (ES) č. 2095/2005,

nařízení (ES) č. 1557/2006,

prováděcí nařízení (EU) č. 1288/2011.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy II a bod 2 přílohy III se použijí ode dne 1. října 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (viz strana 100 v tomto čísle Úředního věstníku).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 315/2002 ze dne 20. února 2002 o průzkumu cen čerstvých nebo chlazených jatečně opracovaných těl ovcí na reprezentativních trzích ve Společenství (Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 47).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 546/2003 ze dne 27. března 2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa (Úř. věst. L 81, 28.3.2003, s. 12).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 ze dne 26. září 2003 o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 92).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 2095/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o sdělování údajů v odvětví tabáku (Úř. věst. L 335, 21.12.2005, s. 6).

(16)  Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

(17)  Nařízení Komise (ES) č. 1557/2006 ze dne 18. října 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1952/2005, pokud jde o o evidenci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele (Úř. věst. L 288, 19.10.2006, s. 18).

(18)  Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 6).

(19)  Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3).

(20)  Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(22)  Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).

(23)  Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 135, 2.6.2010, s. 26).

(24)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

(25)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1288/2011 ze dne 9. prosince 2011 o oznámení velkoobchodních cen pro banány v rámci společné organizace zemědělských trhů (Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 42).

(26)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (Úř. věst. L 336, 20.12.2011, s. 23).

(27)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2013 ze dne 26. srpna 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Unie (Úř. věst. L 228, 27.8.2013, s. 5).

(28)  Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání (1986–1994) – příloha 1 – Příloha 1 A – Dohoda o zemědělství (WTO-GATT 1994), WTO – „GATT 1994“ (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22).


PŘÍLOHA I

Požadavky týkající se oznamování týdenních cen podle článku 11

1.   Obiloviny

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých obilovin a jakostí obilovin považovaných za významné pro trh Unie, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: ceny odrážejí zejména jakostní vlastnosti jednotlivých produktů, místo jejich kotace a fázi jejich uvádění na trh.

2.   Rýže

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých odrůd rýže považovaných za významné pro trh Unie, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: členské státy produkující rýži.

Jiné: ceny odrážejí zejména fázi zpracování jednotlivých produktů, místo jejich kotace a fázi jejich uvádění na trh.

3.   Olivový olej

Obsah oznámení: průměrné ceny zaznamenané na hlavních reprezentativních trzích a vnitrostátní průměrné ceny kategorií olivového oleje uvedených v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: členské státy, které vyprodukují více než 20 000 tun olivového oleje za jedno roční období od 1. října do 30. září.

Jiné: cenou se rozumí cena volně loženého produktu u olivového oleje, cena při výstupu z lisovny u panenského olivového oleje a cena ze závodu u ostatních kategorií. Reprezentativní trhy musí pokrývat alespoň 70 % vnitrostátní produkce dotčeného produktu.

4.   Ovoce a zelenina

Obsah oznámení: jediná vážená průměrná cena druhů a odrůd ovoce a zeleniny uvedených v části A přílohy XV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, které splňují všeobecnou obchodní normu stanovenou v části A přílohy I uvedeného nařízení, nebo cena produktů třídy I, na které se vztahuje zvláštní obchodní norma, vyjádřená za 100 kg čisté hmotnosti produktu.

Dotčené členské státy: členské státy uvedené v příloze XV prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, jsou-li údaje k dispozici.

Jiné: cenou se rozumí cena produktů při výstupu z balírny, tříděných, balených a případně na paletách.

5.   Banány

Obsah oznámení: velkoobchodní ceny žlutých banánů kódu KN 0803 90 10, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, které na trh uvedou více než 50 000 tun žlutých banánů za kalendářní rok.

Jiné: ceny se oznamují v členění podle skupin zemí původu.

6.   Maso

Obsah oznámení: ceny jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí a některých druhů živého skotu a živých telat a selat, pokud jde o klasifikaci jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí a oznamování jejich tržních cen v souladu s pravidly Unie podle nařízení (EU) č. 1308/2013.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: domnívá-li se příslušný orgán dotčeného členského státu, že nelze oznámit dostatečný počet jatečně upravených těl nebo živých zvířat, může se tento členský stát rozhodnout, že zaznamenávání cen těchto jatečně upravených těl nebo živých zvířat v daném období pozastaví, a důvody svého rozhodnutí oznámí Komisi.

7.   Mléko a mléčné výrobky

Obsah oznámení: ceny sušené syrovátky, sušeného odstředěného mléka, sušeného plnotučného mléka, másla a komoditních sýrů, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: členské státy, jejichž vnitrostátní produkce představuje alespoň 2 % produkce Unie nebo ve kterých (v případě komoditních sýrů) daný typ sýra představuje alespoň 4 % celkové vnitrostátní produkce sýrů.

Jiné: oznamují se ceny produktů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.

8.   Vejce

Obsah oznámení: velkoobchodní cena vajec třídy A od nosnic v klecích (průměr kategorií L a M), vyjádřená za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: oznamují se ceny produktů v balírnách. Pokud produkce nosnic v klecích již není reprezentativní, dotčený členský stát oznámí velkoobchodní cenu vajec třídy A vyprodukovaných nosnicemi chovanými v halách, vyjádřenou za 100 kg produktu.

9.   Drůbeží maso

Obsah oznámení: průměrná velkoobchodní cena celých kuřat třídy A („kuřata 65 %“), vyjádřená za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: oznamují se ceny produktů na jatkách nebo ceny zaznamenané na reprezentativních trzích. Je-li z hlediska struktury trhu významná jiná obchodní úprava nebo specifický způsob dělení kuřat, dotčený členský stát může kromě průměrné velkoobchodní ceny celých kuřat třídy A („kuřat 65 %“) oznámit i velkoobchodní cenu jiné obchodní úpravy nebo způsobu dělení kuřat třídy A, vyjádřenou za 100 kg produktu, přičemž uvede druh obchodní úpravy nebo způsob dělení, k němuž se cena vztahuje.


PŘÍLOHA II

Požadavky týkající se oznamování jiných než týdenních cen podle čl. 12 písm. a)

1.   Cukr

Obsah oznámení

a)

vážené průměry následujících cen cukru, vyjádřených za tunu cukru, jakož i celková odpovídající množství a vážené běžné odchylky:

i)

za předchozí měsíc: prodejní cena;

ii)

za běžný měsíc: prodejní cena odhadnutá v rámci smluv či jiných transakcí;

b)

vážená průměrná cena cukrové řepy v předchozím hospodářském roce, vyjádřená za tunu řepy, jakož i celková odpovídající množství.

Dotčené členské státy

a)

v případě cen cukru: všechny členské státy, ve kterých se vyprodukuje více než 10 000 tun cukru z cukrové řepy nebo ze surového cukru;

b)

v případě cen cukrové řepy: všechny členské státy, ve kterých se cukrová řepa produkuje.

Lhůta pro oznámení

a)

v případě cen cukru: do konce každého měsíce;

b)

v případě cen cukrové řepy: do 30. června každého roku.

Jiné

Ceny musí být stanoveny v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí a musí vyjadřovat:

a)

cenu ze závodu za volně ložený bílý cukr standardní jakosti vymezené v bodě B.II přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, který byl získán od cukrovarnických podniků a rafinérií cukru;

b)

cenu cukrové řepy standardní jakosti vymezené v bodě B.I přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, kterou vyplácí cukrovarnické podniky producentům. Cukrová řepa se zahrnuje do téhož hospodářského roku jako cukr z ní získaný.

2.   Lněná vlákna

Obsah oznámení: průměrné ceny ze závodu za dlouhá lněná vlákna za předchozí měsíc zaznamenané na hlavních reprezentativních trzích, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se dlouhá lněná vlákna produkují z plochy osázené lnem setým přadným o rozloze přesahující 1 000 ha.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

3.   Víno

Obsah oznámení: v souvislosti s víny uvedenými v bodě 1) části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

přehled cen za předchozí měsíc, vyjádřených za hektolitr vína, ve vztahu k příslušným objemům nebo

b)

do 31. července 2017: veřejně dostupné informační zdroje považované za spolehlivé pro účely zaznamenávání cen.

Dotčené členské státy: členské státy, jejichž produkce vína za posledních pět let v průměru přesáhla 5 % celkové produkce vína v Unii.

Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenou se rozumí cena nebaleného produktu při výstupu z prostor producenta. Pro účely informací uvedených v písmenech a) a b) dotčené členské státy vyberou osm nejreprezentativnějších trhů, které budou sledovat a z nichž alespoň dva představují trh s vínem s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením.

4.   Mléko a mléčné výrobky

a)   Mléko

Obsah oznámení: cena syrového mléka a odhadovaná cena jeho dodávek v běžném měsíci, vyjádřená za 100 kg produktu s odkazem na skutečný obsah tuku a bílkovin.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Lhůta pro oznámení: do konce každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenou se rozumí cena, kterou zaplatí první odběratelé usazení na území členského státu.

b)   Mléčné výrobky

Obsah oznámení: ceny jiných než komoditních sýrů, uvedených v bodě 7 přílohy I, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy v souvislosti s druhy sýrů, jež mají význam pro vnitrostátní trh.

Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenami se rozumí ceny sýrů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.


PŘÍLOHA III

Požadavky týkající se oznamování informací o produkci a tržních informací podle čl. 12 písm. b)

1.   Rýže

Obsah oznámení: v souvislosti s odrůdami rýže uvedenými v bodech 2 a 3 části I přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013:

a)

osázená plocha, agronomický výnos, produkce neloupané rýže ve sklizňovém roce a výnos při zpracování;

b)

zásoby rýže (vyjádřené ve zpracovaném ekvivalentu) držené producenty a úpravnami rýže k 31. srpnu každého roku v členění podle rýže vyprodukované v Evropské unii a rýže dovezené.

Lhůta pro oznámení: do 15. ledna každého roku za předchozí rok.

Dotčené členské státy

a)

v případě produkce neloupané rýže: všechny členské státy produkující rýži;

b)

v případě zásob rýže: všechny členské státy produkující rýži a členské státy s úpravnami rýže.

2.   Cukr

A.   Produkční plochy cukrové řepy

Obsah oznámení: plocha osázená cukrovou řepou v běžném hospodářském roce a odhad této plochy na následující hospodářský rok.

Lhůta pro oznámení: do 31. května každého roku.

Dotčené členské státy: všechny členské státy s plochou osázenou cukrovou řepou o rozloze větší než 1 000 ha v daném roce.

Jiné: tyto údaje se vyjadřují v hektarech a jsou členěny podle ploch určených k produkci cukru a ploch určených k produkci bioethanolu.

B.   Produkce cukru a bioethanolu

Obsah oznámení: produkce cukru a bioethanolu jednotlivých podniků v předchozím hospodářském roce a odhad produkce cukru jednotlivých podniků za běžný hospodářský rok.

Lhůta pro oznámení: do 30. listopadu každého roku, pokud jde o produkci za předchozí hospodářský rok, a do 31. března každého roku (do 30. června v případě francouzských departementů Guadeloupe a Martinik), pokud jde o produkci za běžný hospodářský rok.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se produkuje více než 10 000 tun cukru.

Jiné

a)

„Produkcí cukru“ se rozumí celkové množství (vyjádřené v tunách bílého cukru):

i)

bílého cukru bez ohledu na rozdíly v jakosti;

ii)

surového cukru na základě výtěžnosti stanovené v souladu s bodem B.III přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013;

iii)

invertního cukru, vyjádřené jeho hmotností;

iv)

sirupů ze sacharózy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 70 % a jsou vyrobeny z cukrové řepy, na základě extrahovatelné cukernatosti nebo na základě skutečné výtěžnosti;

v)

sirupů ze sacharózy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 75 % a jsou vyrobeny z cukrové třtiny, na základě cukernatosti;

b)

produkce cukru nezahrnuje bílý cukr získaný z některého z produktů uvedených v písmenu a) nebo vyrobený v režimu aktivního zušlechťovacího styku;

c)

cukr získaný z cukrové řepy zaseté během určitého hospodářského roku se zahrnuje do následujícího hospodářského roku. Členské státy se však mohou rozhodnout zahrnout cukr získaný z cukrové řepy zaseté na podzim určitého hospodářského roku do téhož hospodářského roku a své rozhodnutí oznámí Komisi nejpozději do 1. října 2017;

d)

údaje týkající se cukru se uvádějí v členění podle měsíců a s ohledem na běžný hospodářský rok musí odpovídat předběžným údajům až do února a odhadům na zbývající měsíce hospodářského roku;

e)

produkce bioethanolu zahrnuje pouze bioethanol získaný z některého z produktů uvedených v písmenu a) a vyjadřuje se v hektolitrech.

C.   Produkce isoglukózy

Obsah oznámení

a)

objem vlastní produkce isoglukózy dodaný jednotlivými producenty během předchozího hospodářského roku;

b)

objem vlastní produkce isoglukózy dodaný jednotlivými producenty během předchozího měsíce.

Lhůta pro oznámení: do 30. listopadu každého roku za předchozí hospodářský rok a do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se isoglukóza vyrábí.

Jiné:„produkcí isoglukózy“ se rozumí celkové množství produktu získaného z glukózy nebo jejích polymerů s obsahem nejméně 41 % hmotnostních fruktózy v sušině, vyjádřené v tunách sušiny bez ohledu na skutečný obsah fruktózy přesahující prahovou hodnotu 41 %. Údaje o roční produkci se uvádějí v členění podle měsíců.

D.   Zásoby cukru a isoglukózy

Obsah oznámení

a)

objem produkce cukru uskladněný na konci každého měsíce cukrovarnickými podniky a rafinériemi cukru;

b)

objem produkce isoglukózy uskladněný producenty isoglukózy na konci předchozího hospodářského roku.

Lhůta pro oznámení: do konce každého měsíce za příslušný předchozí měsíc v případě cukru a do 30. listopadu v případě isoglukózy.

Dotčené členské státy

a)

v případě cukru: všechny členské státy, ve kterých se nacházejí cukrovarnické podniky nebo rafinérie cukru a ve kterých produkce cukru přesahuje 10 000 tun;

b)

v případě isoglukózy: všechny členské státy, ve kterých se isoglukóza vyrábí.

Jiné: údaje se týkají produktů skladovaných v režimu volného oběhu na území Unie a produkce cukru a isoglukózy vymezené v bodech B a C.

Pokud jde o cukr:

údaje se týkají množství, která vlastní podnik nebo rafinerie nebo na která se vztahuje skladní list,

údaje o množstvích skladovaných na konci července, srpna a září vyjadřují množství, které pochází z produkce cukru v následujícím hospodářském roce,

pokud se produkce skladuje v jiném členském státě, než jaký předkládá oznámení Komisi, oznamující členský stát informuje dotčený členský stát o množstvích skladovaných na jeho území a o místech jejich skladování do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž oznámení Komisi předložil.

Pokud jde o isoglukózu, údaje vyjadřují množství, která vlastní producent.

3.   Přadné plodiny

Obsah oznámení

a)

plocha osázená lnem setým přadným v běžném hospodářském roce, vyjádřená v hektarech, a odhad této plochy na následující hospodářský rok;

b)

produkce dlouhých lněných vláken za předchozí hospodářský rok, vyjádřená v tunách, a odhad této produkce za běžný hospodářský rok;

c)

plocha osázená bavlníkem v předchozím sklizňovém roce, vyjádřená v hektarech, a odhad této plochy za běžný sklizňový rok;

d)

produkce nevyzrněné bavlny za předchozí sklizňový rok, vyjádřená v tunách, a odhad této produkce za běžný sklizňový rok;

e)

průměrná cena nevyzrněné bavlny vyplacená producentům bavlny za předchozí sklizňový rok, vyjádřená za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení

a)

v případě plochy osázené lnem setým přadným: do 31. července každého roku;

b)

v případě produkce dlouhých lněných vláken: do 31. října každého roku;

c), d) a e)

v případě bavlny: do 15. října každého roku.

Dotčené členské státy

a) a b)

v případě lnu: všechny členské státy, ve kterých se dlouhá lněná vlákna produkují z plochy osázené lnem setým přadným o rozloze přesahující 1 000 ha;

c), d) a e)

v případě bavlny: všechny členské státy, ve kterých je bavlníkem oseta plocha o rozloze alespoň 1 000 hektarů.

4.   Chmel

Obsah oznámení: následující informace o produkci v celkovém vyjádření a v případě informací uvedených v písmenech b) až d) v členění podle hořkých a aromatických odrůd chmele:

a)

počet zemědělců pěstujících chmel;

b)

plocha osázená chmelem, vyjádřená v hektarech;

c)

množství v tunách a průměrná výstupní cena, vyjádřená za kilogram chmele prodávaného na základě forwardového kontraktu a bez tohoto kontraktu;

d)

produkce alfa kyseliny v tunách a průměrný obsah alfa kyseliny (v procentech).

Lhůta pro oznámení: do 30. dubna roku následujícího po sklizni chmele.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých plocha osázená chmelem přesáhla v předchozím roce 200 hektarů.

5.   Olivový olej

Obsah oznámení

a)

údaje o konečné produkci, celkové vnitrostátní spotřebě (včetně zpracovatelského průmyslu) a konečném stavu zásob za předchozí roční období od 1. října do 30. září;

b)

odhad měsíční produkce a odhady celkové produkce, vnitrostátní spotřeby (včetně zpracovatelského průmyslu) a konečného stavu zásob za běžné roční období od 1. října do 30. září.

Lhůta pro oznámení

a)

v případě předchozího ročního období: do 31. října každého roku;

b)

v případě běžného ročního období: do 31. října a do 15. dne každého měsíce v období od listopadu do června.

Dotčené členské státy: členské státy produkující olivový olej.

6.   Banány

Obsah oznámení

a)

průměrné prodejní ceny zelených banánů (na místních trzích) uváděných na trh v dané oblasti produkce, vyjádřené za 100 kg produktu a související množství;

b)

průměrné prodejní ceny zelených banánů uváděných na trh mimo danou oblast produkce, vyjádřené za 100 kg produktu a související množství.

Lhůta pro oznámení

do 15. června každého roku za předchozí období od 1. ledna do 30. dubna,

do 15. října každého roku za předchozí období od 1. května do 31. srpna,

do 15. února každého roku za předchozí období od 1. září do 31. prosince.

Dotčené členské státy: členské státy s oblastí produkce, konkrétně:

a)

Kanárské ostrovy;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinik;

d)

Madeira a Azory;

e)

Kréta a Lakónie;

f)

Kypr.

Jiné: ceny zelených banánů uváděných na trh v Unii mimo oblast jejich produkce se uvádějí v podobě z prvního přístavu vykládky (za nevyložené zboží).

7.   Tabák

Obsah oznámení: u jednotlivých skupin odrůd surového tabáku:

i)

počet zemědělců;

ii)

plocha v hektarech;

iii)

dodané množství v tunách;

iv)

průměrná cena vyplácená zemědělcům bez daní a jiných poplatků, vyjádřená za kilogram produktu.

Lhůta pro oznámení: do 31. července roku následujícího po sklizňovém roce.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých plocha osázená tabákem přesáhla při předchozí sklizni 3 000 hektarů.

Jiné: skupiny odrůd surového tabáku jsou:

skupina I

:

sušený teplým vzduchem (flue-cured): tabák sušený teplým vzduchem v sušárnách za přísné kontroly proudění, teploty a vlhkosti vzduchu, zejména Virginia;

skupina II

:

sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured): tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, neponechaný k fermentování, zejména Burely a Maryland;

skupina III

:

sušený bez denního světla (dark air-cured): tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, před uvedením na trh přirozeně fermentovaný, zejména Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski;

skupina IV

:

sušený otevřeným ohněm (fire-cured): tabák sušený ohněm, zejména Kentucky a Salento;

skupina V

:

sušený při denním světle (sun-cured): tabák sušený na slunci, rovněž zvaný „Oriental varieties“, zejména Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.

8.   Vinařské produkty

Obsah oznámení

a)

odhady produkce vinařských produktů (včetně vinifikovaného a nevinifikovaného vinného moštu) na území členského státu v běžném hospodářském roce;

b)

konečný výsledek podle prohlášení o produkci uvedených v článku 9 nařízení (ES) č. 436/2009, jakož i odhad produkce, na niž se tato prohlášení nevztahují;

c)

přehled prohlášení o zásobách podle článku 11 nařízení (ES) č. 436/2009 držených k 31. červenci předchozího hospodářského roku;

d)

konečná rozvaha za předchozí hospodářský rok, včetně úplných informací o dostupných zásobách (počáteční stav zásob, produkce, dovoz), využití (lidská a průmyslová spotřeba, zpracování, vývoz a ztráty) a konečném stavu zásob.

Lhůta pro oznámení

a)

odhady produkce: do 30. září každého roku;

b)

konečný výsledek podle prohlášení o produkci: do 15. března každého roku;

c)

přehled prohlášení o zásobách: do 31. října každého roku;

d)

konečná rozvaha: do 15. ledna každého roku.

Dotčené členské státy: členské státy, které provozují aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

9.   Mléko a mléčné výrobky

Obsah oznámení: celkové množství syrového kravského mléka, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: množství vyjadřují mléko dodané v předchozím měsíci prvním odběratelům usazeným na území členského státu. Členské státy zajistí, aby všichni první odběratelé usazení na jejich území nahlašovali příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového kravského mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, včas a přesně tak, aby tento požadavek splnili.

10.   Vejce

Obsah oznámení: počet míst produkce vajec v členění podle způsobů chovu uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 589/2008, včetně maximální kapacity zařízení, vyjádřené počtem nosnic, které je zařízení schopno naráz pojmout.

Lhůta pro oznámení: do 1. dubna každého roku.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

11.   Ethylalkohol

Obsah oznámení: líh zemědělského původu, vyjádřený v hektolitrech čistého alkoholu, s uvedením:

a)

produkce získané fermentací a destilací v členění podle použitých zemědělských surovin, z nichž je líh vyráběn;

b)

objemů předaných producenty nebo dovozci lihu zpracovatelům nebo balírnám v členění podle kategorie použití (potraviny a nápoje, paliva, průmyslové/jiné využití).

Lhůta pro oznámení: do 1. března každého roku za předchozí kalendářní rok.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU