(EU) 2017/872Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 134, 23.5.2017, s. 6-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. května 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2017 Nabývá účinnosti: 12. června 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/872

ze dne 22. května 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Korejskou republikou další kontrolní subjekt.

(3)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(4)

Subjekt „Abcert AG“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Angole a Svatému Tomáši a Princově ostrovu.

(6)

Subjekt „Argencert SA“ oznámil Komisi změnu adresy.

(7)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, D a E o Malajsii a Singapur, jakož i rozšířit jeho uznání pro Čínu o kategorie produktů B a E.

(8)

Subjekt „CCOF Certification Services“ informoval Komisi, že chce zrušit své uznání pro kategorii F ve vztahu k Mexiku. Na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by už proto pro uvedenou zemi a uvedenou kategorii neměl figurovat.

(9)

Subjekt „Certisys“ oznámil Komisi změnu adresy. Komise taktéž obdržela a posoudila žádost subjektu „Certisys“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Demokratickou republiku Kongo.

(10)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání pro Angolu, Bělorusko, Čad, Džibutsko, Eritreu, Fidži, Kosovo (3), Libérii a Niger o kategorie produktů A, D, E a F a jeho uznání pro Demokratickou republiku Kongo a Madagaskar pak o kategorie produktů A, E a F.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Egypt, jakož i rozšířit jeho uznání pro Monako o kategorii produktů C a jeho uznání pro Bosnu a Hercegovinu o kategorie produktů E a F.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, C a D o Indonésii.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Argentinu, Kostariku, Guyanu a Honduras. Také je odůvodněné rozšířit uznání subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ pro Belize, Bolívii, Brazílii, Chile, Kolumbii, Kubu, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Salvador, Guatemalu, Haiti, Mexiko, Nikaraguu, Panamu, Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuelu o kategorii produktů B.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „LACON GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Bosnu a Hercegovinu, Chile, Kubu, Etiopii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a jeho uznání pro kategorie produktů A a D pak o Dominikánskou republiku, Keňu, Svazijsko a Zimbabwe.

(15)

Subjekt „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve třetí zemi, pro kterou byl uznán. Subjekt by již proto na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 neměl figurovat.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Valsts SIA“ Sertifikācijas un testēšanas centrs „“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Valsts SIA“ pro kategorie produktů A, B, D, E a F ve vztahu k Rusku a Ukrajině.

(17)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1842 (4) obsahuje nový vzor výpisu z potvrzení o kontrole pro dovoz produktů ekologického zemědělství v rámci elektronického systému potvrzování, na který se odvolává čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Čtvrtý (dříve pátý) pododstavec čl. 14 odst. 2 se stále odvolává na kolonku 15, nikoli 14 výpisu. Kolonka 14 výpisu a odpovídající poznámka v příloze VI se navíc chybně odvolávají na článek 33 namísto článku 34 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (5). Tyto chyby by měly být opraveny.

(18)

Přílohy III, IV a VI nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(19)

Z důvodů jasnosti by se měly opravy nařízení (ES) č. 1235/2008 použít od data použití příslušných změn stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2016/1842.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

V čl. 14 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Příjemce partie při jejím přijetí vyplní originál výpisu z potvrzení o kontrole v kolonce 14, aby potvrdil, že přijetí partie bylo provedeno v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.“

2)

Příloha VI se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se použije od 19. dubna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 19).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

V bodě 5 přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 se v položce týkající se Korejské republiky doplňuje tento řádek:

„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka, jež se vztahuje k subjektu „Abcert AG“, se zrušuje.

2)

Za položkou týkající se subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“

1.

Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalsko

2.

Internetová adresa: www.agricert.pt

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018“.

3)

V položce týkající se subjektu „Argencert SA“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Bouchard 644 6o piso „A“, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina“.

4)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„MY-BIO-132

Malajsie

X

X

x

—“

„SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Číny se doplňuje křížek do sloupců B a E.

5)

V položce týkající se subjektu „CCOF Certification Services“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Mexika zrušuje křížek ve sloupci F.

6)

Položka týkající se subjektu „Certisys“ se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgie“;

b)

v bodě 3 se vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„CD-BIO-128

Demokratická republika Kongo

x

x

—“

7)

Položka týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se mění takto:

a)

v řádcích týkajících se Angoly, Běloruska, Čadu, Džibutska, Eritreje, Fidži, Kosova, Libérie a Nigeru se doplňuje křížek ve sloupcích A, D, E a F;

b)

v řádcích týkajících se Demokratické republiky Kongo a Madagaskaru se doplňuje křížek do sloupců A, E a F.

8)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„EG-BIO-154

Egypt

x

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Bosny a Hercegoviny se doplňuje křížek do sloupců E a F;

c)

v řádku týkajícím se Monaka se doplňuje křížek do sloupce C.

9)

V položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„ID-BIO-144

Indonésie

x

x

x

—“

10)

V položce týkající se subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„AR-BIO-123

Argentina

x

x

x

—“

„CR-BIO-123

Kostarika

x

x

x

—“

„GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

—“

„HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Belize, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kuby, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemaly, Haiti, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Paraguaye, Peru, Uruguaye a Venezuely se doplňuje křížek ve sloupci B;

c)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období“.

11)

V položce týkající se subjektu „LACON GmbH“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„BA-BIO-134

Bosna a Hercegovina

x

x

x

—“

„CL-BIO-134

Chile

x

x

x

—“

„CU-BIO-134

Kuba

x

x

 

x

—“

„DO-BIO-134

Dominikánská republika

x

x

—“

„ET-BIO-134

Etiopie

x

x

x

—“

„KE-BIO-134

Keňa

x

x

—“

„MK-BIO-134

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

—“

„SZ-BIO-134

Svazijsko

x

x

—“

„ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—“

12)

Položka týkající se „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ se zrušuje.

13)

Vkládá se nová položka, která zní:

„„Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs““

1.

Adresa: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lotyšsko

2.

Internetová adresa: www.stc.lv

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rusko

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukrajina

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018“.


PŘÍLOHA III

V příloze VI nařízení (ES) č. 1235/2008 se v kolonce 14 výpisu a v poznámce ke kolonce 14 nahrazuje odkaz na „článek 33“ odkazem na „článek 34“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU