(EU) 2017/568Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 117-121 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 24. května 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/568

ze dne 24. května 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 51 odst. 6 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Převoditelné cenné papíry by měly být považovány za volně obchodovatelné pouze v případě, že před přijetím k obchodování neexistují omezení, která by bránila převodu těchto cenných papírů způsobem, který by narušoval vytvoření spravedlivého, řádného a efektivního trhu.

(2)

K přijetí převoditelného cenného papíru vymezeného ve směrnici 2014/65/EU k obchodování na regulovaném trhu musí být v případě, že se jedná o cenný papír ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES (2), k dispozici dostatek veřejně dostupných informací, které umožní určit hodnotu dotčeného finančního nástroje tak, aby bylo možno jej obchodovat spravedlivým, řádným a efektivním způsobem. Kromě toho by v případě akcií měl jejich přiměřený počet být k dispozici k prodeji veřejnosti a u sekuritizovaných derivátů by měla být zavedena vhodná opatření k vypořádání a předání.

(3)

Převoditelné cenné papíry, které splňují požadavky na přijetí ke kotování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES (3), by se měly považovat za volně obchodovatelné a mělo by se mít za to, že mohou být předmětem spravedlivého, řádného a efektivního obchodování.

(4)

Přijetí podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů nebo alternativními investičními fondy k obchodování na regulovaném trhu by nemělo umožnit obcházení příslušných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (5). Je proto nezbytné, aby organizátor regulovaného trhu ověřil, že podílové jednotky, které přijímá k obchodování, pocházejí ze subjektu kolektivního investování, který splňuje příslušné odvětvové právní předpisy. V případě fondů obchodovaných v obchodním systému je nezbytné, aby organizátor regulovaného trhu zajistil, že budou vždy sjednána přiměřená ujednání o odkupu.

(5)

Při přijímání derivátových nástrojů uvedených v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU k obchodování na regulovaném trhu by se mělo zohlednit, zda jsou k dispozici dostatečné informace k určení hodnoty derivátu a rovněž podkladového aktiva a zda v případě fyzicky vypořádávaných smluv existují přiměřené postupy vypořádání a předání.

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (6) ukládá určité podmínky pro povolenky na emise s cílem zajistit, že budou volně obchodovatelné a že budou obchodovány spravedlivým, řádným a efektivním způsobem. Jakákoli povolenka na emise ve smyslu bodu 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU uznaná na základě souladu s požadavky směrnice 2003/87/ES by proto měla být způsobilá k přijetí k obchodování na regulovaném trhu a v tomto nařízení by v tomto ohledu neměly být uloženy žádné další požadavky.

(7)

Opatření regulovaných trhů v souvislosti s ověřováním toho, zda emitenti plní své povinnosti podle právních předpisů Unie, a v souvislosti s usnadněním přístupu k informacím, které byly zveřejněny v souladu s právními předpisy Unie, by se měla vztahovat na povinnosti stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (7), směrnici 2003/71/ES a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (8), neboť tyto legislativní akty obsahují základní a nejdůležitější povinnosti, které emitentům vznikají po počátečním přijetí k obchodování na regulovaném trhu.

(8)

Regulované trhy by měly zavést postupy k ověřování toho, zda emitenti převoditelných cenných papírů plní své povinnosti podle práva Unie, jež by měly být přístupné emitentům i veřejnosti. Tato zásada by měla zajistit účinnost kontrol dodržování předpisů, přičemž by regulovaný trh měl emitenty na jejich povinnosti upozornit.

(9)

Regulované trhy by měly usnadnit přístup k informacím zveřejněným na základě podmínek stanovených právními předpisy Unie, jež mají členové a účastníci k dispozici, prostřednictvím opatření, která zajistí pro všechny členy a účastníky snadný, spravedlivý a nediskriminační přístup. Příslušné právní předpisy Unie pro tyto účely zahrnují směrnici 2003/71/ES, směrnici 2004/109/ES, nařízení (EU) č. 596/2014, jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (9). Opatření v oblasti přístupu by měla zajistit, aby členové a účastníci měli přístup k příslušným informacím, které mohou mít vliv na určení hodnoty finančního nástroje, za stejných podmínek.

(10)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(11)

Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem předložených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) Komisi.

(12)

Orgán ESMA vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (10),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Převoditelné cenné papíry – volná obchodovatelnost

1.   Převoditelné cenné papíry se považují za volně obchodovatelné, pokud mohou být mezi stranami obchodu volně obchodovány a následně bez omezení převedeny a pokud jsou všechny cenné papíry stejné třídy zaměnitelné za daný cenný papír.

2.   Převoditelné cenné papíry, jejichž převádění je omezeno, se nepovažují za volně obchodovatelné v souladu s odstavcem 1, ledaže je nepravděpodobné, že toto omezení naruší trh. Převoditelné cenné papíry, které nejsou plně splaceny, lze považovat za volně obchodovatelné, pokud byla přijata opatření k zajištění toho, aby obchodovatelnost těchto cenných papírů nebyla omezena a aby byly informace o tom, že tyto cenné papíry nejsou plně splaceny, a o tom, jaké to má důsledky pro akcionáře, veřejně dostupné.

Článek 2

Převoditelné cenné papíry – spravedlivé, řádné a efektivní obchodování

1.   Při posuzování toho, zda převoditelný cenný papír může být obchodován spravedlivě, řádně a efektivně, zohledňuje regulovaný trh informace, jejichž zpracování vyžaduje směrnice 2003/71/ES, nebo informace, které jsou jinak veřejně dostupné, jako například:

a)

finanční údaje z minulosti;

b)

údaje o emitentovi;

c)

přehledné informace o podniku.

2.   Kromě požadavků uvedených v odstavci 1 zohlední regulovaný trh při posuzování, zda může být akcie obchodována spravedlivě, řádně a efektivně, nakolik u těchto akcí probíhá prodej veřejnosti.

3.   Při posuzování toho, zda převoditelný cenný papír uvedený v čl. 4 odst. 1 bodě 44 písm. c) směrnice 2014/65/EU může být obchodován spravedlivě, řádně a efektivně, zohlední regulovaný trh v závislosti na povaze cenného papíru, který se přijímá k obchodování, zda jsou splněna tato kritéria:

a)

podmínky cenného papíru jsou jasné a jednoznačné a umožňují vzájemné srovnání ceny cenného papíru a ceny nebo jiného hodnotového měřítka podkladového cenného papíru;

b)

cena nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru je spolehlivá a veřejně dostupná;

c)

existuje dostatek veřejně dostupných informací potřebných k ohodnocení cenného papíru;

d)

mechanismy určování vypořádací ceny cenného papíru zajišťují, že se v této ceně náležitě promítá cena nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru;

e)

pokud vypořádání cenného papíru vyžaduje nebo umožňuje plnění formou předání podkladového cenného papíru nebo aktiva místo vypořádání v hotovosti, existují přiměřené postupy pro vypořádání a předání tohoto podkladového cenného papíru, a stejně tak přiměřené postupy k získání příslušných informací o něm.

Článek 3

Převoditelné cenné papíry – kotování

Převoditelný cenný papír, který je kotován v souladu se směrnicí 2001/34/ES, a jehož kotace nebyla pozastavena, se považuje za volně obchodovatelný a má se za to, že může být předmětem spravedlivého, řádného a efektivního obchodování.

Článek 4

Podílové jednotky a akcie subjektů kolektivního investování

1.   Při přijímání podílových jednotek nebo akcií subjektů kolektivního investování k obchodování se regulovaný trh ujistí, že tyto podílové jednotky nebo akcie mohou být uváděny na trh v členském státě regulovaného trhu.

2.   Při posuzování toho, zda podílové jednotky nebo akcie subjektu kolektivního investování otevřeného typu mohou být obchodovány spravedlivým, řádným a efektivním způsobem, zohlední regulovaný trh tyto aspekty:

a)

veřejný prodej těchto podílových jednotek nebo akcií;

b)

zda existují odpovídající mechanismy pro tvorbu trhu nebo zda správcovská společnost organizace kolektivního investování zajišťuje investorům odpovídající alternativní mechanismy pro odkup podílových jednotek nebo akcií;

c)

zda vedle mechanismů pro tvorbu trhu v případě fondů obchodovaných v obchodním systému existují pro investory vhodné alternativní mechanismy pro odkup podílových jednotek nebo akcií, a to alespoň v případech, kdy se hodnota podílových jednotek nebo akcií významně liší od čisté hodnoty aktiv;

d)

zda je hodnota podílových jednotek nebo akcií pro investory dostatečně transparentní prostřednictvím pravidelného zveřejňování čisté hodnoty aktiv.

3.   Při posuzování toho, zda podílové jednotky nebo akcie subjektu kolektivního investování uzavřeného typu mohou být obchodovány spravedlivým, řádným a efektivním způsobem, zohlední regulovaný trh tyto aspekty:

a)

veřejný prodej těchto podílových jednotek nebo akcií;

b)

zda je hodnota podílových jednotek nebo akcií pro investory dostatečně transparentní, buď prostřednictvím zveřejnění informací o investiční strategii fondu, nebo prostřednictvím pravidelného zveřejňování čisté hodnoty aktiv.

Článek 5

Deriváty

1.   Při posuzování toho, zda lze s finančním nástrojem uvedeným v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU obchodovat spravedlivým, řádným a efektivním způsobem, ověří regulovaný trh, že byly splněny tyto podmínky:

a)

podmínky smlouvy představující finanční nástroj jsou jasné a jednoznačné a umožňují srovnání ceny finančního nástroje a ceny nebo jiného hodnotového měřítka podkladového cenného papíru;

b)

cena nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru je spolehlivá a veřejně dostupná;

c)

existuje dostatek veřejně dostupných informací potřebných k ohodnocení derivátu;

d)

mechanismy určování vypořádací ceny smlouvy musí zajistit, že se v této ceně náležitě promítá cena nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru;

e)

pokud vypořádání derivátu vyžaduje nebo umožňuje plnění formou předání podkladového cenného papíru nebo aktiva místo vypořádání v hotovosti, existují přiměřené mechanismy, jež umožní účastníkům trhu získat informace o daném podkladovém cenném papíru, a stejně tak přiměřené postupy pro vypořádání a předání podkladového cenného papíru.

2.   Ustanovení odstavce 1 písm. b) tohoto článku se nevztahuje na finanční nástroje uvedené v bodech 5, 6, 7 a 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

smlouva představující daný nástroj pravděpodobně zajistí způsoby zveřejňování ceny nebo jiného hodnotového měřítka na trhu nebo prostředky, které trhu umožní zhodnotit cenu nebo jiné hodnotové měřítko podkladového cenného papíru, pokud tato cena či jiné hodnotové měřítko nejsou jinak veřejně dostupné;

b)

regulovaný trh zajistí, aby existovaly odpovídající mechanismy dohledu ke sledování obchodování s takovými finančními nástroji a jejich vypořádání;

c)

regulovaný trh zajistí, aby bylo možné provést vypořádání a předání, ať už fyzické předání, nebo cestou vypořádání v hotovosti, podle smluvních podmínek těchto finančních nástrojů.

Článek 6

Povolenky na emise

Každá povolenka na emise uvedená v bodě 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU a uznaná na základě souladu s požadavky směrnice 2003/87/ES je způsobilá pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu bez dalších požadavků.

Článek 7

Ověření povinností emitenta

1.   Regulované trhy přijmou postupy k ověřování toho, zda emitenti převoditelných cenných papírů plní své povinnosti podle právních předpisů Unie, a zveřejní je na svých internetových stránkách.

2.   Regulované trhy zajistí, aby bylo plnění povinností uvedených v odstavci 1 kontrolováno účinně s ohledem na povahu dotčené prověřované povinnosti, přičemž přihlédnou k úkolům dohledu vykonávaným příslušnými dotčenými orgány.

3.   Regulované trhy zajistí, aby postupy uvedené v odstavci 1 popisovaly:

a)

procesy, které regulované trhy používají k dosažení výsledku uvedeného v odstavci 1;

b)

způsob, jak může emitent regulovanému trhu nejlépe prokázat plnění povinností uvedených v odstavci 1.

4.   Regulované trhy po přijetí převoditelného cenného papíru emitenta k obchodování na jeho žádost zajistí, aby byl vyrozuměn o povinnostech uvedených v odstavci 1.

Článek 8

Usnadnění přístupu k informacím

Za účelem usnadnění přístupu svých členů nebo účastníků k informacím, které byly zveřejněny v souladu s právem Unie, zavedou regulované trhy snadno přístupné a bezplatné mechanismy a zveřejní je na svých internetových stránkách.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne uvedeného v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES. (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU