(EU) 2017/1005Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1005 ze dne 15. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 153, 16.6.2017, s. 1-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1005

ze dne 15. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 32 odst. 3 a čl. 52 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/65/EU zavádí systém pro včasné a efektivní zveřejňování a oznamování případů pozastavení obchodování s finančními nástroji, zrušení pozastavení obchodování a stažení z obchodování.

(2)

Zveřejnění výše uvedených informací provozovateli obchodních systémů a příslušnými orgány na internetových stránkách zajišťuje snadný přístup, aniž by vznikaly významné další náklady. Zveřejnění na internetových stránkách by proto mělo být primárním způsobem zveřejnění a souběžného rozšíření příslušných informací v Unii. Aby informace byly současně zpřístupněny všem osobám, mělo by být zveřejnění jinými prostředky možné pouze současně se zveřejněním na internetových stránkách nebo po něm.

(3)

Vzhledem k potřebě rychlé a přesné komunikace umožňující fungování výměny informací a spolupráce stanovené ve směrnici 2014/65/EU je třeba pro uvedená oznámení a zveřejnění zavést jednotné formáty a lhůty, aby všechny relevantní informace byly oznámeny a zveřejněny snadno a účinně. Uplatňováním těchto formátů a lhůt by nemělo být dotčeno použití jiných formátů nebo lhůt za mimořádných a nepředvídatelných okolností, kdy by formáty a lhůty stanovené tímto nařízením nebyly vhodné vzhledem k velkému rozsahu a naléhavosti komunikace z důvodu například uzavření celého trhu.

(4)

V zájmu konzistentnosti a zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(6)

Orgán ESMA uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví formát a lhůty pro tato oznámení a zveřejnění:

a)

zveřejnění rozhodnutí organizátora trhu provozujícího regulovaný trh nebo investičního podniku či organizátora trhu provozujícího mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování;

b)

oznámení rozhodnutí podle písmene a) příslušnému orgánu;

c)

zveřejnění rozhodnutí příslušného orgánu o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování;

d)

oznámení rozhodnutí příslušného orgánu o pozastavení obchodování s finančním nástrojem, případně se souvisejícími deriváty, o jeho (jejich) stažení z obchodování nebo o zrušení pozastavení obchodování orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům;

e)

oznámení rozhodnutí vyrozuměného příslušného orgánu, zda se bude řídit rozhodnutím podle písmene d), orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům.

Článek 2

Definice pojmu „provozovatel obchodního systému“

Pro účely tohoto nařízení se „provozovatelem obchodního systému“ rozumí kterýkoli z těchto subjektů:

a)

organizátor trhu provozující regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém;

b)

investiční podnik provozující mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.

Článek 3

Formát zveřejnění a oznámení prováděných provozovateli obchodních systémů

1.   Provozovatelé obchodních systémů zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) na svých internetových stránkách ve formátu uvedeném v tabulce 2 přílohy.

2.   Provozovatelé obchodních systémů oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) příslušnému orgánu ve standardní strojově čitelné podobě schválené příslušným orgánem ve formátu uvedeném v tabulce 2 přílohy.

Článek 4

Lhůty pro zveřejnění a oznámení prováděná provozovateli obchodních systémů

1.   Provozovatelé obchodních systémů zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) okamžitě.

2.   Provozovatelé obchodních systémů nezveřejní rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) jinými prostředky, aniž by je nejdříve zveřejnili v souladu s čl. 3 odst. 1.

3.   Provozovatelé obchodních systémů oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. a) příslušnému orgánu současně s jejich zveřejněním nebo bezprostředně po něm.

Článek 5

Formát zveřejnění a oznámení prováděných příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. c) na internetových stránkách ve formátu uvedeném v tabulce 3 přílohy.

2.   Příslušné orgány oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. d) a e) ve standardní strojově čitelné podobě v příslušných formátech uvedených v tabulkách 3 a 4 přílohy.

Článek 6

Lhůty pro zveřejnění a oznámení prováděná příslušnými orgány

1.   Příslušné orgány zveřejňují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. c) okamžitě.

2.   Příslušné orgány oznamují rozhodnutí uvedená v čl. 1 písm. d) současně s jejich zveřejněním nebo bezprostředně po něm.

3.   Vyrozuměný příslušný orgán oznámí rozhodnutí uvedené v čl. 1 písm. e) bez zbytečného prodlení po obdržení oznámení uvedeného v čl. 1 písm. d).

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Tabulka symbolů pro použití ve všech tabulkách

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle normy ISO 8601

Datum a čas v tomto formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.Z.

„RRRR“ představuje rok;

„MM“ měsíc;

„DD“ den;

„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)

„hh“ představuje hodinu;

„mm“ minutu;

„ss“ sekundu;

„Z“ značí čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se uvádějí v UTC.

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikační kód právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383


Tabulka 2

Formát, kterým provozovatel obchodního systému zveřejňuje a oznamuje příslušnému orgánu své rozhodnutí pozastavit obchodování s finančním nástrojem a souvisejícími deriváty, stáhnout ho (je) z obchodování nebo zrušit pozastavení jeho (jejich) obchodování

POLE

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

FORMÁT OZNÁMENÍ

Datum a čas zveřejnění/oznámení

Uvede se datum a čas zveřejnění/oznámení.

{DATE_TIME_FORMAT}

Druh opatření

Uvede se druh opatření.

Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení

Důvody opatření

Uvedou se důvody pro dané opatření.

{ALPHANUM-350}

Účinnost od

Uvede se datum a čas, od kdy je opatření účinné.

{DATE_TIME_FORMAT}

Účinnost do

Uvede se datum a čas, do kdy je opatření účinné.

{DATE_TIME_FORMAT}

Probíhá

Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.

„True“– opatření probíhá

„False“– opatření neprobíhá

Obchodní systém

Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se opatření týká.

{MIC}

Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.

Název emitenta

Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.

{LEI}

Identifikační kód nástroje

Uvede se kód ISIN nástroje.

{ISIN}

Úplný název nástroje

Uvede se název nástroje.

{ALPHANUM-350}

Související deriváty

Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 (1), kterých se opatření také týká.

{ISIN}

Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.

Jiné související nástroje

Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.

{ISIN}

Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.

Poznámky

Uvedou se poznámky.

{ALPHANUM-350}


Tabulka 3

Formát, kterým příslušný orgán zveřejňuje a oznamuje rozhodnutí pozastavit obchodování s finančním nástrojem a souvisejícími deriváty, stáhnout ho (je) z obchodování nebo zrušit pozastavení jeho (jejich) obchodování

POLE

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

FORMÁT OZNÁMENÍ

Příslušný orgán

Uvede se zkratka příslušného orgánu, který provádí zveřejnění/oznámení.

{ALPHANUM-10}

Členský stát příslušného orgánu

Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který provádí zveřejnění/oznámení.

{COUNTRYCODE_2}

Provozovatel obchodního systému jako iniciátor opatření

Uvede se:

„true“, pokud je iniciátorem opatření provozovatel obchodního systému, nebo

„false“, pokud iniciátorem opatření není provozovatel obchodního systému, nýbrž příslušný orgán.

„True“– iniciátorem je provozovatel obchodního systému

„False“– iniciátorem není provozovatel obchodního systému

Datum a čas zveřejnění/oznámení

Uvede se datum a čas zveřejnění/oznámení.

{DATE_TIME_FORMAT}

Druh opatření

Uvede se druh opatření.

Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení

Důvody opatření

Uvedou se důvody pro dané opatření.

{ALPHANUM-350}

Účinnost od

Uvede se datum a čas, od kdy je opatření účinné.

{DATE_TIME_FORMAT}

Účinnost do

Uvede se datum a čas, do kdy je opatření účinné.

{DATE_TIME_FORMAT}

Probíhá

Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.

„True“– opatření probíhá

„False“– opatření neprobíhá

Obchodní systém

Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se opatření týká.

{MIC}

Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.

Název emitenta

Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.

{LEI}

Identifikační kód nástroje

Uvede se kód ISIN nástroje.

{ISIN}

Úplný název nástroje

Uvede se název nástroje.

{ALPHANUM-350}

Související deriváty

Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569, kterých se opatření také týká.

{ISIN}

Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.

Jiné související nástroje

Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.

{ISIN}

Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.

Poznámky

Uvedou se poznámky.

{ALPHANUM-350}


Tabulka 4

Formát, kterým příslušný orgán oznamuje orgánu ESMA a ostatním příslušným orgánům své rozhodnutí o tom, zda se bude řídit rozhodnutím o pozastavení, stažení nebo zrušení pozastavení

POLE

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

FORMÁT OZNÁMENÍ

Příslušný orgán

Uvede se zkratka příslušného orgánu, který oznámil původní opatření.

{ALPHANUM-10}

Členský stát příslušného orgánu

Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který oznámil původní opatření.

{COUNTRYCODE_2}

Příslušný orgán, který iniciuje aktuální opatření

Uvede se zkratka příslušného orgánu, který se řídí či neřídí původním opatřením.

{ALPHANUM-10}

Členský stát příslušného orgánu, který iniciuje aktuální opatření

Uvede se kód země členského státu příslušného orgánu, který se řídí či neřídí původním opatřením.

{COUNTRYCODE_2}

Druh původního opatření

Uvede se druh původního opatření.

Pozastavení, stažení, zrušení pozastavení

Rozhodnutí řídit se původním opatřením

Je-li relevantní, uvede se:

„true“, pokud bylo rozhodnuto řídit se původním opatřením, nebo

„false“, pokud bylo rozhodnuto neřídit se původním opatřením.

„True“– orgán se řídí původním opatřením

„False“– orgán se neřídí původním opatřením

Důvody rozhodnutí neřídit se pozastavením, stažením nebo zrušením pozastavení

V příslušném případě se uvedou důvody rozhodnutí orgánu, že se nebude řídit pozastavením, stažením nebo zrušením pozastavení.

{ALPHANUM-350}

Datum a čas oznámení

Uvede se datum a čas oznámení aktuálního opatření.

{DATE_TIME_FORMAT}

Účinnost od

Uvede se datum a čas, od kdy je aktuální opatření účinné.

{DATE_TIME_FORMAT}

Účinnost do

Uvede se datum a čas, do kdy je aktuální opatření účinné.

{DATE_TIME_FORMAT}

Probíhá

Uvede se „true“, pokud opatření již probíhá, v opačném případě „false“.

„True“– opatření probíhá

„False“– opatření neprobíhá

Obchodní systém

Uvede se kód (kódy) MIC obchodního systému (systémů) nebo jejich segmentů, jichž se aktuální opatření týká.

{MIC}

Uvádí-li se několik kódů MIC, jsou odděleny čárkami.

Název emitenta

Uvede se jméno emitenta nástroje, kterého se opatření týká.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Uvede se kód LEI emitenta nástroje, kterého se opatření týká.

{LEI}

Identifikační kód nástroje

Uvede se kód ISIN nástroje.

{ISIN}

Úplný název nástroje

Uvede se název nástroje.

{ALPHANUM-350}

Související deriváty

Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů ve smyslu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/569, kterých se opatření také týká.

{ISIN}

Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.

Jiné související nástroje

Uvedou se kódy ISIN souvisejících derivátů, které jsou opatřením dotčeny.

{ISIN}

Uvádí-li se několik kódů ISIN, jsou odděleny čárkami.

Poznámky

Uvedou se poznámky.

{ALPHANUM-350}


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 122).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU