(EU) 2017/1085Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1085 ze dne 19. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 156, 20.6.2017, s. 19-21 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 2017 Nabývá účinnosti: 23. června 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1085

ze dne 19. června 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 25. listopadu 2016. Podpis dohody jménem Evropské unie byl schválen rozhodnutím Rady (EU) 2016/1995 (3) a uzavření dohody rozhodnutím Rady (EU) 2017/730 (4).

(2)

Podle dohody má Evropská unie navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený Brazílii o 78 000 tun pro „surový třtinový cukr, určený k rafinaci“, čísla položek v sazebníku 1701.13.10 a 1701.14.10, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 98 EUR za tunu bude zachována, a navýšit stávající objem celní kvóty EU přidělený „kterékoli třetí zemi“ o 36 000 tun pro „surový třtinový cukr, určený k rafinaci“, čísla položek v sazebníku 1701.13.10 a 1701.14.10, přičemž současná sazba v rámci kvóty ve výši 98 EUR za tunu bude zachována.

(3)

Pokud jde o 78 000 tun přidělených Brazílii v rámci celní kvóty EU, stanoví dále dohoda, že Evropská unie nezávisle použije během prvních šesti let, během nichž je tento objem k dispozici, vázanou sazbu v rámci kvóty nejvýše 11 EUR za tunu a v sedmém roce vázanou sazbu v rámci kvóty nejvýše 54 EUR za tunu.

(4)

Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (5) se stanoví otevření a správa některých celních kvót v odvětví cukru, včetně těch, které pocházejí z Brazílie nebo z kterékoli třetí země. Za účelem provedení celních kvót na cukr stanovených v dohodě je nutné změnit uvedené nařízení.

(5)

Navrhované změny by se měly použít ode dne vstupu dohody v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu dohody v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/730 ze dne 25. dubna 2017 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 891/2009 se část I: Koncesní cukr CXL nahrazuje tímto zněním:

„Část I: Koncesní cukr CXL

Třetí země

Pořadové číslo

Kód KN

Množství (v tunách)

Sazba v rámci kvóty (EUR/tunu)

Austrálie

09.4317

1701 13 10 a 1701 14 10

9 925

98

Kuba

09.4319

1701 13 10 a 1701 14 10

68 969

98

Kterákoli třetí země

09.4320

1701 13 10 a 1701 14 10

289 977  (1)

98

Indie

09.4321

1701

10 000

0


Třetí země

Pořadové číslo

Kód KN

Hospodářský rok

Množství (v tunách)

Sazba v rámci kvóty (EUR/tunu)

Brazílie

09.4318

1701 13 10 a 1701 14 10

od 2016/17 do 2023/24

334 054

98

09.4318

1701 13 10 a 1701 14 10

od roku

2024/25

412 054

98

09.4329

1701 13 10 a 1701 14 10

2016/17

19 500

11

2017/18

78 000

11

2018/19

78 000

11

2019/20

78 000

11

2020/21

78 000

11

2021/22

78 000

11

2022/23

58 500

11

09.4330

1701 13 10 a 1701 14 10

2022/23

19 500

54

2023/24

58 500

54“


(1)  Pro hospodářský rok 2016/17 činí množství 262 977 tun.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU