(EU) 2017/953Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/953 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investiční podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 144, 7.6.2017, s. 12-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/953

ze dne 6. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investiční podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 58 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem dosažení větší transparentnosti trhů s komoditními deriváty, emisními povolenkami a jejich deriváty by organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém, ve kterém jsou tyto finanční nástroje obchodovány, měli zveřejňovat týdenní zprávu se souhrnným počtem osob, které jsou držiteli smlouvy, a s celkovou otevřenou pozicí u každého komoditního derivátu, emisní povolenky nebo jejich derivátu, jež překračuje prahové hodnoty stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 (2), pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty, a předkládat uvedenou zprávu Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(2)

Včasným předkládáním zpráv, které byly předtím zveřejněny příslušnými obchodními systémy, v rámci jednoznačně stanovené a jednotné lhůty se orgánu ESMA usnadní týdenní centralizované zveřejňování těchto zpráv z celé Unie.

(3)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(5)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, zanalyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Lhůty pro podávání zpráv

Organizátoři trhu a investiční podniky uvedené v čl. 58 odst. 1 směrnice 2014/65/EU zašlou orgánu ESMA týdenní zprávu uvedenou v písmenu a) uvedeného článku ohledně souhrnných pozic držených na konci obchodování každého týdne nejpozději ve středu následujícího týdne v 17:30 hodin SEČ.

Pokud pondělí, úterý nebo středa v týdnu, kdy má být uvedená zpráva předložena, není pro organizátora trhu nebo investiční podnik uvedené v prvním odstavci pracovním dnem, předloží uvedený organizátor trhu nebo investiční podnik danou zprávu co nejdříve a nejpozději ve čtvrtek uvedeného týdne v 17:30 hodin SEČ.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 479).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU