(EU) 2017/1184Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

Publikováno: Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 103-112 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. dubna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2017 Nabývá účinnosti: 11. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1184

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 20 písm. c), p), q), r), s) a u) a čl. 223 odst. 3 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Část II hlava I kapitola I oddíl 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje pravidla pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování, včetně klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí a ohlašování jejich cen a dává Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Pro zajištění hladkého fungování klasifikačních stupnic Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a stanovení srovnatelných tržních cen jatečně upravených těl a živých zvířat v novém právním rámci by některá pravidla měla být přijata pomocí takových aktů. Nová pravidla by měla nahradit nařízení Komise (ES) č. 315/2002 (4), (ES) č. 1249/2008 (5) a (EU) č. 807/2013 (6). Uvedená nařízení jsou zrušena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 (7).

(2)

V zájmu zajištění transparentnosti vůči dodavatelům by jatka, subjekty odpovědné za klasifikaci nebo kvalifikovaní klasifikující odborníci, kteří provedli klasifikaci skotu ve věku osmi měsíců nebo více nebo prasat či ovcí, měli informovat dodavatele o výsledku klasifikace zvířat dodaných na porážku. Toto sdělení by mělo obsahovat takové údaje, jako je výsledek klasifikace, hmotnost jatečně upraveného těla, obchodní úprava jatečně upraveného těla a případně informace, že klasifikace byla provedena pomocí techniky automatizované klasifikace.

(3)

Spolehlivost klasifikace jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více, těl prasat a ovcí by se měla ověřovat pravidelnými kontrolami na místě, které budou provádět orgány nezávislé na kontrolovaném zařízení, subjektech odpovědných za klasifikaci nebo kvalifikovaných klasifikátorech. Měly by být stanoveny podmínky a minimální požadavky pro tyto kontroly, včetně podávání zpráv o provedených kontrolách na místě a následných opatřeních. Aby členské státy získaly v závislosti na svých potřebách větší flexibilitu k provádění kontrol na místě, je nezbytné stanovit možnost provádět posouzení rizik.

(4)

Za účelem získání srovnatelných tržních cen v Unii je nezbytné definovat referenční obchodní úpravu jatečně upravených těl, neboť má dopad na hmotnost a správnou cenu jatečně upraveného těla. Pro přizpůsobení obchodních úprav používaných v některých členských státech unijním referenčním obchodním úpravám jatečně upravených těl by měly být stanoveny i určité opravné faktory.

(5)

Za účelem zaznamenávání cen musí členské státy rozhodnout, zda jejich území bude rozdělené, a pokud ano, na kolik regionů. Jelikož Spojené království vyjádřilo svůj záměr zachovat rozdělení svého území na dva regiony, je z důvodu transparentnosti vhodné stanovit, že se cenové zaznamenávání pro Spojené království bude týkat dvou regionů, konkrétně Velké Británie a Severního Irska.

(6)

Aby se zajistilo, že ceny jatečně upravených těl a živých zvířat budou odpovídat výrobě v odvětví hovězího masa, vepřového masa a skopového masa v členských státech, je nezbytné definovat kategorie, třídy a druhy stejně jako kritéria definující, pro která zařízení nebo osoby bude cenový záznam povinný.

(7)

Měla by se stanovit praktická metoda, kterou budou členské státy používat pro výpočet průměrných týdenních cen. Tyto ceny by měly být hlášeny a sdělení by měla být předávána Komisi v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (8), ledaže se jedná o taková sdělení, která jsou nezbytná pro organizaci kontrol na místě nebo která slouží jako základ pro úplný přehled o trhu s masem.

(8)

Pro zajištění jednotného uplatňování klasifikačních stupnic Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí v rámci Unie by mělo být stanoveno, že kontroly na místě bude provádět kontrolní výbor Unie složený z odborníků Komise a odborníků jmenovaných členskými státy. Měla by být stanovena pravidla týkající se složení a fungování tohoto výboru.

(9)

Vzhledem k nutnosti umožnit členským státům, aby upravily nový právní rámec, mělo by se toto nařízení začít uplatňovat dvanáct měsíců po svém vstupu v platnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

KLASIFIKACE JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL A KONTROLY NA MÍSTĚ

Článek 1

Oznamování výsledků klasifikace

1.   Jatka, subjekty odpovědné za klasifikaci nebo kvalifikovaní klasifikátoři podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, kteří provádějí klasifikaci v souladu s částí A bodem II, částí A bodem III, částí B bodem II, částí C bodem II a částí C bodem III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013, sdělí dodavateli zvířete výsledky klasifikace. Toto oznámení má tištěnou nebo elektronickou podobu a uvádí u každého jatečně upraveného těla:

a)

výsledky klasifikace pomocí odpovídajících písmen a číslic podle části A bodu II, části A bodu III, části B bodu II, části C bodu II a části C bodu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

hmotnost jatečně upraveného těla zjištěnou v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 s uvedením, zda se jedná o hmotnost za tepla nebo za studena;

c)

obchodní úpravu jatečně upraveného těla použitou v okamžiku vážení a klasifikace v závěsu na háku; uvedení obchodní úpravy jatečně upraveného těla není povinné pouze v případě, že je na území nebo v regionu dotyčného členského státu v souladu s vnitrostátními právními předpisy povolena pouze jedna obchodní úprava jatečně upraveného těla;

d)

případně informace, že klasifikace byla provedena pomocí techniky automatizované klasifikace.

2.   Členské státy mohou požadovat, aby oznámení uvedené v odst. 1 písm. a) obsahovalo podtřídy, pokud jsou tyto údaje k dispozici.

Článek 2

Kontroly na místě

1.   Kontroly na místě jsou prováděny na všech jatkách, která uplatňují povinnou klasifikaci jatečně upravených těl podle čl. 10 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Subjekt nezávislý na jatkách, subjektech odpovědných za klasifikaci nebo kvalifikovaných klasifikátorech kontroluje na místě a bez předchozího upozornění činnost kvalifikovaných klasifikátorů a uplatňované metody klasifikace, jakož i klasifikaci, obchodní úpravu a identifikaci jatečně upravených těl na jatkách podle části A bodu II, části A bodu III, části A bodu V, části B bodu II, části B bodu V, části C bodu II, části C bodu III, části C bodu IV a části C bodu V přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013.

Požadavek nezávislosti na subjektech odpovědných za klasifikaci a kvalifikovaných klasifikačních odbornících se však neuplatňuje, pokud tyto kontroly vykonává sám příslušný orgán členského státu.

3.   Pokud subjekt odpovědný za kontroly na místě nespadá do působnosti příslušného orgánu, ověří příslušný orgán fyzickým dohledem za týchž podmínek alespoň jednou ročně, zda jsou kontroly na místě vykonávány správně.

Článek 3

Minimální požadavky pro kontroly na místě

1.   Pokud je v členském státě vykonáváno posouzení rizik s cílem určit minimální požadavky pro kontroly na místě, určí se na základě takového posouzení rizik četnost těchto kontrol a minimální počet kontrolovaných jatečně upravených těl, zejména s ohledem na počet zvířat poražených na dotyčných jatkách a zjištění učiněná během předchozích kontrol na místě na těchto jatkách.

2.   Pokud se posouzení rizik v členském státě neprovádí, provádějí se kontroly na místě takto:

a)

na všech jatkách, která v ročním průměru porážejí týdně 150 nebo více kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více, alespoň dvakrát za tři měsíce; každá kontrola na místě se musí vztahovat alespoň na 40 namátkou vybraných jatečně upravených těl, nebo v případě, že je k dispozici méně než 40 jatečně upravených těl, se kontrola vztahuje na všechna jatečně upravená těla;

b)

na všech jatkách, která v ročním průměru porážejí nejméně 500 kusů prasat týdně, alespoň dvakrát za tři měsíce;

c)

členské státy stanoví četnost kontrol na místě a minimální počet jatečně upravených těl, které je třeba zkontrolovat, pro jatka, která:

i)

v ročním průměru porazí týdně méně než 150 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více;

ii)

v ročním průměru porazí méně než 500 kusů prasat týdně;

iii)

provádějí klasifikaci jatečně upravených těl ovcí.

3.   Kontroly na místě ověřují zejména:

a)

kategorii jatečně upraveného těla skotu a ovcí;

b)

klasifikaci, vážení a označování jatečně upravených těl;

c)

přesnost metod automatizované klasifikace skotu a ovcí pomocí systému bodů a limitů, který určuje průběžnou přesnost metody klasifikace;

d)

obchodní úpravu jatečně upraveného těla;

e)

případně každodenní funkční test, jakož i jakékoli další technické aspekty metod klasifikace;

f)

denní kontrolní zprávy uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.

Článek 4

Zprávy a rušení licencí a schválení

1.   Příslušný orgán vyhotovuje a uchovává zprávy o kontrolách na místě podle článku 2.

2.   V případech, kdy je během kontrol na místě podle článku 2 zjištěn významný počet nesprávných klasifikací, obchodních úprav nebo identifikací nebo kdy použitá technika automatizované klasifikace nesplňuje pravidla, mohou být licence nebo schválení udělená kvalifikovaným klasifikačním odborníkům nebo technice automatizované klasifikace podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 zrušeny. V případě chyby u kategorie, zmasilosti a protučnělosti může subjekt odpovědný za kontroly na místě požádat provozovatele o opravu na označení jatečně upraveného těla a v příslušných dokumentech.

KAPITOLA II

ZAZNAMENÁVÁNÍ A OHLAŠOVÁNÍ TRŽNÍCH CEN JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL A ŽIVÝCH ZVÍŘAT

Článek 5

Obchodní úprava jatečně upravených těl

1.   Liší-li se obchodní úprava jatečně upraveného těla v okamžiku vážení a klasifikace v závěsu na háku od obchodní úpravy stanovené v příloze IV nařízení (EU) č. 1308/2013 a v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, je hmotnost jatečně upravených těl za tepla upravena pomocí opravných faktorů.

U jatečně upravených těl prasat, skotu mladšího než osm měsíců a ovcí upřesní opravné faktory členské státy.

U jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více jsou opravné faktory stanoveny v příloze tohoto nařízení.

2.   Pokud jsou opravné koeficienty podle odstavce 1 na celém území členského státu stejné, mohou se vypočítat na celostátní úrovni. Pokud se však tyto opravné koeficienty liší podle jatek, vypočítají se na úrovni jatek.

Článek 6

Územní dělení pro účely zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl

Členské státy se rozhodnou, zda má jejich území tvořit jediný region nebo zda ho rozdělí na více regionů. Toto rozhodnutí se přijme na základě:

a)

velikosti jejich území;

b)

případné existence správních rozčlenění;

c)

geografických rozdílů v cenách.

Pro účely zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl skotu se Spojené království skládá nejméně ze dvou regionů, a to z Velké Británie a Severního Irska, které mohou být dále rozděleny podle kritérií uvedených v prvním pododstavci.

Článek 7

Třídy pro zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl skotu

Zaznamenávání tržních cen na základě stupnic Unie podle článku 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 se týká kategorií upřesněných v části A bodu II přílohy IV uvedeného nařízení a těchto tříd zmasilosti a protučnělosti:

a)

jatečně upravená těla zvířat ve věku od 8 do méně než 12 měsíců: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

jatečně upravená těla býků ve věku od 12 do méně než 24 měsíců: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

jatečně upravená těla býků ve věku od 24 měsíců: R3;

d)

jatečně upravená těla volů ve věku od 12 měsíců: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

jatečně upravená těla krav: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

jatečně upravená těla jalovic ve věku od 12 měsíců: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Článek 8

Zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl skotu

1.   Tržní cenu, která se má ohlásit u jatečně upravených těl skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle článku 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, zaznamenává:

a)

provozovatel jatek, který ročně porazí nejméně 20 000 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více;

b)

provozovatel jatek určený členským státem, který ročně porazí méně než 20 000 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více;

c)

každá fyzická či právnická osoba, která ročně nechá na jatkách porazit nejméně 10 000 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více, a

d)

každá fyzická či právnická osoba určená členským státem, která ročně nechá na jatkách porazit méně než 10 000 kusů skotu ve věku osmi měsíců nebo více.

2.   Členský stát se ujistí, že ceny jsou zaznamenány u nejméně:

a)

25 % porážek v regionech, které dohromady odpovídají za nejméně 75 % všech porážek v příslušném členském státě, a

b)

30 % porážek skotu ve věku osmi měsíců nebo více v tomto členském státě.

3.   Ceny zaznamenané v souladu s odstavcem 1 se týkají skotu ve věku osmi měsíců nebo více poraženého během příslušného období záznamu a vycházejí z hmotnosti jatečně upraveného těla za studena podle čl. 14 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.

4.   U cen zaznamenaných pro každou třídu uvedenou v článku 7 tohoto nařízení se uvádí průměrná hmotnost jatečně upraveného těla, k němuž se vztahují, jakož i to, zda došlo k úpravě cen pomocí faktorů uvedených v článku 5.

Článek 9

Třídy a hmotnosti pro zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl prasat

Zaznamenávání tržních cen na základě stupnic Unie podle článku 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 se týká těchto hmotnostních tříd:

a)

jatečně upravená těla od 60 kg do méně než 120 kg: S, E;

b)

jatečně upravená těla od 120 kg do méně než 180 kg: R.

Článek 10

Zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl prasat a skotu mladšího než osm měsíců

Tržní cenu, která se má ohlásit u jatečně upravených těl prasat a skotu mladšího než osm měsíců podle článků 14 a 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, zaznamenává na reprezentativních trzích členský stát nebo provozovatelé jatek nebo fyzické či právnické osoby, které posílají taková zvířata na porážku a jsou určeny členským státem.

Článek 11

Zaznamenávání tržních cen jatečně upravených těl ovcí mladších než 12 měsíců

Tržní cenu, která se má ohlásit u jatečně upravených těl ovcí mladších než 12 měsíců podle článku 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, zaznamenává na reprezentativních trzích členský stát nebo provozovatelé jatek nebo fyzické či právnické osoby, které posílají taková zvířata na porážku a jsou určeny členským státem.

Zaznamenávání tržních cen se týká následujících hmotnostních kategorií:

a)

jatečně upravená těla lehkých jehňat o hmotnosti jatečně upraveného těla do 13 kg;

b)

jatečně upravená těla těžkých jehňat o hmotnosti jatečně upraveného těla nejméně 13 kg.

Článek 12

Zaznamenávání tržních cen živých zvířat

Tržní cenu, která se má ohlásit u každé kategorie býčků ve stáří mezi osmým dnem a čtyřmi týdny věku, zástavového skotu a selat o živé hmotnosti přibližně 25 kg podle článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, zaznamenává na reprezentativních trzích členský stát nebo fyzické či právnické osoby, které s těmito zvířaty obchodují a jsou určeny členským státem.

Článek 13

Výpočet týdenních tržních cen jatečně upravených těl a živých zvířat

1.   Nejsou-li ceny zaznamenávány na reprezentativních trzích nebo provozovateli jatek nebo fyzickými či právnickými osobami uvedenými v článcích 10, 11 a 12, ceny zaznamenávají zemědělské komory, kótovací střediska, zemědělská družstva nebo zemědělské svazy v příslušném členském státě.

Pokud však členský stát vytvoří výbor ke stanovení cen v příslušném regionu a pokud jsou ve složení členů tohoto výboru rovnoměrně zastoupeni kupci a prodejci skotu ve věku osmi měsíců nebo více a jeho jatečně upravených těl, může členský stát použít ceny určené tímto výborem při výpočtu hlášených cen.

2.   Pokud skupinové nákupy za paušální cenu představují více než 35 % celkových porážek skotu ve věku osmi měsíců nebo více v členském státě, může tento členský stát rozhodnout, že určité zásilky vyloučí z výpočtu cen, pokud tyto zásilky nepřiměřeně ovlivňují ceny.

Pokud však skupinové nákupy za paušální cenu představují nejvýše 35 % celkových porážek skotu ve věku osmi měsíců nebo více v příslušném členském státě, může tento členský stát rozhodnout, že nezohlední cenu uvedených nákupů při výpočtech cen.

V případech uvedených ve druhém pododstavci vypočítá reprezentativní vnitrostátní cenu pro každou třídu příslušný orgán, přičemž vezme v úvahu faktory podle článku 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 a článku 5 tohoto nařízení.

Článek 14

Ohlašování tržních cen příslušnému orgánu

Ceny zaznamenané v souladu s články 7 až 12 v období od pondělí do neděle každý týden:

a)

předá v tištěné nebo elektronické podobě příslušnému orgánu provozovatel jatek nebo fyzická či právnická osoba podle článků 8, 10, 11 a 12 ve lhůtě, kterou stanoví daný členský stát, nebo

b)

jsou na základě rozhodnutí členského státu zpřístupněny příslušnému orgánu na jatkách nebo v prostorech fyzické či právnické osoby podle článků 8, 10, 11 a 12.

Článek 15

Ohlašování tržních cen a sdělení Komisi

1.   Ohlašování tržních cen a sdělení podle článků 13 a 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 se provádějí v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/1185, s výjimkou sdělení stanovených v čl. 25 odst. 3 a 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.

2.   Ceny se týkají období od pondělí do neděle týdne předcházejícího týdnu, v němž jsou sděleny.

KAPITOLA III

KONTROLNÍ VÝBOR UNIE A KONTROLY NA MÍSTĚ

Článek 16

Kontrolní výbor Unie

1.   Kontrolní výbor Unie (dále jen „výbor“) je odpovědný za provádění kontrol na místě, které se týkají:

a)

uplatňování klasifikačních stupnic Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí;

b)

zaznamenávání tržních cen v souladu s uvedenými klasifikačními stupnicemi;

c)

klasifikace, identifikace a označování produktů pro nákup v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího a telecího masa.

2.   Výbor tvoří nejvýše:

a)

tři odborníci Komise, z nichž jeden je pověřen předsednictvím výboru;

b)

jeden odborník z příslušného členského státu;

c)

osm odborníků z jiných členských států.

Členské státy jmenují odborníky na základě jejich nezávislosti a jejich schopností, zejména v oblasti klasifikace jatečně upravených těl, zaznamenávání tržních cen a specifického charakteru prováděné práce.

Tito odborníci nesmějí za žádných okolností použít informace získané při práci ve výboru k osobním účelům, ani je nesmějí šířit.

3.   Výdaje na cestu a pobyt členů výboru spojených s kontrolami na místě hradí Komise v souladu s právní úpravou o náhradě výdajů na cestu a pobyt nečlenům Komise, které Komise povolala coby odborníky.

Článek 17

Kontroly na místě

1.   Kontroly na místě se provádějí na jatkách, na trzích s masem, v intervenčních centrech, v kotovacích střediscích a v ústředních a regionálních útvarech provádějících ustanovení, která se týkají:

a)

uplatňování klasifikačních stupnic Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí;

b)

zaznamenávání tržních cen v souladu s uvedenými klasifikačními stupnicemi;

c)

klasifikace, identifikace a označování produktů pro nákup v rámci veřejné intervence v odvětví hovězího a telecího masa.

2.   Kontroly na místě se v členských státech provádějí v pravidelných intervalech a jejich četnost se může lišit zejména s ohledem na relativní objem produkce hovězího, vepřového a skopového masa v navštívených členských státech nebo na nesrovnalostech spojených s uplatňováním klasifikačních stupnic a ohlašováním tržních cen.

Kontrol na místě se mohou účastnit zástupci navštíveného členského státu.

Každý členský stát organizuje kontroly na místě na svém území v souladu s požadavky Komise. Za tímto účelem předá členský stát Komisi nejpozději 60 dní před kontrolami na místě návrh programu navrhovaných kontrol na místě. Komise může požádat o jakoukoli změnu programu.

Komise informuje členské státy s dostatečným předstihem o každé kontrole na místě, o změnách programu a o jejím průběhu.

Článek 18

Zprávy

Na konci každé kontrolní návštěvy se sejdou členové výboru a zástupci navštíveného členského státu, aby zhodnotili její výsledky. Členové výboru vyvodí z kontroly na místě závěry týkající se:

a)

uplatňování klasifikačních stupnic Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí;

b)

zaznamenávání tržních cen v souladu s uvedenými klasifikačními stupnicemi.

Předseda výboru vypracuje zprávu o provedených kontrolách na místě obsahující závěry uvedené v prvním pododstavci. Tato zpráva je co nejdříve zaslána členskému státu, ve kterém kontrola proběhla, a následně i ostatním členským státům.

V případě zpráv o kontrole na místě podle druhého podstavce provedené v členském státě poskytne Komise příslušnému orgánu návrh zprávy k připomínkování, tyto připomínky zohlední při práci na závěrečné zprávě a připomínky příslušného orgánu zveřejní společně se závěrečnou zprávou.

Pokud zpráva o provedených kontrolách na místě zaznamená nedostatky v různých oblastech činnosti, které byly předmětem kontroly, nebo pokud obsahuje doporučení na zlepšení prováděných operací, členské státy informují Komisi nejpozději do tří měsíců ode dne předání zprávy o veškerých předpokládaných nebo provedených změnách.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 11. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 315/2002 ze dne 20. února 2002 o průzkumu cen čerstvých nebo chlazených jatečně opracovaných těl ovcí na reprezentativních trzích ve Společenství (Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 47).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2013 ze dne 26. srpna 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Unie (Úř. věst. L 228, 27.8.2013, s. 5).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat (viz strana 74 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (viz strana 113 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Opravné faktory pro skot ve věku osmi měsíců nebo více uvedené v čl. 5 odst. 1 jako procentní podíl hmotnosti jatečně upraveného těla, který se přičítá nebo odečítá

Procentní podíl

Snížení

Zvýšení

Třída protučnělosti

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Ledviny

– 0,4

 

Ledvinový tuk

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Pánevní tuk

– 0,5

 

Játra

– 2,5

 

Okruží

– 0,4

 

Bránice

– 0,4

 

Ocas

– 0,4

 

Mícha

– 0,05

 

Mléčný tuk

– 1,0

 

Varlata

– 0,3

 

Šourkový lůj

– 0,5

 

Lůj na vnitřní straně vrchního šálu

– 0,3

 

Krční žíla včetně přiléhajícího loje

– 0,3

 

Odstranění podkožního tuku

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Odstranění bůčku a ponechání svrchního tuku (svalová tkáň nesmí být odhalena)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Odstranění tuku na slabinách vedle šourkového loje

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU