(EU) 2017/570Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/570 ze dne 26. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 124-125 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 26. května 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/570

ze dne 26. května 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 48 odst. 12 písm. e) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nutné objasnit, které regulované trhy by měly být považovány za významné z hlediska likvidity pro jednotlivé druhy finančních nástrojů, aby v návaznosti na to zavedly vhodné systémy a postupy pro informování příslušných orgánů o dočasném zastavení obchodování.

(2)

Směrnice 2014/65/EU rozšiřuje požadavky týkající se zastavení obchodování na mnohostranné obchodní systémy a organizované obchodní systémy, a proto je důležité zajistit, aby do oblasti působnosti těchto regulačních technických norem spadaly též finanční nástroje obchodované v uvedených systémech.

(3)

Je důležité zajistit přiměřené uplatňování požadavku na oznamování. Příslušný orgán je povinen po přijetí oznámení o dočasném zastavení obchodování posoudit, zda je nutné informaci sdělit zbytku trhu a v případě potřeby koordinovat v rámci celého trhu určitou reakci. Aby se snížila administrativní zátěž obchodních systémů, měly by oznamovací povinnosti podléhat pouze obchodní systémy, které mají v případě zastavení obchodování největší potenciální dopad na celý trh.

(4)

Pro kapitálové a obdobné finanční nástroje by trhem významným z hlediska likvidity měl být obchodní systém s nejvyšším obratem daného finančního nástroje v rámci Unie, neboť takový obchodní systém má při zastavení obchodování největší potenciální dopad na celý trh.

(5)

Pro nekapitálové finanční nástroje by trhem významným z hlediska likvidity měl být regulovaný trh, na němž byl daný finanční nástroj poprvé přijat k obchodování. Pokud určitý nekapitálový finanční nástroj nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu, měl by být trhem významným z hlediska likvidity obchodní systém, ve kterém byl nástroj poprvé obchodován. Pro celou řadu složitých finančních nástrojů by tak bylo dosaženo jistoty díky stanovení jednoduchého odkazu na obchodní systém, jehož události mají důležité dopady z hlediska likvidity na jiné trhy obchodující se stejným finančním nástrojem, a to obvykle z důvodu významného podílu na objemech obchodů s tímto nástrojem, kterého daný obchodní systém dosahuje.

(6)

Z důvodů soudržnosti a s cílem zajistit hladké fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní ustanovení provádějící směrnici 2014/65/EU použila od stejného data. Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(7)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Trh významný z hlediska likvidity

Pro účely čl. 48 odst. 5 druhého pododstavce směrnice 2014/65/EU se za trh významný z hlediska likvidity považuje:

a)

pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodní systém, který je pro daný nástroj nejrelevantnějším trhem z hlediska likvidity, jak stanoví článek 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (3) o požadavcích na transparentnost v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a o obchodní povinnosti podniků (RTS1);

b)

pro jiné finanční nástroje než nástroje uvedené v písmenu a), které jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, regulovaný trh, na němž byl daný finanční nástroj poprvé přijat k obchodování;

c)

pro jiné finanční nástroje než nástroje uvedené v písmenu a), které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, obchodní systém, ve kterém byl daný finanční nástroj poprvé obchodován.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne, který je uveden jako první v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (viz strana 387 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU