(EU) 2017/605Nařízení Komise (EU) 2017/605 ze dne 29. března 2017, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 84, 30.3.2017, s. 3-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. března 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 19. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/605

ze dne 29. března 2017,

kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1005/2009 stanoví termíny pro ukončení používání, po kterých by se pro hasicí přístroje a systémy požární ochrany v „novém vybavení“, včetně nových letadel, neměly používat halony. Podle bodu 2 písm. b) přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 závisí definice „nového vybavení“ na datu předložení žádosti o osvědčení typu příslušnému regulačnímu orgánu.

(2)

Z důvodů právní jasnosti a jednotnosti při uplatňování nařízení (ES) č. 1005/2009 je nezbytné v definici „nového vybavení“ uvedené v bodě 2 písm. b) přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 upřesnit, že v případě letadel se žádost o osvědčení typu týká pouze žádosti o nové osvědčení typu a nevztahuje se na změny stávajícího osvědčení typu. Takové ustanovení by rovněž bylo v souladu s konceptem, který pro normy týkající se halonů používá Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

(3)

Nařízení (ES) č. 1005/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 2 písm. b) přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009 se doplňuje druhá věta, která zní:

„Pokud jde o letadla, rozumí se předložením žádosti o osvědčení typu předložení žádosti o nové osvědčení typu letadla.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU