(EU) 2017/997Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 150, 14.6.2017, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. června 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. července 2017 Nabývá účinnosti: 5. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/997

ze dne 8. června 2017,

kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (1), a zejména na čl. 38 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III směrnice 2008/98/ES obsahuje seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.

(2)

Ve směrnici 2008/98/ES je uvedeno, že klasifikace odpadu jako nebezpečného odpadu by měla vycházet mimo jiné z právních předpisů Unie o chemických látkách, zejména pokud jde o klasifikaci nebezpečných směsí, včetně hodnot koncentračních limitů použitých k tomuto účelu. Rozhodnutí Komise 2000/532/ES (2) stanovilo seznam druhů odpadů s cílem podpořit harmonizovanou klasifikaci odpadů a zajistit harmonizované určování nebezpečných vlastností odpadů v rámci Unie.

(3)

Příloha III směrnice 2008/98/ES stanoví, že přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ se musí provádět na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS (3).

(4)

Směrnice 67/548/EHS byla zrušena s účinností od 1. června 2015 a nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4). Uvedená směrnice se však až do 1. června 2017 může i nadále vztahovat na některé směsi, pokud byly klasifikované, označené a zabalené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (5) a uvedené na trh již před 1. červnem 2015.

(5)

Příloha III směrnice 2008/98/ES byla nahrazena nařízením Komise (EU) č. 1357/2014 (6), aby došlo k případnému sladění definic nebezpečných vlastností s nařízením (ES) č. 1272/2008 a k nahrazení odkazů na směrnici 67/548/EHS odkazy na nařízení (ES) č. 1272/2008.

(6)

Definice nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ nebyla nařízením (EU) č. 1357/2014 změněna, neboť bylo zapotřebí provést další studii za účelem zajištění úplnosti a reprezentativnosti informací o možných dopadech sladění posouzení nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ s kritérii stanovenými v nařízení (ES) č. 1272/2008. Po dokončení této studie je vhodné zapracovat její doporučení do posouzení nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ pro odpady stanoveného v příloze III směrnice 2008/98/ES a v co největší možné míře sladit toto posouzení s kritérii pro posuzování ekotoxicity chemických látek stanovenými v nařízení (ES) č. 1272/2008. Při určování klasifikace nebezpečnosti odpadu na základě nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ za použití vzorce pro výpočet by se měly používat obecné mezní hodnoty stanovené v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(7)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje harmonizované multiplikační faktory přiřazené omezenému počtu látek klasifikovaných jako „nebezpečné pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1“ nebo „nebezpečné pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1“, které se používají k odvození klasifikace směsi, v níž jsou dané látky obsaženy. S ohledem na pokrok při stanovování těchto multiplikačních faktorů může Komise v souladu s čl. 38 odst. 2 směrnice 2008/98/ES přezkoumat metodu výpočtu pro posuzování látek, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“, za účelem případného zahrnutí multiplikačních faktorů do této metody.

(8)

Při testování odpadu na přítomnost nebezpečné vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ je vhodné použít příslušné zkušební metody stanovené v nařízení Komise (ES) č. 440/2008 (7) nebo jiné mezinárodně uznávané zkušební metody a pokyny pro testování. Rozhodnutí 2000/532/ES stanoví, že pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky, jakož i za využití koncentrací nebezpečných látek uvedených v příloze III směrnice 2008/98/ES, mají mít přednost výsledky zkoušky. Kromě toho by se měl zohlednit článek 12 nařízení (ES) č. 1272/2008, zejména čl. 12 písm. b) a postupy pro jeho uplatnění. Je vhodné, aby Komise podporovala výměnu osvědčených postupů týkajících se zkušebních metod pro posuzování látek, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“, za účelem jejich případné harmonizace.

(9)

Je vhodné poskytnout podnikům a příslušným orgánům dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům.

(10)

Výbor uvedený v článku 39 směrnice 2008/98/ES nevydal stanovisko k opatřením stanoveným v tomto nařízení. Tato opatření by proto měla být přijata Radou v souladu s čl. 5a odst. 4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (8),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III směrnice 2008/98/ES se v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 5. července 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. června 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).

(3)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 89).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).


PŘÍLOHA

Příloha III směrnice 2008/98/ES se mění takto:

1)

položka týkající se vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ se nahrazuje tímto:

„„HP 14“„Ekotoxický“: odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí.

Odpad, který splňuje některou z těchto podmínek, se klasifikuje jako nebezpečný na základě vlastnosti HP 14:

Odpad obsahuje látku klasifikovanou jako poškozující ozonovou vrstvu s kódem standardních vět o nebezpečnosti H420 přiděleným v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (*1) a koncentrace této látky je rovna koncentračnímu limitu ve výši 0,1 % či jej překračuje.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných v kategorii „Akutní toxicita pro vodní prostředí“ s kódem standardních vět o nebezpečnosti H400 přiděleným v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a součet koncentrací těchto látek je roven koncentračnímu limitu ve výši 25 % či jej překračuje. Pro tyto látky se použije mezní hodnota ve výši 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných v kategoriích „Chronická toxicita pro vodní prostředí“ 1, 2 nebo 3 s kódem (kódy) standardních vět o nebezpečnosti H410, H411 nebo H412 přiděleným(i) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a součet koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii „Chronická toxicita pro vodní prostředí“ 1 (H410) vynásobený 100 a přičtený k součtu koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii „Chronická toxicita pro vodní prostředí“ 2 (H411) vynásobenému 10 a k součtu koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii „Chronická toxicita pro vodní prostředí“ 3 (H412) je roven koncentračnímu limitu ve výši 25 % či jej překračuje. Pro látky klasifikované jako H410 se použije mezní hodnota 0,1 % a pro látky klasifikované jako H411 nebo H412 se použije mezní hodnota 1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Odpad obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných v kategoriích „Chronická toxicita pro vodní prostředí“ 1, 2, 3 nebo 4 s kódem (kódy) standardních vět o nebezpečnosti H410, H411, H412 nebo H413 přiděleným(i) v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a součet koncentrací všech látek klasifikovaných v kategorii „Chronická toxicita pro vodní prostředí“ je roven koncentračnímu limitu ve výši 25 % či jej překračuje. Pro látky klasifikované jako H410 se použije mezní hodnota 0,1 % a pro látky klasifikované jako H411, H412 nebo H413 se použije mezní hodnota 1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

kde: Σ = součet a c = koncentrace látek.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).“;"

2)

poznámka pod položkou týkající se vlastnosti HP 15 se zrušuje.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU