(EU) 2017/1133Nařízení Rady (EU) 2017/1133 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 164, 27.6.2017, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1133

ze dne 20. června 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2017 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se sedmi nových produktů a výrobků.

(2)

U pěti dalších výrobků by se měly zvýšit objemy celních kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.

(3)

V případě jednoho výrobku by se zvýšení objemu celních kvót mělo týkat pouze druhé poloviny roku 2017, zatímco pro stávající celní kvótu uvedeného výrobku by mělo být stanoveno datum ukončení 31. prosince 2017.

(4)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Jelikož změny týkající se celních kvót na dotčené produkty a výrobky stanovené v tomto nařízení musí být použitelné ode dne 1. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 a 09.2870 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů (KN) uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;

2)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 a 09.2860 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 20. června 2017.

Za Radu

předsedkyně

H. DALLI


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Kvóta na období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

1.7.–31.12.

60 000  tun

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehyd (furfural)

1.7.–31.12.

5 000  tun

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Směsi obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),

nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a

nejvýše 1 % hmotnostních ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.7.–31.12.

3 000  tun

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.7.–31.12.

800 tun

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)

1.7.–31.12.

5 000  tun

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:

o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 209 g/m2,

impregnované silanem,

o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a

s více než 3 dutými vlákny z 100 000 vláken,

pro použití při výrobě desek, rolí nebo laminátů prepregu pro výrobu desek tištěných spojů v automobilovém průmyslu (2)

1.7.–31.12.

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresorové kolo z hliníkové slitiny:

o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a

o hmotnosti 5 g nebo vyšší, avšak nejvýše 800 g

pro použití při výrobě spalovacích motorů (2)

1.7.–31.12.

2 950 000 kusů

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli

1.7.–31.12.

1 000 000 kusů

0 %“


PŘÍLOHA II

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Kvóta na období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (%)

„09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 tun

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 tun

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1.–31.12. 2017

400 tun

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo používané při výrobě zavazadel (2)

1.1.–31.12.

1 500 000 kusů

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (2)

1.1.–31.12.

350 000 kusů

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (2)

1.1.–31.12.

270 000 kusů

0 %“

ex 8714 91 30

31


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU