(EU) 2017/625Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017)

Publikováno: Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 40-41 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 24. května 2017 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. května 2017 Nabývá účinnosti: 24. května 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

( Úřední věstník Evropské unie L 95 ze dne 7. dubna 2017 )

V celém textu nařízení:

místo:

„(EU) 2017/…“ nebo „(EU) 2017/….“,

má být:

„(EU) 2017/625“;

místo:

„Úř. věst. L …, xx.xx.xxxx, s. xxx“ nebo „Úř. věst. L …, xx.xx.xxxx, s. xx“ nebo „Úř. věst. L …, …, s. …“ nebo „Úř. věst. L …, s. …“,

má být:

Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1“.

Strana 95, článek 135:

místo:

„1.   V rozsahu, v jakém informace zpracovávané prostřednictvím IMSOC obsahují osobní údaje, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES a v čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (*1), se použije uvedená směrnice a uvedené nařízení.

[…]

má být:

„1.   V rozsahu, v jakém informace zpracovávané prostřednictvím IMSOC obsahují osobní údaje, jak jsou definovány v čl. 2 písm. a) směrnice 95/46/ES a v čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1), se použije uvedená směrnice a uvedené nařízení.

[…]

Strana 113, podpisy:

místo:

Za Radu

předseda

…“,

má být:

Za Radu

předseda

I. BORG“;

místo:

Za Evropský parlament

předseda

…“,

má být:

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI“.© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU