(EU) 2017/576Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/576 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 166-173 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/576

ze dne 8. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 27 odst. 10 první pododstavec písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Veřejnost a investoři musí mít možnost vyhodnotit kvalitu, s jakou investiční podniky provádějí pokyny zákazníků, a zjistit, kterých pět míst provádění, v nichž investiční podniky prováděly pokyny zákazníků v předchozím roce, je z hlediska objemu obchodování nejlepších. Aby bylo možné daných pět míst smysluplně porovnat a analyzovat jejich volbu, je třeba, aby investiční podniky zveřejňovaly zvlášť informace o každém druhu finančních nástrojů. Investoři a veřejnost by měli být schopni jasně určit, zda byl jedním z pěti nejlepších míst provádění pro určitý finanční nástroj samotný investiční podnik, aby mohli plně vyhodnotit tok pokynů zákazníků k místům provádění.

(2)

K úplnému posouzení rozsahu kvality, jaké investiční podniky v místech provádění při provádění pokynů zákazníků dosahují, včetně míst provádění ve třetích zemích, je vhodné, aby investiční podniky zveřejňovaly informace, které požaduje toto nařízení a které se týkají obchodních systémů, tvůrců trhu a dalších poskytovatelů likvidity či subjektů vykonávajících podobné funkce ve třetích zemích.

(3)

K tomu, aby bylo možné poskytovat přesné a porovnatelné informace, je třeba nastavit druhy finančních nástrojů podle jejich charakteristik relevantních z hlediska zveřejňování. Jednotlivé druhy finančních nástrojů by měly být vymezeny dostatečně úzce, aby byly patrné rozdíly v jejich chování při provádění pokynů, zároveň ale dostatečně široce, aby byla informační povinnost investičních podniků přiměřená. Skupinu akciových finančních nástrojů je vhodné vzhledem k její šíři rozdělit do podskupin podle likvidity. Jelikož likvidita je zásadním faktorem řídícím chování při provádění pokynů a místa provádění často soupeří o nejčastěji obchodované cenné papíry, je vhodné klasifikovat akciové nástroje podle likvidity stanovené v rámci režimu kroků kotace podle směrnice 2014/65/EU.

(4)

Při zveřejňování totožnosti pěti nejlepších míst, v nichž provádějí pokyny zákazníků, by investiční podniky měly zveřejňovat informace o objemu a počtu pokynů provedených v každém místě provádění, aby investoři získali představu o toku pokynů zákazníků mezi podnikem a místem provádění. Pokud investiční podnik provádí ve vztahu k jednomu nebo více druhům finančních nástrojů pouze velmi malý počet pokynů, nebude informace o pěti nejlepších místech provádění z hlediska opatření týkajících se provádění pokynů příliš relevantní ani reprezentativní. Je proto přiměřené požadovat, aby investiční podniky jasně uváděly druhy finančních nástrojů, ve vztahu k nimž provádějí jen velmi malý počet pokynů.

(5)

Aby nedošlo ke zveřejnění citlivých tržních informací o objemu obchodů jednotlivých investičních podniků, měl by být objem a počet provedených pokynů vyjadřován jako procentuální podíl celkového objemu a počtu pokynů provedených investičním podnikem ve vztahu k danému druhu finančního nástroje, nikoli jako absolutní hodnota.

(6)

Je přiměřené požadovat, aby investiční podniky zveřejňovaly informace týkající se jejich chování při provádění pokynů. Aby se zajistilo, že investiční podniky nebudou činěny odpovědnými za rozhodnutí o provedení pokynů, za která neodpovídají, měly by zveřejňovat procentuální podíl pokynů provedených v každém z pěti nejlepších míst provádění, v jejichž případě učinil volbu místa provádění zákazník.

(7)

Chování investičních podniků při provádění pokynů může ovlivnit několik faktorů, včetně úzkých vazeb mezi investičním podnikem a místem provádění. S ohledem na možnou závažnost těchto faktorů je vhodné požadovat, aby se při posuzování kvality provádění dosažené v jednotlivých místech provádění provedla jejich analýza.

(8)

Důležitým faktorem vysvětlujícím, jak a proč provádějí investiční podniky pokyny v určitém místě provádění, mohou být různé typy pokynů. Mohou mít vliv i na to, jak si investiční podnik nastaví strategii provádění, včetně naprogramování inteligentních systémů směrování pokynů tak, aby byly naplněny specifické cíle daných pokynů. Je proto vhodné jednotlivé kategorie typů pokynů ve zprávě odlišit a jasně označit.

(9)

Pro řádnou analýzu informací je důležité, aby byli uživatelé schopni rozlišit mezi místy provádění používanými pro pokyny profesionálních zákazníků a místy používanými pro pokyny neprofesionálních zákazníků, protože v tom, jak investiční podniky dosahují nejlepších možných výsledků pro neprofesionální a profesionální zákazníky je značný rozdíl, zejména musí při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků posuzovat převážně faktor ceny a nákladů. Informace o pěti nejlepších místech provádění je proto vhodné předkládat pro profesionální a neprofesionální zákazníky zvlášť, a umožnit tak kvalitativní posouzení toku pokynů do každého z nich.

(10)

Aby splnily zákonnou povinnost nejlepšího způsobu provedení, nebudou investiční podniky při aplikaci kritérií nejlepšího způsobu provedení vůči profesionálním zákazníkům zpravidla používat pro obchody zajišťující financování tatáž místa provádění jako pro ostatní obchody. Důvodem je to, že obchody zajišťující financování slouží jako zdroj financování a jsou spojené se závazkem, že dlužník k budoucímu datu vrátí cenné papíry stejné hodnoty, přičemž podmínky těchto obchodů jsou zpravidla vymezeny protistranami bilaterálně před daným provedením. Volba místa provádění je proto v případě obchodů zajišťujících financování omezenější než u jiných obchodů, neboť závisí na zvláštních podmínkách stanovených předem protistranami a na tom, zda je po daných finančních nástrojích v daných místech provádění konkrétní poptávka. Investiční podniky by proto měly pět nejlepších míst provádění podle objemu obchodování, v nichž prováděly obchody zajišťující financování, shrnout a zveřejnit v samostatné zprávě, aby bylo možné tok pokynů do těchto míst kvalitativně posoudit. Vzhledem ke zvláštní povaze obchodů zajišťujících financování a ke skutečnosti, že jejich značná velikost by pravděpodobně narušila reprezentativnější část obchodů zákazníků (zejména těch, jež nezahrnují obchody zajišťující financování), je taktéž potřeba vyloučit je z tabulek týkajících se pěti nejlepších míst provádění, v nichž investiční podniky provádějí jiné pokyny zákazníků.

(11)

Je vhodné, aby investiční podniky zveřejňovaly posouzení kvality provádění dosažené ve všech místech provádění, jež využívají. Tyto informace poskytnou jasnou představu o strategiích provádění a nástrojích, které se k posouzení kvality provádění dosažené v daných místech používají. Kromě toho umožní investorům posoudit efektivitu dohledu investičních podniků ve vztahu k těmto místům provádění.

(12)

Při konkrétním posuzování kvality provádění dosažené v jednotlivých místech provádění z hlediska nákladů by měly investiční podniky provádět také analýzu svých ujednání s těmito místy týkajících se vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod. Toto posouzení by také mělo umožnit veřejnosti, aby zvážila, jaký vliv mají tato ujednání na náklady investorů a zda jsou v souladu s čl. 27 odst. 2 směrnice 2014/65/EU.

(13)

Je rovněž vhodné stanovit rozsah zveřejnění a jeho základní rysy, včetně způsobu, jakým investiční podniky používají údaje o kvalitě provádění, jež jsou k dispozici z míst provádění dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 (2).

(14)

Informace o totožnosti míst provádění by se měly zveřejňovat každoročně a měly by se týkat chování při provádění pokynů ve vztahu k jednotlivým druhům finančních nástrojů, tak aby zachycovaly relevantní změny, k nimž došlo v průběhu předcházejícího kalendářního roku.

(15)

Investičním podnikům by se nemělo bránit v zavedení dalšího, podrobnějšího stupně podávání zpráv, za předpokladu, že příslušná dodatečná zpráva bude doplňovat, nikoliv nahrazovat zprávu požadovanou tímto nařízením.

(16)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(17)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(18)

Orgán ESMA uspořádal k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se řídí obsah a formát informací, jež mají investiční podniky každoročně zveřejňovat o pokynech zákazníků prováděných v obchodních systémech, systematických internalizátorech, tvůrcích trhu a dalších poskytovatelích likvidity či subjektech vykonávajících podobné funkce ve třetích zemích.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„pasivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který poskytl likviditu;

b)

„agresivním pokynem“ se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který odebral likviditu;

c)

„směrovaným pokynem“ se rozumí pokyn, u něhož zákazník před jeho provedením specifikoval konkrétní místo provádění.

Článek 3

Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení

1.   Investiční podniky zveřejňují pět nejlepších míst provádění podle objemu obchodování, a to za všechny provedené pokyny zákazníků ve vztahu ke každému druhu finančních nástrojů uvedenému v příloze I. Informace týkající se neprofesionálních zákazníků se zveřejňují ve formátu stanoveném tabulkou 1 v příloze II a informace týkající se profesionálních zákazníků se zveřejňují ve formátu stanoveném tabulkou 2 v příloze II. Do zveřejňovaných informací nejsou zahrnuty pokyny k obchodům zajišťujícím financování, obsaženy jsou tyto údaje:

a)

druh finančního nástroje;

b)

název a identifikace místa provádění;

c)

objem pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového objemu provedených pokynů;

d)

počet pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového počtu provedených pokynů;

e)

procentuální podíl provedených pokynů uvedených v bodě d), které představovaly pasivní a agresivní pokyny;

f)

procentuální podíl pokynů uvedených v bodě d), které představovaly směrované pokyny;

g)

informace, zda v předchozím roce realizoval v průměru méně než jeden obchod s daným druhem finančního nástroje za pracovní den.

2.   Investiční podniky zveřejňují pět nejlepších míst provádění podle objemu obchodování, a to za všechny pokyny zákazníků k obchodům zajišťujícím financování provedené ve vztahu k jednotlivým druhům finančních nástrojů uvedeným v příloze I, ve formátu stanoveném tabulkou 3 v příloze II. Zveřejňované informace zahrnují tyto údaje:

a)

objem pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového objemu provedených pokynů;

b)

počet pokynů zákazníků provedených v daném místě vyjádřený jako procentuální podíl celkového počtu provedených pokynů;

c)

informace, zda investiční podnik v předchozím roce realizoval v průměru méně než jeden obchod s daným druhem finančního nástroje za pracovní den.

3.   Investiční podniky zveřejní ve vztahu k jednotlivým druhům finančních nástrojů souhrn analýzy a závěrů, jež vyvodily z podrobného sledování kvality provádění dosahované v místech provádění, v nichž v předchozím roce prováděly všechny pokyny zákazníků. Informace zahrnují:

a)

vysvětlení, jaký relativní význam investiční podnik při posuzování kvality provádění přisoudil faktorům ovlivňujícím provedení, jako je cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení nebo jakékoliv jiné hledisko včetně kvalitativních faktorů;

b)

popis případných úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví s kterýmkoliv z míst využívaných k provádění pokynů;

c)

popis případných zvláštních ujednání s kterýmkoliv z míst provádění týkajících se vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod;

d)

jestliže podnik provedl změnu seznamu míst provádění, který je součástí jeho zásad provádění pokynů, vysvětlení faktorů, jež ke změně vedly;

e)

vysvětlení rozdílů v provádění pokynů v závislosti na kategorii zákazníků, jestliže podnik přistupuje k různým kategoriím zákazníků rozdílně a jestliže to může ovlivnit opatření týkající se provádění pokynů;

f)

informace, zda byla při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků dána přednost jiným kritériím, než jsou cena a náklady, a jak tato kritéria přispěla k zajištění nejlepšího možného výsledku pro zákazníka z hlediska celkového plnění;

g)

vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil údaje či nástroje související s kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575;

h)

v relevantních případech vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle článku 65 směrnice 2014/65/EU.

Článek 4

Formát

Investiční podniky zveřejňují požadované informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 na svých internetových stránkách vyplněním šablon obsažených v příloze II, ve strojově čitelném elektronickém formátu a tak, aby byly veřejnosti k dispozici ke stažení, a informace uvedené v čl. 3 odst. 3 zveřejňují na svých internetových stránkách v elektronickém formátu a tak, aby byly veřejnosti k dispozici ke stažení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění (viz strana 152 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Druhy finančních nástrojů

a)

Kapitálové nástroje – akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry

i)

Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 5 a 6 (od 2 000 obchodů denně)

ii)

Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 3 a 4 (od 80 do 1 999 obchodů denně)

iii)

Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 1 a 2 (od 0 do 79 obchodů denně)

b)

Dluhové nástroje

i)

Dluhopisy

ii)

Nástroje peněžního trhu

c)

Úrokové deriváty

i)

Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému

ii)

Swapy, forwardy a ostatní úrokové deriváty

d)

Úvěrové deriváty

i)

Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému

ii)

Ostatní úvěrové deriváty

e)

Měnové deriváty

i)

Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému

ii)

Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty

f)

Strukturované finanční produkty

g)

Akciové deriváty

i)

Opce a futures přijaté k obchodování v obchodním systému

ii)

Swapy a ostatní akciové deriváty

h)

Sekuritizované deriváty

i)

Opční listy a certifikáty

ii)

Ostatní sekuritizované deriváty

i)

Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

i)

Opce a futures přijaté k obchodování v obchodním systému

ii)

Ostatní komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

j)

Rozdílové smlouvy

k)

Produkty obchodované v obchodním systému (fondy, dluhopisy a komodity obchodované v obchodním systému)

l)

Emisní povolenky

m)

Ostatní nástroje


PŘÍLOHA II

Tabulka 1

Druh nástroje

 

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

A/N

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)

Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Procento pasivních pokynů

Procento agresivních pokynů

Procento směrovaných pokynů

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 


Tabulka 2

Druh nástroje

 

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

A/N

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)

Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Procento pasivních pokynů

Procento agresivních pokynů

Procento směrovaných pokynů

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

 

 

 


Tabulka 3

Druh nástroje

 

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce

A/N

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)

Poměr realizovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 

Název a identifikátor místa (MIC nebo LEI)

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU