(EU) 2017/1153Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679-707 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2017 Nabývá účinnosti: 27. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1153

ze dne 2. června 2017,

kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 první pododstavec a čl. 13 odst. 7 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nový evropský zkušební cyklus (NEDC), který se v současnosti používá podle nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (2), bude s účinností od 1. září 2017 nahrazen novým regulačním zkušebním postupem pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva u lehkých vozidel, celosvětově harmonizovaným zkušebním postupem pro lehká vozidla (WLTP), stanoveným v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (3). Očekává se, že zkušební postup WLTP poskytne hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva, které lépe odrážejí skutečné provozní podmínky.

(2)

S cílem zohlednit rozdíl v úrovni emisí CO2 naměřených podle stávajícího postupu NEDC a nového postupu WLTP by měla být poskytnuta metodika pro korelaci těchto hodnot, jež umožní určit, zda výrobci splňují své cíle pro specifické emise CO2 podle nařízení (ES) č. 443/2009.

(3)

Zkušební postup WLTP má být zaveden postupně, nejprve pro nové typy vozidel od 1. září 2017 a pro všechna vozidla od 1. září 2018. Od 1. září 2019, kdy bude také zastavena výroba vozidel z výběhu série, se všechna nová vozidla uváděná na trh Unie budou zkoušet v souladu s postupem WLTP. Během tohoto období je vhodné shodu s cíli pro specifické emise i nadále ověřovat pomocí hodnot emisí CO2 založených na postupu NEDC.

(4)

Je však žádoucí omezit zátěž spojenou se zkoušením pro výrobce i pro schvalovací orgány, a proto by mělo být umožněno stanovit referenční hodnoty emisí CO2 při NEDC pomocí simulací. Za tímto účelem byl vyvinut speciální nástroj pro simulaci vozidel (korelační nástroj). Vstupní údaje pro korelační nástroj by neměly vyžadovat další zkoušky, ale měly by být odvozeny ze zkoušek schválení typu provedených postupem WLTP.

(5)

Přísnost požadavků na snížení CO2 po přechodu na WLTP musí být v souladu s čl. 13 odst. 7 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 443/2009 pro výrobce a vozidla s různou užitkovostí i nadále srovnatelná s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 443/2009 odkazem na úrovně emisí CO2 stanovené v souladu s postupem NEDC. Korelační postup by proto měl zohlednit zkušební podmínky NEDC, které jsou výslovně požadovány pro udělení schválení typu.

(6)

Mohou existovat pokročilé automobilové technologie nebo specifické technologické konfigurace, při kterých by korelační nástroj nemusel být schopen poskytnout hodnoty CO2 podle NEDC s dostatečnou přesností. V takových případech by výrobci měli mít možnost provést místo toho fyzickou zkoušku vozidla. Aby se zajistily rovné podmínky, měly by se pro tyto zkoušky použít stejné zkušební podmínky NEDC, jaké byly stanoveny pro korelační nástroj.

(7)

Nařízení (ES) č. 443/2009 poskytuje několik způsobů, které lze použít k snadnějšímu dosažení cílů pro specifické emise. Aby se zajistila srovnatelná přísnost, je nezbytné provést určité úpravy ve výpočtu superkreditů popsaných v článku 5a nařízení (ES) č. 443/2009 a výpočtu snížení emisí v důsledku ekologických inovací uvedeného v článku 12 uvedeného nařízení. Má se však za to, že rámcové podmínky pro tyto způsoby nejsou přímo závislé na příslušném zkušebním postupu, a měly by v důsledku toho být ponechány bez úprav, včetně horních hranic stanovených pro superkredity i pro snížení emisí v důsledku ekologických inovací.

(8)

Je důležité zajistit, aby přípustné odchylky při jednotlivých postupech a výstupy korelačního nástroje byly použity k zamýšlenému účelu, a nikoli jako prostředek k umělému snížení hodnot emisí CO2 používaných pro účely splnění cílů. Proto by se měl provádět určitý omezený počet namátkových fyzických zkoušek s cílem ověřit, že vstupní údaje a referenční hodnoty NEDC založené na výstupech z korelačního nástroje jsou stanoveny správně. Pokud se v důsledku namátkové zkoušky zjistí, že výrobce pro účely schválení typu deklaroval hodnotu CO2 NEDC, která je nižší než přípustná odchylka ve výsledku měření, nebo pokud byly předloženy nesprávné vstupní údaje, mělo by být možné, aby Komise stanovila a použila korekční faktor ke zvýšení průměrných specifických emisí výrobce. Toto by také mělo působit jako faktor odrazující od zneužívání nebo nadměrného využívání tolerancí při měření.

(9)

Sledování hodnot emisí CO2 je stanoveno v nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 (4) a tato ustanovení je rovněž nutné upravit podle nového zkušebního postupu. Při postupu WLTP bude vypočtena hodnota specifických emisí CO2 a zaznamenána v prohlášení o shodě u každého jednotlivého vozidla. Aby bylo možné tyto hodnoty účinně sledovat a ověřovat, je nezbytné toto sledování založit na použití identifikačních čísel vozidel.

(10)

Vzhledem k požadovaným rozsáhlým úpravám registrace vozidel a systémů sledování CO2 je vhodné poskytnout členským státům možnost, aby v roce 2017 postupně zavedly nové parametry pro sledování a úplný nový datový soubor vyžadovaly až od roku 2018. Údaje, které budou předloženy za rok 2017, by měly obsahovat přinejmenším údaje požadované pro účely splnění cílů a pro zamezení zneužití korelačního postupu.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

a)

metodiku pro korelaci emisí CO2 naměřených podle přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151 s emisemi stanovenými v souladu s přílohou XII nařízení (ES) č. 692/2008;

b)

postup pro používání metodiky uvedené v písmeni a) za účelem stanovení průměrných specifických emisí CO2 u každého výrobce;

c)

změny nařízení (EU) č. 1014/2010 nezbytné za účelem přizpůsobení údajů ze sledování emisí CO2 tak, aby odrážely změnu v hodnotách emisí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„hodnotami CO2 podle NEDC“ emise CO2 stanovené podle přílohy I a zapsané do prohlášení o shodě;

2)

„naměřenými hodnotami CO2 podle NEDC“ emise CO2 (fáze a kombinace) stanovené podle přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008 prostřednictvím fyzických zkoušek vozidla;

3)

„hodnotami CO2 podle WLTP“ emise CO2 (kombinované) stanovené v souladu se zkušebním postupem uvedeným v příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151;

4)

„interpolační rodinou WLTP“ interpolační rodina určená podle přílohy XXI bodu 5.6 nařízení (EU) 2017/1151;

5)

„korelačním nástrojem“ simulační model uvedený v příloze I bodě 2.

Článek 3

Stanovení průměrných specifických emisí CO2 pro účely splnění cílů v období let 2017 až 2020

1.   V kalendářních letech 2017 až 2020 včetně se průměrné specifické emise výrobce stanoví s použitím těchto hodnot hmotnostních emisí CO2 (kombinace):

a)

u osobních automobilů M1 typů schválených podle přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151 hodnoty CO2 podle NEDC;

b)

u stávajících typů osobních automobilů M1, jejichž typy byly schváleny podle přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008, v kalendářním roce 2017 a až do 31. srpna 2018 naměřené hodnoty CO2 podle NEDC a v době od 1. září 2018 do 31. prosince 2020 hodnoty CO2 podle NEDC;

c)

u vozidel z výběhu série podle článku 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (5) naměřené hodnoty CO2 podle NEDC.

2.   Výrobci odpovědní za více než 1 000, avšak méně než 10 000 nových osobních vozidel zaregistrovaných v Unii v každém z kalendářních roků 2017 až 2020 včetně mohou použít buď hodnoty CO2 podle NEDC, nebo naměřené hodnoty CO2 podle NEDC.

Článek 4

Stanovení průměrných specifických emisí na základě hodnot CO2 podle WLTP

1.   Od 1. ledna 2018 se u všech nově registrovaných vozidel sledují emise CO2 podle WLTP (kombinace) nebo v příslušných případech (vážené kombinace) uvedené v položce 49.4 prohlášení o shodě.

2.   U každého výrobce se od 1. ledna 2018 stanoví průměrné specifické emise založené na hodnotách CO2 podle WLTP.

S účinností od 1. ledna 2021 se tyto průměrné specifické emise používají ke stanovení shody výrobce s jeho cílem pro specifické emise.

Článek 5

Použití článku 5a nařízení (ES) č. 443/2009 – superkredity

Pokud naměřená hodnota CO2 podle NEDC u nového osobního automobilu je nižší než 50 g CO2/km, výrobce do 31. prosince 2022 pro účely použití článku 5a nařízení (ES) č. 443/2009 zaznamenává tuto hodnotu v prohlášení o shodě příslušných vozidel.

S účinkem od 1. ledna 2021

a)

se specifické emise těchto vozidel vypočítávají podle článku 5a uvedeného nařízení s použitím hodnot CO2 podle WLTP u těchto vozidel;

b)

se horní hranice 7,5 g CO2/km stanovená v článku 5a uvedeného nařízení zohledňuje takto:

Formula Formula

kde

Capn,r

je podíl zbývající horní hranice podle NEDC v roce 2020;

SCn2020

je snížení dosažené použitím superkreditů při NEDC v roce 2020;

SCw2020

je snížení dosažené použitím superkreditů při WLTP v roce 2020;

Capw

je zbývající horní hranice snížení dosaženého použitím superkreditů, která má být zohledněna při výpočtu průměrných specifických emisí v roce 2021 a 2022.

Článek 6

Použití článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009 – ekologické inovace

1.   S účinkem od 1. ledna 2021 se při výpočtu průměrných specifických emisí u výrobců zohledňuje pouze snížení CO2 v důsledku ekologických inovací ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009, na které se nevztahuje zkušební postup stanovený v příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

2.   Celkové snížení CO2 v důsledku ekologických inovací u výrobce se v následujících kalendářních letech upraví takto:

a)   v roce 2021:

Formula

b)   v roce 2022:

Formula

c)   v roce 2023:

Formula

kde

Formula

je snížení dosažené v důsledku ekologických inovací v příslušném roce, které má být zohledněno při výpočtu průměrných specifických emisí;

Formula

je snížení dosažené v důsledku ekologických inovací v příslušném roce stanovené ve vztahu k WLTP a zaznamenané v prohlášení o shodě.

Od kalendářního roku 2024 se pro výpočet průměrných specifických emisí zohlední snížení v důsledku ekologických inovací bez úprav.

Článek 7

Stanovení a korekce hodnot CO2 podle NEDC pro výpočet průměrných specifických emisí

1.   Od kalendářního roku 2017 do roku 2020 včetně se průměrné specifické emise CO2 u výrobce vypočítají s použitím hodnot CO2 podle NEDC stanovených v souladu s postupem stanoveným v příloze I oddílu 4, pokud se na ně nevztahuje čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo čl. 3 odst. 2.

2.   Pokud u interpolační rodiny WLTP má faktor odchylky De, stanovený podle přílohy I bodu 3.2.8, hodnotu vyšší než 0,04, nebo pokud faktor ověření stanovený v uvedeném bodě má hodnotu „1“, vynásobí se průměrné specifické emise CO2 podle NEDC u výrobce, který je za tuto interpolační rodinu odpovědný, tímto korekčním faktorem:

Formula

kde

Dei

je hodnota stanovená podle přílohy I bodu 3.2.8;

ri

je počet registrací vozidel v daném roce, která patří do příslušné interpolační rodiny WLTP i;

δз,i

se rovná 0, pokud Dei chybí, a v ostatních případech se rovná 1;

N

je počet interpolačních rodin WLTP, za které je výrobce odpovědný.

Článek 8

Změny nařízení (EU) č. 1014/2010

Nařízení (EU) č. 1014/2010 se mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

pro každé vozidlo faktor odchylek (De) a faktor ověření stanovený podle přílohy I bodu 3.2.8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1153 (*1)

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změn v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst L 175, 7.7.2017, s. 679).“;"

b)

doplňuje se nový třetí odstavec, který zní:

„Bez ohledu na podrobné parametry údajů uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 443/2009 členský stát s ohledem na údaje sledované do 31. prosince 2017 kromě již vyžadovaných parametrů oznamuje pouze faktor odchylek „De“ a faktor ověření. Od 1. ledna 2018 se sledují a oznamují všechny podrobné údaje ze sledování popsané v příloze II.“

2)

Článek 6 se zrušuje.

3)

Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Příprava předběžného datového souboru

1.   Předběžný datový soubor, který má být oznámen výrobci v souladu s čl. 8 odst. 4 druhým pododstavcem, obsahuje záznamy, které lze k tomuto výrobci přiřadit na základě názvu výrobce a od 1. ledna 2018 na základě identifikačního čísla vozidla.

Centrální registr podle čl. 8 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 443/2009 údaje o identifikačních číslech vozidel neobsahuje.

2.   Zpracování identifikačních čísel vozidel nezahrnuje zpracování osobních údajů, které by mohly být s těmito čísly spojeny, nebo jakýchkoli jiných údajů, které by mohly umožnit propojení identifikačního čísla vozidla s osobními údaji.“

4)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

1.   ÚVOD

Tato příloha stanoví metodiku pro stanovení hodnoty CO2 při NEDC pro jednotlivá vozidla M1.

2.   STANOVENÍ HODNOTY CO2 PŘI NEDC PRO INTERPOLAČNÍ RODINU WLTP

2.1.   Korelační nástroj

Schvalovací orgán zajistí, aby hodnoty CO2 při NEDC, které mají být použity jako referenční hodnoty pro účely oddílu 3, byly stanoveny simulacemi v souladu s ustanoveními této přílohy.

Komise poskytne za tímto účelem nástroj pro simulace (dále jen „korelační nástroj“) ve formě softwaru, který lze stáhnout a používat. Komise rovněž poskytne pokyny týkající se schopnosti korelačního nástroje simulovat vozidla s vyspělými technologiemi a podle potřeby doporučí použít místo simulací fyzická měření.

2.1.1.   Přístup ke korelačnímu nástroji

Korelační nástroj se nainstaluje na počítači schvalovacího orgánu nebo případně technické zkušebny podle pokynů uvedených na této internetové stránce:

[http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm]

Schvalovací orgán zajistí, aby byl korelační nástroj provozován v souladu s požadavky tohoto nařízení a pokyny pro uživatele uvedenými v uživatelské příručce (1).

Komise na vyžádání poskytne podporu schvalovacím orgánům a technickým zkušebnám používajícím korelační nástroj pro účely tohoto nařízení. Žádosti o podporu je nutno zaslat do této funkční e-mailové schránky:

[email protected] (2)

Korelační nástroj je přístupný i pro jiné uživatele, avšak podpora bude těmto uživatelům poskytnuta pouze v rámci dostupných zdrojů.

2.1.2.   Elektronický podpis a pečetění výstupů z korelačního nástroje

Schvalovacím orgánům a případně technickým zkušebnám bude na žádost zaslanou Komisi předán elektronický podpisový klíč pro účely elektronického podepisování a pečetění původního výstupního souboru z korelačního nástroje podle bodu 3.1. Žádost obsahuje příslušné jméno a kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) osoby odpovědné za pořizování výstupů z korelačního nástroje a zasílá se do této funkční e-mailové schránky:

[email protected]

2.1.3.   Každoroční aktualizace korelačního nástroje

Výkonnost korelačního nástroje se průběžně přezkoumává s ohledem na informace poskytované zejména kontaktními osobami uvedenými v bodě 2.1.2. Komise případně připraví novou verzi nástroje, která bude zveřejněna dne 1. září každého roku. Nová verze nemá vliv na platnost výsledků poskytnutých předchozími verzemi.

Novou verzi lze použít za účelem postupu stanoveného v oddíle 3 této přílohy ode dne jejího zveřejnění. Po dohodě se schvalujícím orgánem nebo technickou zkušebnou však lze používat předchozí verzi korelačního nástroje i nadále, a to nejvýše po dobu dvou měsíců od zveřejnění nové verze.

Použitá verze a operační systém počítače, na němž je korelační nástroj schvalovacím orgánem nebo technickou zkušebnou provozován, se uvedou v elektronicky podepsané zprávě o výstupu z korelačního nástroje.

Je-li pro použití nové verze nezbytná úprava jakýchkoli ustanovení tohoto nařízení, ke zveřejnění nové verze nedojde, dokud nebude nařízení odpovídajícím způsobem změněno.

2.1.4.   Ad hoc úpravy korelačního nástroje

Bez ohledu na bod 2.1.3 se v případě nesprávného fungování korelačního nástroje za účelem postupu stanoveného v oddíle 3 připraví nová verze tohoto nástroje a zveřejní se co nejdříve po odhalení chybné funkce. Nová verze se použije od data zveřejnění a nemá vliv na platnost výsledků poskytnutých předchozími verzemi.

Je-li pro použití nové verze nezbytná úprava jakýchkoli ustanovení tohoto nařízení, ke zveřejnění nové verze nedojde, dokud nebude nařízení odpovídajícím způsobem změněno.

2.2.   Určení výsledků zkoušky WLTP, které mají být použity pro účely definování vstupních údajů pro simulační model

Vstupní údaje pro simulace prováděné korelačním nástrojem se přejímají z příslušných výsledků zkoušky WLTP u vozidla H a případně vozidla L, definovaných podle bodu 4.2.1 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151. Pokud se provádí více než jedna zkouška schválení typu WLTP vozidla H nebo L v souladu s tabulkou A6/2 přílohy XXI uvedeného nařízení, použijí se za účelem určení vstupních údajů tyto výsledky zkoušek:

a)

v případě, že se provádějí dvě zkoušky schválení typu, použijí se výsledky zkoušky s nejvyššími emisemi CO2;

b)

v případě, že se provádějí tři zkoušky schválení typu, použijí se výsledky zkoušky s mediánovými emisemi CO2.

2.3.   Určení vstupních údajů a podmínek pro funkci korelačního nástroje

Při simulaci pomocí korelačního nástroje se zohlední zkušební podmínky uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 692/2008, včetně přesností stanovených v bodech 2.3.1 až 2.3.7 této přílohy.

Fyzická měření vozidel podle bodu 3 se provádějí v souladu s podmínkami uvedenými v uvedeném nařízení, s přesností uvedenou v této příloze a ve vhodných případech v souladu se vstupními údaji stanovenými v bodě 2.4.

2.3.1.   Stanovení setrvačné hmotnosti vozidla při NEDC

Referenční hmotnost vozidel při NEDC se stanoví takto:

Formula

Formula

kde

MRO je hmotnost vozidla H, respektive vozidla L v provozním stavu stanovená v čl. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 443/2009.

Referenční hmotnost, která má být použita jako vstup pro simulace, je hodnota setrvačnosti uvedená v tabulce 3 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83, která odpovídá referenční hmotnosti RM stanovené v souladu s tímto bodem, označená jako TMn,L a TMn,H.

2.3.2.   Stanovení stabilizačního účinku

Při přípravě vozidlového dynamometru na vykonání zkoušky schválení typu se vozidlo stabilizuje, aby bylo dosaženo obdobných podmínek, jako jsou podmínky použité při zkoušce doběhu na silnici. Postup stabilizace použitý při zkoušce WLTP se liší od postupu stabilizace, který se používá pro účely NEDC, takže při stejném jízdním zatížení se má za to, že na vozidlo při zkoušce WLTP působí větší síly. Tento rozdíl se stanoví na 6 newtonů a tato hodnota se použije pro výpočet jízdních zatížení při NEDC v souladu s bodem 2.3.8.

2.3.3.   Podmínky okolí podle bodu 3.1.1 předpisu EHK OSN č. 83

Pro účely korelačního nástroje se teplota zkušební komory nastaví na 25 °C.

Také v případě fyzického měření vozidla podle bodu 3 se teplota zkušební komory nastaví na 25 °C. Na žádost výrobce však může být teplota zkušební komory při fyzickém měření nastavena na hodnotu od 20 do 25 °C.

2.3.4.   Stanovení počátečního stavu nabití baterie

Počáteční stav nabití baterie se pro účely zkoušky pomocí korelačního nástroje stanoví nejméně na 99 %. Totéž platí v případě fyzické zkoušky vozidla.

2.3.5.   Stanovení rozdílu v předepsaném tlaku v pneumatikách

Podle postupu WLTP se použije nejnižší tlak pneumatik pro zkušební hmotnost vozidla, zatímco při NEDC to není specifikováno. Pro účely stanovení tlaku pneumatik, který je třeba vzít v úvahu při výpočtu jízdního zatížení při NEDC v souladu s bodem 2.3.8, se tlak pneumatik, s ohledem na různé tlaky pneumatik na každé nápravě vozidla, stanoví jako průměr obou náprav vypočtený z průměru mezi minimálním a maximálním tlakem pneumatik povoleným u zvolených pneumatik na každé nápravě vozidla pro referenční hmotnost daného vozidla při NEDC. Výpočet se provede pro obě vozidla H a L podle těchto vzorců:

pro vozidlo H

:

Formula

pro vozidlo L

:

Formula

kde

Pmax,

je průměr maximálních tlaků pneumatik u zvolených pneumatik na obou nápravách;

Pmin,

je průměr minimálních tlaků pneumatik u zvolených pneumatik na obou nápravách.

Odpovídající účinek z hlediska odporu působícího na vozidlo se pro příslušné vozidlo H a L vypočítá pomocí tohoto vzorce:

Formula

Formula

2.3.6.   Stanovení hloubky běhounu pneumatiky

Podle bodu 4.2.2.2 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 je třeba za minimální hloubku běhounu pneumatiky pro zkoušku WLTP považovat 80 %, zatímco podle bodu 4.2 dodatku 7 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83 je třeba pro účely zkoušky NEDC za minimální povolenou hloubkou běhounu považovat 50 % jmenovité hodnoty. Z toho plyne průměrný rozdíl 2 mm v hloubce běhounu mezi oběma postupy. Odpovídající účinek z hlediska odporu působícího na vozidlo se pro účely výpočtu jízdního zatížení při NEDC uvedeného v bodě 2.3.8 stanoví pro příslušné vozidlo H a L podle těchto vzorců:

Formula

Formula

kde

RMn,H a RMn,L jsou referenční hmotnosti vozidla H a L stanovené podle bodu 2.3.1.

2.3.7.   Stanovení setrvačnosti rotujících dílů

Pro účely korelačního nástroje:

Během simulace zkoušky WLTP je třeba vzít v úvahu čtyři otáčející se kola, zatímco pro účely zkoušek NEDC je třeba vzít v úvahu pouze dvě otáčející se kola. Účinek, který to má na síly působící na vozidlo, je třeba zohlednit podle vzorců uvedených v bodě 2.3.8.1.1 písm. a) podbodě 3).

Síly zrychlení a zpomalení v korelačním nástroji se pro simulaci NEDC vypočítají tak, že se zohlední pouze setrvačnost dvou otáčejících se kol.

Pro účely fyzické zkoušky:

Během nastavení doběhu na silnici při zkoušce WLTP se časy doběhu převádějí na síly a naopak tak, že se zohlední příslušné zkušební hmotnosti plus účinek rotující hmotnosti (3 % součtu hmotnosti vozidla v provozním stavu a 25 kg). Pro nastavení doběhu na silnici při zkoušce NEDC se časy doběhu převádějí na síly a naopak tak, že se nepřihlédne k účinku rotující hmotnosti (použije se pouze setrvačná hmotnost vozidla při NEDC vypočtená v bodě 2.3.1).

2.3.8.   Stanovení jízdních zatížení při NEDC

2.3.8.1.   V případě, že se jízdní zatížení stanoví podle bodů 1 až 4 a bodu 6 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

2.3.8.1.1.   Stanovení koeficientů jízdního zatížení při NEDC pro vozidlo H

a)

Koeficient jízdního zatížení F0,n vyjádřený v newtonech (N) pro vozidlo H se stanoví takto:

1)

Účinek různé setrvačnosti:

Formula

kde faktory ve vzorci jsou definovány jako v bodě 2.3.1, s výjimkou tohoto:

F 0w,H je koeficient jízdního zatížení F0 stanovený pro zkoušku WLTP vozidla H; TMw,H je zkušební hmotnost použitá pro zkoušku WLTP vozidla H.

2)

Účinek různého tlaku pneumatik:

Formula

kde faktory ve vzorci jsou definovány jako v bodě 2.3.5.

3)

Účinek setrvačnosti rotujících dílů:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se použije tento vzorec:

Formula

4)

Účinek různé hloubky běhounů pneumatik:

Formula

kde faktory ve vzorci jsou definovány jako v bodě 2.3.6.

5)

Účinek stabilizace:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se úprava o účinek stabilizace nepoužije.

b)

Koeficient jízdního zatížení F1n pro vozidlo H se stanoví takto:

Účinek setrvačnosti rotujících dílů:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se použije tento vzorec:

Formula

c)

Koeficient jízdního zatížení F2n pro vozidlo H se stanoví takto:

Účinek setrvačnosti rotujících dílů:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidel se použije tento vzorec:

Formula

kde faktor Formula je koeficient jízdního zatížení F2 stanovený pro zkoušku WLTP vozidla H, ze kterého byl odstraněn účinek veškerého volitelného aerodynamického vybavení.

2.3.8.1.2.   Stanovení koeficientů jízdního zatížení při NEDC pro vozidlo L

a)

Koeficient jízdního zatížení F0,n pro vozidlo L se stanoví takto:

1)

Účinek různé setrvačnosti:

Formula

kde faktory ve vzorci jsou definovány jako v bodě 2.3.1, s výjimkou F 0w,L , což je koeficient jízdního zatížení F0 stanovený pro zkoušku WLTP vozidla L, a TMw,L, což je zkušební hmotnost použitá pro zkoušku WLTP vozidla L.

2)

Účinek různého tlaku pneumatik:

Formula

kde faktory ve vzorci jsou definovány jako v bodě 2.3.5.

3)

Účinek setrvačnosti rotujících dílů:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se použije tento vzorec:

Formula

4)

Účinek různé hloubky běhounů pneumatik:

Formula

kde faktory ve vzorci jsou definovány jako v bodě 2.3.6.

5)

Účinek stabilizace:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se úprava o účinek stabilizace nepoužije.

b)

Koeficient jízdního zatížení F1n pro vozidlo L se stanoví takto:

Účinek setrvačnosti rotujících dílů:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se použije tento vzorec:

Formula

kde faktor F1w,L je koeficient jízdního zatížení F1 stanovený pro zkoušku WLTP vozidla L.

c)

Koeficient jízdního zatížení F2n pro vozidlo L se stanoví takto:

Účinek setrvačnosti rotujících dílů:

Formula

V případě fyzické zkoušky vozidla se použije tento vzorec:

Formula

kde faktor F 2w,L je koeficient jízdního zatížení F2 stanovený pro zkoušku WLTP vozidla L, ze kterého byl odstraněn účinek veškerého volitelného aerodynamického vybavení.

2.3.8.2.   Stanovení jízdních zatížení, kde pro účely zkoušky WLTP byla jízdní zatížení stanovena podle bodu 5 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

a)

Pokud jízdní zatížení vozidla bylo vypočteno podle bodu 5.1 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, jízdní zatížení při NEDC, které má být použito jako vstup pro simulaci pomocí korelačního nástroje, se odvodí takto:

vozidlo H:

Formula Formula Formula

vozidlo L:

Formula Formula Formula

kde

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , přičemž i = H,L

jsou koeficienty jízdního zatížení při NEDC pro vozidlo H nebo L;

T 0n,i , T 2n,i , přičemž i = H,L

jsou koeficienty vozidlového dynamometru při NEDC pro vozidla H nebo L stanovené podle tabulky 3 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83;

AW,M , BW,M , CW,M

jsou koeficienty vozidlového dynamometru pro vozidlo používané za účelem přípravy vozidlového dynamometru podle bodů 7 a 8 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151;

b)

Pokud standardní jízdní zatížení byla vypočtena podle bodu 5.2 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, jízdní zatížení při NEDC se vypočítá takto:

vozidlo H:

Formula Formula Formula

vozidlo L:

Formula Formula Formula

kde

F 0n,i , F 1n,i , F 2n,i , přičemž i = H,L

jsou koeficienty jízdního zatížení při NEDC pro vozidlo H nebo L;

T 0n,i , T 2n,i , přičemž i = H,L

jsou koeficienty vozidlového dynamometru při NEDC pro vozidla H nebo L stanovené podle tabulky 3 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83;

AW,i , BW,i , CW,i , přičemž i = H,L

jsou koeficienty vozidlového dynamometru pro vozidla H nebo L stanovené za účelem přípravy vozidlového dynamometru podle bodů 7 a 8 dílčí přílohy 4 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

2.4.   Tabulka vstupních údajů

Výrobce stanoví vstupní údaje pro každé vozidlo H a vozidlo L podle bodu 2.2 a předloží hotovou tabulku uvedenou v tabulce 1 schvalovacímu orgánu nebo případně technické službě pověřené provedením zkoušky, s výjimkou položek 31, 32 a 33 (jízdní zatížení při NEDC), které vypočítá schvalovací orgán nebo technická zkušebna podle vzorce uvedeného v bodě 2.3.8.

Schvalovací orgán nebo technická zkušebna nezávisle ověří správnost vstupních údajů uvedených výrobcem. V případě pochybností schvalovací orgán nebo technická zkušebna stanoví příslušné vstupní údaje nezávisle na informacích uvedených výrobcem nebo případně postupuje v souladu s body 3.2.7 a 3.2.8.

Tabulka 1

Tabulka vstupních údajů pro korelační nástroj

Č.

Vstupní parametry pro korelační nástroj

Jednotka

Zdroj

Poznámky

1

Druh paliva

Bod 3.2.2.1 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

motorová nafta/benzin/LPG/NG nebo biomethan/ethanol (E85)/bionafta

2

Nižší hodnota zahřívání paliva

kJ/kg

Prohlášení výrobce a/nebo technické zkušebny

 

3

Obsah uhlíku v palivu

%

Tamtéž

% hmotnostních uhlíku v palivu, např. 85,5 %

4

Typ motoru

 

Bod 3.2.1.1 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Zážehový nebo vznětový

5

Zdvihový objem motoru

cm3

Bod 3.2.1.3 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

6

Zdvih motoru

mm

Bod 3.2.1.2.2 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

7

Jmenovitý výkon motoru

kW…min–1

Bod 3.2.1.8 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

8

Otáčky motoru při jmenovitém výkonu motoru

min–1

Bod 3.2.1.8 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Otáčky motoru při maximálním netto výkonu

9

Zvýšené otáčky volnoběhu (*1)

min–1

Bod 3.2.1.6.1 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

10

Maximální netto točivý moment (*1)

Nm při … min–1

Bod 3.2.1.10 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

11

Otáčky podle mapy T1 (*1)

ot/min

Dílčí příloha 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor

12

Točivý moment podle mapy T1 (*1)

Nm

Dílčí příloha 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor

13

Výkon podle mapy T1 (*1)

kW

Dílčí příloha 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor

14

Volnoběžné otáčky motoru

ot/min

Dílčí příloha 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Volnoběžné otáčky při zahřátém motoru

15

Spotřeba paliva při volnoběhu

g/s

Prohlášení výrobce

Volnoběžná spotřeba paliva při zahřátém motoru

16

Nejvyšší převodový stupeň

Bod 4.6 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Nejvyšší převodový stupeň

17

Kód pneumatik (*2)

Bod 6 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Kód pneumatik (např. P195/55R1685H) použitých při WLTP

18

Druh převodovky

Bod 4.5 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Automatická/manuální/CVT (s plynule měnitelným převodem)

19

Měnič točivého momentu

Prohlášení výrobce

0 = Ne, 1 = Ano; Používá vozidlo měnič točivého momentu?

20

Úsporný převodní stupeň u automatického převodového ústrojí

Prohlášení výrobce

0 = Ne, 1 = Ano

Nastavení této hodnoty na 1 umožní korelačnímu nástroji použít vyšší převodní stupeň při jízdě s konstantními otáčkami než v případě neustálených podmínek.

21

Jízdní režim

Bod 2.3.1 dílčí přílohy 5 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Pohon všech čtyř kol, pohon jedné nápravy

22

Aktivační doba funkce start/stop

s

Prohlášení výrobce

Aktivační doba funkce start/stop, která uplynula od zahájení zkoušky

23

Jmenovité napětí alternátoru

V

Bod 3.4.4.5 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

24

Kapacita baterie

Ah

Bod 3.4.4.5 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

 

25

Okolní teplota při zahájení zkoušky WLTP

°C

 

Standardní hodnota = 23 °C

Měřená při zkoušce WLTP

26

Maximální výkon alternátoru

kW

Prohlášení výrobce

 

27

Účinnost alternátoru

Prohlášení výrobce

Standardní hodnota = 0,67

28

Převodové poměry

Bod 4.6 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: Při prvním rychlostním stupni, při druhém rychlostním stupni atd.

29

Poměr rychlosti vozidla k otáčkám motoru (*2)

(km/h)/(ot/min)

Prohlášení výrobce

Soubor: [konstantní poměr rychlosti k otáčkám při zařazeném 1. převodu, konstantní poměr rychlosti k otáčkám při zařazeném 2. převodu, ...]; Alternativa k převodovým poměrům

30

Setrvačná hmotnost vozidla při NEDC

kg

Bod 2.6 dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Odvodí se podle bodu 2.3.1 této přílohy.

31

F0 při NEDC

N

Bod 2.3.8 této přílohy. Vyplní schvalovací orgán nebo technická zkušebna

Koeficient jízdního zatížení F0

32

F1 při NEDC

N/(km/h)

Tamtéž

Koeficient jízdního zatížení F1

33

F2 při NEDC

N/(km/h)2

Tamtéž

Koeficient jízdního zatížení F2

34

Zkušební hmotnost při WLTP

kg

Bod 2.4.6 dodatku k informačnímu dokumentu v dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

úprava o rotující díly se neprovádí

35

F0 při WLTP

N

Bod 2.4.8 dodatku k informačnímu dokumentu v dodatku 3 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Koeficient jízdního zatížení F0

36

F1 při WLTP

N/(km/h)

Tamtéž

Koeficient jízdního zatížení F1

37

F2 při WLTP

N/(km/h)2

Tamtéž

Koeficient jízdního zatížení F2

38

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 1

g CO2/km

Bod 2.1.1 zkušebního protokolu v dodatku 8a přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Fáze nízká, naměřené hodnoty neupravené o RCB, měření ze zkoušky WLTP nezaokrouhlené

39

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 2

g CO2/km

Tamtéž

Fáze střední, naměřené hodnoty neupravené o RCB, měření ze zkoušky WLTP nezaokrouhlené

40

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 3

g CO2/km

Tamtéž

Fáze vysoká, naměřené hodnoty neupravené o RCB, měření ze zkoušky WLTP nezaokrouhlené

41

Hodnota CO2 při WLTP, fáze 4

g CO2/km

Tamtéž

Fáze mimořádně vysoká, naměřené hodnoty neupravené o RCB,

měření ze zkoušky WLTP nezaokrouhlené

42

Přeplňovací turbodmychadlo nebo přeplňovací dmychadlo

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Je motor vybaven nějakým přeplňovacím systémem?

43

Systém start/stop

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo systém start/stop?

44

Rekuperace brzdné energie

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo technologie rekuperace energie?

45

Variabilní časování ventilů

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má motor variabilní časování ventilů?

46

Řízení teploty

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo technologie k aktivnímu řízení teploty převodovky?

47

Přímé vstřikování / bodové vstřikování paliva

Prohlášení výrobce

0 = bodové vstřikování | 1 = přímé vstřikování

48

Spalování chudé směsi

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Používá motor spalování chudé směsi?

49

Deaktivace válců

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Používá motor systém deaktivace válců?

50

Recirkulace výfukových plynů

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo systém EGR (recirkulace výfukových plynů)?

51

Filtr částic

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo filtr částic?

52

Selektivní katalytická redukce

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo systém selektivní katalytické redukce?

53

Adsorbér NOx pro chudé směsi

Prohlášení výrobce

0 = Ne | 1 = Ano — Má vozidlo adsorbér NOx pro chudé směsi?

54

Doba WLTP

s

Měření při zkoušce WLTP (určené podle bodu 2.2 této přílohy)

Soubor: Údaje palubního diagnostického systému a dynamometru vozidla, 1 Hz

55

Rychlost při WLTP (teoretická)

km/h

Definovaná v dílčí příloze 1 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: 1Hz, rozlišení 0,1 km/h. Není-li uvedena, použije se rychlostní profil definovaný v bodě 6 dílčí přílohy 1 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151, a zejména v tabulkách A1/7 až A1/9, A1/11 a A1/12

56

Rychlost při WLTP (skutečná)

km/h

Měření při zkoušce WLTP (určené podle bodu 2.2 této přílohy)

Soubor: údaje palubního diagnostického systému a vozidlového dynamometru, 1 Hz, rozlišení 0,1 km/h

57

Rychlostní stupeň při WLTP (teoretický)

Definovaný v dílčí příloze 2 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: 1 Hz. Není-li uveden, použije se výpočet pomocí korelačního nástroje.

58

Otáčky motoru při WLTP

ot/min

Měření při zkoušce WLTP (určené podle bodu 2.2 této přílohy)

Soubor: 1 Hz, rozlišení 10 ot/min z údajů palubního diagnostického systému

59

Teplota chladicí kapaliny motoru při WLTP

°C

Tamtéž

Soubor: údaje palubního diagnostického systému, 1 Hz, rozlišení 0,5 °C

60

Proud alternátoru

A

Jak je definován pro proud nízkonapěťové baterie v dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: 1 Hz, rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem.

61

Proud nízkonapěťové baterie při WLTP

A

Jak je definován v dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: 1 Hz, rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem.

62

Výpočtová hodnota zatížení motoru při WLTP

Definovaná v příloze 11 předpisu EHK OSN č. 83

Soubor: údaje palubního diagnostického systému, alespoň 1 Hz (je možná vyšší frekvence, rozlišení 1 %), měření při zkoušce WLTP

63

Doba stabilizace při WLTP

s

Zkušební měření stabilizace, bod 1.2.6 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: údaje palubního diagnostického systému a dynamometru vozidla, 1 Hz

64

Rychlost stabilizace při WLTP

km/h

Tamtéž

Soubor: údaje palubního diagnostického systému a vozidlového dynamometru, 1 Hz, rozlišení 0,1 km/h

65

Proud alternátoru při stabilizaci při WLTP

A

Má se měřit v souladu s metodikou definovanou pro proud v nízkonapěťových bateriích v bodě 2.1 dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: 1 Hz, rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem.

66

Proud nízkonapěťové baterie při stabilizaci při WLTP

A

Jak je definován v dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

Soubor: 1 Hz, rozlišení 0,1 A, externí měřič synchronizovaný s vozidlovým dynamometrem.

3.   STANOVENÍ EMISÍ CO2 A HODNOT SPOTŘEBY PALIVA PŘI NEDC PRO VOZIDLO H A L

3.1.   Stanovení referenčních hodnot CO2, hodnot pro jednotlivé fáze a hodnot spotřeby paliva při NEDC pro vozidla H a L

Schvalovací orgán zajistí, aby referenční hodnota CO2 při NEDC pro příslušné vozidlo H a případně vozidlo L z interpolační rodiny WLTP a hodnoty pro jednotlivé fáze a hodnoty spotřeby paliva byly stanoveny v souladu s body 3.1.2 a 3.1.3.

V případě, že jízdní zatížení při NEDC vypočtené podle bodu 2.3.8 pro vozidlo H a L je stejné, stanoví se referenční hodnota CO2 při NEDC pouze pro vozidlo H.

3.1.1.   Vstupy a výstupy korelačního nástroje

Schvalovací orgán nebo určená technická zkušebna zajistí, aby soubor vstupních údajů pro korelační nástroj byl úplný. Po úplné zkoušce vykonané pomocí korelačního nástroje osoba určená v souladu s bodem 2.1.1 digitálně podepíše

a)

originál korelační výstupní zprávy;

b)

souhrnný textový soubor.

Korelační výstupní zpráva podle písmene a) obsahuje použité vstupní údaje, výstupní údaje vyplývající z výkonu korelace, hodnotu deklarovanou výrobcem a, je-li k dispozici, výsledek fyzických zkoušek vozidla. Souhrnný textový soubor podle písmene b) obsahuje hodnotu deklarovanou výrobcem a hodnotu emisí CO2 vyplývající z korelačního nástroje a příslušných identifikátorů, např. kódu pro příslušnou interpolační rodinu.

3.1.2.   Referenční hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo H

Korelační nástroj se použije k vykonání těchto simulovaných zkoušek s použitím příslušného souboru vstupních údajů podle bodu 3.1.1:

a)

zkouška WLTP u vozidla H;

b)

zkouška NEDC u vozidla H

Referenční hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo H se stanoví takto:

Formula

kde

CO2,H

je referenční hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo H;

WLTPACGcorr,H

je průměr hodnot CO2 při WLTP pro vozidlo H vyplývajících ze zkoušek podle bodu 2.2 upravený o vyrovnání náboje v systému REESS (RCB) po provedení postupu podle dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151. Úprava o RCB se provede v případech, kde je hodnota RCB záporná (což odpovídá vybíjení systému REESS) a kladná (což odpovídá nabíjení systému REESS), a také v případech, kdy je v tabulce A6 uvedeno korekční kritérium c. Hodnota App 2/2 v uvedeném dodatku je menší než přípustná odchylka podle uvedené tabulky;

RCBcorr,H

je úprava CO2 o RCB při zkoušce WLTP u vozidla H zvoleného podle bodu 2.2 za účelem definování vstupních údajů, v g CO2/km, vypočtená po provedení postupu podle dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 při hodnotě RCB záporné (odpovídající vybíjení systému REESS) a kladné (odpovídající nabíjení systému REESS);

DEc,H

je rozdíl mezi výsledkem zkoušky WLTP podle písmene a) a výsledkem zkoušky NEDC podle písmene b) u vozidla H;

Ki, H

je hodnota stanovená podle dodatku 1 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 pro vozidlo H.

3.1.3.   Referenční hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo L

Následující simulace se provedou pokud možno s použitím korelačního nástroje a příslušných vstupních údajů popsaných v tabulce v bodě 2.4:

a)

zkouška WLTP u vozidla L;

b)

zkouška NEDC u vozidla L;

Referenční hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo L se stanoví takto:

Formula

kde

CO 2,L

je referenční hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo L;

WLTPACGcorr,L

je průměr hodnot CO2 při WLTP vyplývajících ze zkoušek vozidla L podle bodu 2.2 upravený o vyrovnání náboje v systému REESS (RCB) po provedení postupu podle dodatku 2 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151. Úprava o RCB se provede v případech, kde je hodnota RCB záporná (což odpovídá vybíjení systému REESS) a kladná (což odpovídá nabíjení systému REESS), a také v případech, kdy je v tabulce A6 specifikováno korekční kritérium c. Hodnota App 2/2 v uvedeném dodatku je menší než přípustná odchylka podle uvedené tabulky;

RCBcorr,L

je úprava CO2 o RCB při zkoušce WLTP u vozidla L zvoleného podle bodu 2.2 za účelem definování vstupních údajů, v g CO2/km, vypočtená po provedení postupu podle dodatku 2 dílčí přílohy 6 přílohy XXI nařízení (EU) 2017/1151 při hodnotě RCB záporné (odpovídající vybíjení systému REESS) a kladné (odpovídající nabíjení systému REESS);

DEc,L

je rozdíl mezi výsledkem zkoušky WLTP podle písmene a) a výsledkem zkoušky NEDC podle písmene b) u vozidla L;

Ki,L

je hodnota stanovená podle dodatku 1 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 pro vozidlo L.

3.2.   Interpretace referenčních hodnot CO2 při NEDC stanovených pro vozidlo H a L

Pro každou interpolační rodinu WLTP oznámí výrobce schvalovacímu orgánu kombinovanou hodnotu hmotnostních emisí CO2 při NEDC pro vozidlo H a případně pro vozidlo L. Schvalovací orgán zajistí, aby referenční hodnoty CO2 při NEDC pro vozidlo H a případně vozidlo L byly stanoveny v souladu s bodem 3.1.2 a 3.1.3 a aby referenční hodnoty pro příslušné vozidlo byly interpretovány v souladu s body 3.2.1 až 3.2.5.

3.2.1.   Jako hodnota CO2 při NEDC pro zkušební vozidlo H nebo L, která má být použita pro účely výpočtů uvedené v bodě 4, se použije hodnota deklarovaná výrobcem, pokud referenční hodnota CO2 při NEDC není vyšší než tato hodnota o více než čtyři procenta. Referenční hodnota může být nižší bez omezení.

3.2.2.   Pokud referenční hodnota CO2 při NEDC je vyšší o více než čtyři procenta než hodnota deklarovaná výrobcem, lze pro účely výpočtů uvedených v bodě 4 pro zkušební vozidlo H nebo L použít tuto referenční hodnotu, nebo výrobce může požádat, aby bylo provedeno fyzické měření v odpovědnosti schvalovacího orgánu v souladu s postupem podle přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008 při zohlednění požadavků na přesnost uvedených v bodě 2 této přílohy.

3.2.3.   Pokud výsledek fyzického měření podle bodu 3.2.2 zvýšený o faktor Ki není vyšší než hodnota deklarovaná výrobcem o více než čtyři procenta, použije se pro účely výpočtů podle bodu 4 tato deklarovaná hodnota.

3.2.4.   Pokud výsledek fyzického měření zvýšený o faktor Ki je vyšší než hodnota deklarovaná výrobcem o více než čtyři procenta, provede se další fyzické měření na témž vozidle a výsledky se zvýší o faktor Ki. Pokud průměr těchto dvou měření není vyšší než deklarovaná hodnota o více než čtyři procenta, použije se pro účely výpočtů podle bodu 4 tato deklarovaná hodnota.

3.2.5.   Pokud průměr dvou měření podle bodu 3.2.4 je vyšší než hodnota deklarovaná výrobcem o více než čtyři procenta, provede se třetí měření na témž vozidle a výsledky se zvýší o faktor Ki. Průměr těchto tří měření se použije pro účely výpočtů podle bodu 4.

3.2.6.   Pokud je hodnota CO2 při NEDC pro vozidlo H nebo L stanovena podle bodu 3.2.1, použije schvalovací orgán nebo určená technická zkušebna příslušné příkazy v korelačním nástroji k odeslání podepsaného souhrnného textového souboru do serveru generujícího časová razítka a do této funkční e-mailové schránky:

[email protected]

Odpověď opatřená časovým razítkem se zašle zpět, včetně náhodně vygenerovaného celého čísla v rozmezí od 1 do 100 vypočteného korelačním nástrojem. Je-li toto číslo v rozmezí od 91 do 100, vybere se vozidlo pro fyzické měření v souladu s postupem podle přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008 se zohledněním požadavků na přesnost uvedených v bodě 2 této přílohy. Výsledky zkoušky se zdokumentují v souladu s přílohou VIII směrnice 2007/46/ES.

V případě, že je hodnota CO2 při NEDC pro obě vozidla H a L stanovena podle bodu 3.2.1, konfigurací vozidla vybraného pro fyzické měření bude vozidlo L, pokud náhodně vygenerované číslo je v rozmezí od 91 do 95, a vozidlo H, pokud náhodně vygenerované číslo je v rozmezí od 96 do 100.

3.2.7.   Bez ohledu na bod 3.2.6 si schvalovací orgán, případně na návrh technické zkušebny, v těch případech, kdy je hodnota CO2 při NEDC stanovena podle bodu 3.2.1, vyžádá, aby bylo vozidlo podrobeno jednomu fyzickému měření, pokud na základě jejich nezávislého odborného posudku existují oprávněné důvody považovat deklarovanou hodnotu CO2 při NEDC za příliš nízkou v porovnání s naměřenou hodnotou CO2 při NEDC. Výsledky zkoušky se zdokumentují v souladu s přílohou VIII směrnice 2007/46/ES.

3.2.8.   Pokud je provedena fyzická zkouška podle bodu 3.2.6 nebo bodu 3.2.7, schvalovací orgán pro každou interpolační rodinu WLTP zaznamená relativní odchylku (De) mezi naměřenou hodnotou a hodnotou deklarovanou výrobcem; odchylka se stanoví takto:

Formula

kde

RTr

RTr je výsledek namátkové zkoušky zvýšený o faktor Ki;

DV

je hodnota deklarovaná výrobcem.

Faktor De se zaznamená v certifikátu schválení typu a v prohlášení o shodě.

Pokud schvalovací orgán shledá, že výsledky fyzické zkoušky nepotvrzují vstupní údaje uváděné výrobcem, a zejména údaje uvedené v bodech 20, 22 a 44 tabulky 1 v bodě 2.4, stanoví se faktor ověření jako 1 a zaznamená se v osvědčení o schválení typu a v prohlášení o shodě. Pokud jsou vstupní údaje potvrzeny nebo pokud chyba ve vstupních údajích není ve prospěch výrobce, stanoví se faktor ověření jako 0.

3.3.   Výpočet hodnot CO2 a hodnot spotřeby paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo H a L

Schvalovací orgán nebo případně technická zkušebna stanoví hodnoty CO2 a hodnoty spotřeby paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidla H a L podle bodů 3.3.1 až 3.3.4.

3.3.1.   Výpočet hodnot CO2 v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo H

Formula

kde

p

je fáze „UDC“ nebo „EUDC“ cyklu NEDC;

NEDC CO2,p,H,c

je výsledek zkoušky CO2 ve fázi p cyklu NEDC podle bodu 3.1.2 písm. b);

NEDC CO2,p,H

je hodnota pro jednotlivou fázi cyklu NEDC pro vozidlo H v příslušné fázi p, v g CO2/km;

CO2,AF,H

je korekční faktor pro vozidlo H vypočtený z poměru hodnoty CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 k výsledku zkoušky NEDC podle bodu 3.1.2 písm. b).

3.3.2.   Výpočet hodnot CO2 v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo L

Hodnoty pro jednotlivé fáze cyklu NEDC se vypočítají takto:

Formula

kde

p

je fáze „UDC“ nebo „EUDC“ cyklu NEDC;

NEDC CO2,p,L,c

je výsledek zkoušky CO2 ve fázi p cyklu NEDC stanovené podle bodu 3.1.3 písm. b);

NEDC CO2,p,L

je hodnota pro jednotlivou fázi cyklu NEDC pro vozidlo L v příslušné fázi p, v g CO2/km;

CO2,AF,L

je korekční faktor pro vozidlo L vypočtený z poměru hodnoty CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 k výsledku zkoušky NEDC podle bodu 3.1.3 písm. b).

3.3.3.   Výpočet spotřeby paliva při NEDC pro vozidlo H

3.3.3.1.   Výpočet spotřeby paliva při NEDC (kombinace)

Kombinovaná spotřeba paliva při NEDC pro vozidlo H se vypočítá takto:

Formula

kde

NEDC FCH,c

je výsledek zkoušky spotřeby paliva při NEDC (kombinace) stanovený v souladu s přílohou XII nařízení (ES) č. 692/2008 s použitím emisí CO2 stanovených podle bodu 3.1.2 písm. b) nebo výsledek fyzického měření podle bodu 3.2.2; emise jiných znečišťujících látek důležitých pro výpočet spotřeby paliva (uhlovodíků, oxidu uhelnatého) se považují za rovné 0 (nule) g/km;

NEDC FCH

je spotřeba paliva při NEDC (kombinace) pro vozidlo H, v l/100 km;

CO2,AF,H

je korekční faktor pro vozidlo H vypočtený z poměru hodnoty CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 k výsledku zkoušky NEDC podle bodu 3.1.2 písm. b).

3.3.3.2.   Výpočet spotřeby paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo H

Spotřeba paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo H se vypočítá takto:

Formula

kde

p

Je fáze „UDC“ nebo „EUDC“ cyklu NEDC;

NEDC FCp,H,c

je spotřeba paliva ve fázi p cyklu NEDC stanovená v souladu s přílohou XII nařízení (ES) č. 692/2008 s použitím emisí CO2 stanovených podle bodu 3.1.2 písm. b) nebo výsledek fyzického měření podle bodu 3.2.2; emise jiných znečišťujících látek důležitých pro výpočet spotřeby paliva (uhlovodíků, oxidu uhelnatého) se považují za rovné 0 (nule) g/km;

NEDC FCp,H

je spotřeba paliva pro jednotlivou fázi cyklu NEDC pro vozidlo H v příslušné fázi p, v l/100 km;

CO2,AF,H

je korekční faktor pro vozidlo H vypočtený z poměru hodnoty CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 k výsledkům zkoušky NEDC podle bodu 3.1.2 písm. b).

3.3.4.   Výpočet spotřeby paliva při NEDC pro vozidlo L

3.3.4.1.   Výpočet spotřeby paliva při NEDC (kombinace) pro vozidlo L

Kombinovaná spotřeba paliva při NEDC pro vozidlo L se vypočítá takto:

Formula

kde

NEDC FCL,c

je výsledek zkoušky spotřeby paliva při NEDC (kombinace) stanovený v souladu s přílohou XII nařízení (ES) č. 692/2008 s použitím emisí CO2 stanovených podle bodu 3.1.2 písm. b) nebo výsledek fyzického měření podle bodu 3.2.2; emise jiných znečišťujících látek důležitých pro výpočet spotřeby paliva (uhlovodíků, oxidu uhelnatého) se považují za rovné 0 (nule) g/km;

NEDC FCL

je spotřeba paliva při NEDC (kombinace) pro vozidlo L, v l/100 km;

CO2,AF,L

je korekční faktor pro vozidlo L vypočtený z poměru hodnoty CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 k výsledku zkoušky NEDC podle bodu 3.1.3 písm. b).

3.3.4.2.   Výpočet spotřeby paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo L

Spotřeba paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC pro vozidlo L se vypočítá takto:

Formula

kde

p

je fáze „UDC“ nebo „EUDC“ cyklu NEDC;

NEDC FCp,L,c

je výsledek zkoušky spotřeby paliva ve fázi p cyklu NEDC stanovené v souladu s přílohou XII nařízení (ES) č. 692/2008 s použitím emisí CO2 stanovených podle písmene b) bodu 3.1.2 nebo výsledek fyzického měření podle bodu 3.2.2; emise jiných znečišťujících látek důležitých pro výpočet spotřeby paliva (uhlovodíků, oxidu uhelnatého) se považují za rovné 0 (nule) g/km;

NEDC FCp,L

je spotřeba paliva pro jednotlivou fázi cyklu NEDC pro vozidlo L v příslušné fázi p, v l/100 km;

CO2,AF,L

je korekční faktor pro vozidlo L vypočtený z poměru hodnoty CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 k výsledku zkoušky NEDC podle bodu 3.1.3 písm. b).

4.   VÝPOČET HODNOT CO2 A HODNOT SPOTŘEBY PALIVA PŘI NEDC, JEŽ MAJÍ BÝT PŘIŘAZENY K JEDNOTLIVÝM VOZIDLŮM M1

Výrobce vypočítá hodnoty CO2 při NEDC (pro jednotlivé fáze a kombinaci) a hodnoty spotřeby paliva při NEDC, jež mají být přiřazeny k jednotlivým osobním automobilům, podle bodů 4.1 a 4.2 a tyto hodnoty zaznamená v prohlášení o shodě.

Použijí se ustanovení o zaokrouhlování stanovená v bodě 1.3 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

4.1.   Stanovení hodnot CO2 při NEDC v případě interpolační rodiny WLTP založené na vozidle H

Pokud jsou emise CO2 interpolační rodiny WLTP stanoveny pouze s odkazem na vozidlo H v souladu s bodem 1.2.3.1 dílčí přílohy 6 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, budou hodnotou CO2 v cyklu NEDC, která se má zaznamenat v prohlášeních o shodě vozidel patřících do této rodiny, emise CO2 při NEDC stanovené podle bodu 3.2 této přílohy a zaznamenané v certifikátu schválení typu příslušného vozidla H.

4.2.   Stanovení hodnot CO2 při NEDC v případě interpolační rodiny WLTP založené na vozidle L a vozidle H

4.2.1.   Výpočet jízdního zatížení jednotlivého vozidla

4.2.1.1.   Hmotnost příslušného vozidla

Referenční hmotnost při NEDC u jednotlivého vozidla (RMn,ind) se stanoví takto:

Formula

kde MRO ind je hmotnost jednotlivého vozidla v provozním stavu definovaná v čl. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 443/2009.

Hmotností, která má být použita pro výpočet hodnot CO2 při NEDC u jednotlivého vozidla, je hodnota setrvačné hmotnosti uvedená v tabulce 3 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83, která odpovídá referenční hmotnosti stanovené v souladu s tímto bodem a je označena jako TMn,ind.

4.2.1.2.   Valivý odpor jednotlivého vozidla

Pro účely interpolace hodnoty emisí CO2 při NEDC u jednotlivého vozidla se použijí hodnoty valivého odporu pneumatik stanovené podle bodu 3.2.3.2.2.2 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

4.2.1.3.   Aerodynamický odpor jednotlivého vozidla

Aerodynamický odpor jednotlivého vozidla se vypočítá tak, že se zohlední rozdíl aerodynamického odporu mezi jednotlivým vozidlem a vozidlem L v důsledku rozdílného tvaru karosérie (v m2):

Formula

kde

Cd

je koeficient aerodynamického odporu;

Af

je čelní plocha vozidla, v m2.

Schvalovací orgán nebo případně technická zkušebna ověří, zda zařízení aerodynamického tunelu uvedené v bodě 3.2.3.2.2.3 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151 je způsobilé pro přesné stanovení Δ(Cd ×Af) u tvarů karosérie, které se u vozidla L a H liší. Není-li zařízení aerodynamického tunelu způsobilé, použije se pro jednotlivé vozidlo Formula pro vozidlo H.

Mají-li vozidla L a H stejný tvar karosérie, hodnota Formula pro interpolační metodu se nastaví na nulu.

4.2.1.4.   Výpočet jízdního zatížení pro jednotlivé vozidlo v interpolační rodině WLTP

Koeficienty jízdního zatížení F0,n, F1,n a F2,n pro zkušební vozidla H a L stanovené podle bodu 2.3.8 se příslušně označí jako F0n,H, F1n,H a F2n,H a F0n,L, F1n,L, a F2n,L.

Koeficienty jízdního zatížení F0n,ind, F1n,ind a F2n,ind pro jednotlivé vozidlo se vypočítají podle tohoto vzorce:

Vzorec č. 1

Formula

nebo, pokud Formula použije se vzorec č. 2:

Vzorec č. 2

Formula

Formula

Formula

nebo, pokud Formula = 0, použije se vzorec č. 3:

Vzorec č. 3

Formula

kde

Formula

Formula

4.2.1.5.   Výpočet požadovaného množství energie za cyklus

Požadované množství energie za cyklus pro příslušný cyklus NEDC Ek,n a požadované množství energie ve všech příslušných fázích cyklu Ek,p,n příslušných pro jednotlivá vozidla v interpolační rodině WLTP se vypočítají postupem uvedeným v bodě 5 dílčí přílohy 7 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151, a to pro tyto soubory k koeficientů jízdního zatížení a hmotností:

k = 1

:

Formula

(zkušební vozidlo L)

k = 2

:

Formula

(zkušební vozidlo H)

k = 3

:

Formula

(jednotlivé vozidlo v interpolační rodině WLTP)

V případě, že se použijí koeficienty vozidlového dynamometru uvedené v tabulce 3 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83, použijí se tyto vzorce:

Formula

Formula

Formula

4.2.1.6.   Výpočet hodnoty CO2 při NEDC pro jednotlivé vozidlo pomocí metody interpolace CO2

Pro každou fázi p cyklu NEDC příslušnou pro jednotlivá vozidla v interpolační rodině WLTP se vypočítá příspěvek jednotlivého vozidla k celkové hmotnosti CO2 takto:

Formula

Hmotnost emisí CO2 v g/km přiřazená k jednotlivému vozidlu z interpolační rodiny WLTP Formula se vypočítá takto:

Formula

Výrazy E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n, a E1,n, E2,n, E3,n jsou definovány v bodě 4.2.1.5.

4.2.1.7.   Výpočet hodnoty spotřeby paliva při NEDC pro jednotlivé vozidlo pomocí interpolační metody

Pro každou fázi p cyklu NEDC příslušnou pro jednotlivá vozidla v interpolační rodině WLTP se spotřeba paliva v l/100 km vypočítá takto:

Formula

Spotřeba paliva v l/100 km za celý cyklus pro jednotlivé vozidlo z interpolační rodiny WLTP se vypočítá takto:

Formula

Výrazy E1,p,n, E2,p,n, E3,p,n a E1,n, E2,n, E3,n jsou definovány v bodě 4.2.1.5.

5.   ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Schvalovací orgán nebo určená technická zkušebna zajistí, aby byly zaznamenávány tyto informace:

a)

zpráva o výstupech korelačního nástroje podle bodu 3.1.1 včetně referenční hodnoty CO2 při NEDC podle bodů 3.1.2 a 3.1.3 a hodnoty deklarované výrobcem, jako zkušební protokol podle přílohy VIII směrnice 2007/46/ES;

b)

hodnoty CO2 při NEDC vyplývající z fyzických měření podle bodu 3.2 této přílohy, v certifikátu schválení typu uvedeném v dodatku k doplňku k certifikátu schválení typu stanoveném v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151;

c)

faktor odchylky (De) a faktor ověření stanovený podle bodu 3.2.8 této přílohy (jsou-li k dispozici), v certifikátu schválení typu specifikovaném v dodatku k doplňku k certifikátu o schválení typu stanoveném v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151 a v položce 49.1 prohlášení o shodě, které je uvedeno v příloze IX směrnice 2007/46/ES;

d)

hodnoty pro jednotlivé fáze cyklu NEDC a hodnoty spotřeby paliva v jednotlivých fázích cyklu NEDC a kombinované spotřeby paliva při NEDC stanovené podle bodu 3.3, specifikované v dodatku k doplňku k certifikátu schválení typu stanoveném v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151;

e)

hodnoty CO2 při NEDC (všechny fáze a kombinace) a hodnoty spotřeby paliva při NEDC (všechny fáze a kombinace) stanovené podle bodu 4.2 této přílohy, v položce 49.1 prohlášení o shodě, které je uvedeno v příloze IX směrnice 2007/46/ES.


(1)  https://co2mpas.io/

(2)  Od 1. srpna 2017 [email protected]

(*1)  Nezbytné jsou buď normální otáčky volnoběhu, vysoké otáčky volnoběhu a maximální netto točivý moment, anebo točivý moment při otáčkách podle mapy T1 a výkon podle mapy T1 (pro řazení rychlostních stupňů).

(*2)  Nezbytné jsou buď rozměry pneumatik, anebo poměr rychlosti k otáčkám (pro řazení rychlostních stupňů).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA I

Zdroje údajů

Parametr

Prohlášení o shodě (část I, vzor B uvedený v příloze IX směrnice 2007/46/ES)

Schvalovací dokumentace (směrnice 2007/46/ES)

Výrobce

Oddíl 0.5

Příloha III část I bod 0.5

Číslo schválení typu a číslo rozšíření

Oddíl 0.10

Certifikát schválení typu podle přílohy VI

Typ

Oddíl 0.2

Příloha III část 1 bod 0.2 (je-li použitelné)

Varianta

Oddíl 0.2

Příloha VIII bod 3 (je-li použitelné)

Verze

Oddíl 0.2

Příloha VIII bod 3 (je-li použitelné)

Tovární značka

Oddíl 0.1

Příloha III část I bod 0.1

Obchodní název

Bod 0.2.1

Příloha III část I bod 0.2.1

Kategorie schváleného typu vozidla

Oddíl 0.4

Příloha III část I bod 0.4

Kategorie registrovaného vozidla

nepoužije se

nepoužije se

Hmotnost v provozním stavu (kg)

Oddíl 13

Příloha III část I bod 2.6 (1)

Stopa – rozvor náprav (mm)

Oddíl 4

Příloha III část I bod 2.1 (2)

Stopa – rozchod kol (mm)

Oddíl 30

Příloha III část I body 2.3.1 a 2.3.2 (3)

Specifické emise CO2 při NEDC (g/km) (4)

Oddíl 49.1

Příloha VIII bod 3

Specifické emise CO2 při WLTP (g/km) (4)

Oddíl 49.4

nepoužije se

Druh paliva

Oddíl 26

Příloha III část I bod 3.2.2.1

Režim paliva

Oddíl 26.1

Příloha III část I bod 3.2.2.4

Zdvihový objem motoru (cm3)

Oddíl 25

Příloha III část I bod 3.2.1.3

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Oddíl 49.2

Příloha VIII bod 3

Kód příslušné ekologické inovace/příslušných ekologických inovací

Oddíl 49.3.1

Příloha VIII bod 4

Celkové snížení emisí CO2 při NEDC dosažené použitím každé ekologické inovace

Oddíl 49.3.2.1

Příloha VIII bod 4

Celkové snížení emisí CO2 při WLTP dosažené použitím každé ekologické inovace

Oddíl 49.3.2.2

 

Identifikační číslo vozidla

Oddíl 0.10

Příloha III část I bod 9.17

Zkušební hmotnost [WLTP]

Oddíl 47.1.1

nepoužije se

Faktor odchylky De

Oddíl 49.1

Dodatek k doplňku k certifikátu schválení typu uvedenému v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151

Faktor ověření („1“ nebo „0“)

Oddíl 49.1

Dodatek k doplňku k certifikátu schválení typu uvedenému v dodatku 4 přílohy I nařízení (EU) 2017/1151


(1)  Podle čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení.

(2)  Podle čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení.

(3)  Podle čl. 3 odst. 7 a 8 tohoto nařízení.

(4)  Podle článků 3 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU