(EU) 2017/964Nařízení Rady (EU) 2017/964 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. června 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. června 2017 Nabývá účinnosti: 10. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/964

ze dne 8. června 2017,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.

(2)

Podle článku 26c rozhodnutí 2010/413/SZBP má pořízení určitého jaderného zboží z Íránu příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států podléhat schválení společné komise.

(3)

Podle článku 26d rozhodnutí 2010/413/SZBP mají členské státy zapojené do dodávek, prodeje nebo převodu v něm uvedeného zboží do Íránu, pro použití v Íránu či v jeho prospěch zajistit, aby byly oprávněny ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané věci a byly schopny toto oprávnění účinně vykonávat.

(4)

Dne 8. června 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/974 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2017/974 nahrazuje požadavek získat schválení společné komise stanovený v článku 26c rozhodnutí 2014/413/SZBP povinností oznámit této společné komisi jakékoli pořízení daného zboží. Rozhodnutí (SZBP) 2017/974 také pozměňuje článek 26d rozhodnutí 2014/413/SZBP tak, že požaduje, aby členské státy měly před tím, než povolí provést jakoukoli v něm uvedenou operaci, k dispozici informace o konečném použití a místu konečného použití jakékoli dodané věci.

(6)

K provádění těchto opatření je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(7)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

V článku 2a se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Dotčený členský stát oznámí společné komisi povolení udělená podle odst. 1 písm. e) a povolení týkající se nákupu, dovozu nebo přepravy dalšího zboží a technologií uvedených v odstavci 4 z Íránu, bez ohledu na to, zda pocházejí z Íránu, či nikoli.“

2)

Článek 3a se mění takto:

a)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Příslušný orgán udělující povolení podle odst. 1 písm. a) zajistí, s výjimkou dočasného vývozu, aby žadatel předložil prohlášení o konečném použití stanovené v příloze IIa nebo prohlášení o konečném použití ve formě rovnocenného dokumentu obsahujícího informace o konečném použití a zpravidla i o místu konečného použití jakékoli dodané položky.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„6a.   Pokud se příslušný orgán rozhodne udělit povolení podle odst. 1 písm. a), aniž by měl k dispozici informace o místu konečného použití, může žadatele požádat, aby tyto informace dodal později. Žadatel tyto informace dodá v přiměřené lhůtě.“

3)

Článek 3c se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příslušný orgán udělující povolení podle odst. 1 písm. a) zajistí, s výjimkou dočasného vývozu, aby žadatel předložil prohlášení o konečném použití stanovené v příloze IIa nebo prohlášení o konečném použití ve formě rovnocenného dokumentu obsahujícího informace o konečném použití a zpravidla i o místu konečného použití jakékoli dodané položky.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Pokud se příslušný orgán rozhodne udělit povolení podle odst. 1 písm. a), aniž by měl k dispozici informace o místu konečného použití, může žadatele požádat, aby tyto informace dodal později. Žadatel tyto informace dodá v přiměřené lhůtě.“

4)

Článek 3d se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příslušný orgán udělující povolení podle odstavce 1 zajistí, aby:

a)

všechny činnosti byly prováděny důsledně v souladu se společným komplexním akčním plánem a

b)

s výjimkou dočasného vývozu, žadatel předložil prohlášení o konečném použití stanovené v příloze IIa nebo prohlášení o konečném použití ve formě rovnocenného dokumentu obsahujícího informace o konečném použití a zpravidla i o místu konečného použití jakékoli dodané položky.“;

b)

vkládá se nový odstavec 2a, který zní:

„2a.   Pokud se příslušný orgán rozhodne udělit povolení podle odst. 1 písm. a), aniž by měl k dispozici informace o místu konečného použití, může žadatele požádat, aby tyto informace dodal později. Žadatel tyto informace dodá v přiměřené lhůtě.“

5)

Vkládá se příloha IIa, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení..

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. června 2017.

Za Radu

předseda

U. REINSALU


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/974 ze dne 8. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 143).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA IIa

Prohlášení o konečném použití podle čl. 3a odst. 6, čl. 3c odst. 2 a čl. 3d odst. 2 písm. b)

(záhlaví konečného uživatele/příjemce v zemi konečného určení)

PROHLÁŠENÍ O KONEČNÉM POUŽITÍ

(pokud bylo vydáno orgánem státní správy, vložte prosím jedinečné identifikační číslo „č. …“)

A.   STRANY

1.

Vývozce (název/jméno, adresa a kontaktní údaje)

2.

Příjemce (název/jméno, adresa a kontaktní údaje)

3.

Konečný uživatel (pokud se liší od příjemce)

4.

Země konečného určení

B.   POLOŽKY

1.

Položky (podrobný popis položek)

2.

Množství (jednotky)/hmotnost

3.

Konečné použití (Konkrétní účel použití daných položek. Pokud mají být položky začleněny do jiné položky nebo použity pro vývoj, použití nebo opravu jiné položky, popište prosím tuto položku, její účel a konečného uživatele)

4.

Přesné místo konečného použití položek (ledaže by byl příjemce obchodníkem, velkoprodejcem či distributorem a nezná místo konečného užití položek)

C.   PROHLÁŠENÍ ZAHRANIČNÍHO PŘÍJEMCE

C.1   Příjemce je konečným uživatelem

Ustanovení čl. 3a odst. 6, čl. 3c odst. 2 a čl. 3d odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EU) č. 267/2012 požadují, aby žadatel o povolení předložil toto prohlášení o konečném použití nebo jiný rovnocenný dokument obsahující informace o konečném použití a místu konečného použití dodaných položek.

Prohlašujeme (Prohlašuji), že položky popsané v oddílu B dodané vývozcem uvedeným v oddílu A.1:

1.

budou použity výhradně pro účely popsané v oddílu B.3 a že položky i veškeré jejich případné kopie jsou určeny ke konečnému použití v zemi uvedené v oddílu A.4 v místě uvedeném v oddílu B.4;

2.

že položky, případně jejich kopie:

nebudou použity k činnostem vedoucím k jadernému výbuchu nebo při nezabezpečené činnosti jaderného palivového cyklu,

nebudou použity k žádným účelům spojeným s chemickými, biologickými či jadernými zbraněmi nebo s raketami schopnými takové zbraně nést,

budou upotřebeny výhradně pro účely civilního konečného použití,

nebudou dále přemístěny po území Íránu, aniž by byl předtím stát vývozu o této skutečnosti informován.

C.2   Příjemce je obchodníkem, velkoprodejcem či distributorem (vyplní se pouze v případě, že se nepoužije oddíl C.1)

Ustanovení čl. 3a odst. 6, čl. 3c odst. 2 a čl. 3d odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EU) č. 267/2012 požadují, aby žadatel o povolení předložil toto prohlášení o konečném použití nebo jiný rovnocenný dokument obsahující informace o konečném použití a místu konečného použití dodaných položek.

Prohlašujeme (Prohlašuji), že položky popsané v oddílu B dodané vývozcem uvedeným v oddílu A.1:

1.

budou použity výhradně pro účely popsané v oddílu B.3 a že položky i veškeré jejich případné kopie jsou určeny ke konečnému použití v zemi uvedené v oddílu A.4;

2.

že položky, příp. jejich kopie:

nebudou použity k činnostem vedoucím k jadernému výbuchu nebo při nezabezpečené činnosti jaderného palivového cyklu,

nebudou použity k žádným účelům spojeným s chemickými, biologickými či jadernými zbraněmi nebo s raketami schopnými takové zbraně nést,

budou upotřebeny výhradně pro účely civilního konečného použití,

budou dodány třetí osobě/společnosti za podmínky, že tato třetí osoba/společnost přijme závazky výše uvedeného prohlášení za své, a za podmínky, že tato třetí osoba/společnost se považuje za natolik důvěryhodnou a spolehlivou, že je schopna takové závazky dodržet.

PODPIS

 

Místo, datum

Vlastnoruční podpis konečného uživatele/příjemce

Razítko společnosti/úřední razítko

Jméno, příjmení a funkce podepsané osoby hůlkovým písmem

Případně:

razítko obchodní komory

(nebo jiného orgánu příslušného pro legalizaci)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU