(EU) 2017/588Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411-416 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/588

ze dne 14. července 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 3 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno řádné fungování trhu, měl by být pro některé finanční nástroje stanoven režim kroků kotace nebo minimální kroky kotace. Zejména u akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry a některých druhů fondů obchodovaných v obchodním systému by mělo být riziko stále se snižujících kroků kotace a jeho dopad na řádné fungování trhu kontrolováno prostřednictvím povinného režimu kroků kotace.

(2)

U ostatních finančních nástrojů vzhledem k jejich povaze a k mikrostrukturám trhů, na nichž jsou obchodovány, nelze předpokládat, že režim kroků kotace účinně přispěje k řádnému fungování trhů, a na uvedené nástroje by se proto režim kroků kotace vztahovat neměl.

(3)

Zejména certifikáty jsou obchodovány pouze v některých členských státech. S ohledem na charakteristiky těchto finančních nástrojů a likviditu, rozsah a povahu trhů, na nichž jsou obchodovány, není povinný režim kroků kotace nezbytný k zabránění vzniku obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu.

(4)

Nekapitálové finanční nástroje a produkty s pevným výnosem jsou obchodovány převážně na mimoburzovních trzích; jen omezený počet obchodů probíhá v obchodních systémech. Vzhledem ke zvláštním charakteristikám likvidity těchto nástrojů na elektronických platformách a jejich roztříštěnosti není povinný režim kroků kotace považován za nezbytný ani pro tyto nástroje.

(5)

Vzhledem ke korelaci mezi fondy obchodovanými v obchodním systému a podkladovými kapitálovými nástroji je nezbytné stanovit minimální kroky kotace pro fondy obchodované v obchodním systému, jejichž podkladovými nástroji jsou akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry. Na fondy obchodované v obchodním systému, jejichž podkladovými nástroji jsou finanční nástroje, které nejsou akciemi ani cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, by se však povinný režim kroků kotace vztahovat neměl.

(6)

Je důležité, aby se na všechny fondy obchodované v obchodním systému, na něž se vztahuje toto nařízení, vztahoval stejný režim kroků kotace založený na jediném pásmu likvidity bez ohledu na jejich průměrný denní počet obchodů, aby se u uvedených nástrojů snížilo riziko obcházení režimu kroků kotace.

(7)

Pro účely tohoto nařízení by měl být upřesněn význam pojmu „nejrelevantnější trh z hlediska likvidity“, protože nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2) tento pojem používá pro účely výjimky z referenční ceny i pro účely hlášení obchodů.

(8)

Režim kroků kotace pouze určuje minimální rozdíl mezi dvěma úrovněmi cen u pokynů odeslaných ve vztahu k finančnímu nástroji v evidenci pokynů. Měl by proto být uplatňován rovnoměrně bez ohledu na měnu finančního nástroje.

(9)

Příslušné orgány by měly být schopny reagovat na předem známé události, které vedou ke změně počtu obchodů s finančním nástrojem, načež příslušný krok kotace již nemusí být vhodný. Za tímto účelem by měl být stanoven zvláštní postup, aby se vyloučily obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu vznikající v důsledku událostí ve společnostech, které mohou způsobit, že krok kotace jednoho konkrétního nástroje již není vhodný. Tento postup by se měl použít na události ve společnostech, které by mohly významně ovlivnit likviditu uvedeného nástroje. Při posuzování dopadu určité události ve společnostech na konkrétní finanční nástroj by příslušné orgány měly zohlednit veškeré předchozí události ve společnosti s podobnými charakteristikami.

(10)

Aby bylo zajištěno, že režim kroků kotace může účinně fungovat a že účastníci trhu budou mít dostatečnou dobu na provedení nových požadavků, je vhodné stanovit pro každý finanční nástroj, na nějž se vztahuje toto nařízení, povinnost shromažďovat některé údaje a včas zveřejnit průměrný denní počet obchodů.

(11)

V zájmu konzistentnosti a zajištění hladkého fungování finančních trhů je nutné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici 2014/65/EU použila od stejného data. Aby se však zajistilo účinné fungování režimu kroků kotace, měla by se některá ustanovení tohoto nařízení použít od data jeho vstupu v platnost.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(13)

Orgán ESMA uspořádal k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nejrelevantnější trh z hlediska likvidity

Pro účely tohoto nařízení se za nejrelevantnější trh z hlediska likvidity, pokud jde o akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, považuje nejrelevantnější trh z hlediska likvidity uvedený v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014 a specifikovaný v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (4).

Článek 2

Kroky kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému

(čl. 49 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Obchodní systémy uplatní na pokyny týkající se akcií nebo cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry kroky kotace, jejichž velikost odpovídá přinejmenším:

a)

pásmu likvidity uvedenému v tabulce v příloze, jež odpovídá průměrnému dennímu počtu obchodů na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity pro daný nástroj, a

b)

cenovému rozpětí v uvedeném pásmu likvidity, jež odpovídá ceně daného pokynu.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a), pokud nejrelevantnější trh z hlediska likvidity s akciemi nebo cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry provozuje pouze obchodní systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka, uplatní obchodní systémy pásmo likvidity odpovídající nejnižšímu průměrnému dennímu počtu obchodů v tabulce v příloze.

3.   Obchodní systémy uplatní na pokyny týkající se fondů obchodovaných v obchodním systému kroky kotace, jejichž velikost odpovídá přinejmenším:

a)

pásmu likvidity uvedenému v tabulce v příloze, jež odpovídá nejvyššímu průměrnému dennímu počtu obchodů, a

b)

cenovému rozpětí v uvedeném pásmu likvidity, jež odpovídá ceně daného pokynu.

4.   Požadavky stanovené v odstavci 3 se použijí pouze na fondy obchodované v obchodním systému, jejichž podkladovými finančními nástroji jsou výlučně kapitálové nástroje, na něž se vztahuje režim kroků kotace podle odstavce 1, nebo koš takových kapitálových nástrojů.

Článek 3

Průměrný denní počet obchodů u akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry

(čl. 49 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Do 1. března roku následujícího po datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a do 1. března každého následujícího roku příslušný orgán konkrétní akcie nebo cenného papíru nahrazujícího jiný cenný papír při určování nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity pro danou akcii nebo cenný papír nahrazující jiný cenný papír vypočítá průměrný denní počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem na uvedeném trhu a zajistí zveřejnění těchto informací.

Příslušným orgánem podle prvního pododstavce je příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedeného v článku 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (5).

2.   Výpočet podle odstavce 1 má tyto charakteristiky:

a)

zahrnuje pro každý obchodní systém obchody prováděné podle pravidel daného obchodního systému, vyjma obchodů s referenční cenou a sjednaných obchodů označených v tabulce 4 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 a obchodů prováděných na základě alespoň jednoho pokynu, jenž využil výjimky pro pokyny velkého rozsahu, přičemž velikost obchodu leží nad použitelnou prahovou hodnotou pro pokyny velkého rozsahu stanovenou v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587;

b)

vztahuje se buď na předcházející kalendářní rok, nebo popřípadě na období předcházejícího kalendářního roku, během něhož byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo byl obchodován v obchodním systému a jeho obchodování nebylo pozastaveno.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, jež byly poprvé přijaty k obchodování nebo byly poprvé obchodovány v obchodním systému nejvýše čtyři týdny před koncem předcházejícího kalendářního roku.

4.   Obchodní systémy uplatní kroky kotace pásma likvidity odpovídajícího průměrnému dennímu počtu obchodů zveřejněnému podle odstavce 1 ode dne 1. dubna následujícího po tomto zveřejnění.

5.   Před prvním přijetím k obchodování nebo před prvním dnem obchodování s akciemi nebo cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry provede příslušný orgán obchodního systému, v němž má být uvedený finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo poprvé obchodován, odhad průměrného denního počtu obchodů pro daný obchodní systém, přičemž případně zohlední předchozí historii obchodování s uvedeným finančním nástrojem a předchozí historii obchodování s finančními nástroji považovanými za nástroje s podobnými vlastnostmi, a tento odhad zveřejní.

Kroky kotace pásma likvidity odpovídající uvedenému zveřejněnému odhadu průměrného denního počtu obchodů se použijí od zveřejnění uvedeného odhadu do zveřejnění průměrného denního počtu obchodů pro uvedený nástroj podle odstavce 6.

6.   Nejpozději šest týdnů po prvním dni obchodování s akcií nebo cenným papírem nahrazujícím jiné cenné papíry příslušný orgán obchodního systému, v němž byl tento finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo poprvé obchodován, vypočítá na základě údajů za první čtyři týdny obchodování s uvedeným finančním nástrojem průměrný denní počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem v uvedeném obchodním systému a zajistí jeho zveřejnění.

Kroky kotace pásma likvidity odpovídající uvedenému zveřejněnému průměrnému dennímu počtu obchodů se použijí od zveřejnění do doby, kdy je v souladu s postupem uvedeným v odstavcích 1 až 4 vypočten a zveřejněn nový průměrný denní počet obchodů pro uvedený nástroj.

7.   Pro účely tohoto článku se průměrný denní počet obchodů pro finanční nástroj za příslušné období v příslušném obchodním systému vypočte tak, že se celkový počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem vydělí počtem obchodních dnů.

Článek 4

Události ve společnostech

(čl. 49 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

Pokud se příslušný orgán domnívá, že by určitá událost ve společnosti mohla u konkrétního finančního nástroje změnit průměrný denní počet obchodů, následkem čehož by tento finanční nástroj spadal do jiného pásma likvidity, příslušný orgán k uvedenému finančnímu nástroji přistupuje, jako by byl poprvé přijat k obchodování nebo poprvé obchodován v obchodním systému a uplatněním postupu uvedeného v čl. 3 odst. 5 a 6 pro něj určí nové použitelné pásmo likvidity a zajistí jeho zveřejnění.

Článek 5

Přechodná ustanovení

1.   Příslušný orgán obchodního systému, v němž byly akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry prvně přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, shromáždí nezbytné údaje a vypočítá průměrný denní počet obchodů s uvedeným finančním nástrojem v uvedeném obchodním systému a zajistí jeho zveřejnění v těchto lhůtách:

a)

nejpozději čtyři týdny před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 nejméně o deset týdnů;

b)

nejpozději v den použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, pokud je datem, kdy jsou finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den spadající do období začínajícího deset týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a končícího v den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014.

2.   Výpočty uvedené v odst. 1 písm. a) se provedou takto:

a)

pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 nejméně o šestnáct týdnů, vychází výpočet z údajů dostupných za referenční období v trvání 40 týdnů začínající 52 týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014;

b)

pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den spadající do období začínajícího šestnáct týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a končícího deset týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, vychází výpočet z údajů dostupných za období prvních čtyř týdnů obchodování s daným finančním nástrojem;

c)

pokud je datem, kdy jsou akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry poprvé obchodovány v obchodním systému v Unii, den spadající do období začínajícího deset týdnů před datem použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a končícího v den předcházející datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014, vychází výpočet z historie obchodování s danými akciemi nebo cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry nebo jinými finančními nástroji považovanými za nástroje s podobnými vlastnostmi, jako uvedené akcie nebo cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry.

3.   Kroky kotace pásma likvidity odpovídající zveřejněnému průměrnému dennímu počtu obchodů podle odstavce 1 se použijí do 1. dubna roku následujícího po datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014. Během uvedeného období příslušné orgány zajistí, aby kroky kotace pro finanční nástroje uvedené v odst. 2 písm. b) a c), pro něž představují příslušný orgán, nepřispívaly ke vzniku obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu. Pokud příslušný orgán zjistí riziko pro řádné fungování trhů v důsledku takových kroků kotace, řeší toto riziko stanovením a zveřejněním aktualizovaného průměrného denního počtu obchodů pro příslušné finanční nástroje. Učiní tak na základě delší a komplexnější historie obchodování uvedených nástrojů. Obchodní systémy okamžitě uplatní pásmo likvidity odpovídající uvedenému aktualizovanému průměrnému dennímu počtu obchodů. Činí tak do 1. dubna roku následujícího po datu použitelnosti nařízení (EU) č. 600/2014 nebo do případného dalšího zveřejnění příslušným orgánem v souladu s tímto odstavcem.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 3. ledna 2018.

Článek 5 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (viz strana 387 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Tabulka kroků kotace

 

Pásma likvidity

Cenová rozpětí

0 ≤ průměrný denní počet obchodů < 10

10 ≤ průměrný denní počet obchodů < 80

80 ≤ průměrný denní počet obchodů < 600

600 ≤ průměrný denní počet obchodů < 2 000

2 000 ≤ průměrný denní počet obchodů < 9 000

9 000 ≤ průměrný denní počet obchodů

0 ≤ cena < 0,1

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,1 ≤ cena < 0,2

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,0001

0,2 ≤ cena < 0,5

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

0,0001

0,5 ≤ cena < 1

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

0,0001

1 ≤ cena < 2

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

0,0002

2 ≤ cena < 5

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

0,0005

5 ≤ cena < 10

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

0,001

10 ≤ cena < 20

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

0,002

20 ≤ cena < 50

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

0,005

50 ≤ cena < 100

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

100 ≤ cena < 200

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

200 ≤ cena < 500

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

500 ≤ cena < 1 000

5

2

1

0,5

0,2

0,1

1 000 ≤ cena < 2 000

10

5

2

1

0,5

0,2

2 000 ≤ cena < 5 000

20

10

5

2

1

0,5

5 000 ≤ cena < 10 000

50

20

10

5

2

1

10 000 ≤ cena < 20 000

100

50

20

10

5

2

20 000 ≤ cena < 50 000

200

100

50

20

10

5

50 000 ≤ cena

500

200

100

50

20

10


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU