(EU) 2017/1156Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1156 ze dne 27. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa

Publikováno: Úř. věst. L 167, 30.6.2017, s. 16-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. června 2017 Nabývá účinnosti: 30. června 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1156

ze dne 27. června 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 25. listopadu 2016. Podpis dohody jménem Evropské unie byl schválen rozhodnutím Rady (EU) 2016/1995 (3) a uzavření dohody rozhodnutím Rady (EU) 2017/730 (4).

(2)

Podle dohody má Evropská unie navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený Brazílii o 4 766 tun pro „dělené maso z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené“, čísla položek v sazebníku 0207.14.10, 0207.14.50 a 0207.14.70, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 0 % bude zachována, a navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený Brazílii o 610 tun pro „dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené“, čísla položek v sazebníku 0207.27.10, 0207.27.20 a 0207.27.80, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 0 % bude zachována.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 (5) stanoví otevření a správu některých celních kvót EU pro dovoz drůbežího masa, včetně drůbežího masa z Brazílie. Je vhodné uvedené nařízení změnit, aby se zohlednila dodatečná množství přidělená podle dohody.

(4)

Na rok 2017 jsou dodatečná množství drůbežího masa vypočtena poměrně na základě dodatečného ročního množství podle dohody a s přihlédnutím k datu vstupu dohody v platnost.

(5)

Dohoda vstupuje v platnost dnem 30. června 2017. Vzhledem k tomu, že kvóty pro drůbeží maso podle dohody jsou spravovány čtvrtletně a období pro podání žádosti pro čtvrtletí od 1. července 2017 by v době vstupu dohody v platnost uplynulo, měla by být dodatečná množství na rok 2017 podle dohody dána k dispozici po podání žádosti v podobdobí začínajícím dne 1. října 2017.

(6)

Od kvótového období začínajícího dnem 1. ledna 2018 by měla být dána k dispozici celková roční dodatečná množství drůbežího masa podle dohody.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1385/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Pro kvótové období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017:

SAZBA SNÍŽENÍ CLA VE VÝŠI 100 %

Kuřecí maso

(v tunách)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství pro rok 2017

Dodatečné množství dostupné pro čtvrté kvótové podobdobí v roce 2017 (*1)

Brazílie

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

11 932

2 396


Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství pro rok 2017

Thajsko

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Ostatní

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Krůtí maso

(v tunách)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství pro rok 2017

Dodatečné množství dostupné pro čtvrté kvótové podobdobí v roce 2017 (*2)

Brazílie

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 300

307


Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství pro rok 2017

Ostatní

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485

Pro kvótové období začínající dnem 1. ledna 2018:

SAZBA SNÍŽENÍ CLA VE VÝŠI 100 %

Kuřecí maso

(v tunách)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství

Brazílie

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

16 698

Thajsko

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Ostatní

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Krůtí maso

(v tunách)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství

Brazílie

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 910

Ostatní

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485


(*1)  Dodatečné množství je dáno k dispozici v souladu s dohodou mezi Evropskou unií a Brazílií, která vstupuje v platnost dnem 30. června 2017. Toto dodatečné množství se vypočítá poměrně pro období od 30. června 2017 do 31. prosince 2017 a je k dispozici pro žádosti o licence podané pro kvótové podobdobí začínající dnem 1. října 2017.

(*2)  Dodatečné množství je dáno k dispozici v souladu s dohodou mezi Evropskou unií a Brazílií, která vstupuje v platnost dnem 30. června 2017. Toto dodatečné množství se vypočítá poměrně pro období od 30. června 2017 do 31. prosince 2017 a je k dispozici pro žádosti o licence podané pro kvótové podobdobí začínající dnem 1. října 2017.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU