(EU) 2017/583Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229-349 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/583

ze dne 14. července 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 1 odst. 8, čl. 9 odst. 5, čl. 11 odst. 4, čl. 21 odst. 5 a čl. 22 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vysoký stupeň transparentnosti je zásadní k zajištění toho, aby byli investoři dostatečně informováni o pravdivé úrovni uskutečněných a potenciálních obchodů s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty, a to bez ohledu na to, zda tyto obchody probíhají na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech, v organizovaných obchodních systémech, u systematických internalizátorů nebo mimo rámec těchto systémů. Tento vysoký stupeň transparentnosti by měl rovněž zajistit rovné podmínky mezi obchodními systémy tak, aby proces určování cen ve vztahu k jednotlivým finančním nástrojům nebyl narušen roztříštěností likvidity a aby investoři nebyli tímto trestáni.

(2)

Zároveň je nezbytné si uvědomit, že mohou existovat okolnosti, za kterých by měly být stanoveny výjimky z povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti nebo odklad povinností týkajících se poobchodní transparentnosti, aby se zabránilo zhoršení likvidity jako nezamýšlenému důsledku povinnosti uveřejnit obchody, čímž může dojít k uveřejnění rizikových pozic. Je tedy vhodné stanovit přesné okolnosti, za kterých mohou být uděleny výjimky z předobchodní transparentnosti a odklady poobchodní transparentnosti.

(3)

Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce spjata, neboť se zabývají požadavky na předobchodní a poobchodní transparentnost, které se vztahují na obchodování s nekapitálovými finančními nástroji. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu zúčastněným stranám, a zejména těm, které těmto povinnostem podléhají, je nutné zahrnout tyto regulační technické normy do jediného nařízení.

(4)

V případě, že příslušné orgány udělí výjimku ve vztahu k požadavkům týkajícím se předobchodní transparentnosti, nebo povolí odklad plnění povinnosti poobchodní transparentnosti, měly by jednat se všemi regulovanými trhy, mnohostrannými obchodními systémy, organizovanými obchodními systémy a investičními podniky obchodujícími mimo rámec obchodních systémů stejně a nediskriminačně.

(5)

Je vhodné objasnit omezený počet odborných pojmů. Tyto odborné pojmy jsou nezbytné k zajištění jednotného používání ustanovení obsažených v tomto nařízení v Unii, a tudíž přispívají k vytvoření jednotného souboru pravidel pro unijní finanční trhy. Tyto definice slouží výlučně pro účely stanovení povinností týkajících se transparentnosti pro nekapitálové finanční nástroje a měly by být přísně omezeny pro účel pochopení tohoto nařízení.

(6)

Komodity obchodované v obchodním systému (exchange-traded-commodities, dále jen „ETCs“) a dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (exchange-traded notes, dále jen „ETNs“), na které se vztahuje toto nařízení, by měly být s ohledem na jejich právní strukturu považovány za dluhové nástroje. Nicméně protože jsou obchodovány podobným způsobem jako fondy obchodované v obchodním systému, měl by se na ně vztahovat podobný režim transparentnosti jako na fondy obchodované v obchodním systému.

(7)

V souladu s nařízením (EU) č. 600/2014 by měla být řada nástrojů považována za způsobilé k udělení výjimky z předobchodní transparentnosti pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh. Tento požadavek by se měl vztahovat také na deriváty, na které se vztahuje povinnost clearingu, ale nevztahuje se na ně obchodní povinnost, jakož i na dluhopisy, deriváty, strukturované finanční produkty a povolenky na emise, které nejsou likvidní.

(8)

Obchodní systém, který provozuje systém žádostí o kotace, by měl uveřejnit pevnou kupní a prodejní cenu nebo vykonavatelné projevy zájmu a intenzitu zájmu na těchto cenách nejpozději v době, kdy je žádající subjekt schopen provést obchod podle pravidel systému. To má zajistit, že členové nebo účastníci, kteří poskytují žádajícímu subjektu kotace jako první, nebudou znevýhodněni.

(9)

Většina likvidních krytých dluhopisů jsou hypoteční dluhopisy vydávané za účelem poskytování úvěrů k financování soukromého nákupu nemovitosti jednotlivci, jejichž průměrná hodnota je v přímé souvislosti s hodnotou úvěru. Na trhu s krytými dluhopisy poskytovatelé likvidity zajištují, aby se profesionální investoři obchodující ve velkých objemech spojili s vlastníky nemovitostí obchodujícími v malých objemech. Aby nedošlo k narušení této funkce a s tím souvisejícím škodlivým důsledkům pro vlastníky nemovitosti, měl by být konkrétní objem pro daný nástroj, nad který by poskytovatelé likvidity mohli těžit z výjimky z předobchodní transparentnosti, nastaven na objem obchodu, pod nímž leží 40 procent obchodů, jelikož se tento objem považuje za odrážející průměrnou cenu nemovitosti.

(10)

Informace, u kterých se vyžaduje zpřístupnění v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen možné, by měly být zpřístupněny co nejdříve, jak je to technicky proveditelné s ohledem na přiměřenou úroveň účinnosti a výdaje na systémy na straně dotčeného organizátora trhu, schváleného systému pro uveřejňování informací nebo investičního podniku. Tyto informace by měly být zveřejněny v těsné blízkosti maximální lhůty pouze ve výjimečných případech, kdy dostupné systémy neumožňují uveřejnění v kratší lhůtě.

(11)

Investiční podniky by měly uveřejňovat podrobnosti obchodů provedených mimo rámec obchodního systému prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací. Toto nařízení by mělo stanovit způsob, jakým investiční podniky ohlašují své obchody schváleným systémům pro uveřejňování informací, a mělo by se použít ve spojení s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (2).

(12)

Nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví možnost určit uplatnění povinnosti poobchodního uveřejnění obchodů provedených mezi dvěma investičními podniky, včetně systematických internalizátorů, v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty, které jsou určeny faktory jinými než aktuální tržní hodnota, jako je převod finančních nástrojů jako zajištění. Takové obchody nepřispívají k procesu určování cen nebo by mohly investorům poskytnout nepřesný obraz či bránit nejlepšímu možnému provedení, a proto toto nařízení stanoví obchody určené faktory jinými než aktuální tržní hodnota, které by neměly být uveřejněny.

(13)

Investiční podniky často provádějí na vlastní účet nebo jménem klientů obchody s deriváty a jinými finančními nástroji nebo aktivy, které zahrnují řadu propojených, podmíněných obchodů. Takovéto souborné obchody umožňují investičním podnikům a jejích klientům lépe řídit rizika, jelikož cena jednotlivých složek souborného obchodu odráží celkový rizikový profil souboru, a nikoliv převládající tržní cenu jednotlivých složek. Souborné obchody mohou mít různou podobu, například výměnu za hmotná aktiva, obchodní strategie prováděné v obchodních systémech nebo individualizované souborné obchody, a tato specifika je nutno zohlednit při nastavování příslušného režimu transparentnosti. Je proto vhodné pro účely tohoto nařízení stanovit podmínky uplatnění odkladů povinnosti poobchodní transparentnosti pro souborné obchody. Taková opatření by neměla být dostupná pro obchody, které zajišťují finanční nástroje, prováděné v rámci běžného podnikání.

(14)

Výměna za hmotná aktiva je nedílnou součástí finančních trhů, umožňující účastníkům trhu organizovat a provádět obchody s deriváty obchodovanými v obchodním systému, které jsou přímo napojeny na obchod na trhu s podkladovými hmotnými aktivy. Jsou široce využívány a zahrnují velké množství subjektů, jako jsou farmáři, pěstitelé, výrobci a zpracovatelé komodit. Výměna za hmotná aktiva typicky proběhne, když se prodávající hmotného aktiva snaží uzavřít svou odpovídající zajišťovací pozici v derivátové smlouvě s kupujícím hmotného aktiva v případě, že druhý jmenovaný má ve stejné derivátové smlouvě také odpovídající zajištění. Tímto tedy usnadní účinné uzavření zajišťovacích pozic, které již nejsou potřebné.

(15)

U transakcí prováděných mimo rámec pravidel obchodního systému je nezbytné objasnit, který investiční podnik obchod uveřejní v případech, kdy jsou obě strany obchodu investičními podniky usazenými v Unii, aby se zajistilo uveřejnění obchodu, aniž by došlo ke zdvojení. Proto by měl odpovědnost za uveřejnění obchodu nést vždy prodávající investiční podnik, ovšem kromě případů, kdy je pouze jedna ze stran systematickým internalizátorem a jedná se o nakupující podnik.

(16)

Pokud je pouze jedna ze stran systematickým internalizátorem ve vztahu k danému finančními nástroji a zároveň se jedná o stranu nakupující tento nástroj, měla by být odpovědná za uveřejnění tohoto obchodu, jelikož to od ní její zákazníci očekávají a může lépe vyplnit hlášení týkající se jejího postavení systematického internalizátora. Aby se zajistilo, že je obchod uveřejněn pouze jednou, měl by systematický internalizátor informovat druhou stranu o tom, že daný obchod uveřejňuje.

(17)

Je důležité zachovat stávající normy pro uveřejňování obchodů realizovaných jako vzájemně zajištěné obchody, aby se zabránilo několikanásobnému uveřejnění jednoho obchodu a k poskytnutí právní jistoty, pokud jde o to, který investiční podnik je odpovědný za uveřejnění obchodu. Z toho důvodu by dva odpovídající obchody uzavřené ve stejnou dobu a za stejnou cenu s jedinou protistranou měly být uveřejněny jako jediný obchod.

(18)

Nařízení (EU) č. 600/2014 umožňuje příslušným orgánům, aby požadovaly uveřejnění doplňujících podrobností při uveřejňování informací těžících z odkladu, nebo aby povolily odklad na delší časové období. S cílem přispět k jednotnému používání těchto ustanovení v celé Unii je třeba vytvořit rámec podmínek a kritérií, na jejichž základě mohou být příslušnými orgány povoleny dodatečné odklady.

(19)

Obchodování s mnoha nekapitálovými finančními nástroji, a zejména s deriváty, je občasné, variabilní a podléhá pravidelným úpravám obchodních modelů. Statické způsoby určování finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh, a statické způsoby určování různých prahových hodnot za účelem nastavení povinností týkajících se předobchodní a poobchodní transparentnosti bez stanovení možnosti upravit stav likvidity a prahové hodnoty podle změn obchodních modelů by proto nebyly vhodné. Je tedy vhodné stanovit metodiku a parametry, které jsou nutné k provedení posouzení likvidity a výpočtu prahových hodnot pro uplatnění výjimek z předobchodní transparentnosti a odkladu poobchodní transparentnosti v pravidelných intervalech.

(20)

Za účelem zajištění důsledného uplatňování výjimek z předobchodní transparentnosti a odkladů poobchodních povinností je nutné vytvořit jednotná pravidla týkající se obsahu a četnosti údajů, které příslušné orgány mohou od obchodních systémů, schválených systém pro uveřejňování informací a poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací požadovat pro účely transparentnosti. Je také nezbytné specifikovat metodiku pro výpočet příslušných prahových hodnot a vytvořit jednotná pravidla týkající se uveřejňování informací v celé Unii. Pravidla týkající se konkrétní metodiky a údaje nezbytné k provádění výpočtů za účelem určení režimu transparentnosti platného pro nekapitálové finanční nástroje by se měla použít ve spojení s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 (3), které stanoví společné prvky týkající se obsahu a četnosti žádostí o údaje určených obchodním systémům, schváleným systémům pro uveřejňování informací a poskytovatelům konsolidovaných obchodních informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů obecněji.

(21)

U dluhopisů jiných než ETCs a ETNs by měly být obchody pod hranicí 100 000 EUR vyloučeny z výpočtů prahových hodnot pro předobchodní a poobchodní transparentnost, jelikož se považují za obchody maloobchodního objemu. Tyto obchody s maloobchodním objemem by měly v každém případě těžit z nového režimu transparentnosti a jakákoli prahová hodnota zakládající výjimku nebo odklad transparentnosti by měla být stanovena nad touto úrovní.

(22)

Účelem osvobození od povinností týkajících se transparentnosti stanovených v nařízení (EU) č. 600/2014 je zajistit, aby účinnost operací prováděných v rámci Eurosystému při plnění hlavních úkolů, jak jsou stanoveny ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, který je přílohou Smlouvy o Evropské unii (dále jen „statut“), a podle odpovídajících vnitrostátních ustanovení platných pro členy Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) v členských státech, jejichž měnou není euro, která závisí na včasných a důvěrných obchodech, nebyla ohrožena zveřejněním informací o těchto obchodech. Je zásadní, aby centrální banky měly možnost kontrolovat, zda, kdy a jakým způsobem jsou zveřejněny informace o jejich činnostech, aby se maximalizoval zamýšlený dopad a omezil jakýkoli nezamýšlený dopad na trh. Z toho důvodu by měla být členům ESCB a jejich protistranám poskytnuta právní jistota s ohledem na rozsah osvobození od požadavků na transparentnost.

(23)

Jednou z hlavních povinností ESCB dle Smlouvy a statutu a podle odpovídajících vnitrostátních ustanovení platných pro členy ESCB v členských státech, jejichž měnou není euro, je provádění devizové politiky, což zahrnuje držení a správu devizových rezerv, aby bylo zajištěno, že v případě potřeby je k dispozici dostatečné množství likvidních prostředků pro operace spojené s devizovou politikou. Uplatňování požadavků na transparentnost na činnosti správy devizových rezerv může mít za následek nezamýšlené signály na trhu, které by mohly narušit devizovou politiku Eurosystému a členů ESCB v členských státech, jejichž měnou není euro. Podobné úvahy se mohou v jednotlivých případech rovněž vztahovat na operace správy devizových rezerv při výkonu měnové politiky a politiky finanční stability.

(24)

Osvobození od povinností týkajících se transparentnosti pro obchody, ve kterých je protistrana členem ESCB, by se nemělo vztahovat na obchody, které uzavřel jakýkoli člen ESCB při výkonu svých investičních operací. To by mělo zahrnovat operace provedené pro administrativní účely nebo pro pracovníky člena ESCB včetně operací prováděných správcem důchodového systému v souladu s článkem 24 statutu.

(25)

Dočasné pozastavení povinností týkajících se transparentnosti by mělo být uloženo pouze ve výjimečných případech, které představují významný pokles likvidity v rámci celé kategorie finančních nástrojů na základě objektivních a měřitelných faktorů. Je nezbytné rozlišovat mezi kategoriemi, u kterých je zpočátku určena existence či neexistence likvidního trhu, jelikož u kategorie, která je již určena jako nelikvidní, je pravděpodobné, že snadněji dojde k dalšímu významnému poklesu v relativních hodnotách. Proto by pozastavení povinností týkajících se likvidity u nástrojů, u kterých byla určena neexistence likvidního trhu, mělo být uloženo, pouze pokud došlo k poklesu většímu, než je relativní prahová hodnota.

(26)

Režim předobchodní a poobchodní transparentnosti zavedený nařízením (EU) č. 600/2014 by měl být vhodně nastaven pro trh a uplatňován jednotným způsobem v celé Unii. Z toho důvodu je zásadní stanovit potřebné výpočty, které mají být provedeny, včetně časových období a způsobů jejich provádění. V tomto ohledu by období výpočtů stanovená tímto nařízením měla zajistit, že jsou příslušné prahové hodnoty režimu aktualizovány ve vhodných intervalech tak, aby odrážely tržní podmínky, aby se předešlo účinkům narušení trhu. Je rovněž vhodné centralizovat uveřejnění výsledů výpočtů tak, aby byly dostupné všem účastníkům finančního trhu a příslušným orgánům v Unii na jednom místě a uživatelsky vstřícným způsobem. Za tím účelem by měly příslušné orgány informovat orgán ESMA o výsledcích svých výpočtů a orgán ESMA by měl uveřejnit tyto výpočty na svých internetových stránkách.

(27)

V zájmu bezproblémového provádění nových požadavků na transparentnost je vhodné ustanovení o transparentnosti zavádět postupně. Prahová hodnota likvidity použitá pro určení dluhopisů, pro které existuje likvidní trh, tedy „průměrný denní počet obchodů“, by měla být zaváděna postupně.

(28)

Do 30. července roku následujícího po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost by orgán ESMA měl Komisi každoročně předkládat posouzení prahové hodnoty likvidity určující povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti podle článků 8 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014 a tam, kde je to vhodné, předložit přepracovanou regulační technickou normu za účelem přizpůsobení prahové hodnoty likvidity.

(29)

Podobně by měly být postupně zaváděny obchodní percentily použité k určení konkrétního objemu pro daný nástroj, které umožňují osvobození od povinností týkajících se předobchodní transparentnosti pro nekapitálové nástroje.

(30)

Za tímto účelem by měl orgán ESMA Komisi každoročně předkládat posouzení prahových hodnot pro výjimky a tam, kde je to vhodné, předložit přepracovanou regulační normu za účelem přizpůsobení prahových hodnot pro výjimky vztahující se na nekapitálové nástroje.

(31)

Pro účely výpočtů transparentnosti jsou nezbytné referenční údaje pro stanovení podkategorie aktiv, ke které náleží každý finanční nástroj. Je proto nutné požadovat, aby obchodní systémy poskytovaly kromě údajů vyžadovaných na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 (4) ještě dodatečné referenční údaje.

(32)

Při určování finančních nástrojů, pro které neexistuje ve vztahu k devizovým derivátům likvidní trh, bylo vzhledem k nedostatku údajů potřebných pro komplexní kvantitativní analýzu celého trhu vyžadováno kvalitativní posouzení. Ve výsledku by do doby, než budou dostupné kvalitnější údaje, měly být devizové deriváty posuzovány pro účely tohoto nařízení tak, že pro ně neexistuje likvidní trh.

(33)

S cílem umožnit efektivní zahájení užívání nových pravidel transparentnosti by měly být účastníky trhu poskytnuty údaje pro výpočet a uveřejnění finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh, a velikosti pokynů, které jsou velké svým rozsahem nebo které převyšují konkrétní objem pro daný nástroj, a to v dostatečném předstihu před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost.

(34)

Z důvodu soudržnosti a pro zajištění bezproblémového fungování finančních trhů je nezbytné, aby se toto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data. Nicméně v zájmu zajištění účinného fungování nového regulačního režimu transparentnosti by se některá ustanovení tohoto nařízení měla použít ode dne vstupu nařízení v platnost.

(35)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(36)

Orgán ESMA uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„souborným obchodem“ se rozumí jeden z těchto obchodů:

a)

obchod v rámci derivátové smlouvy nebo jiný finanční nástroj závislý na současném provedení obchodu v odpovídajícím množství podkladových hmotných aktiv (výměna za hmotná aktiva);

b)

obchod, který zahrnuje provedení dvou nebo více dílčích obchodů s finančními nástroji a:

i)

který provádí dvě nebo více protistran;

ii)

kde každá složka obchodu nese významné hospodářské nebo finanční riziko, které souvisí se všemi ostatními složkami;

iii)

kde je provedení všech složek souběžné a závislé na provedení všech ostatních složek.

2.

„systémem žádostí o kotace“ se rozumí obchodní systém, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

kotace jsou členem či účastníkem poskytovány v reakci na žádost o kotaci předloženou jedním nebo několika dalšími členy či účastníky;

b)

kotace je vykonatelná výhradně žádajícím členem či účastníkem;

c)

žádající člen či účastník trhu může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, které mu byly na žádost poskytnuty.

3.

„systémem hlasového obchodování“ se rozumí obchodní systém, kde jsou obchody mezi členy dohadovány prostřednictvím hlasového vyjednávání.

KAPITOLA II

PŘEDOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST PRO REGULOVANÉ TRHY, MNOHOSTRANNÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY A ORGANIZOVANÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY

Článek 2

Povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti

(čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 600/2014)

Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejňují rozsah kupních a prodejních cen, jakož i intenzitu obchodních zájmů na uvedených cenách v souladu s druhem obchodního systému, který provozují, a požadavky na informace, jak jsou stanoveny v příloze 1.

Článek 3

Pokyny velkého rozsahu

(čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)

Pokyn je velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, pokud je v době zápisu pokynu nebo po jakékoli změně pokynu roven nebo větší než minimální velikost pokynu, která se stanoví v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.

Článek 4

Druh a minimální velikost pokynů uchovávaných v systému na správu pokynů

(čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Pokyn uchovávaný až do uveřejnění v systému na správu pokynů obchodního systému, u kterého mohou být prominuty povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti, je tohoto druhu:

a)

má být uveřejněn v knize objednávek provozované obchodním systémem a je závislý na objektivních podmínkách, které jsou předem definované v protokolu systému;

b)

vzájemně se neovlivňuje s jinými obchodními zájmy před uveřejněním v knize objednávek provozované obchodním systémem;

c)

jakmile je uveřejněn v knize objednávek, vzájemně se ovlivňuje s jinými pokyny v souladu s pravidly platnými pro pokyny daného druhu v době uveřejnění.

2.   Pokyny uchovávané až do uveřejnění v systému na správu pokynů obchodního systému, u kterých mohou být prominuty povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti, mají v době zápisu a po jakékoli změně jednu z těchto minimálních velikostí:

a)

v případě záložního pokynu velikost větší nebo rovnou 10 000 EUR;

b)

pro veškeré další pokyny velikost větší nebo rovnou minimálnímu obchodovatelnému množství předem stanovenému provozovatelem systému podle pravidel a protokolů systému.

3.   Za záložní pokyn uvedený v čl. 2 písm. a) se považuje limitní pokyn skládající se z uveřejněného pokynu vztahujícího se k části množství a neuveřejněného pokynu vztahujícího se ke zbytku množství v případě, kdy je neuveřejněné množství schopné provedení pouze poté, co je uvolněno do knihy objednávek jako nový uveřejněný pokyn.

Článek 5

Konkrétní objem pro daný finanční nástroj

(čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Vykonavatelný projev zájmu je větší než konkrétní objem pro daný finanční nástroj, pokud je v době zápisu nebo po jakékoli změně roven nebo větší než minimální velikost vykonavatelného projevu zájmu, která se stanoví v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.

2.   Orientační předobchodní ceny vykonavatelných projevů zájmu, které jsou větší než konkrétní objem pro daný finanční nástroj určený v souladu s odstavcem 1 a menší než příslušná velikost velkého rozsahu určená v souladu s článkem 3, se považují za blízké ceně obchodních zájmů, pokud obchodní systém uveřejní:

a)

nejlepší dostupnou cenu;

b)

prostý průměr cen;

c)

vážený průměr cen na základě objemu, ceny, času nebo počtu vykonavatelných projevů zájmu.

3.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní metodiku pro výpočet předobchodních cen a čas uveřejnění při zadávání a aktualizaci orientačních předobchodních cen.

Článek 6

Kategorie finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh

(čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014)

Finanční nástroj nebo kategorie finančních nástrojů se považují za nástroje, pro které neexistuje likvidní trh, pokud je tak stanoveno v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.

KAPITOLA III

POOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST PRO OBCHODNÍ SYSTÉMY A INVESTIČNÍ PODNIKY OBCHODUJÍCÍ MIMO RÁMEC OBCHODNÍHO SYSTÉMU

Článek 7

Povinnosti týkající se poobchodní transparentnosti

(čl. 10 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 a 5 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Investiční podniky obchodující mimo rámec pravidel obchodního systému a organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní s odkazem na každý obchod podrobnosti stanovené v tabulkách 1 a 2 přílohy II a použijí veškerá příslušná označení uvedená v tabulce 3 přílohy II.

2.   V případě, že je dříve uveřejněná zpráva o obchodu zrušena, investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému a organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní novou zprávu o obchodu, která zahrnuje veškeré podrobnosti z původní zprávy o obchodu a označení zrušení specifikované v tabulce 3 přílohy II.

3.   V případě, že je dříve uveřejněná zpráva o obchodu pozměněna, investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému, organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní tyto informace:

a)

novou zprávu o obchodu, která obsahuje veškeré podrobnosti z původní zprávy o obchodu a označení zrušení specifikované v tabulce 3 přílohy II;

b)

novou zprávu o obchodu, která obsahuje veškeré podrobnosti z původní zprávy o obchodu se zanesenými všemi potřebnými změnami a označením změny specifikovaným v tabulce 3 přílohy II.

4.   Poobchodní informace se zpřístupní v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, v každém případě pak:

a)

po dobu prvních tří let uplatňování nařízení (EU) č. 600/2014 do 15 minut po provedení příslušného obchodu;

b)

poté do 5 minut po provedení příslušného obchodu.

5.   Je-li obchod uzavřen dvěma investičními podniky mimo rámec pravidel obchodního systému, ať už na vlastní účet nebo jménem zákazníka, pouze investiční podnik prodávající daný finanční nástroj uveřejní obchod prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací.

6.   Odchylně od odstavce 5 v případě, že pouze jeden z investičních podniků, který je stranou obchodu, je systematickým internalizátorem ve vztahu k danému finančnímu nástroji a jedná se o nakupující podnik, pak pouze tento podnik uveřejní obchod prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací, přičemž o tom uvědomí prodávajícího.

7.   Investiční podniky přijmou veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl obchod uveřejněn jako jediný obchod. Z toho důvodu se dva odpovídající obchody uzavřené ve stejnou dobu a za stejnou cenu s jedinou protistranou považují za jediný obchod.

8.   Informace týkající se souborného obchodu se zpřístupní ve vztahu ke každé ze složek v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, s ohledem na potřebu přidělit ceny jednotlivým finančním nástrojům, a budou zahrnovat označení souborného obchodu nebo označení výměny za hmotná aktiva, jak jsou uvedena v tabulce 3 přílohy II. V případě, že je souborný obchod způsobilý k odkladu uveřejnění podle článku 8, zpřístupní se informace týkající se všech složek až poté, co ve vztahu k danému obchodu uplyne doba odkladu.

Článek 8

Odklad uveřejnění obchodů

(čl. 11 odst. 1 a 3 a čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Pokud příslušný orgán povolí odklad uveřejnění podrobností o obchodu podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejní investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému, organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém každý obchod nejpozději do 19:00 hod. místního času druhého pracovního dne po dni provedení obchodu za předpokladu, že je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

obchod je velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, jak je uvedeno v článku 9;

b)

jedná se o obchod s finančním nástrojem nebo kategorií finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh, jak je stanoveno v souvislosti s metodikou uvedenou v článku 13;

c)

obchod se uskutečňuje mezi investičním podnikem obchodujícím na vlastní účet jiným způsobem než párováním pokynů na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (6) a jinou protistranou, přičemž je větší než konkrétní objem pro daný nástroj stanovený v článku 10;

d)

jedná se o souborný obchod, který splňuje jedno z těchto kritérií:

i)

jedna nebo více jeho složek jsou obchody s finančními nástroji, pro které neexistuje likvidní trh;

ii)

jedna nebo více jeho složek jsou obchody s finančními nástroji, které jsou velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, jak je uvedeno v článku 9;

iii)

obchod se uskutečňuje mezi investičním podnikem obchodujícím na vlastní účet jiným způsobem než párováním pokynů na vlastní účet podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 směrnice 2014/65/EU a jinou protistranou, přičemž jedna nebo více jeho složek jsou obchody s finančními nástroji, které jsou větší než konkrétní objem pro daný nástroj stanovený v článku 10.

2.   Po uplynutí doby odkladu stanovené v odstavci 1 se uveřejní veškeré podrobnosti obchodu, pokud není přiznána prodloužená nebo neomezená doba odkladu v souladu s článkem 11.

3.   Je-li obchod mezi dvěma investičními podniky, ať už na vlastní účet nebo jménem zákazníka, proveden mimo rámec pravidel obchodního systému, je příslušným orgánem pro účely určení rozhodného režimu odkladu příslušný orgán toho investičního podniku, který je odpovědný za uveřejnění obchodu prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací v souladu s čl. 7 odst. 5, 6 a 7.

Článek 9

Obchody velkého rozsahu

(čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)

Obchod je velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem, pokud je roven nebo větší než minimální objem obchodu, který se vypočítá v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.

Článek 10

Konkrétní objem pro daný finanční nástroj

(čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014)

Obchod je větší než konkrétní objem pro daný finanční nástroj, pokud je roven nebo větší než minimální objem obchodu, který se vypočítá v souladu s metodikou uvedenou v článku 13.

Článek 11

Požadavky na transparentnost ve spojení s odkladem uveřejnění podle uvážení příslušných orgánů

(čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   V případě, že příslušné orgány vykonávají svou pravomoc ve spojení s povolením odkladu uveřejnění podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014, platí následující:

a)

pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány si vyžádají uveřejnění některé z těchto informací po celou dobu odkladu, jak je uvedeno v článku 8:

i)

veškeré podrobnosti obchodu stanovené v tabulkách 1 a 2 přílohy II s výjimkou podrobností týkajících se objemu;

ii)

při minimálním počtu 5 obchodů uzavřených ve stejném dni se obchody uveřejní v souhrnné podobě následující pracovní den do 9:00 hod. místního času;

b)

pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány umožní neuveřejňovat objem jednotlivých obchodů po prodlouženou dobu čtyř týdnů;

c)

pokud jde o nekapitálové nástroje jiné než veřejnoprávní dluhopisy, a pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány umožní po prodlouženou dobu odkladu čtyř týdnů uveřejnění několika obchodů uzavřených v průběhu jednoho kalendářního týdne v souhrnné podobě následující úterý do 9:00 hod. místního času;

d)

pokud jde o veřejnoprávní dluhopisy, a pokud se uplatní čl. 11 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) č. 600/2014, příslušné orgány umožní po neomezenou dobu uveřejnění několika obchodů uzavřených v průběhu jednoho kalendářního týdne v souhrnné podobě následující úterý do 9:00 hod. místního času.

2.   V případě uplynutí prodloužené doby odkladu stanovené v odst. 1 písm. b) se uplatní tyto požadavky:

a)

pokud jde o nástroje jiné než veřejnoprávní dluhopisy, uveřejnění úplných podrobností veškerých jednotlivých obchodů, a to následující pracovní den do 9:00 hod. místního času;

b)

pokud jde o veřejnoprávní dluhopisy tam, kde příslušné orgány rozhodnou, že nevyužijí možností stanovených v čl. 11 odst. 3 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 600/2014 po sobě podle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejnění úplných podrobností veškerých jednotlivých obchodů, a to následující pracovní den do 9:00 hod. místního času;

c)

pokud jde o veřejnoprávní dluhopisy tam, kde příslušné orgány využijí možností stanovených v čl. 11 odst. 3 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 600/2014 po sobě podle čl. 11 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejnění několika obchodů uzavřených během stejného kalendářního týdne v souhrnné podobě v úterý následující po uplynutí prodloužené doby odkladu čtyř týdnů počítané od posledního dne daného kalendářního týdne, a to do 9:00 hod. místního času.

3.   Pokud jde o nástroje jiné než veřejnoprávní dluhopisy, veškeré podrobnosti o jednotlivých obchodech se uveřejní čtyři týdny po uveřejnění souhrnných podrobností v souladu odst. 1 písm. c) do 9:00 hod. místního času.

4.   Souhrnné denní nebo týdenní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují následující informace o dluhopisech, strukturovaných finančních produktech, derivátech a povolenkách na emise, a to ve vztahu ke každému dni nebo týdnu příslušného kalendářního období:

a)

váženou průměrnou cenu;

b)

celkový obchodovaný objem uvedený v tabulce 4 přílohy II;

c)

celkový počet obchodů.

5.   Souhrny obchodů se tvoří na základě kódu ISIN. V případě, že kód ISIN není k dispozici, tvoří se souhrny obchodů na úrovni kategorie finančních nástrojů, na které se vztahuje zkouška likvidity stanovená v článku 13.

6.   V případě, že den předpokládaného uveřejnění stanoveného v odst. 1 písm. c) a d) a odstavcích 2 a 3 není pracovním dnem, dojde k uveřejnění následující den do 9:00 hod. místního času.

Článek 12

Použití poobchodní transparentnosti pro určité druhy obchodů prováděných mimo rámec obchodního systému

(čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Povinnost uveřejnit objem a cenu obchodů, jakož i čas, kdy byly uzavřeny, která je stanovená v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se nevztahuje na:

a)

obchody uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (7);

b)

obchody provedené správcovskou společností, definovanou v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (8), nebo správcem alternativních investičních fondů, definovaným v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (9), který přenáší skutečné vlastnictví finančních nástrojů z jednoho subjektu kolektivního investování na jiný, a kde není stranou obchodu žádný investiční podnik;

c)

„předání obchodu“ nebo „převzetí obchodu“, tedy obchod, při kterém investiční podnik předá zákazníkův obchod jinému investičnímu podniku, nebo od jiného investičního podniku takový obchod převezme, za účelem poobchodního zpracování;

d)

převody finančních nástrojů jako zajištění při dvoustranných obchodech nebo v souvislosti s maržovými požadavky či požadavky na zajištění ústřední protistrany nebo jako součást procesu řízení selhání ústřední protistrany.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PŘEDOBCHODNÍ A POOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST

Článek 13

Metodika provádění výpočtů transparentnosti

(čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Pro určení finančních nástrojů a kategorií finančních nástrojů, pro které neexistuje likvidní trh pro účely článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), se použijí napříč kategoriemi aktiv tyto metodiky:

a)

statický způsob určení likvidity pro:

i)

kategorii aktiv sekuritizovaných derivátů, jak jsou definovány v tabulce 4.1 přílohy III;

ii)

následující podkategorie aktiv kapitálových derivátů: indexové opce, indexové futures/forwardy, akciové opce, akciové futures/forwardy, opce vázané na dividendu indexu, futures/forwardy vázané na dividendu indexu, opce vázané na volatilitu indexu, futures/forwardy vázané na volatilitu indexu, ETF opce, ETF futures/forwardy a ostatní kapitálové deriváty, jak jsou definovány v tabulce 6.1 přílohy III;

iii)

kategorii aktiv devizových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 8.1 přílohy III;

iv)

podkategorie aktiv ostatních úrokových derivátů, ostatních komoditních derivátů, ostatních úvěrových derivátů, ostatních derivátů C10, ostatních rozdílových smluv, ostatních povolenek na emise a ostatních derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 a 13.1 přílohy III;

b)

pravidelné hodnocení na základě kvantitativního a případně kvalitativního kritéria likvidity pro:

i)

všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs, jak jsou definovány v tabulce 2.1 přílohy III a dále specifikovány v čl. 17 odst. 1;

ii)

dluhopisy ETC a ETN, jak jsou definovány v tabulce 2.4 přílohy III;

iii)

kategorii aktiv úrokových derivátů s výjimkou podkategorie aktiv ostatních úrokových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 5.1 přílohy III;

iv)

tyto podkategorie aktiv kapitálových derivátů: swapy a swapy portfolia, jak jsou definovány v tabulce 6.1 přílohy III;

v)

kategorii aktiv komoditních derivátů s výjimkou podkategorie ostatních komoditních derivátů, jak jsou definovány v tabulce 7.1 přílohy III;

vi)

tyto podkategorie aktiv úvěrových derivátů: swapy úvěrového selhání založené na indexu a swapy úvěrového selhání na jedno jméno, jak jsou definovány v tabulce 9.1 přílohy III;

vii)

kategorii aktiv derivátů C10 s výjimkou podkategorie aktiv ostatních derivátů C10, jak jsou definovány v tabulce 10.1 přílohy III;

viii)

tyto podkategorie aktiv rozdílových smluv: měnové rozdílové smlouvy a komoditní rozdílové smlouvy, jak jsou definovány v tabulce 11.1 přílohy III;

ix)

kategorii aktiv povolenek na emise s výjimkou podkategorie aktiv ostatních povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulce 12.1 přílohy III;

x)

kategorii aktiv derivátů povolenek na emise s výjimkou podkategorie aktiv ostatních derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulce 13.1 přílohy III;

c)

pravidelné hodnocení na základě kvalitativního kritéria likvidity pro:

i)

tyto podkategorie aktiv úvěrových derivátů: indexové opce CDS (swapu úvěrového selhání) a CDS opce na jedno jméno, jak jsou definovány v tabulce 9.1 přílohy III;

ii)

tyto podkategorie aktiv rozdílových smluv: akciové rozdílové smlouvy, dluhopisové rozdílové smlouvy, rozdílové smlouvy na akciové futures/forwardy a rozdílové smlouvy na akciové opce, jak jsou definovány v tabulce 11.1 přílohy III;

d)

pravidelné hodnocení na základě metodiky dvou zkoušek pro strukturované finanční produkty, jak jsou definovány v tabulce 3.1 přílohy III.

2.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj uvedeného v článku 5 a pokynů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedených v článku 3 se použijí tyto metodiky:

a)

prahová hodnota pro:

i)

dluhopisy ETC a ETN, jak jdou definovány v tabulce 2.5 přílohy III;

ii)

kategorii aktiv sekuritizovaných derivátů, jak jsou definovány v tabulce 4.2 přílohy III;

iii)

všechny podkategorie akciových derivátů, jak jsou definovány v tabulkách 6.2 a 6.3 přílohy III;

iv)

všechny podkategorie devizových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 8.2 přílohy III;

v)

všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak jsou definovány v tabulkách 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 a 11.3 přílohy III;

vi)

všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 12.3 a 13.3 přílohy III;

vii)

všechny strukturované finanční produkty, které neprojdou zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.2 přílohy III;

viii)

všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh, v případě, že projdou pouze zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III;

b)

vyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, který je dále specifikovaný v čl. 17 odst. 3, nebo prahová hodnota pro:

i)

všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs, jak jsou definovány v tabulce 2.3 přílohy III;

ii)

všechny podkategorie s likvidním trhem pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak jsou definovány v tabulkách 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 a 11.2 přílohy III;

iii)

všechny podkategorie s likvidním trhem pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 12.2 a 13.2 přílohy III;

iv)

všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh, a které prošly zkouškami 1 a 2 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III.

3.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. c) a obchodů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) se použijí tyto metodiky:

a)

prahová hodnota pro:

i)

dluhopisy ETC a ETN, jak jdou definovány v tabulce 2.5 přílohy III;

ii)

kategorii aktiv sekuritizovaných derivátů, jak jsou definovány v tabulce 4.2 přílohy III;

iii)

všechny podkategorie akciových derivátů, jak jsou definovány v tabulkách 6.2 a 6.3 přílohy III;

iv)

všechny podkategorie devizových derivátů, jak jsou definovány v tabulce 8.2 přílohy III;

v)

všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak jsou definovány v tabulkách 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 a 11.3 přílohy III;

vi)

všechny podkategorie, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak jsou definovány v tabulkách 12.3 a 13.3 přílohy III;

vii)

všechny strukturované finanční produkty, které neprojdou zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.2 přílohy III;

viii)

všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně neexistuje likvidní trh, v případě, že projdou pouze zkouškou 1 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III;

b)

objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu pro všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs, jak jsou definovány v tabulce 2.3 přílohy III;

c)

nejvyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, objem obchodu, pod kterým leží procento objemu odpovídající objemovému percentilu, nebo prahová hodnota pro všechny podkategorie aktiv, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh pro kategorie aktiv úrokových derivátů, komoditních derivátů, úvěrových derivátů, derivátů C10 a rozdílových smluv, jak je stanoveno v tabulkách 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 a 11.2 přílohy III;

d)

vyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, nebo prahová hodnota pro:

i)

všechny podkategorie aktiv, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh pro kategorie aktiv povolenek na emise a derivátů povolenek na emise, jak je stanoveno v tabulkách 12.2 a 13.2 přílohy III;

ii)

všechny strukturované finanční produkty, u kterých se má za to, že pro ně existuje likvidní trh, a které prošly zkouškami 1 a 2 podle odst. 1 písm. d), jak jsou definovány v tabulce 3.3 přílohy III.

4.   Pro účely odst. 3 písm. c) v případě, že objem obchodu odpovídající objemovému percentilu pro určení obchodu velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem je vyšší než 97,5 obchodního percentilu, nebude objem obchodu zohledněn, a konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. c) a objem obchodů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. a) se určí jako vyšší z těchto hodnot: objem obchodu, pod kterým leží procento obchodů odpovídající obchodnímu percentilu, nebo prahová hodnota.

5.   V souladu s nařízeními v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 a (EU) 2017/577 příslušné orgány shromažďují denně údaje z obchodních systémů, schválených systémů pro uveřejňování informací a od poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací, které jsou nezbytné k provedení výpočtů pro určení:

a)

finančních nástrojů a kategorií finančních nástrojů bez likvidního trhu, jak je stanoveno v odstavci 1;

b)

objemů velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem a konkrétního objemu pro daný nástroj, jak je stanoveno v odstavcích 2 a 3.

6.   Příslušné orgány provádějící výpočty pro kategorii finančních nástrojů mezi sebou uzavřou dohody o spolupráci, aby bylo zajištěno shromáždění údajů nezbytných pro provádění výpočtů v celé Unii.

7.   Pro účely odst. 1 písm. b) a d), odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) příslušné orgány zohlední obchody provedené v Unii v období od 1. ledna do 31. prosince předcházejícího roku.

8.   Objem obchodu pro účely odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) se určí podle míry objemu, jak je definováno v tabulce 4 přílohy II. Je-li objem obchodu definovaný pro účely odstavců 2 a 3 vyjádřen v peněžní hodnotě a finanční nástroj není denominován v eurech, objem obchodu se převede na měnu, ve které je tento finanční nástroj denominován, a to s použitím referenčního směnného kurzu eura Evropské centrální banky platného k 31. prosinci předcházejícího roku.

9.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém mohou převést objemy obchodů určené v souladu s odstavci 2 a 3 na odpovídající počet šarží předem definovaných daným obchodním systémem pro danou podkategorii či podkategorii aktiv. Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém mohou zachovat tyto objemy obchodů až do uplatnění výsledků příštích výpočtů provedených v souladu s odstavcem 17.

10.   Do výpočtů uvedených v odst. 2 písm. b) bodě i) a odst. 3 písm. b) se nezahrnou obchody s objemem rovným nebo menším než 100 000 EUR.

11.   Pro účely určení objemů uvedených v odstavcích 2 a 3 se odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) nepoužijí v případě, že je počet obchodů zahrnovaných do výpočtů menší než 1 000, přičemž v takových případech se použijí tyto prahové hodnoty:

a)

100 000 EUR pro všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETCs a ETNs;

b)

prahové hodnoty definované v odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) pro všechny finanční nástroje, na které se nevztahuje písm. a) tohoto odstavce.

12.   S výjimkou odkazů na povolenky na emise či jejich deriváty se výpočty uvedené v odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b), c) a d) zaokrouhlují na:

a)

100 000, pokud je prahová hodnota nižší než 1 milion;

b)

500 000, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 1 milion, ale nižší než 10 milionů;

c)

5 milionů, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 10 milionů, ale nižší než 100 milionů;

d)

25 milionů, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 100 milionů.

13.   Pro účely odstavce 1 se kvantitativní kritéria likvidity specifikovaná pro každou kategorii aktiv v příloze III určí podle oddílu 1 přílohy III.

14.   Pro akciové deriváty, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému, které nepatří do podkategorie, pro kterou byl uveřejněn konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v článku 5 a čl. 8 odst. 1 písm. c) a velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedené v článku 3 a čl. 8 odst. 1 písm. a), a které patří do jedné z podkategorií aktiv stanovených v odst. 1 písm. a) bodě ii), konkrétní objem pro daný finanční nástroj, velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem jsou ty, které se vztahují na nejnižší průměrnou denní pomyslnou hodnotu podkategorie, do které akciový derivát patří.

15.   Finanční nástroje přijaté k obchodování nebo poprvé obchodované v obchodním systému, které nepatří do žádné z podkategorií, pro které byl uveřejněn konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v článku 5 a čl. 8 odst. 1 písm. c) a velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedené v článku 3 a čl. 8 odst. 1 písm. a), se považují za nástroje, pro které neexistuje likvidní trh do doby, než se použijí výsledky výpočtů provedených v souladu s článkem 17. Pro konkrétní objem pro daný finanční nástroj uvedený v článku 5 a čl. 8 odst. 1 písm. c), velikost pokynů a obchody velkého rozsahu v porovnání s běžným tržním objemem uvedené v článku 3 a čl. 8 odst. 1 písm. a) se použijí ty, které se vztahují na podkategorie, u kterých je stanoveno, že pro ně neexistuje likvidní trh patřící do stejné podkategorie aktiv.

16.   Po ukončení obchodního dne, ale před koncem daného dne, předloží obchodní systémy příslušným orgánům podrobnosti uvedené v příloze IV pro provádění výpočtů uvedených v odstavci 5 vždy, když je finanční nástroj přijat k obchodování nebo poprvé obchodován v tomto obchodním systému nebo vždy, když dojde ke změně dříve poskytnutých podrobností.

17.   Příslušné orgány zajistí uveřejnění výsledků výpočtů uvedených v odstavci 5 pro každý finanční nástroj a kategorii finančních nástrojů do 30. dubna následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. dubna každý rok poté. Výsledy výpočtů se použijí od 1. června každého roku po uveřejnění.

18.   Pro účely výpočtů podle odst. 1 písm. b) bodu i) a odchylně od odstavců 7, 15 a 17 zajistí příslušné orgány v souvislosti s dluhopisy s výjimkou ETCs a ETNs uveřejnění výpočtů uvedených v odst. 5 písm. a) čtvrtletně první den v únoru, květnu, srpnu a listopadu následující po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a první den v únoru, květnu, srpnu a listopadu každý rok poté. Výpočty zahrnují obchody provedené v Unii v průběhu předcházejícího kalendářního čtvrtletí a použijí se po dobu 3 měsíců počínaje šestnáctým dnem v únoru, květnu, srpnu a listopadu každého roku.

19.   Dluhopisy s výjimkou ETCs a ETNs, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému během prvních dvou měsíců čtvrtletí, se považují za dluhopisy, pro které existuje likvidní trh, jak je uvedeno v tabulce 2.2 přílohy III, do doby, než se použijí výsledky výpočtů kalendářního čtvrtletí.

20.   Dluhopisy s výjimkou ETCs a ETNs, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému během posledního měsíce čtvrtletí, se považují za dluhopisy, pro které existuje likvidní trh, jak je uvedeno v tabulce 2.2 přílohy III, do doby, než se použijí výsledky výpočtů následujícího kalendářního čtvrtletí.

Článek 14

Obchody, na které se vztahuje výjimka podle čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014

(čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014)

Má se za to, že obchod je uzavřen členem Evropského systému centrálních bank (ESCB) při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability, pokud takovýto obchod splňuje některý z těchto požadavků:

a)

obchod je realizován za účelem výkonu měnové politiky včetně obchodu realizovaného v souladu s články 18 a 20 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, který je přílohou Smlouvy o Evropské unii, nebo operace realizované podle odpovídajících vnitrostátních ustanovení platných pro členy ESCB v členských státech, jejichž měnou není euro;

b)

jedná se o devizovou operaci včetně operací realizovaných za účelem držení či správy oficiálních devizových rezerv členských států nebo služby správy rezerv poskytované členem ESCB centrálním bankám v jiných zemích, na které byla výjimka rozšířena v souladu s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014;

c)

obchod je realizován za účelem výkonu politiky finanční stability.

Článek 15

Obchody, na které se nevztahuje výjimka podle čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014

(čl. 1 odst. 7 nařízení (EU) č. 600/2014)

Ustanovení čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 neplatí pro tyto druhy obchodů uzavřených členem ESCB k provedení investiční operace, která nemá souvislost s výkonem jednoho z úkolů uvedených v článku 14 tímto členem:

a)

obchody uzavřené pro správu vlastních prostředků;

b)

obchody uzavřené pro administrativní účely nebo pracovníky člena ESCB včetně obchodů prováděných správcem důchodového systému pro své zaměstnance;

c)

obchody uzavřené pro vlastní investiční portfolio na základě povinností stanovených vnitrostátními právními předpisy.

Článek 16

Dočasné pozastavení povinností týkajících se transparentnosti

(čl. 9 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Příslušný orgán může dočasně pozastavit povinnosti stanovené v článcích 8 a 10 nařízení (EU) č. 600/2014 pro finanční nástroje, pro které existuje likvidní trh v souladu s metodikou stanovenou v článku 13 v případě, že pro třídu dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů celkový objem tak, jak je definován v tabulce 4 přílohy II, vypočítaný za předcházejících 30 kalendářních dní, představuje méně než 40 % průměrného měsíčního objemu vypočítaného za 12 celých kalendářních měsíců předcházejících těmto 30 kalendářním dnům.

2.   Příslušný orgán může dočasně pozastavit povinnosti stanovené v článcích 8 a 10 nařízení (EU) č. 600/2014 pro finanční nástroje, pro které neexistuje likvidní trh v souladu s metodikou stanovenou v článku 13 v případě, že pro třídu dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů celkový objem tak, jak je definován v tabulce 4 přílohy II, vypočítaný za předcházejících 30 kalendářních dní, představuje méně než 20 % průměrného měsíčního objemu vypočítaného za 12 celých kalendářních měsíců předcházejících těmto 30 kalendářním dnům.

3.   Při provádění výpočtů uvedených v odstavcích 1 a 2 zohlední příslušné orgány obchody provedené ve všech systémech v Unii pro kategorii dotčených dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů. Tyto výpočty jsou provedeny na úrovni kategorie finančních nástrojů, na které se vztahuje zkouška likvidity stanovená v článku 13.

4.   Před tím, než příslušné orgány rozhodnou o pozastavení povinností týkajících se transparentnosti, ujistí se, že významný pokles likvidity napříč všemi systémy není výsledkem sezonních vlivů příslušné kategorie finančních nástrojů na likviditu.

Článek 17

Ustanovení pro posouzení likvidity pro dluhopisy a pro stanovení prahových hodnot předobchodního konkrétního objemu pro daný nástroj na základě obchodních percentilů

1.   Pro určení dluhopisů, pro které neexistuje likvidní trh pro účely článku 6, a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 1 písm. b), se pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ použije „průměrný denní počet obchodů“ odpovídající stadiu S1 (15 denních obchodů).

2.   Má se za to, že pro korporátní dluhopisy a kryté dluhopisy, které jsou přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému, existuje likvidní trh do doby, než se použijí výsledky prvního čtvrtletního stanovení likvidity uvedeného v čl. 13 odst. 18, pokud:

a)

velikost emise překročí 1 000 000 000 EUR v průběhu stadií S1 a S2, stanovených v souladu s odstavcem 6;

b)

velikost emise překročí 500 000 000 EUR v průběhu stadií S3 a S4, stanovených v souladu s odstavcem 6.

3.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj pro účely článku 5 a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 2 písm. b) se jako příslušný obchodní percentil použije obchodní percentil odpovídající stadiu S1 (30. percentil).

4.   Orgán ESMA do 30. července následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a do 30. července každého roku poté předloží Komisi posouzení fungování prahových hodnot pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ u dluhopisů, jakož i obchodních percentil, jež určují konkrétní objem pro daný finanční nástroj v působnosti odstavce 8. Povinnost předložit posouzení fungování prahových hodnot pro kritérium likvidity u dluhopisů končí, jakmile je dosaženo S4 v posloupnosti odstavce 6. Povinnost předložit posouzení obchodních percentil končí, jakmile je dosaženo S4 v posloupnosti odstavce 8.

5.   Posouzení uvedené v odstavci 4 zohlední:

a)

vývoj objemů obchodů s nekapitálovými nástroji, na které se vztahují povinnosti týkající se transparentnosti podle článků 8 a 9 nařízení (EU) č. 600/2014;

b)

vliv percentilových prahových hodnot určujících konkrétní objem pro daný finanční nástroj na poskytovatele likvidity a

c)

případné další významné faktory.

6.   Orgán ESMA – s ohledem na posouzení provedené v souladu s odstavci 4 a 5 – předloží Komisi pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ v této posloupnosti:

a)

S2 (10 obchodů denně) do 30. července následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;

b)

S3 (7 obchodů denně) do 30. července následujícího roku a

c)

S4 (2 obchody denně) do 30. července následujícího roku.

7.   Pokud orgán ESMA nepředloží pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu na další úroveň podle posloupnosti uvedené v odstavci 6, posouzení orgánu ESMA provedené v souladu s odstavci 4 a 5 vysvětlí, z jakého důvodu není upravení prahové hodnoty na příslušnou další úroveň žádoucí. V tomto případě bude přesun do dalšího fáze odložen o jeden rok.

8.   Orgán ESMA – s ohledem na posouzení provedené v souladu s odstavci 4 a 5 – předloží Komisi pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu pro obchodní percentily v této posloupnosti:

a)

S2 (40. percentil) do 30. července následujícího roku po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;

b)

S3 (50. percentil) do 30. července následujícího roku a

c)

S4 (60. percentil) do 30. července následujícího roku.

9.   Pokud orgán ESMA nepředloží pozměněnou verzi regulační technické normy upravující prahovou hodnotu na další úroveň podle posloupnosti uvedené v odstavci 8, posouzení orgánu ESMA provedené v souladu s odstavci 4 a 5 vysvětlí, z jakého důvodu není upravení prahové hodnoty na příslušnou další úroveň žádoucí. V tomto případě bude přesun do dalšího fáze odložen o jeden rok.

Článek 18

Přechodná ustanovení

1.   Příslušné orgány nejpozději šest měsíců před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost shromáždí nezbytné údaje, provedou výpočty a zajistí uveřejnění podrobností uvedených v čl. 13 odst. 5.

2.   Pro účely odstavce 1:

a)

výpočty vychází z údajů z referenčního období, které trvá šest měsíců a začíná 18 měsíců před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;

b)

výsledky výpočtů obsažených v prvním uveřejnění se použijí do doby, než se použijí výsledky prvních řádných výpočtů stanovených v čl. 13 odst. 17.

3.   Odchylně od odstavce 1 v případě dluhopisů jiných než ETCs a ETNs, příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, aby zajistily uveřejnění výsledků výpočtů transparentnosti určených v čl. 13 odst. 1 písm. b) bodě i) nejpozději k prvnímu dni měsíce předcházejícího vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, a to na základě referenčního období, které trvá tři měsíce a začíná prvním dnem pátého měsíce předcházejícího vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost.

4.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 3 do doby, než se použijí výsledky prvního řádného výpočtu stanoveného v čl. 13 odst. 18.

5.   Dluhopisy, s výjimkou ETCs a ETNs, které jsou přijaty k obchodování nebo jsou poprvé obchodovány v obchodním systému v období tří měsíců před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, se považují za dluhopisy, pro které neexistuje likvidní trh, jak je stanoveno v tabulce 2.2 přílohy III, do doby, než se použijí výsledky prvního řádného výpočtu stanoveného v čl. 13 odst. 18.

Článek 19

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018. Článek 18 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (viz strana 126 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (viz strana 174 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/585 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se datových standardů a formátů pro referenční údaje finančních nástrojů a technická opatření v souvislosti s opatřeními Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a příslušných orgánů (viz strana 368 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Popis typu systému a souvisejících informací určených k uveřejnění podle článku 2

Informace určené k uveřejnění podle článku 2

Typ systému

Popis systému

Informace určené k uveřejnění

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodních algoritmů páruje bez zásahu člověka a průběžně pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Pro každý finanční nástroj celkový počet pokynů a objem z nich v nejméně pěti úrovních nejlepších nákupních a prodejních cen.

Systém obchodování na základě kótování

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě kotací podniku, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu drželi kótované ceny pro balíky, v nichž jsou vyváženě zastoupeny jak potřeby členů a účastníků obchodovat v balících určité komerční velikosti, tak rizika, jimž se vytavuje sám tvůrce trhu.

Pro každý finanční nástroj nejlepší nákupní a prodejní cena ze všech tvůrců trhu s tímto nástrojem, společně s objemem, který se k těmto cenám váže.

Zveřejněné kotace představují závazné přísliby k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za niž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné ceny.

Systém obchodování formou periodické aukce

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez zásahu člověka.

Pro každý finanční nástroj cenu, za kterou by systém obchodování formou aukce nejlépe uspokojil svůj obchodní algoritmus, a objem, který by byl za tuto cenu potenciálně realizovatelný účastníky tohoto systému.

Systém obchodování založený na žádostech o kotace

Systém obchodování, při němž jsou jedna nebo více kotací poskytovány na základě žádosti o kotaci předložené jedním nebo více jinými členy nebo účastníky. Kotaci může uskutečnit výhradně žádající člen nebo účastník trhu. Žádající člen nebo účastník může obchod uzavřít přijetím jedné nebo více kotací, které mu byly na základě žádosti poskytnuty.

Kotace a k nim se vázající objemy od jakéhokoli člena nebo účastníka, které by v případě přijetí vedly k obchodu podle pravidel systému. Veškeré kotace předložené na základě žádosti mohou být uveřejněny současně, nejpozději však tehdy, když se stanou proveditelnými.

Hlasový obchodní systém

Systém obchodování, při němž jsou obchody organizovány prostřednictvím ústního jednání členů.

Poptávky a nabídky a k nim se vázající objemy od jakéhokoli člena nebo účastníka, které by v případě přijetí vedly k obchodu podle pravidel systému.

Systém obchodování, který nespadá pod prvních 5 řádků

Hybridní systém spadající do dvou či více z prvních pěti řádků, anebo systém, při němž se cena určuje úplně jinak než v systémech v prvních pěti řádcích.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotovaných cenách a o obchodních zájmech; zejména pět nejlepších poptávkových a nabídkových cen a/nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s tímto nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.


PŘÍLOHA II

Bližší údaje o obchodech určené k uveřejnění

Tabulka 1

Tabulka symbolů pro tabulku 2

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle ISO 8601

Datum a čas v následujícím formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

kde:

„RRRR“ představuje rok,

„MM“ představuje měsíc,

„DD“ představuje den,

„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas),

„hh“ představuje hodinu,

„mm“ představuje minutu;

„ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy,

Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se uvádějí v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty:

desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se případně zaokrouhlují, nikoli zkracují.

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383


Tabulka 2

Seznam podrobností pro účely poobchodní transparentnosti

Podrobnosti

Finanční nástroje

Popis/podrobnosti, které se mají uveřejnit

Typ místa provádění/uveřejnění

Formát, který se vyplní, jak je uvedeno v tabulce 1

Datum a čas obchodování

Pro všechny finanční nástroje

Datum a čas, kdy byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra rozčlenění v souladu s požadavky stanovenými v článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (1).

Pro obchody, které nebyly provedené v obchodním systému, se datem a časem rozumí okamžik, kdy strany se dohodnou na obsahu těchto polí: množství, cena, měny (v polích 31, 34 a 40, jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a případně kód podkladového nástroje. Pro obchody, které nebyly provedeny v obchodním systému, se ohlášený čas rozčlení alespoň na nejbližší sekundu.

Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky pro předávání stanovené v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, rozumí se datum a čas obchodu, nikoli čas předání pokynu.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{DATE_TIME_FORMAT}

Typ identifikačního kódu nástroje

Pro všechny finanční nástroje

Typ kódu k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

„ISIN“ = kód ISIN, je-li ISIN k dispozici

„OTHR“ = jiný identifikační kód

Identifikační kód nástroje

Pro všechny finanční nástroje

Kód k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{ISIN}

Pokud identifikačním kódem nástroje není ISIN, identifikační kód, který derivátový nástroj identifikuje na základě polí 3 až 5, 7 a 8 a 12 až 42, jak je stanoveno v příloze IV, a polí 13 a 24 až 48, jak je stanoveno v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/585, a seskupování derivátových nástrojů, jak je stanoveno v příloze III.

Cena

Pro všechny finanční nástroje

Cena, za kterou se obchod realizoval, bez případné provize a úroku.

U opčních smluv jde o prémii z derivátové smlouvy na podkladový nástroj nebo indexový bod.

U sázek na rozptyl jde o referenční cenu podkladového nástroje.

U swapů úvěrového selhání (CDS) jde o kupón v bazických bodech.

Je-li cena nahlášena jako peněžní hodnota, uvede se v jednotkách hlavní měny.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota by měla být „PNDG“.

Není-li cena použitelná, pole se nevyplní.

Informace uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli Množství.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{DECIMAL-18/13} pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou.

{DECIMAL-11/10} pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem

„PNDG“ pokud cena není k dispozici

{DECIMAL-18/17} pokud je cena vyjádřena v bazických bodech

Místo provádění

Pro všechny finanční nástroje

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému použijte MIC tržního segmentu ISO 10383. Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pro finanční nástroje přijaté k obchodování nebo obchodované v obchodním systému, kde obchod týkající se daného finančního nástroje není proveden v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformě mimo Unii, použijte kód MIC „XOFF“.

Pro finanční nástroj předložený k obchodování nebo obchodovaný v obchodním systému, kde je obchod týkající se daného finančního nástroje proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použijte SINT.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{MIC} – obchodní systémy

„SINT“ – systematický internalizátor

Cenová notace

Pro všechny finanční nástroje

Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

„MONE“ – peněžní hodnota

„PERC“ – procentní podíl

„YIEL“ – výnos

„BAPO“ – bazické body

Měna, v níž je uvedena cena

Pro všechny finanční nástroje

Měna, v níž je vyjádřena cena (použije se, je-li cena vyjádřena jako peněžní hodnota)

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{CURRENCYCODE_3}

Notace množství v měrné jednotce

Pro komoditní deriváty, deriváty povolenek na emise a povolenky na emise, s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Údaj o měrných jednotkách, v nichž je vyjádřeno množství v měrné jednotce

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

„TOCD“ — tuny ekvivalentu oxidu uhličitého

nebo

případně {ALPHANUM-25}

Množství v měrné jednotce

Pro komoditní deriváty, deriváty povolenek na emise a povolenky na emise, s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Odpovídající hodnota obchodovaných komodit nebo povolenek na emise vyjádřená v měrné jednotce

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{DECIMAL-18/17}

Množství

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Počet jednotek finančního nástroje nebo počet derivátových smluv v obchodu.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{DECIMAL-18/17}

Pomyslná částka

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Jmenovitá částka nebo pomyslná částka

U sázek na rozptyl je pomyslnou hodnotou peněžní hodnota vsazená na pohyb bodů v podkladovém finančním nástroji.

U swapů úvěrového selhání odpovídá pomyslné hodnotě, na kterou se nabyté nebo převedené zajištění vztahuje.

Informace uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotou uvedenou v poli Cena.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{DECIMAL-18/5}

Jmenovitá měna

Pro všechny finanční nástroje s výjimkou případů popsaných v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Měna, v níž je denominována pomyslná částka

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{CURRENCYCODE_3}

Druh

Pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise

Toto pole se použije pouze pro povolenky na emise a deriváty povolenek na emise

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

„EUAE“ – EUA

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné (pouze pro deriváty)

Datum a čas zveřejnění

Pro všechny finanční nástroje

Datum a čas, kdy byl obchod uveřejněn systémem obchodování nebo schváleným systémem pro uveřejňování informací.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra rozčlenění v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

Pro obchody, které nebyly provedené v obchodním systému, se ohlášený čas rozčlení alespoň na nejbližší sekundu.

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{DATE_TIME_FORMAT}

Místo zveřejnění

Pro všechny finanční nástroje

Kód použitý k identifikaci obchodního systému a schváleného systému pro uveřejňování informací zveřejňujících obchod.

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchodní systém {MIC}

Schválený systém pro uveřejňování informací: {MIC}, je-li k dispozici. Případně 4místný kód, jak byl uveřejněn v seznamu poskytovatelů služeb vykazování údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.

Identifikační kód obchodu

Pro všechny finanční nástroje

Alfanumerický kód přidělený obchodními systémy (podle článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (2)) a schválenými systémy pro uveřejňování informací a používaný v jakémkoli následném odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC tržního segmentu dle ISO10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC tržního segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.

Pokud schválený systém pro uveřejňování informací nepoužívá MIC, musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro 4místný kód použitý k identifikaci a obchodní den.

Z komponent identifikačního kódu obchodu nesmí být patrná totožnost protistran daného obchodu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

{ALPHANUMERICAL-52}

Obchody, které mají být podrobeny clearingu

Pro deriváty

Kód určený k identifikaci toho, zda bude obchod podroben clearingu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

„true“ – obchod má být podroben clearingu

„false“ – obchod nemá být podroben clearingu


Tabulka 3

Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti

 

Označení

Název označení

Typ místa provádění/uveřejnění

Popis

 

„BENC“

Označení referenční hodnoty obchodu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Všechny druhy obchodů realizovaných za průměrnou cenu váženou objemem a všechny další obchody, kde se cena vypočítá za vícenásobná časová období podle dané referenční hodnoty.

 

„ACTX“

Označení pro duální obchod (Agency cross transaction)

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody, kde investiční podnik spároval pokyny dvou klientů s nákupem a prodejem provedeným jako jeden obchod a zahrnující stejný objem a cenu.

 

„NPFT“

Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Všechny druhy obchodů, které jsou uvedeny v článku 12 tohoto nařízení a které nepřispívají k tvorbě cen.

 

„LRGS“

Poobchodní označení obchodu LIS

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody provedené v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu.

 

„ILQD“

Označení obchodu nelikvidního nástroje

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody provedené v rámci odkladu pro nástroje, pro které neexistuje likvidní trh.

 

„SIZE“

Poobchodní označení obchodu SSTI

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Transakce provedené v rámci poobchodního odkladu pro konkrétní objem pro daný nástroj.

 

„TPAC“

Označení souborného obchodu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Souborné obchody, které nepředstavují výměnu za hmotná aktiva podle článku 1.

 

„XFPH“

Označení obchodu představujícího výměnu za hmotná aktiva

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Výměna za hmotná aktiva podle článku 1.

 

„CANC“

Označení zrušení

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Je-li dříve uveřejněný obchod stornován.

 

„AMND“

Označení změny

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Je-li dříve uveřejněný obchod změněn.

OZNAČENÍ DODATEČNÉHO ODKLADU

Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod i)

„LMTF“

Označení omezených podrobností

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

První hlášení s uveřejněním omezených podrobností v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).

„FULF“

Označení úplných podrobností

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem i).

Čl. 11 odst. 1 písm. a) bod ii)

„DATF“

Označení pro denní souhrnné obchody

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Uveřejnění denních souhrnných obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).

„FULA“

Označení úplných podrobností

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Jednotlivé obchody, pro které byly dříve uveřejněny úplné podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) bodem ii).

Čl. 11 odst. 1 písm. b).

„VOLO“

Označení pro chybějící údaje o objemu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody, pro které jsou omezené podrobnosti uveřejněny v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

„FULV“

Označení úplných podrobností

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b).

Čl. 11 odst. 1 písm. c)

„FWAF“

Označení čtyřtýdenního souhrnu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Uveřejnění souhrnných obchodů v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

„FULJ“

Označení veškerých podrobností

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Jednotlivé obchody, které dříve využívaly souhrnného uveřejňování v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. c).

Čl. 11 odst. 1 písm. d)

„IDAF“

Označení pro neomezený souhrn

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody, pro které bylo v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) povoleno uveřejnění několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období.

Pro státní dluhové nástroje se následně použije čl. 11 odst. 1 písm. b) a čl. 11 odst. 2 písm. c).

„VOLW“

Označení pro chybějící údaje o objemu

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody, pro které jsou omezené podrobnosti uveřejňovány v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bude následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).

„COAF“

Označení následného souhrnu (následné chybějící údaje o objemu pro státní dluhové nástroje)

Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém

Schválený systém pro uveřejňování informací

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

Obchody, pro které byly dříve uveřejněny omezené podrobnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) a pro které bylo následně povoleno uveřejňování několika obchodů v souhrnné formě za neomezené časové období v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c).


Tabulka 4

Míra objemu

Druh nástroje

Objem

Všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a strukturovaných finančních produktů

Celková jmenovitá hodnota obchodovaných dluhových nástrojů

Druhy dluhopisů ETC a ETN

Počet obchodovaných jednotek (3)

Sekuritizované deriváty

Počet obchodovaných jednotek (3)

Úrokové deriváty

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Měnové deriváty

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Akciové deriváty

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Komoditní deriváty

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Úvěrové deriváty

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Rozdílové smlouvy

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Deriváty C10

Pomyslná částka obchodovaných smluv

Deriváty povolenek na emise

Tuny ekvivalentu oxidu uhličitého

Povolenky na emise

Tuny ekvivalentu oxidu uhličitého


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (viz strana 193 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Cena za jednotku.


PŘÍLOHA III

Posouzení likvidity, prahové hodnoty LIS a SSTI pro nekapitálové finanční nástroje

1.   Pokyny pro účely této přílohy

1.

Odkazem na „kategorii aktiv“ se rozumí odkaz na tyto kategorie finančních nástrojů: dluhopisy, strukturované finanční produkty, sekuritizované deriváty, úrokové deriváty, akciové deriváty, komoditní deriváty, měnové deriváty, úvěrové deriváty, deriváty C10, rozdílové smlouvy, povolenky na emise a deriváty povolenek na emise.

2.

Odkazem na „podkategorii aktiv“ se rozumí odkaz na kategorii aktiv segmentovanou na podrobnější míru rozčlenění na základě typu smlouvy a/nebo druhu podkladového nástroje.

3.

Odkazem na „podkategorii“ se rozumí odkaz na podkategorii aktiv segmentovanou na podrobnější míru rozčlenění na základě dalších kvalitativních kritérií pro segmentaci, jak je uvedeno v tabulkách 2.1 až 13.3 této přílohy.

4.

„Průměrným denním obratem“ se rozumí celkový obrat pro konkrétní finanční nástroj stanovený podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II a provedený v období stanoveném v čl. 13 odst. 7, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.

5.

„Průměrnou denní pomyslnou částkou (Average daily notional amount, ADNA)“ se rozumí celková pomyslná částka pro konkrétní finanční nástroj stanovená podle míry objemu uvedené v tabulce 4 přílohy II a provedená v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro všechny ostatní finanční nástroje, vydělená počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.

6.

„Podílem obchodovaných dní v posuzovaném období“ se rozumí počet dní v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro strukturované finanční produkty, v nichž byl proveden alespoň jeden obchod pro daný finanční nástroj, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.

7.

„Průměrným denním počtem obchodů“ se rozumí celkový počet obchodů provedených pro konkrétní finanční nástroj v období stanoveném v čl. 13 odst. 18 pro všechny dluhopisy s výjimkou ETC a ETN a v čl. 13 odst. 7 pro všechny ostatní finanční nástroje, vydělený počtem obchodních dní v daném období, nebo případně v dané části roku, během níž byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a obchodování nebylo pozastaveno.

8.

„Futures“ se rozumí smlouva o koupi nebo prodeji komodity nebo finančního nástroje k určenému budoucímu datu za cenu sjednanou kupujícím a prodávajícím při zahájení smlouvy. Všechny futures mají standardní podmínky určující minimální množství a kvalitu, která může být nakoupena či prodána, nejnižší částku, o niž lze změnit cenu, postupy pro vypořádání, datum splatnosti a další charakteristiky související s danou smlouvou.

9.

„Opcí“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, koupit (opce k prodeji) nebo prodat (opce k nákupu) určitý finanční nástroj nebo komoditu za předem stanovenou cenu nebo realizační cenu, k určitému budoucímu datu nebo datu provedení nebo do určitého budoucího data nebo data provedení.

10.

„Swapem“ se rozumí smlouva, v níž se dvě strany dohodnou k určitému budoucímu datu vyměnit peněžní toky v jednom finančním nástroji za peněžní toky v jiném finančním nástroji.

11.

„Portfoliovým swapem“ se rozumí smlouva, jejímž prostřednictvím mohou koncoví uživatelé obchodovat s vícenásobnými swapy.

12.

„Futures“ se rozumí soukromá dohoda mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji komodity nebo finančního nástroje k určenému budoucímu datu za cenu sjednanou kupujícím a prodávajícím při zahájení smlouvy.

13.

„Swapcí“ se rozumí smlouva, která dává vlastníkovi právo, ale nikoli povinnost, vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.

14.

„Futures na swap“ se rozumí futures, které dávají vlastníkovi povinnost vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.

15.

„Forwardem na swap“ se rozumí forward, který dává vlastníkovi povinnost vstoupit k určitému budoucímu datu nebo do určitého budoucího data do swapu.

2.   Dluhopisy

Tabulka 2.1

Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud na kumulativní bázi nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka

[kvantitativní kritéria likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritéria likvidity 2]

Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období

[kvantitativní kritéria likvidity 3]

100 000 EUR

S1

S2

S3

S4

80 %

15

10

7

2


Tabulka 2.2

Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Každý jednotlivý dluhopis se určí jako nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18, pokud je charakterizován specifickou kombinací druhu dluhopisu a objemem emise, jak je uvedeno v každém řádku tabulky

Druh dluhopisu

 

Objem emise

Státní dluhopis

tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný veřejnoprávním emitentem, kterým je buď:

a)

Unie;

b)

členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky (special purpose vehicle) tohoto členského státu;

c)

veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b).

menší než (v EUR)

1 000 000 000

Jiný veřejný dluhopis

tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný kterýmkoli z následujících veřejných emitentů:

a)

v případě federativního členského státu člen federace;

b)

zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;

c)

mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;

d)

Evropská investiční banka;

e)

veřejný subjekt, který není emitentem státního dluhopisu, jak je uvedeno v předchozím řádku.

menší než (v EUR)

500 000 000

Konvertibilní dluhopis

tímto dluhopisem se rozumí nástroj sestávající z dluhopisu nebo sekuritizovaného dluhového nástroje s vloženým derivátem, jako například opce na koupi podkladového kapitálu

menší než (v EUR)

500 000 000

Krytý dluhopis

tímto dluhopisem se rozumí dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES

během fází S1 a S2

během fází S3 a S4

menší než (v EUR)

1 000 000 000

menší než (v EUR)

500 000 000

Podnikový dluhopis

tímto dluhopisem se rozumí dluhopis vydaný evropskou akciovou společností (Societas Europaea) zřízenou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2157/2001 (1) nebo některou z forem společností uvedených v článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (2) nebo jejich ekvivalentem ve třetích zemích

během fází S1 a S2

během fází S3 a S4

menší než (v EUR)

1 000 000 000

menší než (v EUR)

500 000 000

Druh dluhopisu

Pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle čl. 13 odst. 18 se použije následující metodika

Jiný dluhopis

Dluhopis, který nepatří mezi žádné z výše uvedených druhů dluhopisů, se považuje za nemající likvidní trh.


Tabulka 2.3

Dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN) – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS

Kategorie aktiv – dluhopisy (všechny druhy dluhopisů s výjimkou ETC a ETN)

Druh dluhopisu

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot dle druhů dluhopisů

Percentily, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro každý druh dluhopisu

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Obchod – percentil

Státní dluhopis

obchody provedené ve státních dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Jiný veřejný dluhopis

obchody provedené v jiných veřejných dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Konvertibilní dluhopis

obchody provedené v konvertibilních dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Krytý dluhopis

obchody provedené v krytých dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10

S1

S2

S3

S4

300 000 EUR

70

300 000 EUR

80

90

30

40

40

40

Podnikový dluhopis

obchody provedené v podnikových dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60

Jiné dluhopisy

obchody provedené v jiných dluhopisech po vyloučení obchodů uvedených v čl. 13 odst. 10

S1

S2

S3

S4

200 000 EUR

70

200 000 EUR

80

90

30

40

50

60


Tabulka 2.4

Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN)

Druh dluhopisu

Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrný denní obrat

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Komodity obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Commodities, ETC)

dluhový nástroj vydaný emitentem v komoditách nebo komoditních derivátech proti přímé investici. Cena ETC je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETC pasivně sleduje vývoj komodity nebo indexů komodit, ke kterým se vztahuje.

500 000 EUR

10

Dluhové cenné papíry obchodované v obchodním systému (Exchange Traded Notes, ETN)

dluhový nástroj vydaný emitentem v podkladových nástrojích nebo podkladových derivátech proti přímé investici. Cena ETN je přímo nebo nepřímo závislá na vývoji podkladového nástroje. ETN pasivně sleduje vývoj podkladového nástroje, ke kterému se vztahuje.

500 000 EUR

10


Tabulka 2.5

Dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN) – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS

Kategorie aktiv – dluhopisy (druhy dluhopisů ETC a ETN)

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro každý jednotlivý nástroj určený jako mající likvidní trh

Druh dluhopisu

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

ETC

1 000 000 EUR

1 000 000 EUR

50 000 000 EUR

50 000 000 EUR

ETN

1 000 000 EUR

1 000 000 EUR

50 000 000 EUR

50 000 000 EUR

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro každý jednotlivý nástroj určený jako nemající likvidní trh

Druh dluhopisu

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

ETC

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 EUR

45 000 000 EUR

ETN

900 000 EUR

900 000 EUR

45 000 000 EUR

45 000 000 EUR

3.   Strukturované finanční produkty (SFP)

Tabulka 3.1

SFP – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)

Test 1 – posouzení kategorie aktiv SFP

Posouzení kategorie aktiv SFP pro účely určení finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

Obchody, které se zohlední pro výpočet hodnot týkajících se kvantitativních kritérií likvidity pro účely posouzení kategorie aktiv SFP

Kategorie aktiv SFP se posoudí použitím následujících prahových hodnot kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Obchody prováděné ve všech SFP

300 000 000 EUR

500

Zkouška 2 – SFP nemající likvidní trh

Pokud se obě hodnoty týkající se kvantitativních kritérií likvidity nacházejí nad kvantitativními prahovými hodnotami likvidity stanovenými pro účely posouzení kategorie aktiv SFP, je zkouška 1 splněna a provede se zkouška 2. Každý jednotlivý finanční nástroj se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Podíl obchodovaných dní v posuzovaném období

[kvantitativní kritéria likvidity 3]

100 000 EUR

2

80 %


Tabulka 3.2

SFP – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS, pokud není zkouška 1 splněna

Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro všechny SFP, pokud není zkouška 1 splněna

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Tabulka 3.3

SFP – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS, pokud je zkouška 1 splněna

Kategorie aktiv – Strukturované finanční produkty (SFP)

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Pokud je zkouška 1 splněna, použijí se pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro SFP určené jako mající likvidní trh percentily a spodní hranice prahové hodnoty

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchody provedené ve všech SFP určených jako mající likvidní trh

S1

S2

S3

S4

100 000 EUR

70

250 000 EUR

80

500 000 EUR

90

1 000 000 EUR

30

40

50

60


Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro SFP určené jako nemající likvidní trh, pokud je zkouška 1 splněna

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

100 000 EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

4.   Sekuritizované deriváty

Tabulka 4.1

Sekuritizované deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty

těmito deriváty se rozumí převoditelný cenný papír ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44) písm. c) směrnice 2014/65/EU lišící se od strukturovaných finančních produktů, který by měl zahrnovat nejméně:

a)

standardním krytým warrantem se rozumí cenné papíry dávající držiteli právo, ale nikoli povinnost, k datu ukončení platnosti nebo do data ukončení platnosti koupit (prodat) určité množství podkladového aktiva za předem stanovenou realizační cenu nebo, v případě že bylo stanoveno hotovostní vypořádání, za uhrazení kladného rozdílu mezi aktuální tržní cenou (realizační cenou) a realizační cenou (aktuální tržní cenou);

b)

spekulativními certifikáty (leverage certificate) se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva se spekulativním účinkem;

c)

exotickými krytými warranty (exotic covered warrants) se rozumí kryté warranty, jejichž hlavní složkou je kombinace opcí;

d)

obchodovatelná práva (negotiable rights);

e)

investičními certifikáty se rozumí certifikáty, které sledují vývoj podkladového aktiva bez spekulativního účinku.

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

všechny sekuritizované deriváty se považují za mající likvidní trh

Tabulka 4.2

Sekuritizované deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS

Kategorie aktiv – sekuritizované deriváty

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

50 000 EUR

60 000 EUR

90 000 EUR

100 000 EUR

5.   Úrokové deriváty

Tabulka 5.1

Úrokové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU, jejímž hlavním podkladovým nástrojem je úroková sazba, dluhopis, půjčka, jakýkoli koš, portfolio nebo index zahrnující úrokovou sazbu, dluhopis, půjčku nebo jakýkoli jiný produkt představující vývoj úrokové sazby, dluhopisu, půjčky.

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity. Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Dluhopisové futures/forwardy

podkategorie dluhopisových futures/forwardů je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – emitent podkladového nástroje

 

Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladového dodatelného dluhopisu definovaný takto:

 

Krátkodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 1 a 4 roky se považuje za krátkodobý

 

Střednědobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 4 a 8 roky se považuje za střednědobý

 

Dlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem mezi 8 a 15 roky se považuje za dlouhodobý

 

Ultradlouhodobý: podkladový dodatelný dluhopis s termínem delším než 15 let se považuje za ultradlouhodobý

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

5 000 000 EUR

10

kdykoli je podkategorie určená jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti určená jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určená jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month)

Opce na dluhopisy

podkategorie dluhopisových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dluhopis nebo podkladové dluhopisové futures/forwardy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

5 000 000 EUR

10

 

Úrokové futures a dohoda o forwardových úrokových mírách

podkategorie úrokových futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová úroková sazba

 

Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladové úrokové sazby

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000 EUR

10

kdykoli je podkategorie určená jako mající likvidní trh, pokud jde o konkrétní čas do doby zbytkové splatnosti, a podkategorie definovaná příštím časem do doby zbytkové splatnosti určená jako nemající likvidní trh, je smlouva s prvním nejzazším měsícem splatnosti (back month) určená jako mající likvidní trh 2 týdny před vypršením prvního měsíce splatnosti (front month)

Možnosti úrokové sazby

podkategorie úrokových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová úroková sazba nebo futures podkladové úrokové sazby nebo dohoda o forwardových úrokových mírách

 

Kritérium pro segmentaci 2 – termín podkladové úrokové sazby

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000 EUR

10

 

Swapce

podkategorie swapce je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový druh swapu definovaný takto: měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami (fixed-to-fixed single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float single currency swap), futures/forwardy na měnový swap jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, inflační měnový swap jedné měny (inflation single currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny, OIS (jednodenní indexový swap, overnight index swap) měnového swapu jedné měny (OIS single currency swap), futures/forwardy na OIS měnového swapu jedné měny, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou (fixed-to-fixed multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou (fixed-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou, měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami (float-to-float multi-currency swap), futures/forwardy na měnový swap více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, inflační měnový swap více měn (inflation multi-currency swap), futures/forwardy na inflační měnový swap více měn, OIS měnového swapu více měn (OIS multi-currency swap), futures/forwardy na OIS měnového swapu více měn

 

Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 3 – index inflace, je-li podkladovým druhem swapu buď inflační měnový swap jedné měny, nebo inflační měnový swap více měn

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

500 000 000 EUR

10

 

Kritérium pro segmentaci 5 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 5 let

 

Zbytková splatnost 5: 5 roky < čas do doby splatnosti ≤ 10 let

 

Zbytková splatnost 6: nad 10 roků

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“) a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou

podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“) a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami

podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < splatnost ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < splatnost ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < splatnost ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < splatnost ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < splatnost ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < splatnost ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („multi-currency swaps“ nebo „cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami

podkategorie měnových swapů více měn, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn („OIS multi-currency swaps“ nebo „OIS cross-currency swaps“), a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)

podkategorie jednodenního indexového swapu (OIS) měnového swapu více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Inflační měnové swapy více měn („inflation multi-currency swaps“ nebo „inflation cross-currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy více měn

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované v různých měnách a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace

podkategorie inflačních měnových swapů více měn je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice jmenovitých měn definovaná jako kombinace daných dvou měn, v nichž jsou denominovány dvě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a peněžní toky jedné komponenty jsou určeny pevnou úrokovou sazbou, zatímco toky druhé komponenty jsou určeny pohyblivou úrokovou sazbou

podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („float-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pohyblivými úrokovými sazbami

podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („fixed-to-fixed single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky obou komponent určeny pevnými úrokovými sazbami

podkategorie měnových swapů jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami, je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny („OIS single currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny sazbou jednodenního indexového swapu (OIS)

podkategorie jednodenního indexového swapu (OIS) měnového swapu jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Inflační měnové swapy jedné měny („inflation single currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy jedné měny

swap nebo futures/forward na swap, kdy si dvě strany vyměňují peněžní toky denominované ve stejné měně a kde jsou peněžní toky alespoň jedné z komponent určeny mírou inflace

podkategorie inflačních měnových swapů jedné měny je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – jmenovitá měna, v níž jsou denominovány obě komponenty swapu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

10

 

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úrokové deriváty

 

úrokový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

jakýkoli jiný úrokový derivát se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 5.2

Úrokové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro každou podkategorii určenou jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Dluhopisové futures/forwardy

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Opce na dluhopisy

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Úrokové futures a dohoda o forwardových úrokových mírách

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

5 000 000 EUR

70

10 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Možnosti úrokové sazby

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

5 000 000 EUR

70

10 000 000 EUR

80

60

20 000 000 EUR

90

70

25 000 000 EUR

30

40

50

60

Swapce

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float multi-currency swaps“ nebo „fixed-to-float cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivou úrokovou sazbou („float-to-float multi-currency swaps“ nebo „float-to-float cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivou úrokovou sazbou

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou („fixed-to-fixed multi-currency swaps“ nebo „fixed-to-fixed cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn („OIS multi-currency swaps“ nebo „OIS cross-currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Inflační měnové swapy více měn („inflation multi-currency swaps“ nebo „inflation cross-currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy více měn

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („float-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („fixed-to-fixed single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny („OIS single currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Inflační měnové swapy jedné měny („inflation single currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy jedné měny

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

4 000 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

9 000 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tabulka 5.3

Úrokové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úrokové deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro každou podkategorii určenou jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Dluhopisové futures/forwardy

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Opce na dluhopisy

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Úrokové futures a dohoda o forwardových úrokových mírách

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Možnosti úrokové sazby

5 000 000 EUR

10 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Swapce

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float multi-currency swaps“ nebo „fixed-to-float cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou a měn s pohyblivou úrokovou sazbou

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivou úrokovou sazbou („float-to-float multi-currency swaps“ nebo „float-to-float cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pohyblivou úrokovou sazbou

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou („fixed-to-fixed multi-currency swaps“ nebo „fixed-to-fixed cross-currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy více měn, kdy probíhá swap měn s pevnou úrokovou sazbou

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn („OIS multi-currency swaps“ nebo „OIS cross-currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů více měn

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Inflační měnové swapy více měn („inflation multi-currency swaps“ nebo „inflation cross-currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy více měn

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou („fixed-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měny s pevnou úrokovou sazbou a měny s pohyblivou úrokovou sazbou

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami („float-to-float single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pohyblivými úrokovými sazbami

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami („fixed-to-fixed single currency swaps“), a futures/forwardy na měnové swapy jedné měny, kdy probíhá swap měn s pevnými úrokovými sazbami

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny („OIS single currency swaps“) a futures/forwardy na jednodenní indexový swap (OIS) měnových swapů jedné měny

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Inflační měnové swapy jedné měny („inflation single currency swaps“) a futures/forwardy na inflační měnové swapy jedné měny

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

Další úrokové deriváty

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

9 000 000 EUR

10 000 000 EUR

6.   Akciové deriváty

Tabulka 6.1

Akciové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – akciové deriváty

jakákoli smlouva ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU týkající se:

a)

jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému (ETF), certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s vývojem jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů;

b)

indexu akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému (ETF), certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, peněžních toků nebo jiných produktů souvisejících s vývojem jedné nebo více akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů nebo jiných podobných finančních nástrojů

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Opce na akciové indexy

opce, jejímž podkladovým nástrojem je index složený z akcií

všechny indexové opce se považují za mající likvidní trh

Futures/forwardy na akciové indexy

futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index složený z akcií

všechny indexové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh

Akciové opce

opce, jejímž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření („corporate action“)

všechny akciové opce se považují za mající likvidní trh

Akciové futures/forwardy

futures/forward, jejichž podkladovým nástrojem je akcie nebo koš akcií vyplývající z podnikových opatření („corporate action“)

všechny akciové futures/forwardy se považují za mající likvidní trh

Opce na akciové dividendy

opce na dividendu konkrétní akcie

všechny opce na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh

Futures/forwardy na akciové dividendy

futures/forward na dividendu konkrétní akcie

všechny futures/forwardy na akciové dividendy se považují za mající likvidní trh

Opce na dividendový index

opce na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie

všechny opce na dividendový index se považují za mající likvidní trh

Futures/forwardy na dividendový index

futures/forwardy na dividendový index složený z dividend více než jedné akcie

všechny futures/forwardy na dividendový index se považují za mající likvidní trh

Opce na index volatility

opce, jejímž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů

všechny opce na index volatility se považují za mající likvidní trh

Futures/forwardy na index volatility

futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je index volatility definovaný jako index týkající se volatility konkrétního podkladového indexu kapitálových nástrojů

všechny futures/forwardy na index volatility se považují za mající likvidní trh

Opce na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

opce, jejímž podkladovým nástrojem je ETF

všechny opce na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh

Futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

futures/forwardy, jejichž podkladovým nástrojem je ETF

všechny futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému se považují za mající likvidní trh

Kategorie aktiv – akciové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Swapy

podkategorie swapu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš

 

Kritérium pro segmentaci 3 – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

50 000 000 EUR

15

Parametr výnosnosti základního vývoje

Parametr variance/volatility výnosnosti

Parametr výnosnosti dividend

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Portfoliové swapy

podkategorie portfoliových swapů je definována specifickou kombinací:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladové jedno jméno, podkladový index, podkladový koš

 

Kritérium pro segmentaci 3 – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

50 000 000 EUR

15

Kategorie aktiv – akciové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné akciové deriváty

 

akciový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

jakýkoli jiný akciový derivát se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 6.2

Akciové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – akciové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS určené pro podkategorie určené jako mající likvidní trh na základě rozpětí průměrné denní pomyslné částky (ADNA), do něhož daná podkategorie patří

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Opce na akciové indexy

podkategorie opcí na akciové indexy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový akciový index

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 100 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

25 000 000  EUR

30 000 000  EUR

200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

50 000 000  EUR

55 000 000  EUR

ADNA ≥ 600 mil. EUR

15 000 000  EUR

20 000 000  EUR

150 000 000  EUR

160 000 000  EUR

Futures/forwardy na akciové indexy

podkategorie futures/forwardy na akciové indexy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový akciový index

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 100 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mld. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

1 mld. EUR ≤ ADNA < 3 mld. EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

50 000 000  EUR

55 000 000  EUR

3 mld. EUR ≤ ADNA < 5 mld. EUR

15 000 000  EUR

20 000 000  EUR

150 000 000  EUR

160 000 000  EUR

ADNA ≥ 5 mld. EUR

25 000 000  EUR

30 000 000  EUR

250 000 000  EUR

260 000 000  EUR

Akciové opce

podkategorie akciových opcí je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové akcie

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 5 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 250 000  EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000  EUR

300 000  EUR

1 250 000  EUR

1 500 000  EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

Akciové futures/forwardy

podkategorie akciové futures/forwardy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové akcie

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 5 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 250 000  EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000  EUR

300 000  EUR

1 250 000  EUR

1 500 000  EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

Opce na akciové dividendy

podkategorie opcí na akciové dividendy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové akcie opravňující k dividendám

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 5 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

400 000  EUR

450 000  EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

25 000  EUR

30 000  EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

50 000  EUR

100 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

100 000  EUR

150 000  EUR

2 000 000  EUR

2 500 000  EUR

Futures/forwardy na akciové dividendy

podkategorie futures/forwardy na akciové dividendy je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové akcie opravňující k dividendám

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 5 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

400 000  EUR

450 000  EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

25 000  EUR

30 000  EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

50 000  EUR

100 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

100 000  EUR

150 000  EUR

2 000 000  EUR

2 500 000  EUR

Opce na dividendový index

podkategorie opcí na dividendový index je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dividendový index

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 100 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

25 000 000  EUR

30 000 000  EUR

200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

50 000 000  EUR

55 000 000  EUR

ADNA ≥ 600 mil. EUR

15 000 000  EUR

20 000 000  EUR

150 000 000  EUR

160 000 000  EUR

Futures/forwardy na dividendový index

podkategorie futures/forwardy na dividendový index je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový dividendový index

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 100 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mld. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

1 mld. EUR ≤ ADNA < 3 mld. EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

50 000 000  EUR

55 000 000  EUR

3 mld. EUR ≤ ADNA < 5 mld. EUR

15 000 000  EUR

20 000 000  EUR

150 000 000  EUR

160 000 000  EUR

ADNA ≥ 5 mld. EUR

25 000 000  EUR

30 000 000  EUR

250 000 000  EUR

260 000 000  EUR

Opce na index volatility

podkategorie opcí na index volatility je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový index volatility

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 100 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

25 000 000  EUR

30 000 000  EUR

200 mil. EUR ≤ ADNA < 600 mil. EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

50 000 000  EUR

55 000 000  EUR

ADNA ≥ 600 mil. EUR

15 000 000  EUR

20 000 000  EUR

150 000 000  EUR

160 000 000  EUR

Futures/forwardy na index volatility

podkategorie futures/forwardy na index volatility je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový index volatility

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 100 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 1 mld. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

1 mld. EUR ≤ ADNA < 3 mld. EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

50 000 000  EUR

55 000 000  EUR

3 mld. EUR ≤ ADNA < 5 mld. EUR

15 000 000  EUR

20 000 000  EUR

150 000 000  EUR

160 000 000  EUR

ADNA ≥ 5 mld. EUR

25 000 000  EUR

30 000 000  EUR

250 000 000  EUR

260 000 000  EUR

Opce na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

podkategorie opcí na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF) je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové ETF

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 5 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 250 000  EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000  EUR

300 000  EUR

1 250 000  EUR

1 500 000  EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

Futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

podkategorie futures/forwardy na fond obchodovaný v obchodním systému je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladové ETF

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

< 5 mil. EUR ADNA

20 000  EUR

25 000  EUR

1 000 000  EUR

1 250 000  EUR

5 mil. EUR ≤ ADNA < 10 mil. EUR

250 000  EUR

300 000  EUR

1 250 000  EUR

1 500 000  EUR

10 mil. EUR ≤ ADNA < 20 mil. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

ADNA ≥ 20 mil. EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

Swapy

podkategorie swapu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podklad. jedno jméno, podkl. index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 3 – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR

250 000  EUR

300 000  EUR

1 250 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

ADNA ≥ 200 mil. EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

Parametr výnosnosti základního vývoje

Parametr variance/volatility výnosnosti

Parametr výnosnosti dividend

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfoliové swapy

podkategorie portfoliových swapů je definována specifickou kombinací:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – druh podkladového nástroje: na jedno jméno, index, koš

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladové jedno jméno, podklad. index, podklad. koš

 

Kritérium pro segmentaci 3 – parametr: parametr výnosnosti základního vývoje (price return basic performance parameter), parametr výnosnosti dividend (parameter return dividend), parametr variance výnosnosti (parameter return variance), parametr volatility výnosnosti (parameter return volatility)

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti portfoliového swapu definovaný takto:

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR

250 000  EUR

300 000  EUR

1 250 000  EUR

1 500 000  EUR

100 mil. EUR ≤ ADNA < 200 mil. EUR

500 000  EUR

550 000  EUR

2 500 000  EUR

3 000 000  EUR

ADNA ≥ 200 mil. EUR

1 000 000  EUR

1 500 000  EUR

5 000 000  EUR

5 500 000  EUR

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 5: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost 6: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

 

 

 

 


Tabulka 6.3

Akciové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – akciové deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Swapy

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Portfoliové swapy

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

Ostatní akciové deriváty

20 000 EUR

25 000 EUR

100 000 EUR

150 000 EUR

7.   Komoditní deriváty

Tabulka 7.1

Komoditní deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – komoditní deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Futures/forwardy na kovové komodity

podkategorie futures/forwardy na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – typ kovů: drahé kovy, běžné kovy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ kovu

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

10 000 000 EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Opce na kovové komodity

podkategorie opce na kovové komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – druh kovů: drahé kovy, běžné kovy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ kovu

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

10 000 000 EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Swapy kovových komodit

podkategorie swapy kovových komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – druh kovů: drahé kovy, běžné kovy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ kovu

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

 

Kritérium pro segmentaci 4 – druh vypořádání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo jiné

 

Kritérium pro segmentaci 5 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

10 000 000 EUR

10

Vzácné kovy

Běžné kovy

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Futures/forwardy na energetické komodity

podkategorie futures/forwardy na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – typ energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ energie

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

 

Kritérium pro segmentaci 4 – typ produktu definovaný jako základní dodávka (baselaod), dodávka ve špičce (peakload), dodávka mimo špičku (off-peak load) nebo jiné; použije se na typ energie: elektřina

 

Kritérium pro segmentaci 5 – místo dodání/hotovostního vypořádání (delivery/cash settlement location); použije se na tyto typy energie: ropa, destiláty ropy, lehké ropné frakce, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 6 – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

10 000 000 EUR

10

Ropa/destiláty ropy/lehké ropné frakce

Uhlí

Zemní plyn/elektřina/kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Opce na energetické komodity

podkategorie opce na energetické komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – typ energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ energie

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 4 – typ produktu definovaný jako základní dodávka (baselaod), dodávka ve špičce (peakload), dodávka mimo špičku (off-peak load) nebo jiné; použije se na typ energie: elektřina

 

Kritérium pro segmentaci 5 – místo dodání/hotovostního vypořádání (delivery/cash settlement location); použije se na tyto typy energie: ropa, destiláty ropy, lehké ropné frakce, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 6 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

10 000 000 EUR

10

Ropa/destiláty ropy/lehké ropné frakce

Uhlí

Zemní plyn/elektřina/kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Swapy energetických komodit

podkategorie swapy energetických komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – typ energie: ropa, destiláty ropy, uhlí, lehké ropné frakce, zemní plyn, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový typ energie

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

 

Kritérium pro segmentaci 4 – druh vypořádání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo jiné

 

Kritérium pro segmentaci 5 – typ produktu definovaný jako základní dodávka (baselaod), dodávka ve špičce (peakload), dodávka mimo špičku (off-peak load) nebo jiné; použije se na typ energie: elektřina

 

Kritérium pro segmentaci 6 – místo dodání/hotovostního vypořádání (delivery/cash settlement location); použije se na tyto typy energie: ropa, destiláty ropy, lehké ropné frakce, elektřina, kombinovaná energie

 

Kritérium pro segmentaci 7 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

10 000 000 EUR

10

Ropa/destiláty ropy/lehké ropné frakce

Uhlí

Zemní plyn/elektřina/kombinovaná energie

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 4 měsíce

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

Zbytková splatnost 2: 4 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 8 měsíců

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 8 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

 

 

Futures/forwardy na zemědělské komodity

podkategorie futures/forwardy na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová zemědělská komodita

 

Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka futures/forwardu

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti futures/forwardu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000 EUR

10

Opce na zemědělské komodity

podkategorie opce na zemědělské komodity je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová zemědělská komodita

 

Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka opce

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000 EUR

10

Swapy zemědělských komodit

podkategorie swapy zemědělských komodit je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladová zemědělská komodita

 

Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka swapu

 

Kritérium pro segmentaci 3 – druh vypořádání definovaný jako hotovostní, ve fyzické podobě nebo jiné

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 2: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 3: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000 EUR

10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné komoditní deriváty

 

komoditní derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

jakýkoli jiný komoditní derivát se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 7.2

Komoditní deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – komoditní deriváty

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Futures/forwardy na kovové komodity

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Opce na kovové komodity

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Swapy kovových komodit

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Futures/forwardy na energetické komodity

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Opce na energetické komodity

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Swapy energetických komodit

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Futures/forwardy na zemědělské komodity

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Opce na zemědělské komodity

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60

Swapy zemědělských komodit

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

250 000 EUR

70

500 000 EUR

80

60

750 000 EUR

90

70

1 000 000 EUR

30

40

50

60


Tabulka 7.3

Komoditní deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – komoditní deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Futures/forwardy na kovové komodity

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Opce na kovové komodity

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Swapy kovových komodit

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Futures/forwardy na energetické komodity

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Opce na energetické komodity

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Swapy energetických komodit

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Futures/forwardy na zemědělské komodity

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Opce na zemědělské komodity

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Swapy zemědělských komodit

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

Jiné komoditní deriváty

250 000 EUR

500 000 EUR

750 000 EUR

1 000 000 EUR

8.   Měnové deriváty

Tabulka 8.1

Měnové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – měnové deriváty

finanční nástroj týkající se měn ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 4 směrnice 2014/65/EU

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Tzv. non-deliverable forward (NDF)

tímto forwardem se rozumí forward, v němž se protistrany vypořádají hotovostně, a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění založený na pomyslné částce, přičemž tato čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

podkategorie tzv. non-deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Tzv. non-deliverable forwardy (NDF) se považují za nemající likvidní trh

Tzv. deliverable forward (DF)

tímto forwardem se rozumí forward výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy a za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

podkategorie tzv. deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti forwardu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Tzv. deliverable forwardy (DF) se považují za nemající likvidní trh

Opce na tzv. non-deliverable FX forward (NDO)

těmito opcemi se rozumí opce, v níž se protistrany vypořádají hotovostně, a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění založený na pomyslné částce, přičemž tato čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

podkategorie opce na tzv. non-deliverable FX forward je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na tzv. non-deliverable FX forward (NDO) se považují za nemající likvidní trh

Opce na tzv. deliverable FX forward (DO)

touto opcí se rozumí opce výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy a za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

podkategorie opce na tzv. deliverable FX forward je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Opce na tzv. deliverable FX forward (DO) se považují za nemající likvidní trh

Swapy tzv. non-deliverable FX forwardu (NDS)

tímto swapem se rozumí swap, v němž se protistrany vypořádají hotovostně, a kde je částka vypořádání určena rozdílem směnných kurzů dvou měn mezi dnem uzavření obchodu a dnem ocenění. K datu vypořádání bude jedna strana druhé straně dlužit čistý rozdíl mezi i) směnným kurzem stanoveným ke dni uzavření obchodu a ii) směnným kurzem ke dni ocenění založený na pomyslné částce, přičemž tato čistá částka bude splatná v měně stanovené ve smlouvě.

podkategorie swapu tzv. non-deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Swapy tzv. non-deliverable FX forwardu (NDS) se považují za nemající likvidní trh

Swapy tzv. deliverable FX forwardu (DO)

tímto swapem se rozumí swap výlučně zahrnující výměnu dvou různých měn k určitému budoucímu datu vypořádání smlouvy a za fixní sazbu odsouhlasenou při uzavření smlouvy pokrývající tuto výměnu.

podkategorie swapu tzv. deliverable FX forwardu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti swapu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

Swapy tzv. deliverable FX forwardu (DS) se považují za nemající likvidní trh

FX futures

podkategorie FX futures je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – dvojice podkladových měn definovaná jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj derivátové smlouvy

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti futures definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 týden

 

Zbytková splatnost 2: 1 týden < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 4: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 5: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

FX futures se považují za nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – měnové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné měnové deriváty

 

FX derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

jakýkoli jiný FX derivát se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 8.2

Měnové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – měnové deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Tzv. non-deliverable forward (NDF)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Tzv. deliverable forward (DF)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Opce na tzv. non-deliverable FX forward (NDO)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Opce na tzv. deliverable FX forward (DO)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Swapy tzv. non-deliverable FX forwardu (NDS)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Swapy tzv. deliverable FX forwardu (DS)

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

FX futures

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

Jiné měnové deriváty

4 000 000 EUR

5 000 000 EUR

20 000 000 EUR

25 000 000 EUR

9.   Úvěrové deriváty

Tabulka 9.1

Úvěrové deriváty – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity Pro podkategorie určené jako mající likvidní trh se případně použije dodatečné kvalitativní kritérium likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Aktuální status indexu („on-the-run status“)

[Dodatečné kvalitativní kritérium likvidity]

Swap úvěrového selhání založeného na indexu (CDS)

swap, jehož výměna peněžních toků je spojena s úvěruschopností několika emitentů finančních nástrojů tvořících index a výskytem úvěrových událostí

podkategorie swapu úvěrového selhání založeného na indexu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový typ indexu

 

Kritérium pro segmentaci 2 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu

 

Kritérium pro segmentaci 3 – čas do doby zbytkové splatnosti CDS definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

200 000 000 EUR

10

Podkladový index se považuje za mající likvidní trh:

1)

po celou dobu jeho „aktuálního statusu“

2)

prvních třicet pracovních dní jeho „prvního statusu po aktuálním statusu“ („1x off-the-run status“)

„aktuální“ („on-the-run“) index znamená právě platnou nejnovější verzi (sérii) indexu vytvořenou k datu, kdy složení indexu nabylo účinnosti a končící jeden den před datem, kdy nabude účinnosti složení následující verze (série) indexu.

„prvním statusem po aktuálním statusu“ („1x off-the-run status“) se rozumí verze (série) indexu, která bezprostředně předchází stávající „aktuální“ („on-the-run“) verzi (sérii) v určitém okamžiku. Verze (série) přestává být „aktuální“ („on-the-run“) a získává svůj „první status po aktuálním statusu“ („1x off-the-run status“) v okamžiku, kdy je vytvořena nejnovější verze (série) indexu.

Swap úvěrového selhání na jedno jméno (CDS)

swap, jehož výměna peněžních toků je spojena s úvěruschopností emitenta finančních nástrojů a výskytem úvěrových událostí

podkategorie swapu úvěrového selhání na jedno jméno je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkladový referenční subjekt

 

Kritérium pro segmentaci 2 – podkladový referenční subjekt definovaný takto:

 

„státním a veřejným emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, kterým je buď:

a)

Unie;

b)

členský stát, včetně jakéhokoli ministerstva, vládní organizace nebo zvláštní účelové jednotky (special purpose vehicle) tohoto členského státu;

c)

veřejnoprávní subjekt, který není uveden v písmenech a) a b).

d)

v případě federativního členského státu člen federace;

e)

zvláštní účelová jednotka pro několik členských států;

f)

mezinárodní finanční instituce zřízená dvěma nebo více členskými státy, jejímž účelem je získávat finanční prostředky a poskytovat finanční pomoc ve prospěch svých členů, kteří jsou postiženi nebo ohroženi vážnými finančními problémy;

g)

Evropská investiční banka;

h)

veřejný subjekt, který není státním emitentem, jak je uvedeno v písmenech a) až c).

 

„Podnikovým emitentem“ se rozumí subjekt emitenta, který není státním a veřejným emitentem.

 

Kritérium pro segmentaci 3 – jmenovitá měna definovaná jako měna, v níž je denominována pomyslná částka derivátu

 

Kritérium pro segmentaci 4 – čas do doby zbytkové splatnosti CDS definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 2: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 3: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000 EUR

10

 

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje následující kvalitativní kritérium likvidity

Opce na swap úvěrového selhání založeného na indexu

opce, jejímž podkladovým nástrojem je swap úvěrového selhání založeného na indexu

podkategorie swap úvěrového selhání založeného na indexu je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkategorie CDS založeného na indexu, jak je stanoveno pro podkategorii aktiv swapu úvěrového selhání (CDS)

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

opce na CDS založený na indexu, jejímž podkladovým CDS založeným na indexu je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti je 0–6 měsíců, se považuje za mající likvidní trh

opce na CDS založený na indexu, jejímž podkladovým CDS založeným na indexu je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti není 0–6 měsíců, se nepovažuje za mající likvidní trh

opce na CDS založený na indexu, jejímž podkladovým CDS založeným na indexu je podkategorie určená jako nemající likvidní trh, se nepovažuje za mající likvidní trh pro žádný čas do doby zbytkové splatnosti

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno

opce, jejímž podkladovým nástrojem je CDS na jedno jméno

podkategorie opce na CDS na jedno jméno je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – podkategorie CDS na jedno jméno, jak je stanoveno pro podkategorii aktiv CDS na jedno jméno

 

Kritérium pro segmentaci 2 – čas do doby zbytkové splatnosti opce definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 2: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 3: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 4: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

opce na CDS na jedno jméno, jejímž podkladovým CDS na jedno jméno je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti je 0–6 měsíců, se považuje za mající likvidní trh

opce na CDS na jedno jméno, jejímž podkladovým CDS na jedno jméno je podkategorie určená jako mající likvidní trh a jejíž čas do doby zbytkové splatnosti není 0–6 měsíců, se nepovažuje za mající likvidní trh

opce na CDS na jedno jméno, jejímž podkladovým CDS na jedno jméno je podkategorie určená jako nemající likvidní trh, se nepovažuje za mající likvidní trh pro žádný čas do doby zbytkové splatnosti

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné úvěrové deriváty

 

úvěrový derivát, který nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

jakýkoli jiný úvěrový derivát se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 9.2

Úvěrové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Swap úvěrového selhání založeného na indexu (CDS)

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Swapy úvěrového selhání na jedno jméno (CDS)

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Koš swapu úvěrového selhání na míru (CDS)

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Opce na swap úvěrového selhání založeného na indexu

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tabulka 9.3

Úvěrové deriváty – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – úvěrové deriváty

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Swap úvěrového selhání založeného na indexu (CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Swapy úvěrového selhání na jedno jméno (CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Koš swapu úvěrového selhání na míru (Bespoke basket credit default swap, CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Opce na swap úvěrového selhání založeného na indexu

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Opce na swap úvěrového selhání na jedno jméno

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

Ostatní úvěrové deriváty

2 500 000 EUR

5 000 000 EUR

7 500 000 EUR

10 000 000 EUR

10.   Deriváty C10

Tabulka 10.1

Deriváty C10 – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Deriváty týkající se sazeb přepravného (Freight derivatives)

finanční nástroj týkající se sazeb přepravného ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 10 směrnice 2014/65/EU

podkategorie derivátů týkajících se přepravného je definována následujícími kritérii pro segmentaci:

 

Kritérium pro segmentaci 1 – typ smlouvy: Forwardy na dohody o sazbách přepravného (Forward Freight Agreements, FFA) nebo opce na tyto dohody

 

Kritérium pro segmentaci 2 – druh přepravy: přeprava po vodě, přeprava po souši

 

Kritérium pro segmentaci 3 – podtyp přepravy: prostředky přepravující po souši hromadné náklady, tankery, kontejnerové lodě

 

Kritérium pro segmentaci 4 – specifikace velikosti podtypu přepravy

 

Kritérium pro segmentaci 5 – konkrétní trasa nebo průměr časového pronájmu

 

Kritérium pro segmentaci 6 – čas do doby zbytkové splatnosti derivátu definovaný takto:

 

Zbytková splatnost 1: 0 < čas do doby splatnosti ≤ 1 měsíc

 

Zbytková splatnost 2: 1 měsíc < čas do doby splatnosti ≤ 3 měsíce

 

Zbytková splatnost 3: 3 měsíce < čas do doby splatnosti ≤ 6 měsíců

 

Zbytková splatnost 4: 6 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 9 měsíců

 

Zbytková splatnost 5: 9 měsíců < čas do doby splatnosti ≤ 1 rok

 

Zbytková splatnost 6: 1 rok < čas do doby splatnosti ≤ 2 roky

 

Zbytková splatnost 7: 2 roky < čas do doby splatnosti ≤ 3 roky

 

 

Zbytková splatnost m: (n-1) let < čas do doby splatnosti ≤ n let

10 000 000 EUR

10

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné deriváty C10

 

finanční nástroj ve smyslu přílohy I oddílu C odst. 10 směrnice 2014/65/EU, který není „derivátem týkajícím se sazeb přepravného“, jakákoli z těchto podkategorií aktiv úrokových derivátů: „inflační měnový swap více měn“, „futures/forwardy na inflační měnové swapy více měn“, „inflační měnový swap jedné měny“, „futures/forwardy na inflační měnový swap jedné měny“ a jakákoli z následujících podkategorií aktiv akciových derivátů: „opce na index volatility“, „futures/forwardy na index volatility“, swap s parametrem variance výnosnosti, swap s parametrem volatility výnosnosti, portfoliový swap s parametrem variance výnosnosti, portfoliový swap s parametrem volatility výnosnosti

jakýkoli jiný derivát C10 se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 10.2

Deriváty C10 – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Deriváty týkající se sazeb přepravného

výpočet prahových hodnot se provede pro každou podkategorii podkategorie aktiv týkající se obchodů provedených za použití finančních nástrojů spadajících do dané podkategorie

S1

S2

S3

S4

25 000 EUR

70

50 000 EUR

80

60

75 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60


Tabulka 10.3

Deriváty C10 – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – deriváty C10

Podkategorie aktiv

Předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako nemající likvidní trh

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Prahová hodnota

Deriváty týkající se sazeb přepravného

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

Jiné deriváty C10

25 000 EUR

50 000 EUR

75 000 EUR

100 000 EUR

11.   Finanční rozdílové smlouvy (CFD)

Tabulka 11.1

Finanční rozdílové smlouvy – kategorie nemající likvidní trh

Kategorie aktiv – finanční rozdílové smlouvy (CFD)

derivátová smlouva, která držitele vystavuje krátkodobému nebo dlouhodobému riziku souvisejícímu s rozdílem mezi cenou podkladového aktiva na začátku trvání smlouvy a cenou při ukončení smlouvy

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se každá podkategorie aktiv dále segmentuje na podkategorie definované níže

Každá podkategorie se určí jako nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud nesplňuje jednu nebo všechny následující prahové hodnoty kvantitativních kritérií likvidity, nebo případně pokud nesplňuje kvalitativní kritérium likvidity definované níže

Kvalitativní kritérium likvidity

Průměrná denní pomyslná částka (ADNA)

[kvantitativní kritérium likvidity 1]

Průměrný denní počet obchodů

[kvantitativní kritérium likvidity 2]

Měnové finanční rozdílové smlouvy

podkategorie měnových finančních rozdílových smluv je definována dvojicí podkladových měn definovaných jako kombinace dvou měn tvořících podkladový nástroj CFD/smluv týkajících se sázek na rozptyl

 

50 000 000 EUR

100

Komoditní finanční rozdílové smlouvy

podkategorie komoditních finančních rozdílových smluv je definována podkladovou komoditou CFD/smluv týkajících se sázek na rozptyl

 

50 000 000 EUR

100

Akciové finanční rozdílové smlouvy

podkategorie akciových finančních rozdílových smluv je definována podkladovými cennými papíry CFD/smluv týkajících se sázek na rozptyl

podkategorie akciových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem cenné papíry, pro které existuje likvidní trh, jak je stanoveno v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014

 

 

Dluhopisové finanční rozdílové smlouvy

podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv je definována podkladovým dluhopisem nebo dluhopisovým futures CFD/smluv týkajících se sázek na rozptyl

podkategorie dluhopisových finančních rozdílových smluv se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem dluhopis nebo dluhopisový futures, pro který existuje likvidní trh, jak je stanoveno v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

 

 

Finanční rozdílové smlouvy týkající se akciových futures/forwardů

podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů je definována futures/forwardy na akcie CFD/smluv týkajících se sázek na rozptyl

podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových futures/forwardů se považuje za mající likvidní trh, jsou-li podkladovým nástrojem futures/forwardy, pro které existuje likvidní trh, jak je stanoveno v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 pím. b).

 

 

Rozdílové finanční smlouvy týkající se opce na akcie

podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se opce na akcie je definována podkladovou opcí na akcie CFD/smluv týkajících se sázek na rozptyl

podkategorie finančních rozdílových smluv týkajících se akciových opcí se považuje za mající likvidní trh, je-li podkladovým nástrojem akciová opce, pro kterou existuje likvidní trh, jak je stanoveno v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b).

 

 

Kategorie aktiv – finanční rozdílové smlouvy (CFD)

Podkategorie aktiv

Pro účely určení kategorií finančních nástrojů považovaných za nemající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b) se použije následující metodika

Jiné finanční rozdílové smlouvy

 

CFD/sázky na rozptyl, které nepatří mezi žádné z výše uvedených podkategorií aktiv

jakákoli jiná CFD/sázka na rozptyl se považuje za nemající likvidní trh


Tabulka 11.2

Finanční rozdílové smlouvy – předobchodní a poobchodní prahové hodnoty SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Kategorie aktiv – finanční rozdílové smlouvy (CFD)

Podkategorie aktiv

Percentily a spodní hranice prahové hodnoty, které se použijí pro výpočet předobchodních a poobchodních prahových hodnot SSTI a LIS pro podkategorie určené jako mající likvidní trh

Obchody, které se zohlední pro výpočet prahových hodnot

Předobchodní SSTI

Předobchodní LIS

Poobchodní SSTI

Poobchodní LIS

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Obchod – percentil

Objem – percentil

Spodní hranice prahové hodnoty

Měnové finanční rozdílové smlouvy

obchody provedené v souvislosti s měnovými finančními rozdílovými smlouvami považovanými za mající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Komoditní finanční rozdílové smlouvy

obchody provedené v souvislosti s komoditními finančními rozdílovými smlouvami považovanými za mající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Akciové finanční rozdílové smlouvy

obchody provedené v souvislosti s akciovými finančními rozdílovými smlouvami považovanými za mající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Dluhopisové finanční rozdílové smlouvy

obchody provedené v souvislosti s dluhopisovými finančními rozdílovými smlouvami považovanými za mající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Finanční rozdílové smlouvy týkající se akciových futures/forwardů

obchody provedené v souvislosti s finančními rozdílovými smlouvami týkajícími se akciových futures považovanými za mající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

S1

S2

S3

S4

50 000 EUR

70

60 000 EUR

80

60

90 000 EUR

90

70

100 000 EUR

30

40

50

60

Rozdílové finanční smlouvy týkající se opce na akcie

obchody provedené v souvislosti s finančními rozdílovými smlouvami týkajícími se opce na akcie považovanými za mající likvidní trh podle článku 6 a čl. 8 odst. 1 písm. b)

S1

S2

S3

S4