(EU) 2017/950Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/950 ze dne 2. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 143, 3.6.2017, s. 5-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 2017 Nabývá účinnosti: 23. června 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/981 Pozbývá platnosti: 8. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/950

ze dne 2. června 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Použití přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) bylo povoleno na deset let pro odchov kuřat a kuřice, krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1068/2011 (2).

(3)

V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 podal držitel povolení žádost o změnu podmínek povolení uvedeného přípravku spočívající ve snížení jeho minimálního obsahu z 560 TXU/kg na 280 TXU/kg a z 250 TGU/kg na 125 TGU/kg kompletního krmiva, pokud jde o použití pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(4)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 20. října 2016 (3) k závěru, že za nově navrhovaných podmínek použití má přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) potenciál být v požadovaných minimálních dávkách 280 TXU/kg a 125 TGU/kg kompletního krmiva u odchovu kuřat a kuřice a snášky všech druhů ptactva účinný. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1068/2011 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1068/2011 ze dne 21. října 2011 o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřic, krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE) (Úř. věst. L 277, 22.10.2011, s. 11).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4626.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost

4a7

BASF SE

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

Složení doplňkové látky

Přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) s minimem aktivity pro:

 

pevnou formu

5 600 TXU (1) a 2 500 TGU (2)/g

 

kapalnou formu

5 600 TXU a 2 500 TGU/g

Charakteristika účinné látky

endo-1,4-beta-xylanáza z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanáza z Aspergillus niger (DSM 18404)

Analytická metoda  (3)

Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

viskozimetrická metoda založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahující xylan (pšeničný arabinoxylan) při pH 3,5 a 55 °C.

Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-glukanázy:

viskozimetrická metoda založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-glukanázy na substrát obsahující glukan (ječný betaglukan) při pH 3,5 a 40 °C.

Výkrm menšinových druhů drůbeže (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo

280 TXU

125 TGU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Doporučené dávky na kilogram kompletního krmiva:

výkrm menšinových druhů drůbeže (kromě kachen) a okrasné ptactvo: 280–840 TXU/125–375 TGU,

odchov kuřat a kuřice a snáška všech menšinových druhů ptactva: 280–840 TXU/125–375 TGU,

krůty pro účely plemenitby, odchov krůt: 560-840 TXU/250-375 TGU.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest a ochrany pokožky.

11.11.2021

Odchov kuřat a kuřice a snáška všech menšinových druhů ptactva

280 TXU

125 TGU

Krůty pro účely plemenitby a odchov krůt

560 TXU

250 TGU


(1)  1 TXU je množství enzymu, které uvolní 5 mikromolů redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z pšeničného arabinoxylanu za minutu při pH 3,5 a teplotě 55 °C.

(2)  1 TGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z ječného betaglukanu za minutu při pH 3,5 a teplotě 40 °C.

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU