(EU) 2017/566Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/566 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 84-89 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. května 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/566

ze dne 18. května 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 48 odst. 12 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obchodní systémy by měly zavést řadu systémů, postupů a opatření s cílem zajistit, aby systémy algoritmického obchodování nemohly vytvářet obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo přispět k vytvoření takových podmínek, a to včetně systémů k monitorování poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody a případně k omezení poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody.

(2)

Vzhledem ke své povaze by systémy hlasového obchodování měly být vyjmuty z působnosti tohoto nařízení, jež by se mělo vztahovat pouze na obchodní systémy provozující systémy obchodování formou průběžné elektronické aukce na základě evidence pokynů, systémy řízené kotacemi nebo hybridní systémy obchodování.

(3)

Směrnice 2014/65/EU rozšiřuje požadavky týkající se určení poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody na mnohostranné obchodní systémy a organizované obchodní systémy. Je proto důležité, aby do oblasti působnosti tohoto nařízení spadaly i tyto systémy.

(4)

Obchodní systémy by měly vypočítat poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody fakticky uskutečněnými jejich členy nebo účastníky na úrovni každého finančního nástroje obchodovaného v těchto systémech, tak aby bylo účinně zajištěno, že dotčený poměr u dotčeného nástroje nepovede k nadměrné volatilitě.

(5)

Za účelem zajištění dostatečné harmonizace opatření, jež zabraňují vzniku podmínek narušujících řádné fungování trhu omezením poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody, v celé Unii by měla být stanovena jasná metodika pro výpočet poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody u všech účastníků trhu.

(6)

Měl by být vyjasněn význam některých základních parametrů, jež se mají k výpočtu poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody použít.

(7)

Výpočet poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody zadávanými do systému členem nebo účastníkem by měl být podložen přiměřeně dlouhou dobou sledování. Rozhodná doba pro účely výpočtu faktického poměru mezi neprovedenými pokyny a obchody by tak neměla být delší než burzovní den. Obchodním systémům by ale mělo být dovoleno stanovit kratší doby sledování v případě, že by tyto kratší doby sledování účinněji přispěly k zachování řádných podmínek obchodování.

(8)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(9)

Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem předložených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) Komisi.

(10)

Orgán ESMA vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

pojem „pokyn“ zahrnuje veškeré příkazové zprávy, včetně zpráv o zadání, úpravě a zrušení odeslaných do systému obchodování obchodního systému, týkající se pokynu nebo kotace, kromě zpráv o zrušení odeslaných po:

i)

nespárování pokynů v aukci (uncrossing);

ii)

přerušení spojení obchodního systému s okolím;

iii)

použití funkce hromadného zrušení pokynů (kill switch);

b)

pojmem „obchod“ se rozumí celkově nebo částečně provedený pokyn;

c)

pojmem „objem“ se rozumí množství finančních nástrojů, s nimiž se obchoduje, vyjádřené kterýmkoliv z těchto způsobů:

i)

počtem nástrojů u akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů;

ii)

nominální hodnotou u dluhopisů a strukturovaných finančních produktů;

iii)

počtem standardních množství (lotů) či smluv u derivátů;

iv)

množstvím metrických tun oxidu uhličitého u povolenek na emise.

Článek 2

Povinnost vypočítat poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody

Obchodní systémy vypočítají poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody, které každý z jejich členů a účastníků fakticky zadal do systému, u každého finančního nástroje, se kterým se obchoduje v rámci systému obchodování formou průběžné elektronické aukce na základě evidence pokynů, systému řízeného kotacemi nebo hybridního systému obchodování.

Článek 3

Metodika

1.   Obchodní systémy vypočítají poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody u každého ze svých členů nebo účastníků přinejmenším na konci každého burzovního dne oběma těmito způsoby:

a)

:

na základě objemu

:

(celkový objem pokynů k celkovému objemu obchodů) – 1;

b)

:

na základě počtu

:

(celkový počet pokynů k celkovému počtu obchodů) – 1;

2.   Má se za to, že člen nebo účastník obchodního systému překročil maximální poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody vypočtený obchodní systémem, pokud obchodní činnost tohoto člena nebo účastníka týkající se jednoho konkrétního nástroje s přihlédnutím ke všem fázím burzovního dne a včetně aukcí překročí některý z poměrů uvedených v odstavci 1 nebo oba tyto poměry.

3.   Obchodní systémy vypočítají počet pokynů přijatých od každého člena nebo účastníka pomocí metodiky výpočtu podle druhu pokynů uvedené v příloze.

4.   Jestliže obchodní systém používá druh pokynu, který není výslovně uveden v příloze, počítá zprávy v souladu s obecným systémem metodiky výpočtu a na základě nejpodobnějších druhů pokynů, jež jsou v příloze obsaženy.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení se použije od data uvedeného na prvním místě v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Metodika započítání pokynů stanovená pro jejich jednotlivé druhy

Druhy pokynů

Počet pokynů, jež obchodní systém přijal a jež se započtou při výpočtu poměru neprovedených pokynů k obchodům (každé zadání, úprava, zrušení se počítá jako jeden pokyn)

Aktualizace, jež obchodní systém případně zašle a jež se nebudou započítávat při výpočtu poměru neprovedených pokynů k obchodům (kromě provedení/zrušení organizátorem trhu)

Limitní

1

0

Limitní – doplnění

1

0

Limitní – odstranění

1

0

Limitní – úprava

2 (každá úprava znamená zrušení a nové vložení)

0

Stop

1

1 (při spuštění)

Okamžitě (Immediate) (Market)

1

0

Okamžité uspokojení, nebo zrušení (Fill-or-Kill, Immediate-or-Cancel)

1 (a v případě, že je odstraněn/zrušen 2)

0

Iceberg/reserve

1

0

Market-to-limit

1

1 (při spuštění)

Kotace

2 (1 pro stranu nákupu a 1 pro stranu prodeje)

0

Kotace – doplnění

2

0

Kotace – odstranění

2

0

Kotace – úprava

4 (každá úprava znamená zrušení a nové vložení)

0

Peg

1

Potenciálně neomezený počet aktualizací, neboť pokyn je navázán na BBO

Tržní peg: pokyn na opačnou stranu (evropské) nejlepší kupní a prodejní ceny (BBO)

Primární peg: pokyn na stejnou stranu (evropské) BBO

Midpoint peg: pokyn na střed (evropské) BBO

Alternate peg na méně agresivní stranu od středu nebo 1 krok kotace (tick)

Střed v rámci stejné strany chráněné BBO

One-cancels-the-other: dva pokyny jsou spojeny; pokud je jeden z nich proveden, pak druhý z nich organizátor trhu odstraní

2

1 (když u jedné části pokynu obchod proběhne, druhá část je zrušena)

One-cancels-the-other – doplnění

2

 

One-cancels-the-other – odstranění

2

 

One-cancels-the-other – úprava

4

 

Trailing stop: pokyn stop, u kterého se cena, při níž se pokyn spustí, mění v závislosti na (evropské) BBO

1

Potenciálně neomezený počet aktualizací, neboť pokyn je navázán na BBO

Nejlepší limitní pokyn (At best limit order): limitní cena rovná opačné straně (evropské) BBO v době zadání

1

0

Rozpěťový limitní pokyn (Spread limit order): jeho výnos se vypočítá jako rozpětí vůči výnosu referenční hodnoty (dva parametry: rozpětí a referenční hodnota)

1

Potenciálně neomezený počet aktualizací, neboť limit je závislý na kotaci jiného aktiva

Strike match: u pokynů ke koupi nejnižší a u pokynů k prodeji nejvyšší cena

1

Potenciálně neomezený počet aktualizací, avšak omezení délky trvání (na dobu aukce)

Order-on-event: pokyn, který je neaktivní, dokud jej nespustí konkrétní událost (podobá se pokynu stop, avšak s tím rozdílem, že po spuštění pokyn nutně nemusí sledovat trend u podkladového nástroje; pokyn k nákupu může být spuštěn, i když se aktivovala stop price v důsledku poklesu ceny finančního nástroje)

1

1 (při spuštění)

„Při otevření“ (At the open)/„Při uzavření“ (At the close): pokyn, který je neaktivní, dokud jej nespustí otevření či uzavření trhu

1

1 (při spuštění)

Book-or-cancel/Post: pokyn, který v okamžiku zadání do evidence pokynů nemůže být spárován s druhou stranou pokynu

 

 

Book-or-cancel/Post – doplnění

1 (2 v případě odstranění/zrušení)

0

Book-or-cancel/Post – odstranění

1 (2 v případě odstranění/zrušení)

0

Book-or-cancel/Post – úprava

2

0

Withheld: pokyn zadaný do evidence pokynů, který je připraven k přeměně na pevný pokyn

2 (zadání pokynu + potvrzení)

0

Deal order

1

0

TOP/TOP+: je buď umístěn na první místo v evidenci pokynů, nebo odmítnut (+ znamená kontrolu dostupného objemu); tento pokyn musí být uspokojen pasivně a zároveň na úrovni BBO, přičemž při nesplnění této podmínky je odmítnut

1

0

Pokyn nerovnováha (Imbalance order) (IOOP nebo IOOC): pokyn, který je platný jen u aukcí a jehož cílem je vyplnit nerovnováhu v množství (mezi stranou přebytku a nedostatku) a neovlivňuje rovnováhu cen

1

Potenciálně neomezený počet aktualizací, avšak omezení délky trvání (na dobu aukce)

Spojený pokyn (Linked order): pokyn, který odpovídá určitému počtu jednoduchých pokynů, z nichž každý se týká jiného finančního nástroje. Jestliže proběhne obchod na základě jednoho z těchto pokynů, objem ostatních se okamžitě poměrně sníží. Tento druh pokynů se obvykle používá na trhu s dluhopisy

1

Počet aktualizací potenciálně odpovídá množství zadaného podkladového nástroje

Sweep: účastníkům umožňuje přístup k integrovaným evidencím pokynů

1

0

Best price sweep: prochází cenové úrovně z kombinace evidencí pokynů až k limitní ceně

Sequential lit sweep: před odesláním množství do druhé evidence pokynů se pokusí o realizaci za limitní cenu pokynu v evidenci pokynů, do níž byl původně zadán

S uvedením jména (Named): neanonymní pokyn

1

0

If-touched: spustí se, když poslední nabídková/prodejní nebo poptávková/kupní cena dosáhne určité úrovně

1

1 (při spuštění)

Zaručený stop (Guaranteed stop): zaručuje provedení při stop price

1

1 (při spuštění)

Kombinované pokyny jako např. opční strategie, rolování futures apod.

1

Potenciálně neomezený počet aktualizací


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU