(EU) 2017/704Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/704 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 104, 20.4.2017, s. 4-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. dubna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. února 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/704

ze dne 19. dubna 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána dne 16. června 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2015. Ustanovení čl. 27 odst. 3 dohody o stabilizaci a přidružení stanoví bezcelní vstup do Unie u dovozu produktů, které pocházejí z Bosny a Hercegoviny a patří do čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury, v rámci limitu roční celní kvóty ve výši 12 000 tun.

(2)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (3) (dále jen „protokol“) byl podepsán dne 15. prosince 2016. Podpis protokolu jménem Evropské unie a jejích členských států a jeho prozatímní provádění bylo schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2017/75 (4).

(3)

V čl. 2 odst. 1 protokolu se stanoví změny stávajících celních kvót pro cukr pocházející z Bosny a Hercegoviny s účinkem od 1. února 2017. Příslušná roční celní kvóta se zvyšuje z 12 000 tun na 13 210 tun.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (5) stanoví otevření a správu celních kvót v odvětví cukru, včetně celních kvót na cukr pocházející z Bosny a Hercegoviny. Za účelem provedení celních kvót na cukr stanovených v protokolu je nutné změnit uvedené nařízení.

(5)

Jelikož protokol platí ode dne 1. února 2017, měly by být navrhované změny použitelné od stejného data a vstoupit v platnost dnem vyhlášení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:

1)

v článku 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

Ustanovení čl. 27 odst. 3 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (*1) ve znění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (*2);

(*1)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2."

(*2)  Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 3.“"

2)

v příloze I se část II nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. dubna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 3.

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).


PŘÍLOHA

„Část II: Cukr z balkánských zemí

Třetí země nebo celní území

Pořadové číslo

Kód KN

Množství (v tunách)

Sazba v rámci kvóty (EUR/tunu)

Albánie

09.4324

1701 a 1702

1 000

0

Bosna a Hercegovina

09.4325

1701 a 1702

13 210

0

Srbsko

09.4326

1701 a 1702

181 000

0

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

09.4327

1701 a 1702

7 000

0“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU