(EU) 2017/565Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1-83 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. dubna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/565

ze dne 25. dubna 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 bod 2 druhý pododstavec, čl. 4 odst. 2, čl. 16 odst. 12, čl. 23 odst. 4, čl. 24 odst. 13, čl. 25 odst. 8, čl. 27 odst. 9, čl. 28 odst. 3, čl. 30 odst. 5, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 4, čl. 33 odst. 8, čl. 52 odst. 4, čl. 54 odst. 4, čl. 58 odst. 6, čl. 64 odst. 7, čl. 65 odst. 7 a čl. 79 odst. 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/65/EU zavádí rámec režimu regulace finančních trhů v Unii a upravuje provozní podmínky pro poskytování investičních služeb, případně doplňkových služeb a investičních činností ze strany investičních podniků, organizační požadavky pro investiční podniky poskytující takové služby a vykonávající takové činnosti a pro regulované trhy a poskytovatele služeb hlášení údajů, informační povinnosti v souvislosti s obchody s finančními nástroji, limity pozic a kontroly pro řízení pozic u komoditních derivátů a požadavky na transparentnost obchodů s finančními nástroji.

(2)

Směrnice 2014/65/EU zmocňuje Komisi k tomu, aby přijala řadu aktů v přenesené pravomoci. Aby mohly nové požadavky fungovat účinně, je důležité, aby současně se směrnicí 2014/65/EU začala být použitelná všechna podrobná doplňující pravidla týkající se povolení, probíhajících operací, transparentnosti a integrity trhu, která představují aspekty nerozlučně spjaté se zahájením a prováděním služeb a činností, na které se směrnice 2014/65/EU vztahuje. Aby se zaručila soudržnost a aby se osobám, na něž se vztahují uvedené povinnosti, a rovněž investorům usnadnil komplexní pohled na daná ustanovení a kompaktní přístup k nim, je žádoucí začlenit do tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci, které se výše uvedených pravidel týkají.

(3)

Je nutné důkladněji upřesnit kritéria, podle nichž lze určit, za jakých okolností musejí být smlouvy týkající se velkoobchodních energetických produktů fyzicky vypořádány pro účely omezení působnosti vymezené v příloze I oddílu C bodě 6 směrnice 2014/65/EU. Aby se zajistilo, že je působnost této výjimky omezena tak, aby se zabránilo vzniku mezer, je nutné, aby takovéto smlouvy vyžadovaly, aby kupující i prodávající měli zavedena přiměřená opatření umožňující provést či přijmout dodání podkladové komodity při skončení platnosti smlouvy. Aby se zabránilo vzniku mezer v případě dohod o vyrovnávání uzavřených s provozovatelem přenosové soustavy v oblastech elektřiny a plynu, měla by být taková vyrovnávací opatření považována za vhodná pouze v případě, že jsou strany dohody povinny fyzicky dodat elektřinu nebo plyn. Smlouvy by rovněž měly vymezovat jasné povinnosti ohledně fyzického dodání, které nelze kompenzovat, a zároveň uznat, že formy provozního nettingu definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (2) nebo ve vnitrostátních právních předpisech by neměly být považovány za kompenzaci. U smluv, které musejí být vypořádány fyzicky, by dodání mělo být povoleno řadou různých způsobů, všechny způsoby by však měly zahrnovat formu převodu práva vlastnické povahy k relevantní podkladové komoditě nebo k relevantnímu množství těchto komodit.

(4)

Aby se objasnilo, kdy musí být smlouva týkající se velkoobchodního energetického produktu vypořádána fyzicky, je nezbytné důkladněji upřesnit, kdy panují určité okolnosti, např. vyšší moc nebo neschopnost vypořádat ustanovení v dobré víře, přičemž tyto okolnosti by neměly změnit charakteristiku těchto smluv jako smluv, které„musí být fyzicky vypořádány“. Je také důležité objasnit, jak by měly být chápány ropné a uhelné energetické deriváty pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU. V této souvislosti by smlouvy týkající se roponosné břidlice neměly být považovány za uhelné energetické deriváty.

(5)

Derivátová smlouva by měla být považována za finanční nástroj podle přílohy I oddílu C bodu 7 směrnice 2014/65/EU pouze tehdy, týká-li se komodity a splňuje-li soubor kritérií, podle nichž se určí, zda by smlouva měla být považována za smlouvu s vlastnostmi jiných derivátových finančních nástrojů, která neslouží obchodním účelům. To by mělo zahrnovat smlouvy, které jsou standardizovány a obchodovány v systémech, a smlouvy, které jsou takovýmto smlouvám rovnocenné a u nichž jsou všechny podmínky rovnocenné smlouvám obchodovaným v systémech. V takovém případě by se mělo mít za to, že tyto smlouvy rovněž obsahují ustanovení např. o kvalitě komodity nebo místě dodání.

(6)

Aby se zajistila jasnost definic ve smlouvách týkajících se podkladových proměnných, které jsou stanoveny v oddílu C bodě 10 směrnice 2014/65/EU, měla by být stanovena kritéria týkající se jejich podmínek a podkladových proměnných v uvedených smlouvách. Zařazení pojistněmatematických statistik na seznam podkladových proměnných by nemělo být považováno za rozšíření působnosti těchto smluv na pojištění a zajištění.

(7)

Směrnice 2014/65/EU stanoví obecný rámec režimu regulace finančních trhů v Unii a v příloze I oddíle C vymezuje seznam finančních nástrojů, na něž se tento rámec vztahuje. Příloha I oddíl C bod 4 směrnice 2014/65/EU obsahuje finanční nástroje týkající se měny, které tudíž spadají do oblasti působnosti uvedené směrnice.

(8)

Aby se zajistilo jednotné uplatňování směrnice 2014/65/EU, je nutné objasnit definice stanovené v bodě 4 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU pro jiné derivátové smlouvy týkající se měn a skutečnost, že spotové kontrakty týkající se měn nejsou pro účely přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU jinými derivátovými nástroji.

(9)

Obecně se má za to, že lhůta pro vypořádání spotových kontraktů u většiny hlavních měn trvá dva dny nebo méně, ale v případě, že je tržní praxe jiná, je nezbytné vymezit ustanovení, aby bylo možné provést vypořádání v souladu s běžnou tržní praxí. V takových případech není k fyzickému vypořádání nutné použít papírové peníze a vypořádání lze provést elektronicky.

(10)

K provádění plateb lze rovněž používat měnové kontrakty a tyto kontrakty by neměly být považovány za finanční nástroje, pokud se s nimi neobchoduje v obchodním systému. Proto je vhodné považovat tyto měnové kontrakty za spotové kontrakty, jestliže se používají k provádění plateb za finanční nástroje a jestliže je lhůta vypořádání těchto kontraktů delší než dva obchodní dny a kratší než pět obchodních dnů. Je také vhodné mít za to, že měnové kontakty, které byly uzavřeny s cílem dosáhnout jistoty ohledně výše plateb za zboží, služby a reálné investice, představují prostředek pro placení. Tím budou z definice finančních nástrojů vyloučeny měnové kontrakty uzavřené nefinančními podniky, které přijímají platby v cizí měně za vývoz určitelného zboží a služeb, a nefinančními podniky, které provádějí platby v cizí měně za dovoz specifického zboží a služeb.

(11)

Zásadní význam pro účinný a efektivní provoz měnových vypořádacích systémů má netting plateb, a klasifikace měnového kontraktu jakožto spotového obchodu by tudíž neměla vyžadovat, aby byl každý spotový kontrakt týkající se cizí měny vypořádán individuálně.

(12)

Nedodatelné forwardy jsou smlouvy týkající se rozdílu mezi směnným kurzem dohodnutým před splatností a skutečným spotovým kurzem v okamžiku splatnosti, a tudíž by neměly být považovány za spotové kontrakty bez ohledu na to, jaká je jejich lhůta vypořádání.

(13)

Smlouva o výměně jedné měny za druhou by měla být považována za smlouvu, která se týká přímé a bezpodmínečné výměny těchto měn. V případě smlouvy s vícenásobnými výměnami by měla být každá výměna posuzována samostatně. Měnová opce nebo swap by však neměly být považovány za smlouvu o prodeji nebo výměně měny, a tudíž nemohou představovat ani spotový kontrakt, ani prostředek pro placení, a to bez ohledu na dobu trvání swapu nebo opce a bez ohledu na to, zda jsou obchodovány v obchodním systému, či nikoli.

(14)

Poradenství ohledně finančních nástrojů, které je určeno široké veřejnosti, by pro účely definice „investičního poradenství“ ve směrnici 2014/65/EU nemělo být považováno za osobní doporučení. Vzhledem k rostoucímu počtu zprostředkovatelů, kteří poskytují osobní doporučení prostřednictvím distribučních kanálů, by mělo být objasněno, že doporučení, které bylo třeba i výlučně vydáno prostřednictvím distribučních kanálů, např. internetu, může být považováno za osobní doporučení. Proto mohou situace, kdy je např. elektronická korespondence použita k poskytnutí osobních doporučení určité osobě, a nikoli k poskytnutí informací široké veřejnosti, představovat investiční poradenství.

(15)

Obecné poradenství o určitém typu finančního nástroje se pro účely směrnice 2014/65/EU nepovažuje za investiční poradenství. Jestliže však investiční podnik poskytuje zákazníkovi obecné poradenství k určitému typu finančního nástroje a toto poradenství prezentuje tak, že je pro tohoto zákazníka vhodné nebo se opírá o posouzení zákazníkových poměrů, avšak toto poradenství ve skutečnosti pro zákazníka vhodné není nebo se o posouzení jeho poměrů neopírá, je pravděpodobné, že tento podnik jedná v rozporu s čl. 24 odst. 1 nebo 3 směrnice 2014/65/EU. Konkrétně podnik, který zákazníkovi takové poradenství poskytuje, pravděpodobně jedná v rozporu s čl. 24 odst. 1, který vyžaduje, aby jednal čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků. Podobně nebo v alternativním případě by takové poradenství pravděpodobně bylo v rozporu s čl. 24 odst. 3, který vyžaduje, aby informace určené investičním podnikem pro zákazníka byly korektní, jasné a neklamavé.

(16)

Na úkony investičního podniku, které slouží k přípravě na poskytnutí investiční služby nebo vykonání investiční činnosti, by se mělo pohlížet jako na nedílnou součást dané služby či činnosti. Patří sem například poskytování obecného poradenství zákazníkům či potenciálním zákazníkům investičním podnikem ještě před poskytnutím investičního poradenství či jiné investiční služby či činnosti nebo v jejich průběhu.

(17)

Poskytnutí obecného doporučení o obchodu s finančním nástrojem nebo s určitým typem finančního nástroje představuje poskytnutí doplňkové služby podle přílohy I oddílu B bodu 5 směrnice 2014/65/EU, a tudíž se na poskytnutí takového doporučení vztahuje směrnice 2014/65/EU a její ochranná ustanovení.

(18)

Aby bylo v Unii zaručeno objektivní a účinné uplatňování definice systematických internalizátorů v čl. 4 odst. 1 bodu 20 směrnice 2014/65/EU, měly by být blíže specifikovány použitelné stanovené mezní hodnoty pro účely toho, co představuje časté a systematické mimoburzovní obchodování (OTC) ve značném množství. Stanovené mezní hodnoty by měly být stanoveny na vhodné úrovni, aby se zaručilo, že mimoburzovní obchodování probíhající v rozsahu, jenž má významný vliv na tvorbu cen, spadá do vymezené působnosti, a zároveň aby se vyloučilo obchodování OTC, u něhož by vzhledem k jeho malému rozsahu bylo neúměrné vyžadovat, aby byla splněna povinnost dodržet požadavky na systematické internalizátory.

(19)

Podle směrnice 2014/65/EU by systematickému internalizátorovi nemělo být povoleno sdružovat nákupní a prodejní zájmy třetích stran způsobem, který je z funkčního hlediska stejný jako obchodní systém. Systematický internalizátor by neměl sestávat z interního systému párování, který provádí pokyny zákazníků na mnohostranné bázi, což je činnost, která vyžaduje povolení jakožto mnohostranný obchodní systém (MTF). Interní systém párování je v tomto kontextu systémem párování pokynů zákazníků, na jehož základě investiční podnik pravidelně, nikoli příležitostně, provádí obchody párováním pokynů na vlastní účet.

(20)

Z důvodů jasnosti a právní jistoty a s cílem zaručit jednotné uplatňování je vhodné vymezit doplňující ustanovení k definicím ve vztahu k algoritmickému obchodování, způsobům algoritmického obchodování s vysokou frekvencí a přímému elektronickému přístupu. Při automatizovaném obchodování se využívají různá technická opatření. Je důležité objasnit, jak mají být tato opatření kategorizována ve vztahu k definicím algoritmického obchodování a přímého elektronického přístupu. Procesy obchodování založené na přímém elektronickém přístupu se navzájem nevylučují s procesy, které zahrnují algoritmické obchodování nebo jeho dílčí segment, kterým je způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí. Do definice algoritmického obchodování včetně způsobu algoritmického obchodování s vysokou frekvencí tudíž může spadat také obchodování prováděné osobou, která má přímý elektronický přístup.

(21)

Algoritmické obchodování ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 39 směrnice 2014/65/EU by mělo zahrnovat i jiná opatření, jejichž prostřednictvím systém činí rozhodnutí, než jsou pouhá opatření k určení obchodního systému nebo systémů, kde by měl být předložen pokyn, a to v kterékoli fázi procesů obchodování včetně fáze zahájení, vytvoření, směrování či provádění pokynů. Proto by mělo být objasněno, že algoritmické obchodování, zahrnuje-li obchodování bez lidského zásahu nebo s omezeným lidským zásahem, by mělo označovat nikoli pouze automatické vytváření pokynů, ale také optimalizaci procesů automatizovaného provádění pokynů.

(22)

Algoritmické obchodování by mělo zahrnovat inteligentní systémy směrování pokynů, jestliže tyto přístroje využívají algoritmy k optimalizaci procesů provádění pokynů, které určují jiné parametry pokynu než systém nebo systémy, kde by měl být pokyn předložen. Algoritmické obchodování by nemělo zahrnovat automatizované systémy směrování pokynů, pokud takové přístroje, třebaže využívají algoritmy, určují pouze obchodní systém nebo systémy, kde by měl být pokyn předložen, aniž by měnily jakýkoli jiný parametr pokynu.

(23)

Měl by být důkladněji vymezen způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 40 směrnice 2014/65/EU, jenž představuje dílčí segment algoritmického obchodování, a to vymezením kritérií pro definici vysokého počtu zpráv během dne, jež zahrnují pokyny, kotace a jejich změny nebo zrušení. Použití absolutních množstevních prahových hodnot na základě počtu zpráv poskytuje právní jistotu, neboť podnikům a příslušným orgánům umožňuje posoudit individuální obchodní činnost podniků. Tyto prahové hodnoty by měly mít dostatečně obecnou úroveň a dostatečně široký rozsah, aby pokrývaly způsob obchodování s vysokou frekvencí včetně obchodování ve vztahu k jedinému nástroji a k několika nástrojům.

(24)

Jelikož se způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí používá převážně u likvidních nástrojů, měly by být do výpočtu vysokého počtu zpráv během dne zařazeny pouze nástroje, pro které existuje likvidní trh. Vzhledem k tomu, že způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí představuje dílčí segment algoritmického obchodování, do výpočtu počtu zpráv během dne by měly být zařazeny také zprávy podávané za účelem obchodování, které splňují kritéria čl. 17 odst. 4 směrnice 2014/65/EU. Aby se nezohlednila jiná obchodní činnost než způsoby algoritmického obchodování s vysokou frekvencí – a to s ohledem na znaky tohoto obchodování, jež jsou uvedeny v 61. bodě odůvodnění směrnice 2014/65/EU, především s ohledem na to, že toto obchodování obvykle provádějí obchodníci za použití svého vlastního kapitálu a propracované technologie k provedení tradičnějších obchodních strategií, jako je tvorba trhu nebo arbitráž – měly by být do výpočtu vysokého počtu zpráv během dne zahrnuty pouze zprávy podané za účelem obchodování na vlastní účet, a nikoli zprávy podané za účelem přijímání a předávání pokynů nebo za účelem provádění pokynů na účet zákazníků. Do výpočtu vysokého počtu zpráv během dne by však měly být zahrnuty zprávy podané jinými způsoby, které nevycházejí z obchodování na vlastní účet, jestliže celkově vzato a s přihlédnutím ke všem okolnostem je provedení daného způsobu strukturováno způsobem, který zamezuje tomu, aby byl pokyn proveden na vlastní účet, například předáváním pokynů mezi subjekty v rámci téže skupiny. Má-li být při určování toho, co představuje vysoký počet zpráv během dne, zohledněna totožnost skutečného zákazníka, měly by být z výpočtu vysokého počtu zpráv během dne poskytovatelů přímého elektronického přístupu vyloučeny zprávy, jejichž původcem jsou zákazníci těchto poskytovatelů.

(25)

Měla by být dále upřesněna definice přímého elektronického přístupu. Definice přímého elektronického přístupu by neměla zahrnovat žádnou jinou činnost, která přesahuje poskytnutí přímého přístupu na trh a sponzorovaného přístupu. Proto je třeba rozlišovat opatření, v jejichž rámci členové nebo účastníci obchodního systému elektronicky zprostředkovávají pokyny zákazníků, např. on-line makléřské služby, a opatření, v jejichž rámci mají zákazníci přímý elektronický přístup k obchodnímu systému.

(26)

V případě zprostředkování pokynů nemají předkladatelé pokynů dostatečnou kontrolu nad parametry opatření, která zajišťují přístup na trh, a zprostředkování by tudíž nemělo spadat do působnosti přímého elektronického přístupu. Opatření, která zákazníkům umožňují předávat pokyny investičnímu podniku v elektronickém formátu, např. on-line makléřské služby, by neměla být považována za opatření zajišťující přímý elektronický přístup, pokud zákazníci nemají možnost určit zlomek vteřiny, kde je pokyn zadán, a životnost pokynů v tomto časovém rámci.

(27)

Z působnosti definice přímého elektronického přístupu by měla být vyloučena opatření, jejichž prostřednictvím zákazník člena nebo účastníka obchodního systému včetně zákazníka přímých zákazníků organizovaných obchodních systémů (OTF) předkládá pokyny formou opatření k optimalizaci procesů provádění pokynů, která určují jiné parametry pokynu, než jakými jsou obchodní systém nebo systémy, v nichž by pokyn měl být předložen prostřednictvím inteligentního systému směrování pokynů, jenž je začleněn do infrastruktury poskytovatele, a nikoli do infrastruktury zákazníka, neboť zákazník poskytovatele nemůže kontrolovat čas předložení pokynu ani jeho životnost. Charakteristika přímého elektronického přístupu při využívání inteligentních systémů směrování pokynů by proto měla záviset na tom, zda je inteligentní systém směrování pokynů začleněn do systémů zákazníka, a nikoli systémů poskytovatele.

(28)

Pravidla provádění režimu, kterým se řídí organizační požadavky na investiční podniky poskytující investiční služby, případně doplňkové služby, a vykonávající investiční činnosti na profesionální bázi, jakož i na regulované trhy a poskytovatele služeb hlášení údajů, by měla být ve shodě s cílem, jejž sleduje směrnice 2014/65/EU. Měla by být navržena tak, aby zajišťovala vysokou úroveň integrity, odborné způsobilosti a řádných vztahů mezi investičními podniky a subjekty, které provozují regulované trhy, mnohostranné nebo organizované obchodní systémy, a měla by se uplatňovat jednotně.

(29)

Je nezbytné přesně stanovit konkrétní organizační požadavky a postupy pro investiční podniky poskytující takové služby a vykonávající takové činnosti. Zejména je zapotřebí stanovit přísné postupy v takových záležitostech, jako je zajišťování shody s předpisy, řízení rizik, vyřizování stížností, osobní obchody, externí zajišťování funkcí a zjišťování, řízení a sdělování střetů zájmů.

(30)

Organizační požadavky a podmínky vydávání povolení pro činnost investičních podniků by měly být formulovány v podobě sady pravidel, která zajistí jednotné uplatňování příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU. Je to nutné, aby se investičním podnikům zajistil rovný přístup na všechny trhy v Unii za rovnocenných podmínek a aby byly odstraněny překážky přeshraničních činností na poli investičních služeb spojené se schvalovacím řízením.

(31)

V pravidlech provádění režimu, jímž se řídí provozní podmínky pro poskytování investičních a doplňkových služeb a výkon investičních činností, by se měl promítat cíl, z něhož tento režim vychází. Tato pravidla by měla být navržena tak, aby zajistila vysokou úroveň ochrany investorů, která bude zajišťována jednotně prostřednictvím jednoznačných norem a požadavků, jimiž se budou řídit vztahy mezi investičním podnikem a jeho zákazníkem. Na druhé straně, co se týče ochrany investorů, a zejména poskytování informací investorům nebo požadování informací od nich, je třeba vzít v úvahu charakter dotyčného zákazníka či potenciálního zákazníka, tj. zda se jedná o zákazníka neprofesionálního, nebo profesionálního.

(32)

V zájmu zajištění jednotného uplatňování různých příslušných ustanovení směrnice 2014/65/EU je nezbytné vytvořit pro investiční podniky harmonizovanou sadu organizačních požadavků a provozních podmínek.

(33)

Investiční podniky se velice liší svou velikostí, strukturou a charakterem své podnikatelské činnosti. Režim regulace by se měl této rozmanitosti přizpůsobit a současně ukládat určité základní regulatorní požadavky, které jsou vhodné pro všechny podniky. Regulované subjekty by měly plnit své nadřazené povinnosti a zformulovat a přijmout opatření, která nejlépe odpovídají jejich konkrétnímu charakteru a podmínkám.

(34)

Je vhodné stanovit společná kritéria pro posuzování toho, zda je investiční služba poskytována určitou osobou příležitostně v rámci její odborné činnosti, aby se zajistilo harmonizované a důsledné provádění výjimky udělené směrnicí 2014/65/EU. Výjimka by se měla použít pouze v případě, že má investiční služba vnitřní vazbu na hlavní oblast odborné činnosti a je této činnosti podřízena.

(35)

Organizačními požadavky stanovenými ve směrnici 2014/65/EU by neměly být dotčeny systémy zřízené podle vnitrostátního práva pro registraci nebo monitorování osob pracujících u investičních podniků ze strany příslušných orgánů nebo podniků.

(36)

Pro účely požadavku, aby investiční podnik vytvořil, prováděl a udržoval náležitou strategii řízení rizik, by mezi rizika týkající se činností, procesů a systémů podniku měla patřit rizika spojená s externím zajišťováním zásadních či důležitých funkcí. Tato rizika by měla zahrnovat rizika spojená se vztahem mezi podnikem a poskytovatelem služeb a také rizika hrozící tam, kde se externě zajišťované funkce více investičních podniků či jiných regulovaných subjektů soustřeďují v rukou omezeného počtu poskytovatelů služeb.

(37)

Skutečnost, že funkci řízení rizik a funkci zajišťování shody s předpisy vykonává tatáž osoba, nutně neohrožuje nezávislý výkon obou těchto funkcí. Podmínka, že by osoby pověřené funkcí zajišťování shody s předpisy neměly být zapojeny do výkonu jimi sledovaných funkcí, i podmínka, že odměna takových osob by neměla být určována způsobem, který bude pravděpodobně na újmu jejich objektivitě, nemusí být přiměřená v případě malých investičních podniků. Pro větší podniky by však tyto podmínky byly nepřiměřené pouze za výjimečných okolností.

(38)

Zákazníci nebo potenciální zákazníci by měli mít možnost vyjádřit nespokojenost s investičními službami, které jim poskytují investiční podniky, a to v zájmu ochrany investora, jakož i zajištění lepšího plnění povinností investičními podniky. Stížnosti zákazníků nebo potenciálních zákazníků by měly být vyřizovány účinně a nezávisle funkcí pro vyřizování stížností. V souladu se zásadou proporcionality by tuto funkci mohla plnit funkce zajišťování shody s předpisy.

(39)

Investiční podniky musejí shromažďovat a uchovávat informace o zákaznících a službách, které zákazníkům poskytují. Pokud uvedené požadavky zahrnují shromažďování a zpracování osobních údajů, mělo by být zajištěno dodržování práva na ochranu osobních údajů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (4), které upravují zpracování osobních údajů prováděné při uplatňování tohoto nařízení. Zpracování osobních údajů prováděné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) při uplatňování tohoto nařízení se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(40)

Měla by být zavedena definice odměny, aby se zaručilo efektivní a jednotné uplatňování požadavků týkajících omezení možnosti střetu zájmů a výkon podnikatelské činnosti v oblasti odměňování, a tato definice by měla zahrnovat všechny formy finančních či nefinančních výhod nebo plateb poskytovaných přímo či nepřímo podniky příslušným osobám v rámci poskytování investičních či doplňkových služeb zákazníkům, např. hotovost, akcie, opce, zrušení úvěrů příslušným osobám při propuštění, příspěvky na důchodové pojištění, odměňování třetími stranami např. ve formě odměny za zhodnocení kapitálu, navýšení mzdy či povýšení, zdravotní pojištění, slevy nebo zvláštní dávky, štědré účty na výdaje nebo semináře v exotických destinacích.

(41)

Aby se zajistilo, že nebudou poškozeny zájmy zákazníků, měly by investiční podniky navrhovat a provádět politiky odměňování všech osob, které by mohly ovlivnit poskytovanou službu nebo chování podniku, včetně osob, které pracují v oddělení front-office, prodejců nebo jiných zaměstnanců, kteří se nepřímo podílejí na poskytování investičních nebo doplňkových služeb. Mezi příslušné osoby, na něž se vztahují pravidla odměňování, by měly být zahrnuty také osoby, které dohlížejí na prodejce, např. jejich přímí nadřízení, kteří mohou mít pobídky k tomu, aby vyvíjeli tlak na prodejce, nebo finanční analytici, jejichž dokumenty mohou prodejci použít k tomu, aby zákazníky přiměli k investičním rozhodnutím, či osoby, které vyřizují stížnosti nebo navrhují a vyvíjejí produkty. Mezi příslušné osoby by měli patřit také vázaní zástupci. Při určování výše odměn vázaných zástupců by podniky měly zohlednit jejich zvláštní status a příslušná vnitrostátní specifika. V takových případech by však politiky a postupy odměňování v daném podniku měly i tak definovat vhodná kritéria, která se použijí k posouzení výkonnosti příslušných osob, včetně kvalitativních kritérií, která budou tyto osoby podněcovat k tomu, aby jednaly v nejlepším zájmu zákazníka.

(42)

Pokud jsou prováděny po sobě následující osobní obchody jménem některé osoby v souladu s předem stanovenými instrukcemi této osoby a pokud tyto instrukce zůstanou v platnosti a nezměněné, povinnosti týkající se osobních obchodů by se neměly vztahovat samostatně na každý po sobě následující obchod. Podobně by se tyto povinnosti neměly vztahovat na ukončení či odvolání takových instrukcí za podmínky, že finanční nástroje již nabyté podle instrukcí nejsou zcizeny současně s ukončením nebo odvoláním instrukcí. Tyto povinnosti by se však měly vztahovat na osobní obchod nebo na zahájení po sobě následujících osobních obchodů prováděných jménem stejné osoby, jestliže se tyto instrukce změnily nebo byly vydány instrukce nové.

(43)

Příslušné orgány by neměly podmiňovat vydání povolení k poskytování investičních služeb či k výkonu investičních činností obecným zákazem externího zajišťování jedné či více zásadních nebo důležitých funkcí. Investičním podnikům by mělo být umožněno externí zajišťování takových funkcí, jestliže ujednání o jejich externím zajišťování, která podnik uzavře, splňují jisté podmínky.

(44)

Externí zajišťování investičních služeb nebo činností anebo zásadních a důležitých funkcí může představovat podstatnou změnu podmínek pro vydání povolení investičnímu podniku podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2014/65/EU. Pokud mají být ujednání o externím zajištění plněna poté, co investiční podnik získal povolení podle hlavy II kapitoly I směrnice 2014/65/EU, měla by se tato ujednání ohlásit příslušnému orgánu, pokud to vyžaduje čl. 21 odst. 2 uvedené směrnice.

(45)

Okolnosti, na něž by se mělo pohlížet jako na okolnosti, jež vyvolávají střet zájmů, by se měly vztahovat na ty případy, kdy existuje střet mezi zájmy podniku nebo určitých osob s vazbami na podnik nebo skupiny daného podniku na jedné straně a povinností podniku vůči zákazníkovi, nebo mezi odlišnými zájmy dvou či více jeho zákazníků, vůči nimž je podnik vázán nějakou povinností. Nestačí, že podnik může získat nějakou výhodu, pokud to současně není možnou nevýhodou pro zákazníka, anebo že jeden zákazník, vůči němuž je podnik vázán povinností, může získat nějakou výhodu nebo se vyhnout ztrátě, aniž by to byla současně možná ztráta pro jiného takového zákazníka.

(46)

Střet zájmů by se měl regulovat, pouze pokud investiční podnik poskytuje investiční nebo doplňkovou službu. Pro tyto účely by nemělo být důležité, jaký má zákazník, jemuž je služba poskytována, status, tj. zda je neprofesionálním zákazníkem, profesionálním zákazníkem nebo způsobilou protistranou.

(47)

Při plnění své povinnosti vypracovat postupy k omezení možnosti střetu zájmů podle směrnice 2014/65/EU, která vyjmenovává okolnosti, jež představují nebo mohou vyvolat střet zájmů, by investiční podnik měl věnovat zvláštní pozornost investičnímu výzkumu a poradenství, obchodování na vlastní účet, operacím v oblasti správy portfolií a podnikových financí, včetně upisování nebo prodeje cenných papírů v rámci jejich nabídky a poskytování poradenství ohledně fúzí a akvizic. Taková zvláštní pozornost je zejména žádoucí, pokud podnik nebo osoba přímo nebo nepřímo spojená s podnikem kontrolou vykonává kombinaci dvou či více z těchto činností.

(48)

Investiční podniky by měly usilovat o zjišťování, prevenci a řízení střetů zájmů vznikajících v různých oblastech jejich předmětu podnikání a při činnostech jejich skupiny, a to podle komplexních postupů k omezení možnosti střetu zájmů. Ačkoli čl. 23 odst. 2 směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby byly zákazníkům sdělovány konkrétní střety zájmů, mělo by se jednat o poslední možnost, která se využije pouze v případech, kdy organizační a administrativní opatření zavedená investičním podnikem za účelem prevence a řízení střetů zájmů v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2014/65/EU nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno. Nadměrné spoléhání na sdělování střetů zájmů zákazníkům, aniž by bylo náležitě zváženo, jak lze střetům vhodně předcházet a jak je lze řídit, by nemělo být povoleno. Skutečnost, že investiční podnik sdělí střet zájmů zákazníkovi, by jej neměla zbavit povinnosti udržovat a uplatňovat účinná organizační a administrativní opatření, která vyžaduje čl. 16 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.

(49)

Podniky by vždy měly dodržovat pravidla pro pobídky stanovená v článku 24 směrnice 2014/65/EU, a to i při poskytování služeb týkajících se umísťování. Tato ustanovení by měly zejména splňovat poplatky obdržené investičními podniky, které umísťují finanční nástroje emitované jejich investičním zákazníkům, a praktiky označované jako „laddering“ a „spinning“ by měly být považovány za nekalé praktiky.

(50)

Investiční výzkum by měl být podkategorií typu informací, které nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (6) (zneužívání trhu) definuje jako doporučení.

(51)

Opatření a mechanismy, které přijme investiční podnik za účelem řízení střetů zájmů, jež by mohly vznikat při tvorbě a šíření materiálu, který je prezentován jako investiční výzkum, by měly být dostatečné k tomu, aby ochránily objektivitu a nezávislost finančních analytiků a jimi vytvořeného investičního výzkumu. Tato opatření a mechanismy by měly zajistit, že finančním analytikům bude přiznána přiměřená míra nezávislosti na zájmech osob, jejichž povinnosti či obchodní zájmy lze důvodně považovat za rozporné se zájmy osob, mezi nimiž je investiční výzkum rozšiřován.

(52)

Mezi osoby, jejichž povinnosti či obchodní zájmy lze důvodně považovat za rozporné se zájmy osob, mezi nimiž je investiční výzkum rozšiřován, by měli patřit pracovníci útvaru podnikových financí a osoby zapojené do prodeje a obchodování jménem zákazníků nebo jménem podniku.

(53)

Mezi výjimečné okolnosti, za nichž finanční analytici a další osoby s vazbou na investiční podnik, kteří se účastní produkce investičního výzkumu, smějí s předchozím písemným souhlasem provádět osobní obchody s nástroji, jichž se výzkum týká, by měly patřit takové okolnosti, v nichž finanční analytik či jiná osoba musí likvidovat pozici z osobních důvodů spojených s finančními nesnázemi.

(54)

Poplatky, provize a peněžní či nepeněžní výhody, jež podnik provádějící investiční výzkum obdrží od třetí strany, by měly být přijatelné pouze tehdy, jsou-li poskytnuty v souladu s požadavky čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU a článku 13 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 (7).

(55)

Pojem šíření investičního výzkumu mezi zákazníky či mezi veřejností by neměl zahrnovat šíření výlučně jen mezi osobami v rámci skupiny investičního podniku. Za aktuální doporučení by se měla považovat taková doporučení, která jsou obsažena v investičním výzkumu, který nebyl stažen ani nezastaral. Na podstatnou změnu investičního výzkumu vyprodukovaného třetí stranou by se měly vztahovat stejné požadavky jako na produkci výzkumu.

(56)

Finanční analytici by se neměli zapojovat do jiných činností než do přípravy investičního výzkumu, pokud by takové zapojení bylo neslučitelné se zachováním jejich objektivity. Tyto činnosti zahrnují účast na činnostech investičního bankovnictví, jako jsou služby v oblasti podnikových financí a upisování, účast na akcích, jimiž se podnik uchází o nové zakázky, nebo na turné propagujících nové emise finančních nástrojů, nebo jakékoli jiné formy účasti na přípravách propagace emitenta.

(57)

Vzhledem ke specifickým rysům služeb týkajících se upisování a umísťování a k možnosti, že v souvislosti s těmito službami dojde ke střetu zájmů, by toto nařízení mělo stanovit podrobnější a potřebám přizpůsobené požadavky. Tyto požadavky by zejména měly zajistit, že je proces upisování a umísťování řízen způsobem, jenž respektuje zájmy různých aktérů. Investiční podniky by měly zaručit, že jejich vlastní zájmy nebo zájmy jejich dalších zákazníků nepatřičně neovlivňují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkovi emitentovi. Taková opatření by měla být zákazníkovi vysvětlena a měly by mu být poskytnuty další relevantní informace o nabídkovém procesu, než podnik přistoupí na to, že nabídku provede.

(58)

Investiční podniky, které provozují činnosti týkající se upisování nebo umísťování, by měly mít zavedena odpovídající opatření, aby zajistily, že proces oceňování včetně tvorby portfolia nepoškozuje zájmy emitenta.

(59)

Proces umísťování, při němž investiční firma uplatňuje úsudek o alokaci emise, je založen na konkrétních skutečnostech a okolnostech daných opatření, což vyvolává obavy ohledně střetu zájmů. Podnik by měl mít zavedeny účinné organizační požadavky, jimiž zajistí, že alokace provedené v rámci umísťování nepovedou k tomu, že je zájem podniku kladen nad zájmy zákazníka emitenta nebo že jsou zájmy jednoho investičního zákazníka kladeny nad zájmy jiného investičního zákazníka. Podniky by zejména měly jasně vymezit proces vypracovávání doporučení ohledně alokace v rámci zásad alokace.

(60)

Požadavky, které ukládá toto nařízení, včetně požadavků týkajících se osobních obchodů, nakládání s poznatky investičního výzkumu a produkce a šíření investičního výzkumu, by se měly uplatňovat, aniž by jimi byly dotčeny požadavky směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a jejich příslušná prováděcí opatření.

(61)

Toto nařízení stanoví požadavky na informace určené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům včetně propagačních sdělení, aby se zajistilo, že tyto informace jsou v souladu s čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU korektní, jasné a neklamavé.

(62)

Nic v tomto nařízení nevyžaduje, aby příslušné orgány schvalovaly obsah a formu propagačních sdělení. Na druhé straně jim v tom však nebrání, pokud se takové předběžné schválení týká pouze povinnosti vyplývající ze směrnice 2014/65/EU, která stanoví, že informace pro zákazníky nebo potenciální zákazníky, včetně propagačních sdělení, by měly být korektní, jasné a neklamavé.

(63)

Je třeba stanovit požadavky na informace, které vezmou v úvahu status zákazníka, jenž je neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkem či způsobilou protistranou. Cílem směrnice 2014/65/EU je zajistit přiměřenou rovnováhu mezi ochranou investorů a informačními povinnostmi, které se vztahují na investiční podniky. Za tímto účelem je vhodné stanovit vůči profesionálním zákazníkům méně přísné konkrétní požadavky na informace než vůči zákazníkům neprofesionálním.

(64)

Investiční podniky by měly zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům poskytovat nezbytné informace o povaze finančních nástrojů a rizicích spojených s investováním do těchto nástrojů, aby jejich zákazníci byli řádně informováni. Míra podrobnosti těchto informací se může lišit podle toho, zda je zákazník profesionální, či neprofesionální, a podle povahy a rizikového profilu nabízených finančních nástrojů, vždy by však měly obsahovat veškeré důležité prvky. Členské státy mohou stanovit přesné podmínky nebo obsah popisu rizik požadovaného tímto nařízením, a to s ohledem na požadavky týkající se informací, které jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (8).

(65)

Podmínky, které musejí splnit korektní, jasné a neklamavé informace investičních podniků určené zákazníkům a potenciálním zákazníkům, by se měly na sdělení určená neprofesionálním či profesionálním zákazníkům uplatnit způsobem, který je vhodný a přiměřený, přičemž by se měly zohlednit například komunikační prostředky a informace, které má sdělení zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům předat. Zejména by nebylo vhodné uplatňovat tyto podmínky na propagační sdělení sestávající pouze z jednoho či několika následujících prvků: názvu podniku, loga či jiného obrazového symbolu spojeného s podnikem, kontaktního místa a údaj o druzích investičních služeb, které podnik poskytuje.

(66)

Aby se zlepšila soudržnost informací, které investoři dostávají, měly by investiční podniky zajistit, že informace poskytované každému ze zákazníků jsou prezentovány jednotně ve stejném jazyce ve všech formách informačních a propagačních materiálů poskytnutých tomuto zákazníkovi. To by však nemělo znamenat, že podniky budou muset překládat prospekty připravené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES (9) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (10), které poskytují zákazníkům.

(67)

Aby se zajistila korektní a vyvážená prezentace výhod a rizik, měly by investiční podniky při uvádění výčtu potenciálních výhod služby nebo finančního nástroje vždy uvádět jasnou a výraznou zmínku o všech relevantních rizicích včetně nevýhod a slabých stránek.

(68)

Informace by měly být považovány za klamavé, jestliže mají sklon klamat osobu nebo osoby, jimž jsou určeny nebo které je pravděpodobně obdrží, a to bez ohledu na to, zda osoba, která informace poskytuje, tyto informace považuje za klamavé nebo má v úmyslu, aby klamavými byly.

(69)

V případech, kdy je investiční podnik povinen poskytnout informace zákazníkovi před poskytnutím služby, by se na jednotlivé obchody s týmž typem finančního nástroje nemělo pohlížet jako na poskytnutí nové či odlišné služby.

(70)

Podrobné informace o tom, zda je investiční poradenství poskytováno nezávisle, o obecné nebo omezené analýze různých typů nástrojů a o použitém výběrovém procesu by měly zákazníkům pomoci posoudit rozsah poskytnutého poradenství. Zákazníkům by měly být poskytovány dostatečně podrobné údaje o počtu finančních nástrojů, které podniky podrobily analýze. Počet a rozmanitost finančních nástrojů, které mají být zváženy a u nichž se nejedná o nástroje, které poskytuje investiční podnik nebo subjekty, které jsou mu blízké, by měly být přiměřené rozsahu poradenství, jež má být poskytnuto, a preferencím a potřebám zákazníka. Avšak bez ohledu na rozsah poskytovaných služeb by měly být všechny posudky založeny na odpovídajícím počtu finančních nástrojů dostupných na trhu, aby bylo možné patřičně zvážit, jaké trh nabízí alternativy.

(71)

Rozsah nezávislého poradenství poskytovaného investičními podniky by se mohl pohybovat od obecného poradenství po poradenství odborné a konkrétní. Aby se zajistilo, že rozsah poradenství umožňuje korektně a vhodně porovnat různé finanční nástroje, měli by investiční poradci, kteří se specializují na určité kategorie finančních nástrojů a soustředí se na kritéria, která nejsou založena na technické struktuře nástroje jako takové, např. na „ekologické“ či „etické“ investice, splňovat určité podmínky, jestliže se prezentují jako nezávislí poradci.

(72)

Bude-li stejnému poradci umožněno, aby poskytoval jak nezávislé, tak nikoli nezávislé poradenství, zákazníci by mohli být zmateni. Aby se zajistilo, že zákazníci rozumějí povaze a základu poskytnutého investičního poradenství, měly by být rovněž vymezeny určité organizační požadavky.

(73)

Pokud investiční podnik poskytne zákazníkovi kopii prospektu, který byl vypracován a zveřejněn v souladu se směrnicí 2003/71/ES, nemělo by se mít za to, že tento podnik poskytl zákazníkovi informace pro účely podmínek pro výkon činnosti (provozních podmínek) podle směrnice 2014/65/EU, které se týkají kvality a obsahu takových informací, jestliže daný podnik není podle uvedené směrnice zodpovědný za informace uvedené v prospektu.

(74)

Směrnice 2014/65/EU posiluje povinnosti investičních podniků zveřejnit informace o všech nákladech a poplatcích a rozšiřuje tyto povinnosti na vztahy s profesionálními zákazníky a způsobilými protistranami. Aby se zajistilo, že je tato větší transparentnost u nákladů a poplatků přínosná pro všechny kategorie zákazníků, mělo by být investičním podnikům v určitých situacích povoleno, aby se při poskytování investičních služeb profesionálním zákazníkům nebo způsobilým protistranám s těmito zákazníky dohodly, že omezí podrobné požadavky stanovené v tomto nařízení. To by však nemělo vést k tomu, že nebudou uplatněny povinnosti uložené investičním podnikům podle čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU. V tomto ohledu by investiční podniky měly profesionální zákazníky informovat o všech nákladech a poplatcích dle tohoto nařízení, jestliže poskytují služby v oblasti investičního poradenství nebo správy portfolií nebo – bez ohledu na poskytovanou investiční službu – v případě, že dotčené finanční nástroje zahrnují derivát. Investiční podniky by rovněž měly informovat způsobilé protistrany o všech nákladech a poplatcích, které jsou vymezeny v tomto nařízení, jestliže dotčený finanční nástroj bez ohledu na poskytovanou investiční službu zahrnuje derivát a má být distribuován jejich zákazníkům. Avšak v jiných případech se mohou investiční podniky při poskytování investičních služeb profesionálním zákazníkům nebo způsobilým protistranám např. dohodnout, že na žádost dotčeného zákazníka neposkytnou ilustraci, která znázorňuje souhrnný dopad nákladů na výnos, nebo údaje o související měně a použitelných směnných kurzech a nákladech, je-li kterákoli část celkových nákladů a poplatků vyjádřena v cizí měně.

(75)

S ohledem na nadřazenou povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníků a na to, že je důležité předem informovat zákazníky o všech nákladech a poplatcích, které vzniknou, by měl odkaz na doporučené finanční nástroje nebo nástroje uváděné na trh obsahovat zejména investiční podniky, které poskytují službu investičního poradenství nebo správy portfolií, a podniky, které v rámci poskytování investičních nebo doplňkových služeb zákazníkům poskytují obecná doporučení ohledně finančních nástrojů nebo určité finanční nástroje propagují. Tak by tomu mělo být např. v případě investičních podniků, které uzavřely dohody o distribuci nebo umístění s tvůrcem produktu nebo emitentem.

(76)

V souladu s nadřazenou povinností jednat v nejlepším zájmu zákazníků a s ohledem na povinnosti, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů Unie, jež regulují určité finanční nástroje (zejména podílové jednotky v subjektech kolektivního investování a strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou (produkty s investiční složkou)), by investiční podniky měly ve všech případech, kdy jsou podle právních předpisů Unie povinny poskytovat zákazníkům informace o nákladech spojených s finančním nástrojem, zveřejnit a v souhrnné podobě uvést všechny náklady a poplatky včetně nákladů spojených s finančním nástrojem.

(77)

Pokud investiční podniky neuvedly finanční nástroj na trh nebo jej nedoporučily nebo pokud podle práva Unie nemusejí zákazníkům poskytnout informace o nákladech spojených s finančním nástrojem, nemusejí být s to zohlednit veškeré náklady spojené s daným finančním nástrojem. Dokonce i v těchto zbytkových případech by investiční podniky měly zákazníky předem informovat o všech nákladech a poplatcích spojených s danou investiční službou a o pořizovací ceně příslušného finančního nástroje. Kromě toho by investiční podniky měly plnit všechny další povinnosti, pokud jde o poskytování odpovídajících informací o rizicích příslušných finančních nástrojů, a to v souladu s čl. 24 odst. 4 písm. b) směrnice 2014/65/EU, nebo pokud jde o to, aby zákazníkům následně poskytovaly v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU odpovídající zprávy o poskytovaných službách, včetně nákladových položek.

(78)

Aby se zajistilo, že zákazníci mají povědomí o veškerých nákladech a poplatcích, které vzniknou, jakož i o hodnocení takovýchto informací a srovnání s různými finančními nástroji a investičními službami, měly by investiční podniky poskytovat zákazníkům jasné a srozumitelné informace o všech nákladech a poplatcích s dostatečným předstihem předtím, než jim poskytnou služby. Předběžné informace o nákladech spojených s finančním nástrojem nebo doplňkovou službou lze poskytovat na základě předpokládané částky investice. Náklady a poplatky sdělené zákazníkovi by však měly představovat náklady, které by zákazníkovi skutečně vznikly na základě předpokládané částky investice. Pokud například investiční podnik nabízí škálu průběžných služeb a s každou službou jsou spojeny jiné poplatky, měl by podnik sdělovat poplatky spojené se službou, k jejímuž odběru se zákazník přihlásil. V případě následného sdělení by informace o nákladech a poplatcích měly odrážet skutečnou částku investice zákazníka v okamžiku sdělení.

(79)

Aby se zajistilo, že investoři obdrží informace o všech nákladech a poplatcích podle čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU, mělo by být související tržní riziko vnímáno jako riziko, které souvisí pouze se změnami hodnoty investovaného kapitálu, které byly přímo způsobeny změnami hodnoty podkladových aktiv. Do požadovaného souhrnného údaje o nákladech a poplatcích by proto měly být rovněž zařazeny transakční náklady a průběžné poplatky za finanční nástroje, jež by měly být odhadnuty na základě podložených předpokladů, k nimž se připojí vysvětlení, že dané odhady vycházejí z předpokladů a mohou se odchylovat od nákladů a poplatků, které skutečně vzniknou. V zájmu téhož cíle, tedy úplného informování, by z povinnosti poskytovat informace o nákladech a poplatcích neměly být vyloučeny postupy, kdy dochází k „nettingu“ nákladů. Informování zákazníka o nákladech a poplatcích se opírá o zásadu, že by měl být zákazník informován o každém rozdílu mezi cenou pozice pro podnik a příslušnou cenou pro zákazníka včetně přirážek a srážek.

(80)

Investiční podniky by měly v souhrnné podobě vyjadřovat (agregovat) všechny náklady a poplatky v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU a poskytovat zákazníkům informace o celkových nákladech vyjádřené jako peněžní částka i jako procentní podíl, a navíc by jim mělo být povoleno, aby zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům poskytovaly samostatné údaje tvořené souhrnnými počátečními náklady a poplatky, souhrnnými průběžnými náklady a poplatky a souhrnnými výstupními náklady.

(81)

Investiční podniky, které distribuují finanční nástroje, o nichž jsou informace o nákladech a poplatcích nedostatečné, by měly své zákazníky informovat rovněž o těchto nákladech, jakož i o všech dalších nákladech a souvisejících poplatcích spojených s poskytováním investičních služeb ve vztahu k těmto nástrojům, aby se ochránilo právo zákazníků na plné informování o nákladech a poplatcích. Tak by tomu bylo v případě investičních podniků, které distribuují podílové jednotky subjektů kolektivního investování, u nichž např. správcovská společnost SKIPCP neposkytla informace o transakčních nákladech. V takových případech by investiční podniky měly se správcovskými společnostmi SKIPCP navázat kontakt a relevantní informace od nich získat.

(82)

Aby bylo možné poskytovat zákazníkům transparentnější informace o nákladech spojených s jejich investicemi a o výkonnosti jejich investic ve vztahu k relevantním nákladům a poplatkům v průběhu času, měly by být zákazníkům pravidelně poskytovány následné informace také v případech, kdy investiční podniky měly nebo mají trvalý vztah se zákazníkem v průběhu roku. Následné informování o všech relevantních nákladech a poplatcích by mělo probíhat personalizovanou formou. Následné pravidelné informování může vycházet ze stávajících povinností podávat zprávy, jež mají např. podniky, které provádějí jiné pokyny než v rámci správy portfolií, které provádějí správu portfolií nebo které drží finanční nástroje či peněžní prostředky zákazníka.

(83)

K informacím, které musí investiční podnik poskytovat zákazníkům o nákladech a souvisejících poplatcích, patří informace o platebních ujednáních nebo plnění podle dohody o poskytování investičních služeb, případně jiné dohody o nabízeném finančním nástroji. Za tím účelem budou platební ujednání relevantní obecně v případech, kdy je smlouva o finančním nástroji ukončena vypořádáním v hotovosti. Ujednání o plnění budou relevantní obecně v případě, kdy při ukončení smlouvy finanční nástroj vyžaduje dodání akcií, dluhopisů, opčního listu, drahého kovu či jiného nástroje nebo komodity.

(84)

Je nutné zavést odlišné požadavky na posouzení vhodnosti podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a na posouzení přiměřenosti podle čl. 25 odst. 3 uvedené směrnice. Tato posouzení se liší svým záběrem v závislosti na investičních službách, jichž se týkají, jakož i svými funkcemi a charakteristikami.

(85)

Investiční podniky by měly ve zprávě o vhodnosti uvést informace o tom, zda doporučené služby nebo nástroje budou pravděpodobně vyžadovat, aby neprofesionální zákazník žádal o pravidelný přezkum jejich opatření, a měly by zákazníka na tyto informace upozornit. To zahrnuje situace, kdy zákazník pravděpodobně bude potřebovat poradenství, aby portfolio investic znovu uvedl do souladu s původní doporučenou alokací, jestliže existuje pravděpodobnost, že by se portfolio mohlo odchýlit od cílové alokace aktiv.

(86)

Aby se zohlednil tržní vývoj a zajistila stejná úroveň ochrany investorů, mělo by být objasněno, že by investiční podniky měly zůstat odpovědné za posuzování vhodnosti v případech, kdy jsou služby investičního poradenství nebo správy portfolií zcela či zčásti poskytovány prostřednictvím automatizovaného či částečně automatizovaného systému.

(87)

V souladu s požadavkem na posouzení vhodnosti podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU by rovněž mělo být objasněno, že by investiční podniky měly provádět posouzení vhodnosti nejen ve vztahu k doporučením koupit finanční nástroj, ale u všech rozhodnutí o tom, zda obchodovat, včetně rozhodnutí o tom, zda koupit, držet nebo prodat investici, či nikoli.

(88)

Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU může být obchod pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka nevhodný kvůli rizikům, která s sebou související finanční nástroj nese, typu obchodu, zvláštním vlastnostem pokynu nebo četnosti obchodování. Série obchodů, které mohou být vhodné, když se posuzují samostatně, může být nevhodná, jestliže se doporučení vydává nebo rozhodnutí obchodovat přijímá s takovou četností, která není v nejlepším zájmu zákazníka. V případě správy portfolií by obchod mohl být nevhodný rovněž tehdy, kdyby v jeho důsledku vzniklo nevhodné portfolio.

(89)

Na doporučení či žádost nebo radu správce portfolia zákazníkovi v tom smyslu, aby zákazník tomuto správci dal nebo změnil pověření, v němž jsou vymezeny limity správcova volného uvážení, je třeba pohlížet jako na doporučení uvedené v čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU.

(90)

Aby se zaručila právní jistota a aby zákazníci mohli lépe pochopit povahu poskytovaných služeb, měly by investiční podniky, které zákazníkům poskytují investiční nebo doplňkové služby, uzavřít se zákazníkem základní písemnou dohodu, v níž budou vymezena základní práva a povinnosti podniku a zákazníka.

(91)

Toto nařízení by od příslušných orgánů nemělo vyžadovat, aby schvalovaly obsah základní dohody mezi investičním podnikem a jeho zákazníky. Stejně tak by jim v tom nemělo bránit, pokud toto schválení vychází pouze z dodržení povinností podniku stanovených ve směrnici 2014/65/EU jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků a zdokumentovat práva a povinnosti investičního podniku a jeho zákazníků, jakož i další podmínky, za nichž podniky poskytují služby svým zákazníkům.

(92)

Záznamy, které musí investiční podnik vést, je třeba přizpůsobit typu podnikatelské činnosti a škále prováděných investičních služeb a činností s tou podmínkou, že jsou splněny evidenční povinnosti, resp. povinnosti vedení záznamů uvedené ve směrnici 2014/65/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (11), nařízení (EU) č. 596/2014, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU (12) a tomto nařízení a že jsou příslušné orgány schopny plnit své úkoly ohledně dohledu a provádět vymáhací opatření s cílem zaručit jak ochranu investorů, tak integritu trhu.

(93)

Vzhledem k významu zpráv a pravidelných sdělení pro všechny zákazníky a s ohledem na rozšíření působnosti čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU na vztah se způsobilými protistranami by se požadavky ohledně podávání zpráv stanovené v tomto nařízení měly vztahovat na všechny kategorie zákazníků. S ohledem na povahu interakcí se způsobilými stranami by investičním podnikům mělo být povoleno, aby uzavíraly dohody, které určí jiný specifický obsah a načasování podávání zpráv, než jaké se vztahují na neprofesionální a profesionální zákazníky.

(94)

V případech, kdy investiční podnik poskytuje služby správy portfolií a musí v této souvislosti poskytovat zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům informace o typech finančních nástrojů, které se mohou stát součástí zákazníkova portfolia, a o typech obchodů, jež se mohou s takovými nástroji provádět, by se mělo zvlášť uvést, zda bude investiční podnik pověřen k investování do finančních nástrojů, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích, do derivátů nebo do nelikvidních nástrojů či do nástrojů s vysokou volatilitou, anebo uskutečňovat prodeje na krátko, nákupy za půjčené prostředky, obchody zajišťující financování (securities financing transactions, SFT) či jakékoli obchody zahrnující platby marží, složení kolaterálu nebo kurzové riziko.

(95)

Zákazníci by měli být informováni o výkonnosti svého portfolia a o znehodnocení svých počátečních investic. V případě správy portfolií by tato aktivační událost měla být stanovena na znehodnocení ve výši 10 % a poté na násobky 10 % celkové hodnoty portfolia a neměla by se vztahovat na jednotlivé účasti.

(96)

Pro účely povinností podávat zprávy v souvislosti se správou portfolií by měl obchod s podmíněným závazkem zahrnovat skutečný nebo potenciální závazek pro zákazníka, jenž přesahuje náklady na pořízení nástroje.

(97)

Pro účely ustanovení, která upravují podávání zpráv zákazníkům, se má za to, že odkazem na typ pokynu se rozumí odkaz na jeho status jakožto limitní pokyn, tržní pokyn či jiný specifický typ pokynu.

(98)

Pro účely ustanovení, která upravují podávání zpráv zákazníkům, se má za to, že odkazem na povahu pokynu se rozumí odkaz na pokyn k upisování cenných papírů nebo k využití opce či podobný pokyn zákazníka.

(99)

Při stanovení zásad provádění pokynů v souladu s čl. 27 odst. 4 směrnice 2014/65/EU by investiční podnik měl určit relativní význam faktorů uvedených v čl. 27 odst. 1 uvedené směrnice, anebo alespoň zavést proces, s jehož pomocí relativní význam těchto faktorů určí, aby byl schopen dosáhnout nejlepšího možného výsledku pro své zákazníky. V zájmu uplatnění těchto zásad by investiční podnik měl zvolit taková místa provádění pokynů, která mu umožňují při provádění pokynů zákazníků trvale dosahovat nejlepšího možného výsledku. Za účelem plnění právní povinnosti nejlepšího způsobu provedení nebudou investiční podniky při uplatňování kritérií nejlepšího způsobu provedení vůči profesionálním zákazníkům zpravidla používat v případě obchodů zajišťujících financování (securities financing transactions, SFT) tatáž místa provádění pokynů jako v případě jiných obchodů. SFT totiž slouží jako zdroj financování spojený se závazkem, že dlužník vrátí k budoucímu datu rovnocenné cenné papíry, a zpravidla jsou protistranami vymezovány na dvoustranné bázi před provedením pokynu. Volba míst provádění pokynů je v případě SFT tudíž omezenější než v případě jiných obchodů, neboť závisí na zvláštních podmínkách, jež si protistrany předem vymezí, a na tom, zda je po daných finančních nástrojích na daných místech provádění pokynů dána konkrétní poptávka. Zásady provádění pokynů, jež investiční podniky zavádějí, by tudíž měly přihlížet ke zvláštním znakům SFT a měly by místa provádění pokynů pro SFT uvádět samostatně. Investiční podnik by měl své zásady provádění pokynů uplatnit na pokyn každého zákazníka, který provádí, s cílem dosáhnout pro tohoto zákazníka nejlepší možný výsledek v souladu s těmito zásadami.

(100)

Aby se zajistilo, že investiční podniky, které předávají nebo zadávají pokyny zákazníků k provádění jiným subjektům, jednají v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků v souladu s čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU a s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU s cílem poskytovat zákazníkům relevantní informace o podniku a jeho službách, měly by investiční podniky zákazníkům poskytovat pro každý druh finančního nástroje relevantní informace o pěti nejlepších subjektech, kterým předávají nebo zadávají pokyny zákazníků, a poskytnout zákazníkům informace o kvalitě provedení v souladu s čl. 27 odst. 6 směrnice 2014/65/EU a příslušnými prováděcími opatřeními. Investiční podniky, jež pokyny předávají či zadávají k provedení jiným subjektům, si mohou k tomuto účelu zvolit jediný subjekt pouze v případě, jsou-li s to prokázat, že jim to umožňuje trvale dosahovat pro své zákazníky nejlepšího možného výsledku, a mohou-li důvodně předpokládat, že jim zvolený subjekt umožní dosahovat pro zákazníky výsledků, které jsou přinejmenším stejně dobré jako výsledky, které by mohly důvodně předpokládat v případě, že by pro účely provádění pokynů využívali alternativních subjektů. Tento důvodný předpoklad by měl být podložen relevantními daty zveřejněnými v souladu s článkem 27 směrnice 2014/65/EU anebo interní analýzou, kterou tyto investiční podniky provedou.

(101)

Aby se zajistilo, že investiční podnik při provádění pokynu neprofesionálního zákazníka, k němuž tento zákazník nevydal konkrétní instrukce, dosáhne pro tohoto zákazníka nejlepšího možného výsledku, měl by tento podnik vzít v úvahu všechny faktory, které mu umožní zajistit nejlepší možný výsledek co do celkového protiplnění představovaného cenou finančního nástroje a náklady na provedení pokynu. Rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem a povaha pokynu, tržní dopad, případně další implicitní transakční náklady mohou dostat přednost před bezprostředními aspekty ceny a nákladů pouze tehdy, když jsou zapotřebí k zajištění nejlepšího možného výsledku pro neprofesionálního zákazníka z hlediska celkového protiplnění.

(102)

Pokud investiční podnik provádí pokyn podle konkrétních instrukcí zákazníka, mělo by se na něj pohlížet tak, že splnil svou povinnost nejlepšího způsobu provedení, pouze pokud jde o tu část nebo tu stránku pokynu, které se týkají instrukce zákazníka. Skutečnost, že zákazník zadal konkrétní instrukce, které se týkají jedné části nebo jedné stránky pokynu, by nemělo být vykládáno jako osvobození investičního podniku od jeho povinnosti nejlepšího způsobu provedení ve vztahu k jiným částem či jiným stránkám pokynu zákazníka, které těmito instrukcemi nejsou pokryty. Investiční podnik by neměl nabádat zákazníka, aby ho instruoval k provedení pokynu určitým způsobem tak, že zákazníkovi výslovně uvede nebo implicitně navrhne obsah instrukce, pokud by podnik měl rozumně vědět, že instrukce v tomto smyslu mu pravděpodobně nedovolí dosáhnout pro daného zákazníka nejlepšího možného výsledku. To by však nemělo bránit podniku v tom, aby vyzval zákazníka k volbě mezi dvěma či více konkrétními obchodními systémy za podmínky, že tyto systémy jsou v souladu se zásadami provádění pokynů, které podnik zavedl.

(103)

Obchoduje-li investiční podnik se zákazníky na vlastní účet, mělo by to být považováno za provádění pokynů zákazníků, a tudíž by toto obchodování mělo podléhat požadavkům stanoveným ve směrnici 2014/65/EU a v tomto nařízení, zejména povinnosti zajistit nejlepší způsob provedení. Předloží-li však investiční podnik zákazníkovi kotaci, kterou by splnil své povinnosti podle čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, jestliže by současně s předložením kotace provedl příslušný pokyn, pak by měl splnit tytéž povinnosti i v případě, že příslušný pokyn provede až poté, co zákazník kotaci akceptuje, za podmínky, že kotace není při zohlednění měnících se tržních podmínek a doby mezi její nabídkou a akceptací zjevně zastaralá.

(104)

Povinnost zajistit při provádění pokynů zákazníka nejlepší možný výsledek se týká všech typů finančních nástrojů. Vzhledem k rozdílům ve struktuře trhů nebo finančních nástrojů však může být obtížné stanovit a uplatnit jednotnou normu a postup nejlepšího způsobu provedení, které by platily pro všechny druhy nástrojů. Povinnost nejlepšího způsobu provedení by se tedy měla uplatňovat způsobem, který zohledňuje různé okolnosti spojené s provedením pokynů týkajících se určitých typů finančních nástrojů. Například obchody, v nichž jde o nestandardní OTC finanční nástroj a které zahrnují jedinečný smluvní vztah uzpůsobený poměrům, v nichž se nachází zákazník a investiční podnik, nemusejí být pro účely nejlepšího způsobu provedení srovnatelné s obchody, v nichž jde o akcie obchodované přes centralizovaná místa provádění pokynů. Vzhledem k tomu, že povinnost nejlepšího způsobu provedení platí pro všechny finanční nástroje bez ohledu na to, zda jsou obchodovány v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu, měly by investiční podniky shromažďovat relevantní údaje o trhu s cílem zkontrolovat, zda je cena nabízená zákazníkovi na mimoburzovním trhu korektní a splňuje povinnost nejlepšího způsobu provedení.

(105)

Ustanovení tohoto nařízení upravující zásady provádění pokynů by se neměla dotýkat obecné povinnosti investičního podniku podle čl. 27 odst. 7 směrnice 2014/65/EU sledovat účinnost svých opatření a zásad provádění pokynů a pravidelně vyhodnocovat místa provádění pokynů uvedená v zásadách provádění pokynů.

(106)

Toto nařízení by nemělo vyžadovat zdvojování úsilí, pokud jde o povinnost nejlepšího způsobu provedení na straně investičního podniku, který v rámci svých služeb přijme a předá pokyn nebo zajišťuje správu portfolií, a na straně investičního podniku, jemuž prvně zmíněný investiční podnik předává své pokyny k provedení.

(107)

Povinnost nejlepšího způsobu provedení podle směrnice 2014/65/EU od investičních podniků vyžaduje, aby přijaly veškerá dostatečná opatření k tomu, aby dosáhly nejlepšího možného výsledku pro své zákazníky. Kvalita provedení pokynů, do níž patří i takové aspekty, jako je rychlost a pravděpodobnost provedení (např. míra provedení), ale také dostupnost a výskyt cenového zlepšení, je důležitým faktorem nejlepšího způsobu provedení. Dostupnost, srovnatelnost a konsolidace údajů o kvalitě provádění pokynů, které poskytují různá místa provádění pokynů, hraje rozhodující roli pro to, aby investiční podniky a investoři mohli určit místa provádění pokynů, která svým zákazníkům nabízejí nejvyšší kvalitu provedení pokynů. Aby investiční podniky dosáhly nejlepšího způsobu provedení pokynů pro zákazníky, měly by porovnávat a analyzovat příslušné údaje včetně těch, které byly zveřejněny v souladu s čl. 27 odst. 3 směrnice 2014/65/EU a s příslušnými prováděcími opatřeními.

(108)

Investiční podniky, které provádějí pokyny, by měly mít možnost zahrnout do svých zásad jediné místo provádění pokynů pouze tehdy, jsou-li schopny prokázat, že jim to umožňuje trvale dosahovat pro jejich zákazníky nejlepšího způsobu provedení. Investiční podniky by měly zvolit jediné místo provádění pokynů jen tehdy, mohou-li důvodně předpokládat, že zvolené místo jim umožní dosáhnout pro zákazníky výsledků, které budou alespoň stejně dobré jako výsledky, které by mohly důvodně předpokládat při použití alternativních míst provádění pokynů. Tento důvodný předpoklad musí být podložen příslušnými údaji zveřejněnými v souladu s článkem 27 směrnice 2014/65/EU nebo jinými interními analýzami, které podniky provedou.

(109)

Na realokaci obchodů by se mělo pohlížet jako na krok poškozující zákazníka, jestliže v důsledku realokace dostane neoprávněnou přednost investiční podnik nebo některý určitý zákazník.

(110)

Aniž by bylo dotčeno nařízení (EU) č. 596/2014, pro účely ustanovení tohoto nařízení, která upravují zpracování pokynů zákazníků, by se s pokyny zákazníka nemělo zacházet jako s pokyny, které jsou za jiných okolností srovnatelné, jestliže jsou doručeny na různých nosičích dat a v praxi není možné je zpracovat v posloupnosti. Na použití informací o nevyřízeném pokynu zákazníka investičním podnikem za účelem obchodování na vlastní účet s finančními nástroji, jichž se týká pokyn zákazníka, nebo se souvisejícími finančními nástroji by se mělo pohlížet jako na zneužití takových informací. Avšak pouhá skutečnost, že tvůrci trhu nebo orgány oprávněné vystupovat jako protistrany se omezí jen na provozování vlastní povolené podnikatelské činnosti spočívající v nákupu a prodeji finančních nástrojů, nebo že osoby oprávněné provádět pokyny na účet třetích stran se omezí na svědomité splnění pokynu, by sama o sobě neměla být považována za jednání představující zneužití informací.

(111)

Při posuzování toho, zda trh splňuje požadavky stanovené v čl. 33 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/65/EU, aby alespoň 50 % emitentů, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na tomto trhu, byly malé a střední podniky, by příslušné orgány měly použít flexibilní přístup ve vztahu k trhům bez předchozích zkušeností s provozováním obchodního systému, k nově vytvořeným malým a středním podnikům, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování po dobu kratší než tři roky, a k emitentům, kteří vydávají výhradně nekapitálové finanční nástroje.

(112)

Vzhledem k rozmanitosti modelů provozování stávajících mnohostranných obchodních systémů se zaměřením na malé a střední podniky v Unii a s cílem zajistit úspěch nové kategorie trhu pro růst malých a středních podniků je vhodné poskytnout trhům pro růst malých a středních podniků vhodnou míru flexibility při posuzování vhodnosti emitentů pro přijetí do jejich obchodního systému. V každém případě by trh pro růst malých a středních podniků neměl mít taková pravidla, která by emitentům ukládala větší zátěž než emitentům na regulovaných trzích.

(113)

Co se týče obsahu přijímacího dokumentu, který je emitent povinen předložit při počátečním přijetí svých cenných papírů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, na který se nevztahuje požadavek na zveřejnění prospektu podle směrnice 2003/71/ES, je vhodné, aby bylo příslušným orgánům ponecháno právo posoudit v rámci volného uvážení, zda pravidla stanovená organizátorem trhu pro růst malých a středních podniků zajišťují řádnou informovanost investorů. Ačkoli plnou odpovědnost za informace uvedené v přijímacím dokumentu by měl nést emitent, určení vhodného způsobu přezkoumání přijímacího dokumentu by mělo být úkolem organizátora trhu pro růst malých a středních podniků. To by nemuselo nutně zahrnovat formální schválení příslušným orgánem nebo organizátorem.

(114)

Zveřejňování výročních a pololetních finančních zpráv emitenty představuje vhodnou minimální úroveň transparentnosti, která je v souladu s převládajícími osvědčenými postupy na stávajících trzích se zaměřením na malé a střední podniky. Pokud jde o obsah finančních zpráv, organizátor trhu pro růst malých a středních podniků by měl mít možnost předepsat pro emitenty, jejichž finanční nástroje jsou obchodovány v jeho obchodním systému, používání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nebo standardů účetního výkaznictví povolených místními právními a správními předpisy, případně obou druhů standardů. Lhůty pro zveřejňování finančních zpráv by měly být méně zatěžující než lhůty, které předepisuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (13), vzhledem k tomu, že méně přísné časové rámce se jeví z hlediska potřeb a situace malých a středních podniků jako vhodnější.

(115)

Vzhledem k tomu, že pravidla šíření informací o emitentech na regulovaných trzích podle směrnice 2004/109/ES by znamenala pro emitenty na trzích pro růst malých a středních podniků příliš velkou zátěž, je vhodné, aby se ústředním bodem pro investory hledající informace o emitentech obchodovaných v tomto obchodním systému staly internetové stránky organizátora trhu pro růst malých a středních podniků. Zveřejnění na internetových stránkách organizátora trhu pro růst malých a středních podniků lze provést rovněž poskytnutím přímého odkazu na internetové stránky emitenta v případě, že jsou na nich tyto informace zveřejněny, pokud tento odkaz vede přímo na příslušnou část internetových stránek emitenta, kde mohou investoři tyto regulatorní informace snadno nalézt.

(116)

Je třeba blíže vymezit okolnosti, za nichž je pravděpodobné, že by pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování závažně poškodilo zájmy investorů nebo řádné fungování trhu. Sbližování v této oblasti je nezbytné, aby bylo možno zajistit, že účastníci trhu v členském státě, kde bylo obchodování s finančními nástroji pozastaveno nebo kde byly finanční nástroje staženy z obchodování, nebudou znevýhodněni v porovnání s účastníky trhu v jiném členském státě, kde obchodování dosud probíhá.

(117)

Pro zajištění nezbytné míry sbližování je vhodné specifikovat seznam okolností, za nichž jsou závažně poškozeny zájmy investorů a řádné fungování trhu a které by mohly být základem pro rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu, organizátora trhu provozujícího regulovaný trh nebo investičního podniku nebo organizátora trhu provozujícího mnohostranný nebo organizovaný obchodní systém nepožadovat pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování, případně nevyhovět oznámení v tomto smyslu. Je vhodné, aby tento seznam byl neúplný, vzhledem k tomu, že tak poskytne příslušným vnitrostátním orgánům rámec pro uplatnění vlastního úsudku a ponechá jim nezbytnou míru flexibility při posuzování jednotlivých případů.

(118)

Ustanovení čl. 31 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2014/65/EU vyžadují, aby investiční podniky a organizátoři trhu provozující mnohostranný nebo organizovaný obchodní systém, resp. organizátoři regulovaných trhů za určitých okolností neprodleně informovali své příslušné vnitrostátní orgány. Záměrem tohoto požadavku je zajistit, aby příslušné vnitrostátní orgány mohly plnit své regulatorní úkoly a aby byly včas informovány o relevantních událostech, které mohou mít negativní dopad na fungování a integritu trhů. Informace získané od organizátorů obchodních systémů by měly umožnit příslušným vnitrostátním orgánům určit a posoudit rizika pro trhy a jejich účastníky a rovněž efektivně zareagovat a v případě potřeby přijmout opatření.

(119)

Je vhodné sestavit neúplný seznam obecných okolností, za nichž lze předpokládat významné porušení pravidel obchodního systému, obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým finančním nástrojem, na jejichž základě vzniká povinnost organizátorů obchodních systémů neprodleně danou skutečnost oznámit svým příslušným orgánům, jak je uvedeno v čl. 31 odst. 2 a v čl. 54 odst. 2 směrnice 2014/65/EU. Za tímto účelem je třeba chápat odkaz na „pravidla obchodního systému“ v širším slova smyslu, který by měl zahrnovat veškerá pravidla, rozhodnutí, pokyny i všeobecné podmínky smluvních ujednání mezi obchodním systémem a jeho účastníky, obsahující podmínky obchodování a přijetí do obchodního systému.

(120)

Pokud jde o chování, které může svědčit o nekalém jednání v rámci oblasti působnosti nařízení (EU) č. 596/2014, je rovněž vhodné vypracovat neúplný seznam signálů, že dochází k obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem, které by měl organizátor obchodního systému zohlednit při zkoumání obchodů nebo pokynů k obchodování s cílem zjistit, zda je povinen splnit povinnost informovat relevantní příslušný vnitrostátní orgán uvedenou v čl. 31 odst. 2 a v čl. 54 odst. 2 směrnice 2014/65/EU. Za tímto účelem by odkaz na „pokyn k obchodování“ měl zahrnovat všechny typy pokynů včetně původních pokynů, změn, aktualizací a rušení pokynů, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny, a bez ohledu na způsob přístupu k obchodnímu systému.

(121)

Seznam signálů naznačujících, že dochází k obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem, by neměl být ani vyčerpávající, ani určující pro to, zda se jedná o zneužívání trhu nebo pokusy o zneužití trhu, protože ne každý z těchto signálů sám o sobě musí nutně znamenat zneužívání trhu nebo pokus o zneužití trhu. Obchody nebo pokyny k obchodování, které naplňují znaky jednoho nebo více signálů, mohou být provedeny z oprávněného důvodu nebo v souladu s pravidly obchodního systému.

(122)

S cílem zajistit transparentnost pro subjekty působící na trhu a zároveň předejít zneužívání trhu a zachovat důvěrnost totožnosti držitelů pozice by se zveřejňování týdenní zprávy se souhrnnými pozicemi uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/65/EU mělo vztahovat pouze na smlouvy, které jsou obchodovány určitým počtem osob a přesahují určitou velikost, jak je uvedeno v tomto nařízení.

(123)

Aby se zajistilo, že údaje o trhu budou v Unii poskytovány jednotně za přiměřených obchodních podmínek, stanoví toto nařízení podmínky, které musí schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací splňovat. Tyto podmínky vycházejí z cíle, jímž je zajistit, aby povinnost poskytovat údaje o trhu za přiměřených obchodních podmínek byla natolik jasná, aby umožňovala účinné a jednotné uplatňování při zohlednění různých provozních modelů a struktur nákladů poskytovatelů údajů.

(124)

Aby bylo zajištěno, že poplatky za údaje o trhu jsou nastaveny na přiměřenou úroveň, je ke splnění povinnosti poskytovat údaje o trhu za přiměřených obchodních podmínek nutné, aby existoval přiměřený vztah mezi jejich cenami a náklady na jejich vytváření a šíření. Aniž by bylo dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže, měli by tudíž poskytovatelé údajů určovat své poplatky na základě svých nákladů, přičemž by jim mělo být umožněno dosáhnout přiměřené marže na základě takových faktorů, jako je marže provozního zisku, rentabilita nákladů, rentabilita provozních aktiv a rentabilita kapitálu. V případě, že poskytovatelům údajů vzniknou společné náklady na poskytování údajů a dalších služeb, mohou náklady na poskytování údajů zahrnovat odpovídající podíl nákladů plynoucích z jiné relevantní poskytované služby. Vzhledem k tomu, že specifikovat přesné náklady je velmi složité, měly by být namísto toho specifikovány metody alokace a rozvrhování nákladů, s tím, že by specifikace těchto nákladů měla být ponechána na uvážení poskytovatelů údajů o trhu.

(125)

Údaje o trhu by měly být poskytovány bez diskriminace, což vyžaduje, aby byla všem zákazníkům, kteří jsou na základě zveřejněných objektivních kritérií zařazeni do téže kategorie, nabídnuta stejná cena i další podmínky.

(126)

Aby mohli uživatelé údajů získávat údaje o trhu bez nutnosti kupovat další služby, měly by být údaje o trhu nabízeny tak, aby nebyly vázány na nákup jiných služeb. Aby se předešlo tomu, že uživatelům trhu budou při nákupu údajů od různých distributorů údajů o trhu stejné údaje o trhu účtovány vícekrát, měly by být údaje o trhu nabízeny za poplatky podle uživatele s výjimkou případů, kdy by to bylo v nepoměru k nákladům na tento způsob nabízení údajů vzhledem k množství a rozsahu údajů o trhu, které poskytují schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací.

(127)

Aby mohli uživatelé údajů a příslušné orgány účinně posoudit, zda jsou údaje o trhu poskytovány za přiměřených obchodních podmínek, je nezbytné, aby byly všechny základní podmínky pro jejich poskytování zpřístupněny veřejnosti. Poskytovatelé údajů by proto měli zveřejňovat informace o svých poplatcích a o obsahu údajů o trhu, jakož i metody nákladového účetnictví, které používají k určení svých nákladů, aniž by museli zveřejňovat své skutečné náklady.

(128)

Je zapotřebí stanovit kritéria pro určení toho, kdy má fungování regulovaného trhu, mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému v hostitelském členském státě značný význam, s cílem předejít vytvoření povinnosti obchodního systému jednat s více než jedním příslušným orgánem nebo podléhat dohledu více než jednoho příslušného orgánu, pokud by to nebylo podle směrnice 2014/65/EU nezbytné. U mnohostranných a organizovaných obchodních systémů je vhodné, aby za systémy značného významu byly považovány pouze mnohostranné a organizované obchodní systémy s významným podílem na trhu, tak aby nebylo při každém přemístění či akvizici ekonomicky nevýznamného mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému automaticky zaváděno ujednání o spolupráci podle čl. 79 odst. 2 směrnice 2014/65/EU.

(129)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Toto nařízení by proto mělo být vykládáno a používáno v souladu s těmito právy a zásadami, obzvláště s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou podnikání, s právem na ochranu spotřebitele a s právem na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Jakékoli zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by mělo dodržovat základní práva včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a musí být v souladu se směrnicí 95/46/ES a s nařízením (ES) č. 45/2001.

(130)

V odborných záležitostech byl konzultován Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (14).

(131)

Aby se příslušné orgány a investiční podniky mohly přizpůsobit novým požadavkům uvedeným v tomto nařízení, tak aby mohly být tyto požadavky uplatňovány účinným a efektivním způsobem, mělo by být datum zahájení použitelnosti tohoto nařízení sladěno s datem použitelnosti směrnice 2014/65/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Kapitola II, kapitola III oddíly 1 až 4, čl. 59 odst. 4 a článek 60 a oddíly 6 a 8 a – jestliže se zmíněných ustanovení týkají – také kapitola I, kapitola III oddíl 9 a kapitola IV tohoto nařízení se vztahují na správcovské společnosti v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice 2009/65/ES a s čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (15).

2.   Odkazy na investiční podniky zahrnují úvěrové instituce a odkazy na finanční nástroje zahrnují strukturované vklady ve vztahu ke všem požadavkům uvedeným v čl. 1 odst. 3 a 4 směrnice 2014/65/EU a jejich prováděcích ustanoveních, jak je uvedeno v tomto nařízení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„příslušnou osobou“ v souvislosti s investičním podnikem se rozumí:

a)

ředitel, společník či jim rovnocenné osoby, manažer nebo vázaný zástupce podniku;

b)

ředitel, společník či jim rovnocenné osoby nebo manažer vázaného zástupce podniku;

c)

zaměstnanec podniku nebo vázaného zástupce podniku, jakož i jakákoli jiná fyzická osoba, jejíž služby má k dispozici a jež může kontrolovat podnik či jeho vázaný zástupce a která se účastní poskytování investičních služeb a výkonu investičních činností podnikem;

d)

fyzická osoba, která se přímo účastní poskytování služeb investičnímu podniku nebo jeho vázanému zástupci na základě ujednání o externím zajištění za účelem poskytování investičních služeb a výkonu investičních činností ze strany podniku;

2)

„finančním analytikem“ se rozumí příslušná osoba, která vytváří věcný obsah investičního výzkumu;

3)

„externím zajištěním“ se rozumí ujednání v jakékoli podobě mezi investičním podnikem a poskytovatelem služeb, podle něhož dotyčný poskytovatel služeb vykonává proces, službu nebo činnost, kterou by jinak vykonával sám investiční podnik;

3a)

„osobou, s níž je příslušná osoba v příbuzenském vztahu“ se rozumí:

a)

manžel příslušné osoby či jiný partner této osoby, kterého vnitrostátní právní předpisy uznávají za osobu rovnocennou manželovi;

b)

vyživované vlastní nebo nevlastní dítě příslušné osoby;

c)

jiný příbuzný příslušné osoby, který s ní žil ve společné domácnosti nejméně rok ke dni uskutečnění předmětného osobního obchodu;

4)

„obchodem zajišťujícím financování“ se rozumí obchod zajišťující financování, jak je definován v čl. 3 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2365 (16);

5)

„odměnou“ se rozumí všechny formy plateb nebo finančních či nefinančních výhod, které podniky poskytují přímo či nepřímo příslušným osobám při poskytování investičních nebo doplňkových služeb zákazníkům;

6)

„komoditou“ se rozumí jakékoli zboží zastupitelné povahy, které může být předmětem dodávky, včetně kovů a jejich rud a slitin, zemědělských produktů a energie, např. elektřiny.

Článek 3

Podmínky vztahující se na poskytování informací

1.   Pokud se pro účely tohoto nařízení vyžaduje poskytnutí informací na trvalém nosiči dat, který je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 62 směrnice 2014/65/EU, mají investiční podniky právo poskytnout tyto informace na trvalém nosiči dat, kterým není papír, pouze pokud:

a)

poskytnutí těchto informací na takovém nosiči je vhodné vzhledem k souvislostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi podnikem a zákazníkem, a

b)

osoba, jíž mají být informace poskytnuty a jíž je nabídnuta volba mezi informacemi na papíře a informacemi na jiném trvalém nosiči dat, si konkrétně zvolí poskytnutí informací na tomto jiném nosiči.

2.   Pokud podle článků 46, 47, 48, 49, 50 nebo čl. 66 odst. 3 tohoto nařízení investiční podnik poskytne zákazníkovi informace prostřednictvím internetových stránek a tyto informace nejsou určeny osobně tomuto zákazníkovi, investiční podnik zajistí splnění těchto podmínek:

a)

poskytnutí těchto informací na takovém nosiči je vhodné vzhledem k souvislostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi podnikem a zákazníkem;

b)

zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím takových informací v této formě;

c)

zákazník je elektronicky informován o adrese internetových stránek a o místě, kde na nich lze informace nalézt;

d)

informace jsou aktuální;

e)

přístup k informacím na těchto internetových stránkách je nepřetržitý po tak dlouhou dobu, jakou zákazník podle důvodných předpokladů potřebuje k jejich prohlédnutí.

3.   Pro účely tohoto článku platí, že na poskytování informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků se pohlíží jako na vhodné vzhledem k souvislostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi podnikem a zákazníkem, jestliže existuje důkaz, že zákazník má pravidelný přístup na internet. Za takový důkaz se považuje e-mailová adresa, kterou zákazník poskytne pro účely uskutečnění daného obchodu.

Článek 4

Příležitostné poskytování investiční služby

(čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

Pro účely výjimky v čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/65/EU je investiční služba považována za službu vykonávanou příležitostně v rámci odborné činnosti, pokud jsou splněny následující podmínky:

a)

existuje úzké a faktické spojení mezi danou odbornou činností a poskytováním investiční služby témuž zákazníkovi tak, že tuto investiční službu lze považovat za vedlejší k hlavní odborné činnosti;

b)

poskytování investičních služeb zákazníkům hlavní odborné činnosti nemá za cíl zajistit osobě vykonávající tuto odbornou činnost systematický zdroj příjmů a

c)

osoba vykonávající odbornou činnost neuvádí na trh ani jinak nepropaguje svou schopnost poskytovat investiční služby, s výjimkou případů, kdy jsou zákazníkům prezentovány jako vedlejší k hlavní odborné činnosti.

Článek 5

Velkoobchodní energetické produkty, které musí být vypořádány fyzicky

(čl. 4 odst. 1 bod 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU musí být velkoobchodní energetický produkt vypořádán fyzicky, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

obsahuje ustanovení zajišťující, že smluvní strany mají zavedena přiměřená opatření, která jim umožňují uskutečnit nebo přijmout dodávku podkladové komodity; dohoda o vyrovnávání s provozovatelem přenosové soustavy v oblasti elektřiny či provozovatelem přepravní soustavy v oblasti plynu je považována za přiměřené opatření, podle něhož musí strany dohody zajistit fyzické dodání elektřiny nebo plynu;

b)

zavádí nepodmíněné, neomezené a vymahatelné povinnosti smluvních stran dodat a převzít dodávku podkladové komodity;

c)

neumožňuje žádné ze stran nahradit fyzické dodání vypořádáním v hotovosti;

d)

povinnosti vyplývající z této smlouvy nemohou být kompenzovány povinnostmi z jiných smluv mezi zúčastněnými stranami, aniž by byla dotčena práva jednotlivých smluvních stran vzájemně započíst své povinnosti týkající se plateb v hotovosti.

Pro účely písmene d) platí, že provozní netting na trzích s elektřinou a plynem se nepovažuje za kompenzaci smluvních povinností povinnostmi vyplývajícími z jiných smluv.

2.   Provozním nettingem se rozumí nominace množství elektřiny a plynu, které má být dodáno do sítě na základě toho, že to vyžadují pravidla, nebo na základě žádosti provozovatele přenosové soustavy podle definice v čl. 2 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (17) pro subjekt vykonávající na vnitrostátní úrovni funkci rovnocennou funkci provozovatele přenosové soustavy. Nominace množství založených na provozním nettingu nesmí být ponecháno na uvážení smluvních stran.

3.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU zahrnuje vyšší moc jakoukoli mimořádnou událost nebo soubor okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran, které smluvní strany nemohly rozumně předvídat nebo jim zabránit ani při vynaložení vhodné a přiměřené náležité péče a které brání jedné nebo oběma smluvním stranám v plnění jejich smluvních povinností.

4.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU zahrnují případy, kdy nelze v dobré víře plnit, jakoukoli událost nebo soubor okolností, které se nepovažují za vyšší moc podle odstavce 3 a které jsou objektivně a výslovně definovány ve smluvních podmínkách jako důvod, proč jedna nebo obě smluvní strany jednající v dobré víře nemohou plnit své smluvní závazky.

5.   Existence ustanovení o vyšší moci nebo o případech, kdy nelze v dobré víře plnit, nebrání tomu, aby smlouva byla považována za „fyzicky vypořádanou“ pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU.

6.   Existence ustanovení o neplnění, která stanoví, že smluvní strana má nárok na finanční náhradu v případě nesplnění nebo vadného plnění smlouvy, nebrání tomu, aby byla smlouva považována za „fyzicky vypořádanou“ ve smyslu bodu 6 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU.

7.   Metody dodání u smluv považovaných za „fyzicky vypořádané“ ve smyslu přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

fyzické dodání příslušných komodit jako takových;

b)

dodání dokladu, který zakládá práva vlastnické povahy k příslušným komoditám nebo k příslušnému množství dotčených komodit;

c)

jiné metody realizace převodu práv vlastnické povahy ve vztahu k příslušnému množství zboží, aniž by došlo k jeho fyzickému dodání, včetně oznámení, plánování či nominace určených provozovateli energetické sítě, z něhož vyplývá nárok příjemce na příslušné množství daného zboží.

Článek 6

Energetické deriváty týkající se ropy a uhlí a velkoobchodní energetické produkty

(čl. 4 odst. 1 bod 2 směrnice 2014/65/EU

1.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU se za energetické deriváty týkající se ropy považují smlouvy, jejichž podkladovou komoditou jsou minerální oleje všeho druhu a ropné plyny, ať už ve formě kapaliny nebo páry, včetně produktů, komponentů a derivátů ropy a ropných pohonných hmot včetně hmot s přídavkem biopaliv.

2.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU se za energetické deriváty týkající se uhlí považují smlouvy, jejichž podkladovou komoditou je uhlí definované jako černá nebo tmavě hnědá hořlavá nerostná látka skládající se z karbonizované rostlinné hmoty, která je používána jako palivo.

3.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 6 směrnice 2014/65/EU se deriváty, které mají znaky velkoobchodních energetických produktů definovaných v čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 1227/2011, rozumí deriváty, jejichž podkladovou komoditou je elektřina nebo zemní plyn v souladu s čl. 2 odst. 4 písm. b) a d) uvedeného nařízení.

Článek 7

Jiné derivátové finanční nástroje

(čl. 4 odst. 1 bod 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 7 směrnice 2014/65/EU se smlouva, která není spotovým kontraktem v souladu s odstavcem 2 a která není určena k obchodním účelům podle odstavce 4, považuje za smlouvu, která má vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, jestliže splňuje tyto podmínky:

a)

splňuje některé z těchto kritérií:

i)

je obchodována v obchodním systému ve třetí zemi, který plní podobné funkce jako regulovaný trh, mnohostranný nebo organizovaný obchodní systém,

ii)

je výslovně ujednáno, že bude obchodována na regulovaném trhu, v mnohostranném či organizovaném obchodním systému nebo v systému obchodování ve třetí zemi nebo že se na ni vztahují jejich pravidla,

iii)

je rovnocenná kontraktu, s nímž se obchoduje na regulovaném trhu, v mnohostranném či organizovaném obchodním systému nebo v systému obchodování ve třetí zemi, pokud jde o cenu, množstevní jednotku (lot), lhůtu dodání a další smluvní podmínky;

b)

je standardizována, takže cena, množstevní jednotka (lot), lhůta dodání a jiné podmínky se určují hlavně odkazem na pravidelně zveřejňované ceny, na standardní množstevní jednotky (loty) či standardní lhůty dodání.

2.   Spotovým kontraktem se pro účely odstavce 1 rozumí smlouva o prodeji komodity, aktiva nebo práva, podle jejíchž podmínek je dodání dohodnuto v delší z následujících lhůt:

a)

dva obchodní dny;

b)

lhůta, která je u dané komodity, aktiva či práva na trhu všeobecně akceptována jako standardní dodací lhůta.

Smlouva však není považována za spotový kontrakt, jestliže jsou smluvní strany bez ohledu na výslovné podmínky smlouvy srozuměny s tím, že dodání podkladového aktiva se odkládá a neuskuteční se ve lhůtě uvedené v odstavci 2.

3.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (18) se má za to, že derivátová smlouva, jejíž hodnota se vztahuje k podkladovému aktivu, o němž se zmiňuje citovaný oddíl nebo článek 8 tohoto nařízení, má vlastnosti jiného derivátového finančního nástroje, jestliže je splněna jedna z těchto podmínek:

a)

její vypořádání je nebo může být provedeno v hotovosti, pokud si tuto možnost vybere jedna nebo více stran z důvodu jiného než neplnění nebo jiného důvodu k ukončení smluvního vztahu;

b)

je obchodována na regulovaném trhu, v mnohostranném či organizovaném obchodním systému nebo v obchodním systému ve třetí zemi, který plní podobné funkce jako regulovaný trh, mnohostranný či organizovaný obchodní systém;

c)

v souvislosti s danou smlouvou jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1.

4.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 7 směrnice 2014/65/EU se na smlouvu pohlíží jako na smlouvu sloužící k obchodním účelům a jako na smlouvu, která nemá znaky jiných derivátových finančních nástrojů pro účely uvedené přílohy oddílu C bodů 7 a 10, jestliže jsou splněny obě následující podmínky:

a)

uzavřel ji provozovatel či správce energetické rozvodné sítě, mechanismu na vyrovnávání oběhu energie či potrubní rozvodné sítě;

b)

v daném čase je nutno udržovat rovnováhu mezi dodávkami a spotřebou energie včetně případu, kdy se rezervní kapacita smluvně dohodnutá provozovatelem přenosové soustavy, jak je definován v čl. 2 bodu 4 směrnice 2009/72/ES, převádí od jednoho předem vybraného poskytovatele vyrovnávací služby k jinému předem vybranému poskytovateli vyrovnávací služby se souhlasem příslušného provozovatele přenosové soustavy.

Článek 8

Deriváty podle přílohy I oddílu C bodu 10 směrnice 2014/65/EU

(čl. 4 odst. 1 bod 2 směrnice 2014/65/EU)

Nad rámec derivátových smluv výslovně uvedených v příloze I oddílu C bodě 10 směrnice 2014/65/EU podléhá ustanovení uvedeného oddílu i derivátová smlouva, která splňuje kritéria obsažená v uvedeném oddílu a v čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení a týká se některé z následujících možností:

a)

přenosová kapacita telekomunikačních sítí;

b)

skladovací kapacita pro komoditu;

c)

přenosová nebo dopravní kapacita pro komodity, ať už tuto kapacitu představují kabely, potrubí nebo jiné prostředky, s výjimkou přenosových práv souvisejících s kapacitou přenosu elektřiny mezi zónami, jestliže jsou na primárním trhu sjednány s provozovatelem přenosové soustavy nebo s osobami jednajícími jako poskytovatelé služeb vlastním jménem a za účelem přidělování přenosové kapacity anebo ze strany tohoto provozovatele nebo osob;

d)

povolenka, právo čerpání, licence, právo nebo podobné aktivum přímo související s dodávkami, rozvodem či spotřebou energie získané z obnovitelných zdrojů s výjimkou případů, kdy smlouva již spadá do oblasti působnosti přílohy I oddílu C směrnice 2014/65/EU;

e)

geologická, environmentální nebo jiná fyzikální veličina s výjimkou případů, kdy se smlouva týká jednotek, které jsou uznány na základě souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (19);

f)

jakékoli jiné aktivum nebo právo zastupitelné povahy, u něhož se nejedná o právo být příjemcem služby a které lze převádět;

g)

index nebo míra týkající se ceny, hodnoty nebo objemu obchodů s libovolnými aktivy, právy, službami či závazky;

h)

index nebo míra založená na pojistněmatematické statistice.

Článek 9

Investiční poradenství

(čl. 4 odst. 1 bod 4 směrnice 2014/65/EU)

Pro účely definice „investičního poradenství“ v čl. 4 odst. 1 bodě 4 směrnice 2014/65/EU je za osobní doporučení považováno doporučení učiněné osobě v postavení investora či potenciálního investora nebo v postavení zmocněného zástupce investora či potenciálního investora.

Doporučení je prezentováno jako vhodné pro danou osobu nebo vychází z uvážení poměrů dané osoby a představuje doporučení k učinění následujícího kroku či následujících kroků:

a)

koupit, prodat, upsat, vyměnit, splatit, držet nebo převzít určitý finanční nástroj;

b)

uplatnit nebo neuplatnit jakékoli právo koupit, prodat, upsat, vyměnit nebo splatit finanční nástroj, které zákazníkovi dává určitý finanční nástroj.

Doporučení není považováno za osobní doporučení, je-li vydáno výlučně pro veřejnost.

Článek 10

Znaky jiných derivátů týkajících se měn

1.   Pro účely přílohy I oddílu C bodu 4 směrnice 2014/65/EU nejsou jiné deriváty týkající se měny finančním nástrojem v případě, že je derivát jedním z následujících:

a)

spotovým kontraktem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku;

b)

platebním prostředkem, který:

i)

musí být vypořádán fyzicky z jiného důvodu než z důvodu neplnění nebo z jiného důvodu ukončení smluvního vztahu,

ii)

je uzavřen alespoň osobou, která není finanční smluvní stranou ve smyslu čl. 2 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (20),

iii)

je uzavřen s cílem usnadnit platby za identifikovatelné zboží, služby nebo přímé investice a

iv)

není obchodován v obchodním systému.

2.   Spotovým kontraktem se pro účely odstavce 1 rozumí smlouva o výměně jedné měny za jinou měnu, podle jejíchž podmínek je dodání dohodnuto v delší z následujících lhůt:

a)

dva obchodní dny, pokud jde o jakoukoli dvojici hlavních měn uvedených v odstavci 3;

b)

pro jakoukoli dvojici měn, kde alespoň jedna z měn není hlavní měnou, buď dva obchodní dny, nebo lhůta, která je na trhu obecně považována za standardní dodací lhůtu pro tuto dvojici měn, podle toho, která z těchto lhůt je delší;

c)

pokud je smlouva o výměně těchto měn použita za hlavním účelem prodeje nebo nákupu převoditelného cenného papíru nebo podílové jednotky v subjektu kolektivního investování, buď lhůta, která je na trhu obecně považována za standardní dodací lhůtu pro vypořádání tohoto převoditelného cenného papíru nebo podílové jednotky v subjektu kolektivního investování, nebo pět obchodních dnů, podle toho, která z těchto lhůt je kratší.

Smlouva však není považována za spotový kontrakt, jestliže jsou smluvní strany bez ohledu na výslovné podmínky smlouvy srozuměny s tím, že dodání měny se odkládá a neuskuteční se ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci.

3.   Hlavními měnami pro účely odstavce 2 jsou pouze americký dolar, euro, japonský jen, libra šterlinků, australský dolar, švýcarský frank, kanadský dolar, hongkongský dolar, švédská koruna, novozélandský dolar, singapurský dolar, norská koruna, mexické peso, chorvatská kuna, bulharský lev, česká koruna, dánská koruna, maďarský forint, polský zlotý a rumunský leu.

4.   Pro účely odstavce 2 se obchodním dnem rozumí jakýkoli den běžného obchodování v jurisdikci obou těchto měn, které jsou vyměňovány na základě smlouvy o výměně těchto měn, a v jurisdikci třetí měny, je-li splněna některá z následujících podmínek:

a)

výměna těchto měn zahrnuje jejich konverzi prostřednictvím dané třetí měny pro účely likvidity;

b)

standardní dodací lhůta pro výměnu těchto měn odkazuje na jurisdikci této třetí měny.

Článek 11

Nástroje peněžního trhu

(čl. 4 odst. 1 bod 17 směrnice 2014/65/EU)

Nástroje peněžního trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2014/65/EU zahrnují státní pokladniční poukázky, vkladové certifikáty, komerční papíry a jiné nástroje s obsahově rovnocennými rysy, které mají tyto vlastnosti:

a)

mají hodnotu, kterou je možno kdykoliv stanovit;

b)

nejedná se o deriváty;

c)

jejich splatnost při emisi je 397 dní nebo méně.

Článek 12

Systematičtí internalizátoři akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů

(čl. 4 odst. 1 bod 20 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podnik je považován za systematického internalizátora ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 směrnice 2014/65/EU ve vztahu k jednotlivým akciím, cenným papírům nahrazujícím jiné cenné papíry, fondům obchodovaným v obchodním systému (ETF), certifikátům a jiným podobným finančním nástrojům, pokud internalizuje podle následujících kritérií:

a)

často a systematicky u finančního nástroje, pro který existuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců:

i)

počet mimoburzovních obchodů, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, rovná nebo je větší než 0,4 % z celkového počtu obchodů s příslušným finančním nástrojem provedených v Unii v libovolném obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu během stejného období,

ii)

mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků s příslušným finančním nástrojem, uskutečňují v průměru každý den;

b)

často a systematicky u finančního nástroje, pro který neexistuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, uskutečňují v průměru každý den;

c)

ve značném množství u finančního nástroje, pokud je rozsah mimoburzovního obchodování, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, během posledních šesti měsíců roven nebo vyšší než:

i)

15 % z celkového obratu tohoto finančního nástroje u obchodů provedených investičním podnikem na vlastní účet nebo jménem zákazníků, které jsou provedeny v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu, anebo

ii)

0,4 % z celkového obratu tohoto finančního nástroje u obchodů provedených v Unii v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu.

Článek 13

Systematičtí internalizátoři dluhopisů

(čl. 4 odst. 1 bod 20 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podnik je považován za systematického internalizátora ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 směrnice 2014/65/EU ve vztahu ke všem dluhopisům náležejícím k druhu dluhopisů vydaných týmž subjektem nebo jakýmkoli subjektem v rámci téže skupiny, pokud ve vztahu k jakémukoli takovému dluhopisu internalizuje podle následujících kritérií:

a)

často a systematicky u dluhopisu, pro který existuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců:

i)

počet mimoburzovních obchodů, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, rovná nebo je větší než 2,5 % z celkového počtu obchodů s příslušným dluhopisem provedených v Unii v libovolném obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu během stejného období,

ii)

mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků s příslušným finančním nástrojem, uskutečňují v průměru jednou týdně;

b)

často a systematicky u dluhopisu, pro který neexistuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, uskutečňují v průměru jednou týdně;

c)

ve značném množství u dluhopisu, pokud je rozsah mimoburzovního obchodování, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, během posledních šesti měsíců roven nebo vyšší než:

i)

25 % z celkového obratu tohoto dluhopisu u obchodů provedených investičním podnikem na vlastní účet nebo jménem zákazníků, které jsou provedeny v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu, anebo

ii)

1 % z celkového obratu tohoto dluhopisu u obchodů provedených v Unii v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu.

Článek 14

Systematičtí internalizátoři strukturovaných finančních produktů

(čl. 4 odst. 1 bod 20 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podnik je považován za systematického internalizátora ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 směrnice 2014/65/EU ve vztahu ke všem strukturovaným finančním produktům náležejícím k druhu strukturovaných finančních produktů vydaných týmž subjektem nebo jakýmkoli subjektem v rámci téže skupiny, pokud ve vztahu k jakémukoli takovému strukturovanému finančnímu produktu internalizuje podle následujících kritérií:

a)

často a systematicky u strukturovaného finančního produktu, pro který existuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců:

i)

počet mimoburzovních obchodů, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, rovná nebo je větší než 4 % z celkového počtu obchodů s příslušným strukturovaným finančním produktem provedených v Unii v libovolném obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu během stejného období,

ii)

mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků s příslušným finančním nástrojem, uskutečňují v průměru jednou týdně;

b)

často a systematicky u strukturovaného finančního produktu, pro který neexistuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, uskutečňují v průměru jednou týdně;

c)

ve značném množství u strukturovaného finančního produktu, pokud je rozsah mimoburzovního obchodování, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, během posledních šesti měsíců roven nebo vyšší než:

i)

30 % z celkového obratu u tohoto strukturovaného finančního produktu u obchodů provedených investičním podnikem na vlastní účet nebo jménem zákazníků, které jsou provedeny v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu, anebo

ii)

2,25 % z celkového obratu u tohoto strukturovaného finančního produktu u obchodů provedených v Unii v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu.

Článek 15

Systematičtí internalizátoři derivátů

(čl. 4 odst. 1 bod 20 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podnik je považován za systematického internalizátora ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 směrnice 2014/65/EU ve vztahu ke všem derivátům náležejícím k druhu derivátů, pokud ve vztahu k jakémukoli takovému derivátu internalizuje podle následujících kritérií:

a)

často a systematicky u derivátu, pro který existuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců:

i)

počet mimoburzovních obchodů, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, rovná nebo je větší než 2,5 % z celkového počtu obchodů s příslušným druhem derivátů provedených v Unii v libovolném obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu během stejného období,

ii)

mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků u tohoto druhu derivátů, uskutečňují v průměru jednou týdně;

b)

často a systematicky u derivátu, pro který neexistuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet u příslušného druhu derivátů při provádění pokynů zákazníků, uskutečňují v průměru jednou týdně;

c)

ve značném množství u derivátu, pokud je rozsah mimoburzovního obchodování, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, během posledních šesti měsíců roven nebo vyšší než:

i)

25 % z celkového obratu u tohoto druhu derivátů u obchodů provedených investičním podnikem na vlastní účet nebo jménem zákazníků, které jsou provedeny v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu, nebo

ii)

1 % z celkového obratu u tohoto druhu derivátů u obchodů provedených v Unii v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu.

Článek 16

Systematičtí internalizátoři povolenek na emise

(čl. 4 odst. 1 bod 20 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podnik je považován za systematického internalizátora ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 směrnice 2014/65/EU ve vztahu k povolenkám na emise, pokud ve vztahu k jakémukoli takovému nástroji internalizuje podle následujících kritérií:

a)

často a systematicky u povolenek na emise, pro které existuje likvidní trh, jak stanoví čl. 2 odst. 1 bod 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců:

i)

počet mimoburzovních obchodů, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, rovná nebo je větší než 4 % z celkového počtu obchodů s příslušným typem povolenek na emise, provedených v Unii v libovolném obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu během stejného období,

ii)

mimoburzovní obchody, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků u tohoto typu povolenek na emise, uskutečňují v průměru jednou týdně;

b)

často a systematicky u povolenek na emise, pro které neexistuje likvidní trh v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem 17 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014, pokud se během posledních šesti měsíců mimoburzovní obchody, které u příslušného typu povolenek na emise provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, uskutečňují v průměru jednou týdně;

c)

ve značném množství u povolenek na emise, pokud je rozsah mimoburzovního obchodování, které provádí na vlastní účet při provádění pokynů zákazníků, během posledních šesti měsíců roven nebo vyšší než:

i)

30 % z celkového obratu u tohoto typu povolenek na emise u obchodů provedených investičním podnikem na vlastní účet nebo jménem zákazníka, které jsou provedeny v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu, nebo

ii)

2,25 % z celkového obratu u tohoto typu povolenek na emise u obchodů provedených v Unii v obchodním systému nebo na mimoburzovním trhu.

Článek 17

Příslušné lhůty pro posouzení

(čl. 4 odst. 1 bod 20 směrnice 2014/65/EU)

Podmínky stanovené v článcích 12 až 16 se posuzují čtvrtletně na základě údajů za posledních šest měsíců. Lhůta pro posouzení začíná první pracovní den měsíce ledna, dubna, července a října.

Nově vydané nástroje se v tomto posouzení zohledňují pouze v případě, že údaje za dřívější období zahrnují období alespoň tří měsíců v případě akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů a období šesti týdnů v případě dluhopisů, strukturovaných finančních produktů a derivátů.

Článek 18

Algoritmické obchodování

(čl. 4 odst. 1 bod 39 směrnice 2014/65/EU)

Za účelem dalšího upřesnění definice algoritmického obchodování v čl. 4 odst. 1 bodě 39 směrnice 2014/65/EU je systém považován za systém s omezeným lidským zásahem nebo bez něj v případě, že u jakéhokoli procesu vytváření pokynů nebo kotací nebo u jakéhokoli procesu s cílem optimalizovat provádění pokynů rozhoduje ve kterékoli z fází iniciace, vytvoření, směrování nebo provedení pokynů nebo kotací automatizovaný systém podle předem stanovených parametrů.

Článek 19

Způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí

(čl. 4 odst. 1 bod 40 směrnice 2014/65/EU)

1.   Vysoký počet zpráv během dne ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodem 40 směrnice 2014/65/EU se skládá z podání průměrně:

a)

nejméně dvou zpráv za sekundu v případě kteréhokoli jednotlivého finančního nástroje obchodovaného v obchodním systému, nebo

b)

nejméně čtyř zpráv za sekundu v případě všech finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému.

2.   Pro účely odstavce 1 se do výpočtu zahrnují zprávy týkající se finančních nástrojů, pro které existuje likvidní trh ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 600/2014. Do výpočtu se zahrnují zprávy podané za účelem obchodování, které splňují kritéria uvedená v čl. 17 odst. 4 směrnice 2014/65/EU.

3.   Pro účely odstavce 1 se do výpočtu zahrnují zprávy podané za účelem obchodování na vlastní účet. Zprávy podané jinými způsoby obchodování, které nevycházejí z obchodování na vlastní účet, se do výpočtu zahrnují v případě, že je způsob, jakým daný podnik pokyny provádí, strukturován způsobem, který zamezuje tomu, aby k provedení pokynu došlo na vlastní účet.

4.   Pro účely odstavce 1 se do výpočtu vysokého počtu zpráv během dne v případě poskytovatelů přímého elektronického přístupu nezahrnují zprávy, jež předloží zákazníci těchto poskytovatelů.

5.   Pro účely odstavce 1 zpřístupňují obchodní systémy dotyčným podnikům na žádost každý měsíc, a to dva týdny po konci každého kalendářního měsíce, odhad průměrného počtu zpráv za sekundu, v němž zohlední všechny zprávy předložené v průběhu posledních dvanácti měsíců.

Článek 20

Přímý elektronický přístup

(čl. 4 odst. 1 bod 41 směrnice 2014/65/EU)

1.   Má se za to, že osoba není schopna elektronicky předávat pokyny týkající se finančního nástroje přímo obchodnímu systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 41 směrnice 2014/65/EU, pokud se tato osoba nemůže řídit svým uvážením ohledně přesného zlomku sekundy zadání pokynu a životnosti tohoto pokynu v tomto časovém rámci.

2.   Má se za to, že osoba není schopna takového přímého elektronického předávání pokynů, pokud toto předávání probíhá formou opatření pro optimalizaci procesů provádění pokynů, která určují jiné parametry pokynu než systém či systémy, kde by měl být tento pokyn předložen, s výjimkou případů, kdy jsou tato opatření zahrnuta do systémů zákazníků, a nikoli do systémů člena nebo účastníka regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému nebo zákazníka organizovaného obchodního systému.

KAPITOLA II

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY

ODDÍL 1

Organizace

Článek 21

Obecné organizační požadavky

(čl. 16 odst. 2 až 10 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky splňují tyto organizační požadavky:

a)

zřídit, zavést a udržovat rozhodovací postupy a organizační strukturu, která jasným a zdokumentovaným způsobem upřesní hierarchické vztahy subordinace a rozdělí funkce a povinnosti;

b)

zajistit, aby jejich příslušné osoby věděly, jaké postupy musí dodržet, pokud se chtějí řádně zhostit svých povinností;

c)

zřídit, zavést a udržovat přiměřené vnitřní kontrolní mechanismy určené k zajištění plnění rozhodnutí a dodržování postupů na všech úrovních investičního podniku;

d)

zaměstnávat personál s takovými dovednostmi, vědomostmi a odbornými znalostmi, jaké jsou potřebné ke splnění přidělených povinností;

e)

zřídit, zavést a udržovat účinný systém vnitřního hlášení a předávání informací na všech relevantních úrovních investičního podniku;

f)

vést náležité a řádné záznamy o své podnikatelské činnosti a vnitřní organizaci;

g)

zajistit, aby výkon většího počtu funkcí jejich příslušnými osobami nebránil těmto osobám v náležitém, čestném a profesionálním plnění kterékoli konkrétní funkce a aby ani nebylo pravděpodobné, že jim v něm bude bránit.

Při plnění požadavků uvedených v tomto odstavci zohlední investiční podniky povahu, rozsah a složitost své podnikatelské činnosti, jakož i povahu a škálu investičních služeb a investičních činností vykonávaných v rámci této podnikatelské činnosti.

2.   Investiční podniky zřídí, zavedou a udržují takové systémy a postupy, které dostatečně zajišťují bezpečnost, celistvost a důvěrnost informací a zohledňují přitom povahu dotčených informací.

3.   Investiční podniky zřídí, zavedou a udržují přiměřenou strategii kontinuity činnosti, jejímž cílem je zajistit zachování nejdůležitějších dat a funkcí, jakož i investičních služeb a činností v případě výpadku jejich systémů a postupů, anebo (pokud to není možné) která umožní včasnou obnovu těchto dat a funkcí a včasné obnovení jejich investičních služeb a činností.

4.   Investiční podniky zřídí, zavedou a udržují takové účetní zásady a postupy, které jim umožní na vyžádání příslušného orgánu včas poskytnout účetní výkazy, jež budou podávat věrný a poctivý obraz o jejich finanční situaci a jež budou ve shodě se všemi platnými účetními standardy a předpisy.

5.   Investiční podniky sledují a pravidelně vyhodnocují přiměřenost a účinnost svých systémů, mechanismů vnitřní kontroly a opatření zavedených podle odstavců 1 až 4 a přijímají vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

Článek 22

Zajišťování shody s předpisy (compliance)

(čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zřídí, zavedou a udržují přiměřené strategie a postupy k odhalování případného rizika, že podnik nesplní své povinnosti stanovené ve směrnici 2014/65/EU, jakož i s tím spojených rizik, a přijmou přiměřená opatření a postupy minimalizující takové riziko a umožňující příslušným orgánům účinný výkon jejich pravomocí podle uvedené směrnice.

Investiční podniky zohlední povahu, rozsah a složitost své podnikatelské činnosti, jakož i povahu a škálu investičních služeb a činností poskytovaných a vykonávaných v rámci této podnikatelské činnosti.

2.   Investiční podniky vytvoří a udržují stálou a efektivní funkci zajišťování shody s předpisy, která je nezávislá a je pověřena plněním těchto povinností:

a)

trvale sledovat a pravidelně vyhodnocovat přiměřenost a účinnost opatření, politik a postupů přijatých podle odst. 1 prvního pododstavce a kroků učiněných za účelem řešení případných nedostatků v plnění povinností podniku;

b)

radit a pomáhat příslušným osobám, které odpovídají za výkon investičních služeb a činností, v plnění povinností podniku podle směrnice 2014/65/EU;

c)

podávat vedoucímu orgánu alespoň jednou ročně zprávy o provádění a účinnosti celkového kontrolního prostředí pro investiční služby a činnosti, o rozpoznaných rizicích a o hlášení vyřizování stížností, jakož i o přijatých nápravných opatřeních nebo nápravných opatřeních, jež mají být přijata;

d)

sledovat činnosti postupu vyřizování stížností a považovat stížnosti za zdroj důležitých informací v rámci svých obecných odpovědností v oblasti sledování.

Pro dosažení souladu s písmeny a) a b) tohoto odstavce provede funkce zajišťování shody s předpisy posouzení, na jehož základě zřídí z rizik vycházející program sledování, který zohledňuje všechny oblasti investičních služeb, činností a veškerých relevantních doplňkových služeb investičního podniku, včetně důležitých informací získaných v souvislosti se sledováním vyřizování stížností. Program sledování vytyčí priority určené na základě posouzení rizika nedodržení předpisů, které zajistí, že riziko nedodržení předpisů je komplexně sledováno.

3.   Aby mohly osoby vykonávající funkci zajišťování shody s předpisy uvedenou v odstavci 2 řádně a nezávisle plnit své povinnosti, zajistí investiční podniky splnění těchto podmínek:

a)

funkce zajišťování shody s předpisy má nezbytné pravomoci, zdroje, odbornost a přístup ke všem příslušným informacím;

b)

vedoucí orgán jmenuje a nahrazuje osobu pověřenou výkonem činnosti compliance, která je odpovědná za funkci zajišťování shody s předpisy a za veškerá hlášení ohledně souladu požadovaného směrnicí 2014/65/EU a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení;

c)

funkce zajišťování shody s předpisy podává případ od případu zprávy přímo vedoucímu orgánu, pokud zjistí významné riziko, že podnik nesplní své povinnosti stanovené ve směrnici 2014/65/EU;

d)

příslušné osoby zapojené do výkonu funkce zajišťování shody s předpisy se nesmí účastnit výkonu služeb či činností, jež sledují;

e)

způsob určování odměny příslušných osob zapojených do výkonu funkce zajišťování shody s předpisy není na újmu jejich objektivitě a ani není pravděpodobné, že by jí na újmu byl.

4.   Investiční podnik nemusí splnit požadavky uvedené v odst. 3 písm. d) či e), pokud je schopen prokázat, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti jeho podnikatelské činnosti i vzhledem k charakteru a škále investičních služeb a činností jsou požadavky uvedené v písm. d) či e) neúměrné a že jeho funkce zajišťování shody s předpisy je nadále vykonávána účinně. V takovém případě investiční podnik posoudí, zda nebyla účinnost funkce zajišťování shody s předpisy ohrožena. Posouzení se pravidelně přezkoumává.

Článek 23

Řízení rizik

(čl. 16 odst. 5 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky přijmou ve vztahu k řízení rizik tato opatření:

a)

zřídí, zavedou a udržují přiměřené strategie a postupy pro řízení rizik, v rámci kterých se zjišťují rizika související s činnostmi, procesy a systémy podniku, případně se stanoví úroveň rizika, kterou podnik může tolerovat;

b)

přijmou účinná opatření, procesy a mechanismy k řízení rizik spojených s činnostmi, procesy a systémy podniku z hlediska úrovně tolerance rizik;

c)

monitorují:

i)

přiměřenost a účinnost strategií a postupů investičního podniku v oblasti řízení rizik,

ii)

úroveň dodržování opatření, procesů a mechanismů přijatých v souladu s písmenem b) ze strany investičního podniku a jeho příslušných osob,

iii)

přiměřenost a účinnost opatření přijatých k řešení případných nedostatků v těchto strategiích, postupech, opatřeních, procesech a mechanismech, včetně neplnění takovýchto opatření, procesů a mechanismů či nedodržování takových strategií a postupů ze strany příslušných osob.

2.   Investiční podniky zřídí a udržují, pokud to je vhodné a přiměřené s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich podnikatelské činnosti i s ohledem na charakter a škálu investičních služeb a činností vykonávaných v rámci této podnikatelské činnosti, funkci pro řízení rizik, která funguje nezávisle a plní tyto úkoly:

a)

provádí strategie a postupy uvedené v odstavci 1;

b)

podává hlášení a radí vrcholnému vedení v souladu s čl. 25 odst. 2.

Pokud investiční podnik nezřídí a neudržuje funkci pro řízení rizik podle prvního pododstavce, musí být schopen na požádání prokázat, že strategie a postupy, které v souladu s odstavcem 1 přijal, splňují požadavky v něm uvedené.

Článek 24

Interní audit

(čl. 16 odst. 5 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podniky zřídí a udržují, pokud to je vhodné a přiměřené s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich podnikatelské činnosti i s ohledem na charakter a škálu investičních služeb a činností vykonávaných v rámci této podnikatelské činnosti, funkci interního auditu, která je oddělena od jiných funkcí a činností investičního podniku, je na nich nezávislá a plní tyto povinnosti:

a)

vypracovává, provádí a udržuje plán auditu zaměřený na posouzení a zhodnocení přiměřenosti a účinnosti systémů, vnitřních kontrolních mechanismů a opatření investičního podniku;

b)

vydává doporučení na základě výsledků získaných podle písmene a) a ověřuje dodržování těchto doporučení;

c)

podává zprávy týkající se záležitostí interního auditu v souladu s čl. 25 odst. 2.

Článek 25

Povinnosti vrcholného vedení

(čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zajistí v rámci vnitřního rozdělení funkcí, aby vrcholné vedení (a případně dozorčí orgán) odpovídaly za zajištění plnění povinností, které pro podnik vyplývají ze směrnice 2014/65/EU. Vrcholné vedení (a případně dozorčí orgán) zejména posuzuje a pravidelně přezkoumává účinnost strategií, opatření a postupů zavedených za účelem plnění povinností podle směrnice 2014/65/EU a přijímá odpovídající opatření k nápravě případných nedostatků.

Rozdělení významných funkcí mezi členy vrcholného vedení jasně stanoví, kdo je odpovědný za dozor nad organizačními požadavky vztahujícími se na podnik a za jejich dodržování. Záznamy o rozdělení významných funkcí jsou průběžně aktualizovány.

2.   Investiční podniky zajistí, aby jejich vrcholné vedení dostávalo často, avšak nejméně jednou ročně, písemné zprávy o záležitostech, které upravují články 22, 23 a 24, s uvedením zejména toho, zda byla v případě eventuálních nedostatků přijata odpovídající nápravná opatření.

3.   Investiční podniky zajistí, aby dozorčí orgán (pokud existuje) dostával pravidelně písemné zprávy o záležitostech, které upravují články 22, 23 a 24.

4.   Pro účely tohoto článku se „dozorčím orgánem“ rozumí funkce v rámci investičního podniku, která odpovídá za dozor nad vrcholným vedením.

Článek 26

Vyřizování stížností

(čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zřídí, provádí a udržují účinné a transparentní strategie a postupy správy stížností pro rychlé vyřizování stížností zákazníků či potenciálních zákazníků. Investiční podniky vedou záznamy o obdržených stížnostech a opatřeních přijatých za účelem jejich řešení.

Strategie správy stížností poskytne jasné, přesné a aktuální informace o postupu vyřizování stížností. Tuto strategii schválí vedoucí orgán podniku.

2.   Investiční podniky zveřejní podrobnosti o postupu, který se má při vyřizování stížnosti dodržovat. Tyto podrobnosti zahrnují informace o strategii správy stížností a kontaktní údaje funkce správy stížností. Zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům se informace poskytují na požádání nebo při potvrzení přijetí stížnosti. Investiční podniky umožní zákazníkům a potenciálním zákazníkům podávat stížnosti bezplatně.

3.   Investiční podniky zřídí funkci správy stížností odpovědnou za vyšetřování stížností. Tuto funkci může vykonávat funkce zajišťování shody s předpisy.

4.   Při vyřizování stížnosti komunikují investiční podniky se zákazníky nebo potenciálními zákazníky jasně, jednoduchým jazykem, kterému lze snadno porozumět, a odpovídají na stížnost bez zbytečného prodlení.

5.   Investiční podniky sdělí zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům stanovisko podniku ke stížnosti a informují je o jejich možnostech, včetně toho, že mohou podat stížnost subjektu alternativního řešení sporů, který je definován v čl. 4 odst. 1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU (21) o alternativním řešení spotřebitelských sporů, nebo že zákazník má možnost podat občanskoprávní žalobu.

6.   Investiční podniky poskytnou informace o stížnostech a vyřizování stížností relevantním příslušným orgánům, a případně v souladu s vnitrostátními právními předpisy subjektu alternativního řešení sporů (ADR).

7.   Funkce zajišťování shody s předpisy provede v rámci investičního podniku analýzu stížností a údajů o vyřizování stížností, aby se ujistila, že zjišťují a řeší veškerá rizika nebo problémy.

Článek 27

Zásady a postupy odměňování

(články 16, 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky stanoví a provádí zásady a postupy odměňování podle příslušných interních postupů s přihlédnutím k zájmům všech zákazníků podniku, s cílem zajistit, aby se se zákazníky zacházelo spravedlivě a jejich zájmy nebyly v krátkodobém, střednědobém ani dlouhodobém výhledu poškozeny postupy odměňování přijatými podnikem.

Zásady a postupy odměňování jsou navrženy tak, aby nevytvářely střet zájmů nebo pobídku, jež by mohla vést příslušné osoby k upřednostňování jejich vlastního zájmu nebo zájmů podniku s možnými škodlivými dopady na kteréhokoli zákazníka.

2.   Investiční podniky zajistí, aby se jejich zásady a postupy odměňování vztahovaly na všechny příslušné osoby s přímým nebo nepřímým vlivem na investiční a doplňkové služby poskytované investičním podnikem či na korporátní chování podniku, a to bez ohledu na typ zákazníka, a v rozsahu, ve kterém odměňování těchto osob a podobné pobídky mohou vytvářet střet zájmů, jenž tyto osoby motivuje, aby jednaly proti zájmům kteréhokoli ze zákazníků podniku.

3.   Vedoucí orgán investičního podniku schválí po konzultaci s funkcí zajišťování shody s předpisy zásady odměňování podniku. Vrcholné vedení investičního podniku odpovídá za každodenní provádění zásad odměňování a sledování rizik nedodržení předpisů v souvislosti se zásadami.

4.   Odměňování a podobné pobídky nejsou založeny výlučně ani převážně na kvantitativních obchodních kritériích a plně zohlední vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, spravedlivé zacházení se zákazníky a kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům.

Vždy se zachovává rovnováha mezi pevnými a pohyblivými složkami odměny, takže struktura odměňování nezvýhodňuje zájmy investičního podniku nebo jeho příslušných osob oproti zájmům kteréhokoli zákazníka.

Článek 28

Rozsah osobních obchodů

(čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

Pro účely článků 29 a 37 se osobním obchodem rozumí obchod s finančním nástrojem uskutečněný příslušnou osobou nebo jejím jménem, pokud je splněno alespoň jedno z těchto kritérií:

a)

příslušná osoba jedná nad rámec své pracovní náplně;

b)

obchod se provádí na účet některé z těchto osob:

i)

příslušné osoby,

ii)

osoby, s níž je v příbuzenském vztahu nebo vztahu úzkého propojení,

iii)

osoby, ve vztahu k níž má příslušná osoba přímý nebo nepřímý hmotný zájem na výsledku obchodu, nikoli však na poplatku či provizi za provedení obchodu.

Článek 29

Osobní obchody

(čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zřídí, provádí a udržují přiměřená opatření, jejichž cílem je zabránit v činnostech stanovených v odstavcích 2, 3 a 4 každé příslušné osobě, která je zapojena do činností, jež mohou vyvolat střet zájmů, nebo která se při výkonu činností jménem podniku dostane do styku s vnitřními informacemi ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 nebo s jinými důvěrnými informacemi o zákaznících nebo o obchodech se zákazníky či pro zákazníky.

2.   Investiční podniky zajistí, aby příslušné osoby neuzavřely osobní obchod, který splňuje nejméně jedno z těchto kritérií:

a)

dané osobě to zakazuje nařízení (EU) č. 596/2014;

b)

obchod zahrnuje zneužití či neoprávněné zpřístupnění dotyčných důvěrných informací;

c)

obchod je v rozporu nebo je pravděpodobné, že by mohl být v rozporu s některou povinností investičního podniku podle směrnice 2014/65/EU.

3.   Investiční podniky zajistí, aby příslušné osoby neposkytovaly jiné osobě nad rámec běžného plnění pracovních povinností či smlouvy o poskytování služeb rady či doporučení k uzavření obchodu s finančními nástroji, na který by se vztahoval odstavec 2 nebo čl. 37 odst. 2 písm. a) nebo b) nebo čl. 67 odst. 3, pokud by se jednalo o osobní obchod příslušné osoby.

4.   Aniž je dotčen čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, investiční podniky zajistí, aby příslušné osoby nezpřístupňovaly nad rámec běžného plnění pracovních povinností či smlouvy o poskytování služeb jiné osobě jakékoli informace či názory, pokud příslušná osoba ví nebo by důvodně měla vědět, že následkem takového zpřístupnění informací či názorů tato jiná osoba učiní nebo pravděpodobně učiní některý z těchto kroků:

a)

uzavře obchod s finančními nástroji, který by spadal pod odstavec 2 či 3 nebo pod čl. 37 odst. 2 písm. a) či b) anebo pod čl. 67 odst. 3, pokud by se jednalo o osobní obchod příslušné osoby;

b)

poradí jiné osobě nebo ji nabádá, aby takový obchod uzavřela.

5.   Smyslem opatření, která vyžaduje odstavec 1, je zajistit, aby:

a)

každá příslušná osoba, na kterou se vztahují odstavce 1, 2, 3 a 4, věděla o omezeních osobních obchodů a o opatřeních, která v souvislosti s osobními obchody a zpřístupňováním informací zavedl podle odstavců 1, 2, 3 a 4 investiční podnik;

b)

podnik byl neprodleně informován o každém osobním obchodu, který uzavřela příslušná osoba, a to buď formou oznámení takového obchodu, nebo jinými postupy, které podniku umožní takové obchody zjistit;

c)

byly vedeny záznamy podniku o oznámených či podnikem zjištěných osobních obchodech, včetně povolení či zákazů vydaných v souvislosti s takovým obchodem.

V případě ujednání o externím zajištění určité činnosti investiční podnik zajistí, aby podnik, který činnost externě zajišťuje, vedl záznamy o osobních obchodech uzavřených některou příslušnou osobou a aby tyto informace investičnímu podniku na požádání bezodkladně poskytl.

6.   Odstavce 1 až 5 se nepoužijí na tyto osobní obchody:

a)

osobní obchody provedené v rámci správy portfolií s volným uvážením, pokud mezi správcem portfolia a příslušnou osobou či jinou osobou, na jejíž účet se daný obchod provádí, nedošlo k předchozí komunikaci o obchodu;

b)

osobní obchody se subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo s alternativními investičními fondy, které podléhají dohledu podle právních předpisů členského státu, jež vyžadují rovnoměrné rozložení rizika mezi jejich aktiva, pokud se příslušná osoba nebo jiná osoba, na jejíž účet se obchody provádějí, nepodílí na řízení dotyčného subjektu.

ODDÍL 2

Externí zajištění

Článek 30

Rozsah zásadních a důležitých provozních funkcí

(čl. 16 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 první pododstavec směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely čl. 16 odst. 5 prvního pododstavce směrnice 2014/65/EU je provozní funkce zásadní či důležitá, jestliže by jakákoli vada v jejím výkonu či její nevykonání vážně narušily nepřerušované plnění podmínek a povinností investičního podniku vyplývajících z jeho povolení či jiných povinností podle směrnice 2014/65/EU, anebo jeho finanční výkonnost či zdraví nebo kontinuitu jeho investičních služeb a činností.

2.   Aniž by byl tímto dotčen status kterékoli jiné funkce, pro účely odstavce 1 se za zásadní či důležité nepovažují tyto funkce:

a)

poskytování poradenských a jiných služeb, jejichž příjemcem je podnik a jež nejsou součástí investičních operací podniku, včetně poskytování právního poradenství podniku, školení personálu podniku, fakturačních služeb a ochrany prostor a personálu podniku;

b)

nákup standardizovaných služeb, včetně informací o trhu a poskytování informací o cenách.

Článek 31

Externí zajištění zásadních či důležitých provozních funkcí

(čl. 16 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 první pododstavec směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které zajišťují zásadní nebo důležité provozní funkce externě, nesou i nadále plnou odpovědnost za plnění všech svých povinností podle směrnice 2014/65/EU a musí splňovat tyto podmínky:

a)

externí zajištění nevede k delegování vlastní odpovědnosti vrcholného vedení;

b)

nezmění se vztah a závazky investičního podniku k jeho zákazníkům podle podmínek směrnice 2014/65/EU;

c)

nejsou ohroženy podmínky, které musí investiční podnik splnit, aby získal povolení podle článku 5 směrnice 2014/65/EU a udržel si je;

d)

není odstraněna ani změněna žádná z dalších podmínek, za nichž bylo podniku vydáno povolení.

2.   Investiční podniky jednají při uzavírání, vedení nebo ukončení dohod s poskytovatelem služeb o externím zajištění zásadních nebo důležitých provozních funkcí s náležitou dovedností, péčí a opatrností a přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

poskytovatel služeb má schopnost, kapacitu, dostatečné zdroje a vhodnou organizační strukturu podporující plnění externě zajišťovaných funkcí a veškerá oprávnění vyžadovaná právními předpisy pro spolehlivé a profesionální plnění těchto funkcí;

b)

poskytovatel služeb vykonává externě zajišťované služby účinně a v souladu s příslušnými právními předpisy a regulatorními požadavky a podnik za tímto účelem stanovil metody a postupy pro posuzování úrovně výkonu poskytovatele služeb a pro průběžné přezkoumávání služeb poskytovaných poskytovatelem služeb;

c)

poskytovatel služeb řádně dohlíží na výkon externě zajišťovaných funkcí a odpovídajícím způsobem řídí rizika spojená s externím zajištěním;

d)

pokud se zdá, že poskytovatel služeb možná nevykonává funkce účinně a v souladu s platnými právními předpisy a regulatorními požadavky, přijmou se vhodná opatření;

e)

investiční podnik účinně dohlíží na externě zajišťované funkce nebo služby a řídí rizika spojená s externím zajištěním a zachovává si za tímto účelem odborné znalosti a zdroje potřebné k účinnému dohledu nad externě zajišťovanými funkcemi a řízení uvedených rizik;

f)

poskytovatel služeb informoval investiční podnik o nových skutečnostech, které by mohly mít významný vliv na jeho schopnost účinně vykonávat externě zajišťované funkce v souladu s platnými právními předpisy a regulatorními požadavky;

g)

investiční podnik může v případě potřeby ukončit ujednání o externím zajištění, a to s okamžitou účinností, je-li to v zájmu jeho zákazníků, aniž by to poškodilo kontinuitu a kvalitu služeb, jež poskytuje zákazníkům;

h)

poskytovatel služeb spolupracuje v souvislosti s externě zajišťovanými funkcemi s příslušnými orgány investičního podniku;

i)

kde je to nezbytné pro účely účinného dohledu podle tohoto článku, investiční podnik, jeho auditoři a relevantní příslušné orgány mají účinný přístup k údajům o externě zajišťovaných funkcích a do příslušných provozních prostor poskytovatele služeb a příslušné orgány mají možnost tato práva přístupu vykonávat;

j)

poskytovatel služeb chrání důvěrné informace, které se týkají investičního podniku a jeho zákazníků;

k)

investiční podnik a poskytovatel služeb zavedli, provádějí a udržují nouzový plán obnovy po haváriích a plán pravidelného testování záložních zařízení, pokud je to nezbytné s ohledem na externě zajišťovanou funkci, službu nebo činnost;

l)

investiční podnik zajistil, aby kontinuita a kvalita externě zajišťovaných funkcí nebo služeb byla zachována také v případě ukončení externího zajištění buď převedením externě zajišťovaných funkcí či služeb na jinou třetí osobu, nebo tím, že je vykoná sám.

3.   Příslušná práva a povinnosti investičního podniku a poskytovatele služeb jsou jednoznačné rozděleny a formulovány v podobě písemné dohody. Investiční podnik si zejména zachová právo udělovat instrukce a ukončit smlouvu, právo na informace, právo kontroly a právo přístupu k účetním knihám a do prostor poskytovatele služeb. Dohoda zajistí, aby poskytovatel služeb směl funkce, které s jeho pomocí externě zajišťuje investiční podnik, sám externě zajišťovat pomocí třetích osob pouze s písemným souhlasem investičního podniku.

4.   Pokud jsou investiční podnik a poskytovatel služeb součástí stejné skupiny, může investiční podnik za účelem plnění tohoto článku a článku 32 zohlednit míru, do jaké podnik kontroluje nebo je schopen ovlivňovat jednání poskytovatele služeb.

5.   Investiční podniky zpřístupní příslušnému orgánu na žádost veškeré informace nezbytné k tomu, aby tento orgán mohl dohlížet na soulad plnění externě zajišťovaných funkcí s požadavky směrnice 2014/65/EU a jejích prováděcích opatření.

Článek 32

Poskytovatelé služeb nacházející se ve třetích zemích

(čl. 16 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 první pododstavec směrnice 2014/65/EU)

1.   Pokud investiční podnik zajišťuje funkce spojené s investiční službou správy portfolií zákazníků externě prostřednictvím poskytovatele služeb, který se nachází v třetí zemi, zajistí kromě požadavků uvedených v článku 31 i splnění těchto podmínek:

a)

poskytovatel služeb má ve své domovské zemi povolení nebo je registrován pro poskytování dotyčné služby a je pod účinným dohledem příslušného orgánu v dané třetí zemi;

b)

mezi příslušným orgánem investičního podniku a orgánem dohledu poskytovatele služeb je uzavřena vhodná dohoda o spolupráci.

2.   Dohoda o spolupráci uvedená v odst. 1 písm. b) zajistí, aby příslušné orgány investičního podniku mohly alespoň:

a)

získat na požádání informace nezbytné k výkonu jejich úkolů v oblasti dohledu podle směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014;

b)

získat přístup k dokumentům relevantním pro výkon dohledu, jež jsou uchovávány ve třetí zemi;

c)

obdržet co nejdříve informace od orgánu dohledu ve třetí zemi za účelem vyšetřování zjevných případů nedodržení požadavků směrnice 2014/65/EU, jejích prováděcích opatření a nařízení (EU) č. 600/2014;

d)

spolupracovat ohledně vymáhání práva v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy platnými pro orgán dohledu ve třetí zemi a pro příslušné orgány v Unii v případech nedodržení požadavků směrnice 2014/65/EU, jejích prováděcích opatření a příslušných vnitrostátních právních předpisů.

3.   Příslušné orgány zveřejní na svých internetových stránkách seznam orgánů dohledu ve třetích zemích, se kterými mají dohodu o spolupráci uvedenou v odst. 1 písm. b).

Dohody o spolupráci uzavřené přede dnem, odkdy se použije toto nařízení, příslušné orgány aktualizují do šesti měsíců od uvedeného dne.

ODDÍL 3

Střety zájmů

Článek 33

Střety zájmů s možnými škodlivými dopady na zákazníka

(čl. 16 odst. 3 a článek 23 směrnice 2014/65/EU)

Za účelem pojmenování typů střetu zájmů, jež vznikají v průběhu poskytování investičních a doplňkových služeb či jejich kombinace a jejichž existence může být ke škodě zájmům zákazníka, investiční podniky posoudí s pomocí minimálních kritérií, zda se investiční podnik nebo příslušná osoba či osoba přímo nebo nepřímo spojená s podnikem kontrolou nachází v některé z níže uvedených situací, ať už v důsledku poskytování investičních nebo doplňkových služeb či investičních činností nebo jinak:

a)

je pravděpodobné, že podnik nebo taková osoba získá finanční prospěch nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor zákazníka;

b)

podnik nebo taková osoba má zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka a tento zájem je odlišný od zájmu zákazníka na daném výsledku;

c)

podnik nebo taková osoba má finanční či jinou pobídku upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;

d)

podnik nebo taková osoba vykonává stejnou podnikatelskou činnost jako zákazník;

e)

podnik nebo taková osoba dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od osoby, která není tímto zákazníkem, pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

Článek 34

Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

(čl. 16 odst. 3 a článek 23 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zřídí, provádí a udržují účinné postupy k omezení možnosti střetu zájmů, které jsou formulovány písemně a jsou přiměřené s ohledem na velikost a organizaci podniku i na povahu, rozsah a složitost jeho podnikání.

Pokud je podnik součástí skupiny, tyto postupy zohlední také okolnosti, jichž si podnik je nebo by měl být vědom a jež mohou vyvolávat střet zájmů v důsledku struktury a podnikatelských činností dalších členů skupiny.

2.   Postupy k omezení možnosti střetu zájmů přijaté v souladu s odstavcem 1:

a)

s odkazem na konkrétní investiční služby a činnosti a doplňkové služby prováděné investičním podnikem nebo jeho jménem pojmenovávají okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, jenž s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;

b)

upřesní postupy, které se mají dodržet, a opatření, která je nutno přijmout, k prevenci nebo řízení takových střetů.

3.   Postupy a opatření uvedené v odst. 2 písm. b) se navrhnou tak, aby zajistily, že příslušné osoby zapojené do různých podnikatelských činností, v nichž je přítomen střet zájmů toho druhu, který je uveden v odst. 2 písm. a), vykonávají tyto činnosti na takové úrovni nezávislosti, která je úměrná velikosti a činnostem investičního podniku a skupiny, do níž patří, i riziku poškození zájmů zákazníků.

Pro účely odst. 2 písm. b) platí, že postupy, jež mají být dodrženy, a opatření, jež mají být přijata, zahrnují alespoň ty z postupů a opatření uvedených v seznamu níže, jež jsou nezbytné pro to, aby si podnik zajistil žádoucí míru nezávislosti:

a)

účinné postupy k zamezení či kontrole výměny informací mezi příslušnými osobami vykonávajícími činnosti, které s sebou nesou riziko střetu zájmů, pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy jednoho nebo více zákazníků;

b)

samostatný dohled nad příslušnými osobami, mezi jejichž hlavní funkce patří výkon činností jménem zákazníků nebo poskytování služeb zákazníkům, kdy zájmy těchto zákazníků mohou být ve střetu, včetně případů, kdy příslušné osoby zastupují odlišné zájmy (včetně zájmů podniku), jež mohou být ve střetu;

c)

odstranění jakékoli přímé vazby mezi odměňováním příslušných osob, které se zabývají hlavně jednou činností, a odměňováním či příjmy odlišných příslušných osob, které se zabývají hlavně jinou činností, pokud z těchto činností může vznikat střet zájmů;

d)

opatření, která komukoli zabrání nebo omezí jeho možnost vykonávat nemístný vliv na způsob, kterým příslušná osoba uskutečňuje investiční nebo doplňkové služby nebo činnosti;

e)

opatření k zabránění nebo kontrole souběžného či postupného zapojení příslušné osoby do samostatných investičních nebo doplňkových služeb nebo činností, pokud takové zapojení může být na újmu řádnému řízení střetu zájmů.

4.   Investiční podniky zajistí, aby sdělení zákazníkům podle čl. 23 odst. 2 směrnice 2014/65/EU bylo nejzazším opatřením, které se použije pouze tehdy, pokud účinná organizační a administrativní opatření zavedená investičním podnikem k prevenci nebo řízení svých střetů zájmů podle článku 23 směrnice 2014/65/EU nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno.

Sdělení jasně uvede, že organizační a administrativní opatření zavedená investičním podnikem k prevenci nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno. Sdělení zahrnují konkrétní popis střetů zájmů, které vznikají při poskytování investičních a/nebo doplňkových služeb, s přihlédnutím k povaze zákazníka, kterému se sdělení předkládá. Popis vysvětlí obecnou povahu a zdroje střetů zájmů, jakož i rizika, která pro zákazníka v důsledku střetů zájmů vznikají, a opatření přijatá ke zmírnění uvedených rizik, a to dostatečně podrobně, aby zákazník mohl o investiční nebo doplňkové službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí.

5.   Investiční podniky posoudí a nejméně jednou ročně pravidelně přezkoumají postupy k omezení možnosti střetu zájmů zavedené podle odstavců 1 až 4 a přijmou veškerá vhodná opatření k nápravě případných nedostatků. Nadměrné spoléhání na sdělování střetů zájmů zákazníkům se považuje za nedostatek postupů investičního podniku k omezení možnosti střetu zájmů.

Článek 35

Záznamy o službách nebo činnostech, při kterých vzniká škodlivý střet zájmů

(čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podniky vedou a pravidelně aktualizují záznamy o těch druzích investičních či doplňkových služeb a investičních činností prováděných podnikem nebo jeho jménem, při nichž vznikl anebo v případě probíhající služby či činnosti může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků.

Vrcholnému vedení se často, nejméně však jednou ročně, poskytují písemné zprávy o situacích uvedených v tomto článku.

Článek 36

Investiční výzkum a propagační sdělení

(čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely článku 37 se „investičním výzkumem“ rozumí výzkum či jiné informace explicitně nebo implicitně doporučující či navrhující investiční strategii ohledně jednoho nebo více finančních nástrojů nebo emitentů finančních nástrojů, včetně názoru na současnou nebo budoucí hodnotu nebo cenu těchto nástrojů, jež jsou určeny pro distribuční kanály nebo pro veřejnost, a v souvislosti s kterými jsou splněny tyto podmínky:

a)

výzkum nebo informace jsou označeny nebo popsány jako investiční výzkum či podobně nebo jsou jinak prezentovány jako objektivní či nezávislé vysvětlení záležitostí, které jsou obsahem doporučení;

b)

jestliže by dotyčné doporučení dal investiční podnik zákazníkovi, nepředstavovalo by to poskytnutí investičního poradenství pro účely směrnice 2014/65/EU.

2.   Na druh doporučení, který je upraven v čl. 3 odst. 1 bodě 35 nařízení (EU) č. 596/2014 a jenž nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, se pohlíží jako na propagační sdělení pro účely směrnice 2014/65/EU a investiční podnik, který doporučení vytvoří nebo šíří, zajistí jeho jednoznačnou identifikaci jako takového.

Podniky navíc zajistí, aby takovéto doporučení obsahovalo jednoznačné a výrazné upozornění (v případě ústního doporučení prohlášení v tomtéž smyslu), že nebylo připraveno v souladu s požadavky právních předpisů, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu, a že se na toto doporučení nevztahuje zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Článek 37

Další organizační požadavky v souvislosti s investičním výzkumem nebo propagačními sděleními

(čl. 16 odst. 3 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které na vlastní odpovědnost nebo na odpovědnost člena jejich skupiny vytvářejí nebo zajišťují tvorbu investičního výzkumu určeného zákazníkům podniku nebo veřejnosti či pravděpodobně následně šířeného mezi nimi, zajistí provedení všech opatření uvedených v čl. 34 odst. 3 vůči finančním analytikům, kteří se účastní tvorby investičního výzkumu, a jiných příslušných osob, jejichž povinnosti či obchodní zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy osob, mezi něž je investiční výzkum šířen.

Povinnosti uvedené v prvním pododstavci se použijí rovněž na doporučení uvedená v čl. 36 odst. 2.

2.   Investiční podniky uvedené v odst. 1 prvním pododstavci mají zavedena opatření navržená tak, aby zajistila splnění těchto podmínek:

a)

finanční analytici a další příslušné osoby neprovádí jménem jiné osoby včetně investičního podniku osobní obchody ani jiné obchody, pokud tak nečiní z pozice tvůrců trhu jednajících v dobré víře a pokud to není v rámci běžné tvorby trhu nebo při provádění nevyžádaného pokynu zákazníka, s finančními nástroji, jichž se týká investiční výzkum, anebo se souvisejícími finančními nástroji, s vědomím pravděpodobného časového rámce či obsahu tohoto investičního výzkumu, který není dostupný veřejně či zákazníkům a nelze ho snadno odvodit z takto dostupných informací, dokud příjemci investičního výzkumu nedostali přiměřenou možnost podle něho postupovat;

b)

za okolností, které neupravuje písmeno a), finanční analytici a jiné příslušné osoby zúčastněné na tvorbě investičního výzkumu neprovádějí osobní obchody s finančními nástroji, jichž se týká investiční výzkum, ani s jakýmikoli souvisejícími finančními nástroji, v rozporu s aktuálními doporučeními, kromě výjimečných okolností a s předchozím souhlasem pracovníka právního útvaru podniku nebo funkce zajišťování shody s předpisy;

c)

finanční analytici zúčastnění na tvorbě investičního výzkumu jsou fyzicky odděleni od jiných příslušných osob, jejichž povinnosti či obchodní zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy osob, mezi něž je investiční výzkum šířen, nebo – není-li to považováno za vhodné vzhledem k velikosti a organizaci podniku, jakož i k povaze, rozsahu a složitosti jeho podnikání – jsou zřízeny a zavedeny vhodné alternativní informační bariéry;

d)

samotné investiční podniky, finanční analytici a další příslušné osoby zapojené do tvorby investičního výzkumu nepřijímají pobídky od osob, které mají hmotný zájem na předmětu investičního výzkumu;

e)

samotné investiční podniky, finanční analytici a další příslušné osoby zapojené do tvorby investičního výzkumu neslibují emitentům příznivé výsledky výzkumu;

f)

emitentům, příslušným osobám, které nejsou finančními analytiky, a dalším osobám není před rozšířením investičního výzkumu dovoleno, aby přezkoumávali návrh investičního výzkumu za účelem ověření přesnosti věcných tvrzení ve výzkumu nebo za jiným účelem, kromě ověřování dodržování právních povinností podniku, jestliže návrh obsahuje doporučení nebo cílovou cenu.

Pro účely tohoto odstavce se „souvisejícím finančním nástrojem“ rozumí finanční nástroj, jehož cenu silně ovlivňuje pohyb ceny jiného finančního nástroje, který je předmětem investičního výzkumu, přičemž tento pojem zahrnuje i derivát tohoto jiného finančního nástroje.

3.   Investiční podniky, které šíří ve veřejnosti nebo mezi zákazníky investiční výzkum vytvořený jinou osobou, jsou osvobozeny od povinnosti dodržet odstavec 1, jsou-li splněna tato kritéria:

a)

osoba, která vytváří investiční výzkum, není členem skupiny, do níž náleží investiční podnik;

b)

investiční podnik podstatně nemění doporučení investičního výzkumu;

c)

investiční podnik neprezentuje investiční výzkum jako svou vlastní tvorbu;

d)

investiční podnik ověřuje, že se na tvůrce výzkumu vztahují požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným tímto nařízením pro tvorbu daného výzkumu, nebo že tvůrce výzkumu přijal zásady stanovující takové požadavky.

Článek 38

Další všeobecné požadavky v souvislosti s upisováním nebo umisťováním

(čl. 16 odst. 3 a články 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které poskytují poradenství o strategii financování podniku uvedené příloze I oddílu B bodě 3 a službu upisování nebo umisťování finančních nástrojů, mají před přijetím pověření spravovat nabídku zavedena opatření pro informování zákazníka emitenta o:

a)

různých alternativách financování dostupných prostřednictvím podniku s uvedením částky transakčních poplatků spojených s každou alternativou;

b)

harmonogramu a postupu pro poradenství v oblasti financování podniku, jehož předmětem je ocenění nabídky;

c)

harmonogramu a postupu pro poradenství v oblasti financování podniku, jehož předmětem je umisťování nabídky;

d)

údajích o cílových investorech, kterým podnik zamýšlí nabídnout finanční nástroje;

e)

pracovním zařazení a útvarech jednotlivých příslušných osob, které se účastní poskytování poradenství v oblasti financování podniku, jehož předmětem jsou cena a přidělování finančních nástrojů, a

f)

opatřeních podniku k prevenci nebo řízení střetů zájmů, které mohou vzniknout, pokud podnik umísťuje příslušné finanční nástroje u svých investičních zákazníků nebo ve svém vlastním portfoliu obchodů prováděných na vlastní účet.

2.   Investiční podniky mají zaveden centralizovaný postup pro identifikování všech činností upisování a umisťování podniku a pro zaznamenávání těchto informací, včetně data, kdy byl podnik informován o potenciálních činnostech upisování a umisťování. Podniky zjišťují všechny potenciální střety zájmů vznikající při jiných činnostech investičního podniku nebo skupiny a provedou vhodné postupy řízení. Investiční podnik se nepodílí na činnosti v případech, kdy nedokáže řídit střet zájmů provedením vhodných postupů.

3.   Investiční podniky, které poskytují služby provádění pokynů a výzkumu a zároveň vykonávají činnosti upisování a umisťování, zajistí, aby byly zavedeny přiměřené kontrolní mechanismy k řízení veškerých potenciálních střetů zájmů mezi těmito činnostmi a mezi jejich různými zákazníky, kteří těchto služeb využívají.

Článek 39

Další požadavky v souvislosti s oceňováním nabídek při emisích finančních nástrojů

(čl. 16 odst. 3 a články 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky mají zavedeny systémy, kontroly a postupy pro zjištění a prevenci nebo řízení střetů zájmů, které vznikají v souvislosti s možným podhodnocením nebo nadhodnocením ceny emise nebo se zapojením příslušných stran do tohoto postupu. Investiční podniky zejména jako minimální požadavek zavedou, provádí a udržují vnitřní opatření pro zajištění obou těchto podmínek:

a)

že ocenění nabídky nepodporuje zájmy jiných zákazníků nebo vlastní zájmy podniku způsobem, jenž může být ve střetu se zájmy zákazníka emitenta, a

b)

že bude zabráněno situacím nebo že budou řízeny situace, kdy jsou osoby odpovědné za poskytování služeb investičním zákazníkům podniku přímo zapojeny do rozhodnutí o poradenství v oblasti financování podniku, jehož předmětem je stanovení ceny a jehož příjemcem je zákazník emitent.

2.   Investiční podniky poskytnou zákazníkům informace o tom, jak bylo určeno doporučení ohledně dotyčné ceny nabídky a harmonogramů. Podnik zejména informuje zákazníka emitenta o všech zajišťovacích nebo stabilizačních strategiích, které hodlá pro nabídku přijmout, včetně toho, jak mohou tyto strategie ovlivnit zájmy zákazníka emitenta, a uvedené s tímto zákazníkem projedná. Během postupu nabídky učiní podniky také veškeré přiměřené kroky, aby průběžně informovaly zákazníka emitenta o vývoji ocenění emise.

Článek 40

Další požadavky v souvislosti s umisťováním

(čl. 16 odst. 3 a články 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které umisťují finanční nástroje, zavedou, provádí a udržují účinná opatření, aby zabránily tomu, že budou doporučení ohledně umisťování nevhodně ovlivněna stávajícími nebo budoucími vztahy.

2.   Investiční podniky zavedou, provádí a udržují účinná vnitřní opatření k prevenci nebo řízení střetů zájmů, které vznikají, jsou-li osoby odpovědné za poskytování služeb investičním zákazníkům podniku přímo zapojeny do rozhodnutí o doporučeních zákazníku emitentovi ohledně alokace.

3.   Investiční podniky nepřijmou žádné platby ani výhody od třetí strany, pokud takové platby nebo výhody nejsou v souladu s požadavky na pobídky stanovenými v článku 24 směrnice 2014/65/EU. Za nevyhovující těmto požadavkům, a tudíž za nepřijatelné, se považují zejména tyto postupy:

a)

alokace provedená za účelem motivovat platbu nepřiměřeně vysokých poplatků za nesouvisející služby poskytované investičním podnikem („laddering“), jako jsou nepřiměřeně vysoké poplatky nebo provize placené investičním zákazníkem nebo nepřiměřeně vysoké objemy obchodů za normální výši provize zadávané investičním zákazníkem jako kompenzace za obdržení alokace emise;

b)

alokace provedená ve prospěch člena vedení nebo vedoucího pracovníka stávajícího nebo potenciálního zákazníka emitenta jako protihodnota za budoucí nebo minulé udělení zakázky na podnikové financování („spinning“);

c)

alokace, která je výslovně nebo implicitně podmíněna tím, že investiční podnik obdrží od investičního zákazníka nebo subjektu, jehož vedoucím pracovníkem investor je, v budoucnu pokyny, nebo že investiční zákazník nebo uvedený subjekt od podniku zakoupí jinou službu.

4.   Investiční podniky zavedou, provádí a udržují zásady alokace, které stanoví postup vypracování doporučení ohledně alokace. Zásady alokace se zákazníku emitentovi poskytují před udělením souhlasu s prováděním služby umisťování. Zásady uvádějí důležité informace o navržených metodách alokace emise, jež jsou v dané fázi dostupné.

5.   Investiční podniky zapojí zákazníka emitenta do jednání o postupu umisťování, aby byl podnik schopen pochopit a zohlednit zájmy a cíle zákazníka. Investiční podnik si musí vyžádat souhlas zákazníka emitenta s alokací, kterou pro obchod navrhuje, v závislosti na typu zákazníka v souladu se zásadami alokace.

Článek 41

Další požadavky v souvislosti s poradenstvím, distribucí a umisťováním vlastních nástrojů podniku

(čl. 16 odst. 3 a články 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky mají zavedeny systémy, kontroly a postupy pro zjištění a řízení střetů zájmů, které vznikají při poskytování investiční služby investičnímu zákazníkovu za účelem účasti v nové emisi, pokud investiční podnik obdrží provize, poplatky nebo jakékoli peněžní či nepeněžní výhody v souvislosti s uspořádáním emise. Jakékoli provize, poplatky nebo peněžní či nepeněžní výhody musí splňovat požadavky čl. 24 odst. 7, 8 a 9 směrnice 2014/65/EU, být zdokumentovány v postupech investičního podniku k omezení možnosti střetu zájmů a odrážet se v opatřeních podniku ohledně pobídek.

2.   Investiční podniky, které provádějí umisťování finančních nástrojů, jež vydaly ony samy nebo subjekty stejné skupiny, u svých vlastních zákazníků, včetně svých stávajících zákazníků-vkladatelů v případě úvěrových institucí, nebo včetně investičních fondů řízených subjekty jejich skupiny, zavedou, provádí a udržují jasná a účinná opatření pro zjištění, prevenci a řízení potenciálních střetů zájmů, které vznikají v souvislosti s tímto typem činnosti. Taková opatření zahrnují zvážení zdržení se výkonu činnosti, v jejímž případě nelze střety zájmů náležitě řídit tak, aby se předešlo veškerým nepříznivým dopadům na zákazníky.

3.   Je-li požadováno sdělení střetů zájmů zákazníkům, investiční podniky musí splňovat požadavky čl. 34 odst. 4, včetně vysvětlení povahy a zdroje střetů zájmů vlastních danému typu činnosti, které uvádí podrobnosti o konkrétních rizicích souvisejících s takovými postupy, aby to zákazníkům umožnilo učinit informované investiční rozhodnutí.

4.   Investiční podniky, které nabízejí svým zákazníkům finanční nástroje, jež vydaly ony samy nebo jiné subjekty skupiny a jež jsou zahrnuty do výpočtu obezřetnostních požadavků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (22), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (23) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (24), poskytnou těmto zákazníkům dodatečné informace, které vysvětlují rozdíly mezi daným finančním nástrojem a bankovními vklady z hlediska výnosu, rizika, likvidity a ochrany poskytované podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU (25).

Článek 42

Další požadavky v souvislosti s půjčováním nebo poskytováním úvěru v rámci upisování nebo umisťování

(čl. 16 odst. 3 a články 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pokud jakékoli předchozí půjčky nebo úvěry poskytnuté investičním podnikem nebo subjektem stejné skupiny zákazníku emitentovi lze splatit pomocí výnosu emise, investiční podnik má zavedena opatření pro zjištění a prevenci nebo řízení jakýchkoli střetů zájmů, které mohou v důsledku toho vzniknout.

2.   Pokud se opatření přijatá k řízení střetů zájmů ukážou jako nedostatečná pro zajištění, aby se zabránilo riziku poškození zákazníka emitenta, investiční podniky sdělí zákazníku emitentovi konkrétní střety zájmů, které vznikly v souvislosti s jejich činnostmi nebo činnostmi subjektů skupiny ve funkci poskytovatele úvěru a jejich činnostmi souvisejícími s nabídkou cenných papírů.

3.   Postupy investičních podniků k omezení možnosti střetu zájmů vyžadují sdílení informací o finanční situaci emitenta se subjekty skupiny, které jednají jako poskytovatelé úvěru, pokud to neporuší informační bariéry zřízené podnikem na ochranu zájmů zákazníka.

Článek 43

Vedení záznamů v souvislosti s upisováním nebo umisťováním

(čl. 16 odst. 3 a články 23 a 24 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podniky vedou záznamy o obsahu a termínu instrukcí obdržených od zákazníků. Uchovává se záznam o rozhodnutích o alokaci přijatých pro každou činnost, aby poskytl kompletní auditní stopu mezi pohyby zaznamenanými na účtech zákazníků a instrukcemi obdrženými investičním podnikem. Jasně odůvodněna a zaznamenána je zejména konečná alokace provedená pro každého investičního zákazníka. Kompletní auditní stopa významných kroků postupu upisování a umisťování se na požádání zpřístupní příslušným orgánům.

KAPITOLA III

PROVOZNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PODNIKŮ

ODDÍL 1

Informace pro zákazníky a potenciální zákazníky

Článek 44

Požadavky na korektní, jasné a neklamavé informace

(čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zajistí, aby podmínkám stanoveným v odstavcích 2 až 8 vyhověly veškeré informace, včetně propagačních sdělení, určené neprofesionálním či profesionálním zákazníkům nebo potenciálním neprofesionálním či profesionálním zákazníkům nebo šířené tak, že je pravděpodobné, že je zmínění zákazníci dostanou.

2.   Investiční podnik zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 splňovaly následující podmínky:

a)

informace obsahují název investičního podniku;

b)

informace jsou přesné a vždy podávají korektní výrazné upozornění na možná rizika, když odkazují na možné výhody investiční služby nebo finančního nástroje;

c)

informace používají takovou velikost písma u upozornění na možná rizika, která je alespoň stejná jako převážná velikost písma použitá v ostatních poskytnutých informacích, jakož i grafickou úpravu, která zajišťuje, že toto upozornění bude výrazné;

d)

informace jsou dostačující a jsou prezentovány způsobem, u něhož je pravděpodobné, že mu porozumí průměrný příslušník skupiny, které jsou určeny nebo která se pravděpodobně stane jejich příjemcem;

e)

informace nezastírají, nezlehčují ani nezamlžují důležité body, prohlášení či varování;

f)

informace jsou důsledně uváděny v témže jazyce ve všech formách informačních a propagačních materiálů, které jsou jednotlivým zákazníkům poskytovány, pokud zákazník nesouhlasil s tím, že bude dostávat informace ve více než jednom jazyce;

g)

informace jsou aktuální a odpovídají použitým komunikačním prostředkům.

3.   Pokud informace srovnávají investiční nebo doplňkové služby, finanční nástroje nebo osoby poskytující investiční nebo doplňkové služby, investiční podniky zajistí, aby byly splněny následující podmínky:

a)

srovnání je účelné a předkládané korektním a vyváženým způsobem;

b)

jsou uvedeny zdroje informací, jež byly pro srovnání použity;

c)

jsou uvedeny klíčové skutečnosti a předpoklady, z nichž srovnání vychází.

4.   Pokud informace obsahují údaje o výkonnosti finančního nástroje, finančního indexu nebo investiční služby v minulosti, investiční podniky zajistí, aby byly splněny následující podmínky:

a)

tento údaj není nejvýraznějším prvkem sdělení;

b)

informace musí zahrnovat vhodné údaje o výkonnosti za pět předcházejících let nebo – pokud nelze zajistit údaje za pět let – za celé období, kdy byl finanční nástroj nabízen, kdy byl zaveden finanční index nebo kdy byla poskytována investiční služba, anebo za delší období dle rozhodnutí podniku, přičemž tato informace o výkonnosti v každém případě vychází z celých dvanáctiměsíčních období;

c)

je zřetelně uvedeno referenční období a zdroj informací;

d)

informace obsahuje výrazné upozornění, že se dané číselné údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků;

e)

pokud údaje vycházejí z číselných údajů v jiné měně, než je měna členského státu, ve kterém má neprofesionální nebo potenciální neprofesionální zákazník bydliště, je zřetelně uvedena příslušná měna a dále upozornění, že výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů;

f)

pokud jsou údaje založeny na hrubé výkonnosti, je uveden vliv provizí, odměn a dalších poplatků.

5.   Pokud informace zahrnují nebo odkazují na simulovanou výkonnost v minulosti, investiční podniky zajistí, aby se týkaly finančního nástroje nebo finančního indexu a aby byly splněny následující podmínky:

a)

simulovaná výkonnost v minulosti vychází ze skutečné minulé výkonnosti jednoho nebo více finančních nástrojů nebo finančních indexů, které jsou stejné nebo v podstatě stejné jako dotyčný finanční nástroj nebo jsou k němu podkladové;

b)

co se týče skutečné minulé výkonnosti, o níž se zmiňuje písmeno a), jsou splněny podmínky uvedené v odst. 4 písm. a) až c), e) a f);

c)

informace obsahují výrazné upozornění, že se dané číselné údaje týkají simulované výkonnosti v minulosti a že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

6.   Pokud informace obsahují údaje o budoucí výkonnosti, investiční podniky zajistí, aby byly splněny následující podmínky:

a)

informace nevychází ze simulované výkonnosti v minulosti ani na ni neodkazuje;

b)

informace vychází z důvodných předpokladů vycházejících z objektivních údajů;

c)

pokud jsou informace založeny na hrubé výkonnosti, je uveden vliv provizí, odměn a dalších poplatků;

d)

informace vychází ze scénářů výkonnosti za různých podmínek na trhu (negativních i pozitivních scénářů) a vyjadřuje charakter a rizika konkrétních typů nástrojů, které jsou do analýzy zahrnuty;

e)

informace obsahují výrazné upozornění, že tyto prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

7.   Pokud informace odkazují na konkrétní daňový režim, musí být jasně uvedeno, že daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit.

8.   Informace nesmí používat název žádného příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vytvářel dojem, že tento orgán podporuje či schvaluje produkty nebo služby investičního podniku.

Článek 45

Informace o kategorizaci zákazníků

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Nové i stávající zákazníky, které investiční podniky zařadí podle požadavků směrnice 2014/65/EU do nové kategorie, jsou tyto podniky povinny v souladu se zmíněnou směrnicí informovat o jejich zařazení do kategorie neprofesionálních zákazníků, profesionálních zákazníků nebo způsobilých protistran.

2.   Investiční podniky informují zákazníky na trvalém nosiči dat o tom, jaká práva má zákazník, pokud chce požadovat jinou kategorizaci, a o tom, jaká omezení úrovně ochrany zákazníka s jinou kategorizací souvisí.

3.   Investiční podniky mohou z vlastní iniciativy nebo na žádost dotčeného zákazníka jednat se zákazníkem následujícím způsobem:

a)

se zákazníkem, který by byl jinak klasifikován jako způsobilá protistrana v souladu s čl. 30 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, jako s profesionálním nebo neprofesionálním zákazníkem;

b)

se zákazníkem, který je podle přílohy II oddílu I směrnice 2014/65/EU považován za profesionálního zákazníka, jako s neprofesionálním zákazníkem.

Článek 46

Obecné požadavky na informování zákazníků

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky dostatečně včas předtím, než je zákazník nebo potenciální zákazník vázán smlouvou o poskytování investičních nebo doplňkových služeb, nebo před poskytnutím takových služeb, podle toho, co nastane dříve, poskytnou zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi tyto informace:

a)

podmínky takové smlouvy;

b)

informace vyžadované podle článku 47, které se k takové smlouvě nebo k takovým investičním či doplňkovým službám vážou.

2.   Investiční podniky s dostatečným předstihem před poskytnutím investičních nebo doplňkových služeb zákazníkům či potenciálním zákazníkům poskytnou informace vyžadované podle článků 47 až 50.

3.   Informace zmíněné v odstavcích 1 a 2 se poskytují na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím internetových stránek (pokud tyto nepředstavují trvalý nosič dat) za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 2.

4.   Investiční podniky oznámí zákazníkovi s dostatečným předstihem každou významnou změnu informací poskytnutých podle článků 47 až 50, která má význam pro službu, kterou podnik tomuto zákazníkovi poskytuje. Toto oznámení se podává na trvalém nosiči dat, jestliže se na trvalém nosiči podávají informace, jichž se oznámení týká.

5.   Investiční podniky zajistí, aby informace obsažené v propagačním sdělení byly konzistentní s informacemi, které podnik poskytuje zákazníkům v průběhu poskytování investičních a doplňkových služeb.

6.   Propagační sdělení obsahující nabídku nebo výzvu níže uvedeného charakteru a konkretizující způsob odpovědi nebo zahrnující formulář pro odpověď obsahují takové z informací uvedených v článcích 47 až 50, které jsou relevantní pro takovou nabídku či výzvu:

a)

nabídku uzavřít smlouvu týkající se finančního nástroje nebo investiční či doplňkové služby s jakoukoli osobou, která odpoví na sdělení;

b)

výzvu, aby jakákoli osoba, která odpoví na sdělení, učinila nabídku uzavřít smlouvu týkající se finančního nástroje nebo investiční či doplňkové služby.

První pododstavec se nicméně nepoužije, pokud se potenciální zákazník, chce-li odpovědět na nabídku či výzvu obsaženou v propagačním sdělení, musí odvolat na jiný dokument či dokumenty, které tyto informace obsahují samy nebo ve vzájemné kombinaci.

Článek 47

Informace o investičním podniku a jeho službách pro zákazníky a potenciální zákazníky

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky v příslušných případech poskytují zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům tyto obecné informace:

a)

název a adresu investičního podniku a potřebné kontaktní informace, které těmto zákazníkům umožní s podnikem účinně komunikovat;

b)

jazyky, ve kterých může zákazník s investičním podnikem komunikovat a ve kterých od něj bude dostávat dokumenty a jiné informace;

c)

způsoby komunikace mezi investičním podnikem a zákazníkem, včetně způsobu, který je případně třeba použít pro zasílání a příjem pokynů;

d)

prohlášení, že investiční podnik má příslušné povolení, a název a kontaktní adresu příslušného orgánu, který toto povolení vydal;

e)

pokud investiční podnik jedná prostřednictvím vázaného zástupce, prohlášení o této skutečnosti s uvedením členského státu, v němž je tento zástupce registrován;

f)

povahu, frekvenci a termíny podávání zpráv o poskytovaných službách, které investiční podnik zákazníkovi podává v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

g)

pokud má investiční podnik v držení finanční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníků, souhrnný popis kroků, které podnik činí na jejich ochranu, včetně souhrnných údajů o příslušném systému pro odškodnění investorů nebo systému pojištění vkladů, které se v případě daného podniku použijí na základě jeho činností v členském státě;

h)

popis postupů zavedených v souladu s článkem 34 k omezení možnosti střetu zájmů, který může být poskytnut v souhrnné podobě;

i)

na žádost zákazníka další podrobnosti o těchto postupech k omezení možnosti střetu zájmů na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím internetových stránek (pokud tyto nepředstavují trvalý nosič dat) za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 2.

Informace uvedené pod písmenem a) až i) se zákazníkům či potenciálním zákazníkům poskytnou s dostatečným předstihem před poskytnutím investičních nebo doplňkových služeb.

2.   Investiční podniky při poskytování služby správy portfolií vypracují na základě investičních cílů zákazníka a typů finančních nástrojů v portfoliu zákazníka vhodnou metodu oceňování a srovnávání, např. vhodnou referenční hodnotu, která umožní zákazníkovi, jemuž je tato služba poskytována, zhodnotit výkonnost podniku.

3.   Pokud investiční podniky zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi nabízejí služby správy portfolií, poskytnou zákazníkovi kromě informací uvedených v odstavci 1 případně ještě tyto informace:

a)

informace o metodě a frekvenci oceňování finančních nástrojů v portfoliu zákazníka;

b)

podrobnosti o případném přenesení práva spravovat všechny finanční nástroje či peněžní prostředky v portfoliu zákazníka nebo jejich část podle vlastního uvážení;

c)

upřesnění všech případných referenčních hodnot, s nimiž se bude srovnávat výkonnost portfolia zákazníka;

d)

typy finančních nástrojů, které mohou být zařazeny do portfolia zákazníka, a typy obchodů, které lze s těmito nástroji provádět, včetně případných limitů;

e)

cíle správy, úroveň rizika, která se bude odrážet v uplatňování možnosti správcova vlastního uvážení, a všechna konkrétní omezení jeho vlastního uvážení.

Informace uvedené pod písmenem a) až e) se poskytnou s dostatečným předstihem před poskytnutím investičních nebo doplňkových služeb zákazníkům či potenciálním zákazníkům.

Článek 48

Informace o finančních nástrojích

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky poskytují s dostatečným předstihem před poskytnutím investičních nebo doplňkových služeb zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům obecný popis povahy a rizik finančních nástrojů, zejména s ohledem na kategorizaci zákazníka, tj. zda jde o neprofesionálního zákazníka, profesionálního zákazníka nebo způsobilou protistranu. Tento popis dostatečně podrobně vysvětluje povahu konkrétního typu dotyčného nástroje, fungování a výkonnost finančního nástroje za různých podmínek na trhu, včetně pozitivních a negativních podmínek, a rizik, která jsou tomuto typu nástroje vlastní, aby zákazník mohl přijmout informované investiční rozhodnutí.

2.   Bude-li to vhodné vzhledem k danému typu nástroje a ke statusu a úrovni znalostí zákazníka, popis rizik uvedený v odstavci 1 zahrnuje tyto prvky:

a)

rizika spojená s daným typem finančního nástroje, včetně objasnění pákového efektu a jeho účinku, rizika ztráty celé investice včetně rizik spojených s insolvencí emitenta a událostí s tím souvisejících, např. rekapitalizace z vnitřních zdrojů;

b)

volatilita cen takových nástrojů a všechna případná omezení dostupného trhu, na němž lze s těmito nástroji obchodovat;

c)

informace o překážkách či omezeních prodeje investic, například v případě nelikvidních finančních nástrojů nebo finančních nástrojů s pevně stanoveným termínem investice, včetně ilustrace možných metod prodeje a důsledků případného prodeje, možná omezení a odhad časového rámce pro prodej finančního nástroje, než se vrátí počáteční náklady na obchod s tímto typem finančních nástrojů;

d)

skutečnost, že investor kromě nákladů na pořízení těchto nástrojů může v důsledku obchodů s takovými nástroji převzít finanční závazky a další dodatečné povinnosti, včetně podmíněných závazků;

e)

všechny požadavky ohledně marže či podobné závazky, které se používají u nástrojů dotyčného typu.

3.   Pokud investiční podnik poskytne neprofesionálnímu či potenciálnímu neprofesionálnímu zákazníkovi informace o finančním nástroji, který je aktuálně nabízen veřejnosti, a v souvislosti s touto nabídkou byl zveřejněn prospekt v souladu se směrnicí 2003/71/ES, tento podnik s dostatečným předstihem předtím, než zákazníkům či potenciálním zákazníkům poskytne investiční nebo doplňkové služby, sdělí tomuto zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi, kde je tento prospekt dostupný pro veřejnost.

4.   Pokud se finanční nástroj skládá z dvou nebo více různých finančních nástrojů nebo služeb, poskytne investiční podnik odpovídající popis právního charakteru tohoto finančního nástroje, jeho složek a způsobu, jak vzájemné působení těchto složek ovlivňuje rizika investice.

5.   V případě finančních nástrojů, jejichž součástí je záruka nebo ochrana kapitálu, poskytne investiční podnik zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi informace o rozsahu a charakteru této záruky nebo ochrany kapitálu. Když záruku poskytuje třetí strana, zahrnují informace o záruce dostatečně podrobné údaje o ručiteli a o záruce, aby zákazník nebo potenciální zákazník mohl záruku objektivně zhodnotit.

Článek 49

Informace o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků zákazníka

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky držící finanční nástroje nebo peněžní prostředky patřící zákazníkům poskytnou těmto zákazníkům a potenciálním zákazníkům v relevantních případech informace uvedené v odstavcích 2 až 7.

2.   Investiční podnik informuje zákazníka nebo potenciálního zákazníka v případě, že jeho finanční nástroje nebo peněžní prostředky mohou být v držení třetí strany jménem tohoto podniku, a informuje jej o odpovědnosti, kterou investiční podnik v souladu s platnými vnitrostátními předpisy přijímá za veškerá jednání a opomenutí třetí strany, a o důsledcích insolvence třetí strany pro zákazníka.

3.   V případě, že vnitrostátní právní předpisy umožňují, aby byly finanční nástroje zákazníka nebo potenciálního zákazníka drženy třetí stranou na souhrnném účtu, investiční podnik zákazníka o této skutečnosti informuje a výrazným způsobem ho upozorní na rizika, která z ní vyplývají.

4.   Investiční podnik informuje zákazníka nebo potenciálního zákazníka v případě, že podle vnitrostátní právní úpravy není možné, aby byly finanční nástroje zákazníka držené třetí stranou identifikovány a odlišeny od vlastních finančních nástrojů této třetí strany nebo investičního podniku, a výrazným způsobem ho upozorní na rizika, která z toho vyplývají.

5.   Investiční podnik informuje zákazníka nebo potenciálního zákazníka v případě, že účty, na nichž jsou vedeny finanční nástroje nebo peněžní prostředky patřící danému zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi, podléhají nebo budou podléhat právním předpisům jurisdikce, která není jurisdikcí členského státu, a uvede, že práva zákazníka nebo potenciálního zákazníka k těmto finančním nástrojům nebo prostředkům se mohou odpovídajícím způsobem lišit.

6.   Investiční podnik zákazníka informuje o existenci a o podmínkách všech zajišťovacích nebo zástavních práv, která podnik má či může mít ve vztahu k finančním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, či o případném právu na zápočet, které má v souvislosti s těmito nástroji nebo prostředky. Investiční podnik zákazníka případně seznámí se skutečností, že depozitář může mít zajišťovací nebo zástavní právo k těmto nástrojům či prostředkům nebo právo na zápočet v souvislosti s nimi.

7.   Investiční podnik ještě před uzavřením obchodů zajišťujících financování v souvislosti s finančními nástroji, které má v držení jménem zákazníka, nebo před jiným použitím těchto finančních nástrojů na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka poskytne zákazníkovi s dostatečným předstihem před použitím těchto nástrojů a na trvalém nosiči dat jasné, úplné a přesné informace o závazcích a povinnostech investičního podniku v souvislosti s použitím těchto finančních nástrojů, včetně podmínek jejich vrácení a rizik s tím spojených.

Článek 50

Informace o nákladech a souvisejících poplatcích

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely poskytování informací o všech nákladech a poplatcích zákazníkům podle čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU investiční podniky dodržují podrobné požadavky v odstavcích 2 až 10.

Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU, mají investiční podniky poskytující investiční služby profesionálním zákazníkům právo dohodnout si s těmito zákazníky omezené uplatňování podrobných požadavků stanovených v tomto článku. Investiční podniky nemohou sjednat taková omezení, když jsou poskytovány služby investičního poradenství nebo správy portfolií nebo když bez ohledu na poskytované investiční služby dané finanční nástroje zahrnují derivátový nástroj.

Aniž jsou dotčeny povinnosti stanovené v čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU, mají investiční podniky poskytující investiční služby způsobilým protistranám právo dohodnout si s těmito zákazníky omezené uplatňování podrobných požadavků stanovených v tomto článku, s výjimkou případů, kdy bez ohledu na poskytované investiční služby dané finanční nástroje zahrnují derivátový nástroj a způsobilá protistrana má v úmyslu je nabízet svým zákazníkům.

2.   U informací o nákladech a poplatcích sdělovaných zákazníkům předem a následně investiční podniky vyjádří souhrnně následující:

a)

všechny náklady a související poplatky účtované investičním podnikem nebo jinými stranami, pokud byl zákazník těmto jiným stranám předán, za investiční služby a/nebo doplňkové služby poskytnuté zákazníkovi, a

b)

všechny náklady a související poplatky spojené s vytvářením a správou finančních nástrojů.

Náklady podle písmen a) a b) jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení. Pro účely písmene a) se platby třetích stran, které investiční podniky obdrží v souvislosti s investiční službou poskytnutou zákazníkovi, položkově rozepíší a souhrnné náklady a poplatky se sečtou a vyjádří jak v peněžní výši, tak i jako procento.

3.   Má-li být jakákoli část celkových nákladů a poplatků uhrazena v cizí měně nebo představuje-li částku v cizí měně, investiční podniky uvedou dotyčnou měnu a příslušné směnné kursy a náklady. Investiční podniky informují také o ujednání o platebních podmínkách či jiném plnění.

4.   V souvislosti s informováním o nákladech a poplatcích za produkty, které nejsou uvedeny v klíčových informacích pro investory SKIPCP, investiční podniky tyto náklady vypočítají a informují o nich například ve spolupráci se správcovskými společnostmi SKIPCP, od nichž si vyžádají příslušné údaje.

5.   Povinnost poskytovat s dostatečným předstihem úplné informace o souhrnných nákladech a poplatcích spojených s finančním nástrojem a poskytnutou investiční nebo doplňkovou službou platí pro investiční podniky v následujících případech:

a)

pokud investiční podnik zákazníkům doporučuje finanční nástroje nebo jim nabízí finanční nástroje v rámci jejich uvádění na trh, nebo

b)

pokud má investiční podnik poskytující investiční služby poskytovat v souladu s příslušnými právními předpisy Unie zákazníkům v souvislosti s příslušnými finančními nástroji klíčové informace pro investory SKIPCP nebo klíčové informace o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou („produktech s investiční složkou“).

6.   Investiční podniky, které zákazníkovi nedoporučují ani v rámci uvádění na trh nenabízejí finanční nástroj nebo které nemají povinnost poskytovat zákazníkovi v souladu s příslušnými právními předpisy Unie klíčové informace/dokumenty pro investory, informují své zákazníky o všech nákladech a poplatcích spojených s poskytnutou investiční a/nebo doplňkovou službou.

7.   Pokud investiční nebo doplňkové služby poskytuje zákazníkovi více než jeden investiční podnik, poskytne každý investiční podnik informace o nákladech na investiční nebo doplňkovou službu, kterou poskytuje. Investiční podnik, který doporučuje nebo v rámci uvádění na trh nabízí svým zákazníkům služby poskytované jiným podnikem, vyjádří souhrnně náklady a poplatky za své služby a náklady a poplatky za služby poskytované druhým podnikem. Investiční podnik zohlední náklady a poplatky spojené s poskytnutím jiných investičních nebo doplňkových služeb jinými podniky, pokud předal zákazníka těmto jiným podnikům.

8.   Při výpočtu nákladů a poplatků předem investiční podniky použijí skutečně vzniklé náklady místo očekávaných nákladů a poplatků. Nejsou-li skutečné náklady k dispozici, investiční podnik provede odborný odhad těchto nákladů. Investiční podniky revidují předběžné předpoklady podle skutečnosti a v případě potřeby provedou úpravy těchto předpokladů.

9.   Investiční podniky poskytují každoročně zpětně informace o všech nákladech a poplatcích spojených s finančními nástroji i investičními a doplňkovými službami, pokud finanční nástroje zákazníkovi doporučily nebo v rámci uvádění na trh nabídly nebo pokud zákazníkovi poskytly v souvislosti s finančními nástroji klíčové informace/dokumenty pro investory a udržují nebo v průběhu roku udržovaly se zákazníkem trvalý vztah. Tyto informace vycházejí ze vzniklých nákladů a poskytují se individuálně.

Investiční podniky se mohou rozhodnout, že budou poskytovat tyto souhrnně vyjádřené informace o nákladech a poplatcích za investiční služby a finanční nástroje společně s jinými pravidelnými zprávami pro zákazníky.

10.   Investiční podniky poskytnou svým zákazníkům ilustraci, která znázorňuje souhrnný dopad nákladů na návratnost při poskytování investičních služeb. Tato ilustrace se poskytuje předem i zpětně. Investiční podniky zajistí, aby ilustrace splňovala následující požadavky:

a)

ilustrace ukazuje dopad celkových nákladů a poplatků na návratnost investice;

b)

ilustrace ukazuje všechna očekávaná maxima či výkyvy nákladů a

c)

u ilustrace je uveden její popis.

Článek 51

Informace poskytované v souladu se směrnicí 2009/65/ES a nařízením (EU) č. 1286/2014

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podniky, které distribuují podílové jednotky v subjektech kolektivního investování nebo produkty s investiční složkou, své zákazníky navíc informují o všech dalších nákladech a souvisejících poplatcích týkajících se produktu, které možná nebyly uvedeny v klíčových informacích pro investory SKIPCP nebo klíčových informacích o produktech s investiční složkou, a o nákladech a poplatcích týkajících se jejich poskytování investičních služeb ve vztahu k tomuto finančnímu nástroji.

ODDÍL 2

Investiční poradenství

Článek 52

Informace o investičním poradenství

(čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky jasně a přehledně vysvětlí, zda a proč je investiční poradenství nezávislé, nebo nikoli nezávislé, a uvedou druh a charakter omezení, která pro ně platí, včetně zákazu přijímat a ponechávat si pobídky, pokud je investiční poradenství poskytováno jako nezávislé.

Pokud je poradenství nabízeno nebo poskytováno témuž zákazníkovi jako nezávislé i jako nikoli nezávislé, vysvětlí investiční podniky rozsah obou služeb, aby mohli investoři pochopit rozdíly mezi nimi, a nebudou v rámci celkové činnosti vystupovat jako nezávislí investiční poradci. Podniky ve své komunikaci se zákazníky nekladou nepřiměřený důraz na své služby nezávislého investičního poradenství v protikladu k nikoli nezávislým investičním službám.

2.   Investiční podniky poskytující nezávislé nebo nikoli nezávislé investiční poradenství vysvětlí zákazníkovi spektrum finančních nástrojů, které mu mohou doporučit, včetně vztahu investičního podniku k emitentům nebo poskytovatelům těchto nástrojů.

3.   Investiční podniky uvedou popis typů finančních nástrojů, jež připadají v úvahu, spektrum finančních nástrojů a poskytovatelů, kteří jsou v rámci jednotlivých typů nástrojů v závislosti na rozsahu služby analyzováni, a pokud poskytují nezávislé poradenství, vysvětlí, jak poskytovaná služba splňuje podmínky pro poskytování nezávislého investičního poradenství, a faktory, které investiční podnik zvažoval během procesu výběru, aby mohl finanční nástroje doporučit, jako jsou rizika, náklady a složitost finančních nástrojů.

4.   Pokud spektrum finančních nástrojů, které investiční podnik poskytující nezávislé investiční poradenství posuzuje, zahrnuje vlastní finanční nástroje podniku nebo finanční nástroje vydávané či poskytované subjekty, které mají s investičním podnikem úzké propojení nebo jiné úzké právní nebo hospodářské vztahy, jakož i finanční nástroje emitentů či poskytovatelů, kteří nejsou s investičním podnikem spojeni ani k němu nejsou přidruženi, rozliší investiční podnik u každého typu finančního nástroje spektrum finančních nástrojů vydávaných nebo poskytovaných subjekty, které nejsou s investičním podnikem nijak spojeny.

5.   Investiční podniky, jež podle čl. 54 odst. 12 předkládají pravidelné hodnocení vhodnosti doporučení, uvedou všechny následující údaje:

a)

četnost a rozsah pravidelného hodnocení vhodnosti, případně podmínky, při jejichž splnění je hodnocení prováděno;

b)

rozsah přehodnocování informací shromážděných dříve a

c)

způsob, jak bude aktualizované doporučení oznámeno zákazníkovi.

Článek 53

Nezávislé investiční poradenství

(čl. 24 odst. 4 a 7 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky poskytující nezávislé investiční poradenství definují a provádějí proces výběru za účelem posouzení a porovnání dostatečného spektra finančních nástrojů, které jsou na trhu k dispozici, v souladu s čl. 24 odst. 7 písm. a) směrnice 2014/65/EU. Proces výběru zahrnuje následující prvky:

a)

počet a různorodost zvažovaných finančních nástrojů jsou úměrné rozsahu služeb investičního poradenství, které nezávislý investiční poradce nabízí;

b)

počet a různorodost zvažovaných finančních nástrojů adekvátně reprezentují finanční nástroje, které jsou na trhu k dispozici;

c)

množství finančních nástrojů vydaných investičním podnikem samotným nebo subjekty, které mají s investičním podnikem úzké propojení, je úměrné celkovému množství zvažovaných finančních nástrojů a

d)

kritéria výběru různých finančních nástrojů zahrnují všechny podstatné aspekty, jako jsou rizika, náklady a složitost, jakož i charakteristiky zákazníků investičního podniku, a zajišťují, aby byl výběr nástrojů, jež mohou být doporučovány, nezaujatý.

Pokud takové porovnání není s ohledem na obchodní model nebo specifický rozsah poskytovaných služeb možný, investiční podnik poskytující investiční poradenství nevystupuje jako nezávislý.

2.   Investiční podnik, který poskytuje nezávislé investiční poradenství a zaměřuje se na určité kategorie nebo vybrané spektrum finančních nástrojů, dodržuje následující požadavky:

a)

podnik se propaguje tak, aby přilákal pouze zákazníky, kteří dávají přednost těmto kategoriím nebo spektru finančních nástrojů;

b)

podnik vyžaduje, aby zákazníci uvedli, že mají zájem investovat pouze do vybrané kategorie nebo spektra finančních nástrojů, a

c)

před poskytnutím služby podnik zajistí, aby jeho služba byla pro každého nového zákazníka vhodná, neboť jeho obchodní model odpovídá potřebám a cílům zákazníka a spektrum finančních nástrojů je pro zákazníka vhodné. Pokud tomu tak není, podnik tomuto zákazníkovi službu neposkytne.

3.   Investiční podnik nabízející jak nezávislé, tak i nikoli nezávislé investiční poradenství plní následující povinnosti:

a)

v dostatečném předstihu před poskytnutím služeb investiční podnik své zákazníky v souladu s čl. 24 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU a příslušnými prováděcími opatřeními informuje na trvalém nosiči dat, zda poradenství bude nezávislé, nebo nikoli nezávislé;

b)

investiční podnik se prezentuje jako nezávislý u služeb, u nichž poskytuje investiční poradenství nezávisle;

c)

investiční podnik má zavedeny adekvátní organizační požadavky a kontrolní mechanismy zajišťující, aby oba druhy poradenských služeb a poradců byly vzájemně jasně odděleny, aby nebylo pravděpodobné, že zákazníci budou uvedeni v omyl, jaký druh poradenství dostávají, a aby se jim dostalo takového druhu poradenství, jaký je pro ně vhodný. Investiční podnik neumožní, aby fyzická osoba poskytovala jak nezávislé, tak i nikoli nezávislé investiční poradenství.

ODDÍL 3

Posouzení vhodnosti a přiměřenosti

Článek 54

Posouzení vhodnosti a zprávy o vhodnosti

(čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Při posuzování vhodnosti investičních služeb nebo finančních nástrojů podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU postupují investiční podniky jednoznačně, aby nedocházelo k nejasnostem ohledně jejich odpovědnosti v tomto procesu. Při posuzování vhodnosti podnik jasně a srozumitelně informuje zákazníky nebo potenciální zákazníky, že důvodem posuzování vhodnosti je umožnit, aby podnik mohl jednat v nejlepším zájmu zákazníka.

Pokud jsou služby investičního poradenství nebo správy portfolií poskytovány zcela či z části prostřednictvím automatického či poloautomatického systému, spočívá odpovědnost za posouzení vhodnosti na investičním podniku, který službu poskytuje, a tato odpovědnost není redukována tím, že při podávání osobního doporučení nebo rozhodnutí obchodovat je používán elektronický systém.

2.   Investiční podniky stanoví rozsah informací, které se od zákazníků shromažďují, podle všech charakteristických rysů služeb investičního poradenství nebo správy portfolií, jež mají být těmto zákazníkům poskytovány. Investiční podniky si od zákazníků nebo potenciálních zákazníků vyžádají takové informace, které bude podnik potřebovat k tomu, aby porozuměl podstatným skutečnostem o zákazníkovi a při náležitém zvážení povahy a rozsahu poskytované služby získal přiměřený základ pro stanovení, že konkrétní obchod, který doporučí nebo který má být uzavřen v rámci služby správy portfolií, splňuje tato kritéria:

a)

odpovídá investičním cílům dotyčného zákazníka včetně rizikové tolerance zákazníka;

b)

je takový, že zákazník dokáže finančně unést související investiční rizika odpovídající jeho investičním cílům;

c)

je takový, že zákazník má potřebné zkušenosti a znalosti, aby mohl porozumět rizikům spojeným s tímto obchodem nebo se správou jeho portfolia.

3.   Pokud investiční podnik poskytuje investiční službu profesionálnímu zákazníkovi, je oprávněn předpokládat, že pokud jde o produkty, obchody a služby, které spadají do kategorie určené pro profesionální zákazníky, zákazník má potřebnou úroveň zkušeností a znalostí pro účely odst. 2 písm. c).

Pokud daná investiční služba spočívá v poskytování investičního poradenství profesionálnímu zákazníkovi upraveném v příloze II oddíle 1 směrnice 2014/65/EU, je investiční podnik oprávněn předpokládat pro účely odst. 2 písm. b), že zákazník je schopen finančně unést související investiční riziko odpovídající jeho investičním cílům.

4.   Je-li to vhodné, informace o finanční situaci zákazníka nebo potenciálního zákazníka zahrnují údaje o zdroji a výši jeho pravidelných příjmů, jeho aktiv, včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí, a o jeho pravidelných finančních závazcích.

5.   Je-li to vhodné, informace o investičních cílech zákazníka nebo potenciálního zákazníka zahrnují údaje o době, po kterou chce zákazník investici držet, jeho preferencích týkajících se podstoupení rizik, o jeho rizikovém profilu a o účelech investice.

6.   Pokud je zákazníkem právnická osoba nebo skupina dvou či více fyzických osob nebo pokud jsou jedna či více fyzických osob zastoupeny jinou fyzickou osobou, investiční podnik stanoví a dodržuje zásady ohledně toho, kdo bude předmětem posuzování vhodnosti a jak se bude toto posuzování provádět v praxi, a to včetně určení osoby, od níž mají být shromažďovány údaje o znalostech a zkušenostech, finanční situaci a investičních cílech. Investiční podnik takto stanovené zásady zaznamená.

Pokud je fyzická osoba zastoupena jinou fyzickou osobou nebo pokud má být pro právnickou osobu, která požádala o zacházení jako s profesionálním zákazníkem podle přílohy II oddílu 2 směrnice 2014/65/EU, provedeno posouzení vhodnosti, bude posuzována finanční situace a investiční cíle této právnické osoby nebo v případě fyzické osoby příslušného zákazníka, nikoli jeho zástupce. Hodnoceny budou znalosti a zkušenosti zástupce fyzické osoby nebo osoby, která je oprávněna jménem příslušného zákazníka provádět obchody.

7.   Investiční podniky přijmou přiměřená opatření k tomu, aby zajistily spolehlivost informací shromážděných o zákaznících nebo potenciálních zákaznících. To zahrnuje mimo jiné:

a)

zajištění, aby si zákazníci uvědomili význam poskytnutí přesných a aktuálních informací;

b)

zajištění, aby všechny nástroje, jako jsou nástroje na stanovení profilu hodnocení rizik nebo nástroje na posouzení znalostí a zkušeností zákazníka, používané v procesu posuzování vhodnosti byly vhodné pro daný účel a aby byly vhodně navržené pro použití u zákazníků, přičemž v procesu posuzování vhodnosti je třeba určit a aktivně minimalizovat případná omezení;

c)

zajištění, aby bylo pravděpodobné, že zákazníci chápou otázky použité v tomto procesu, že přesně zjišťují cíle a potřeby zákazníka a informace potřebné pro posouzení vhodnosti, a

d)

podle potřeby kroky učiněné za účelem zajištění konzistentnosti informací zákazníků, jako je zvážení, zda se v informacích od zákazníků nevyskytují zjevné nepřesnosti.

Investiční podniky, které se zákazníkem mají trvalý vztah, například mu poskytují průběžné poradenství nebo službu správy portfolií, prokazatelně mají vhodná pravidla a postupy na vedení adekvátních a aktuálních informací o zákaznících v míře potřebné pro plnění požadavků podle odstavce 2.

8.   Pokud investiční podnik v rámci poskytování investiční služby v podobě investičního poradenství či správy portfolií nezíská informace vyžadované podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, podnik investiční službu nebo finanční nástroje zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazník nedoporučí.

9.   Investiční podniky prokazatelně mají adekvátní pravidla a postupy zajišťující, že tyto podniky znají povahu a charakteristické rysy investičních služeb a finančních nástrojů vybraných pro zákazníky, včetně nákladů a rizik, a že posuzují při uvážení nákladů a složitosti, zda profilu jejich zákazníka lépe neodpovídají ekvivalentní investiční služby nebo finanční nástroje.

10.   Pokud žádná služba ani nástroj není pro zákazníka vhodný, investiční podnik je v rámci poskytování investiční služby v podobě investičního poradenství či správy portfolií nedoporučí ani nerozhodne o obchodování s nimi.

11.   Při poskytování služeb investičního poradenství nebo správy portfolií, které zahrnují výměnu investic, a to buď prodejem jednoho nástroje a nákupem jiného, nebo výkonem práva provést změnu v souvislosti se stávajícím nástrojem, investiční podniky shromáždí potřebné informace o stávajících investicích zákazníka a doporučených nových investicích a provedou analýzu nákladů a přínosů této výměny, aby mohly podloženým způsobem prokázat, že jsou přínosy výměny větší než náklady.

12.   Při poskytování investičního poradenství poskytnou investiční podniky neprofesionálnímu zákazníkovi zprávu, která obsahuje souhrn poskytnutého poradenství a popis, proč je poskytnuté doporučení vhodné pro tohoto neprofesionálního zákazníka, včetně toho, jak naplňuje jeho cíle a odpovídá jeho osobním poměrům s odkazem na požadovanou dobu investice, zákazníkovy znalosti a zkušenosti a zákazníkův postoj k riziku a schopnost nést ztrátu.

Investiční podniky upozorní zákazníky, zda bude u doporučovaných služeb nebo nástrojů pravděpodobně potřebné, aby neprofesionální zákazník požadoval pravidelný přezkum souvisejících ujednání, a uvedou tuto informaci ve zprávě o vhodnosti.

Pokud investiční podnik poskytuje službu, která zahrnuje pravidelné posuzování vhodnosti a zprávy o vhodnosti, mohou se další zprávy po úvodním sjednání služby zabývat pouze změnami příslušných služeb nebo nástrojů a/nebo poměrů zákazníka a není třeba v nich opakovat všechny podrobnosti z první zprávy.

13.   Investiční podniky provádějící pravidelné posuzování vhodnosti přezkoumávají za účelem zkvalitnění služby vhodnost podaných doporučení alespoň jednou ročně. Četnost tohoto posuzování se zvyšuje v závislosti na rizikovém profilu zákazníka a na typu doporučených finančních nástrojů.

Článek 55

Společná ustanovení o posuzování vhodnosti nebo přiměřenosti

(čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zajistí, aby informace o znalostech a zkušenostech zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic zahrnovaly níže uvedené prvky, a to v míře odpovídající charakteru zákazníka, povaze a rozsahu služby, která má být poskytnuta, a typu předpokládaného produktu či obchodu, včetně jejich složitosti a rizik z nich vyplývajících:

a)

typy služeb, obchodů a finančních nástrojů, které zákazník zná;

b)

povaha, objem a frekvence obchodů s finančními nástroji, které zákazník provádí, a doba, po kterou jsou prováděny;

c)

vzdělání a povolání nebo relevantní dřívější povolání zákazníka či potenciálního zákazníka.

2.   Investiční podnik neodrazuje zákazníka nebo potenciálního zákazníka od toho, aby poskytl informace vyžadované pro účely čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU.

3.   Investiční podnik je oprávněn spolehnout se na informace poskytnuté jeho zákazníky nebo potenciálními zákazníky, ledaže je mu známo nebo by mu mělo být známo, že tyto informace jsou zjevně zastaralé, nepřesné či neúplné.

Článek 56

Posouzení přiměřenosti a související povinnosti vést záznamy

(čl. 25 odst. 3 a 5 směrnice 2014/65/EU)

1.   Při posuzování, zda je investiční služba pro zákazníka přiměřená, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 3 směrnice 2014/65/EU, investiční podniky stanoví, zda zákazník disponuje potřebnými zkušenostmi a znalostmi k tomu, aby porozuměl rizikům souvisejícím s nabízeným nebo poptávaným produktem či investiční službou.

Investiční podnik je oprávněn předpokládat, že profesionální zákazník disponuje potřebnými zkušenostmi a znalostmi k tomu, aby porozuměl rizikům souvisejícím s konkrétními investičními službami či obchody anebo s určitým typem obchodu či produktu, které spadají do jeho kategorie profesionálního zákazníka.

2.   Investiční podniky vedou záznamy o provedeném posuzování přiměřenosti, které zahrnují následující údaje:

a)

výsledek posouzení přiměřenosti;

b)

každé upozornění podané zákazníkovi, pokud byl nákup investiční služby nebo produktu posouzen jako potenciálně nepřiměřený pro zákazníka, zda zákazník žádal, aby byl obchod proveden i přes toto upozornění, případně, zda podnik akceptoval zákazníkův požadavek provést obchod;

c)

každé upozornění podané zákazníkovi, pokud zákazník neposkytl dostatečné informace, aby podnik mohl provést posouzení přiměřenosti, zda zákazník žádal, aby byl obchod proveden i přes toto upozornění, případně, zda podnik akceptoval zákazníkův požadavek provést obchod.

Článek 57

Poskytování služeb u nekomplexních nástrojů

(čl. 25 odst. 4 směrnice 2014/65/EU)

Finanční nástroj, který není výslovně uveden v čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU, se pro účely čl. 25 odst. 4 písm. a) bodu vi) směrnice 2014/65/EU považuje za nekomplexní, jestliže splňuje tato kritéria:

a)

nespadá do čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) ani do přílohy I oddílu C bodů 4 až 11 směrnice 2014/65/EU;

b)

existují četné příležitosti k prodeji, splacení nebo jinému druhu realizace tohoto nástroje za ceny, které jsou účastníkům trhu dostupné z veřejných zdrojů a které jsou buď tržními cenami, nebo cenami, které zpřístupňují či validují na emitentovi nezávislé oceňovací systémy;

c)

nezahrnuje žádné skutečné ani potenciální závazky pro zákazníka, které by přesahovaly náklady na pořízení tohoto nástroje;

d)

neobsahuje ustanovení, podmínku nebo aktivační událost, které by mohly zásadně změnit povahu nebo riziko investice či výplatní profil, jako jsou investice, které zahrnují právo přeměnit nástroj na jinou investici;

e)

neobsahuje žádné výslovné ani implicitní výstupní poplatky, v jejichž důsledku by investice byla nelikvidní, i když existují technicky četné příležitosti k prodeji, splacení nebo jinému druhu realizace tohoto nástroje;

f)

přiměřeně komplexní informace ohledně jeho vlastností jsou veřejně dostupné a je pravděpodobné, že jim snadno porozumí průměrný neprofesionální zákazník, aby si mohl učinit podložený úsudek, zda uzavře obchod s daným nástrojem.

Článek 58

Dohody s neprofesionálním a profesionálním zákazníkem

(čl. 24 odst. 1 a čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podniky, které zákazníkovi poskytují investiční službu nebo doplňkovou službu uvedenou v příloze I oddílu B bodě 1 směrnice 2014/65/EU po datu, od něhož je použitelné toto nařízení, uzavřou se zákazníkem písemnou základní dohodu na papíře či jiném trvalém nosiči dat s uvedením základních práv a povinností podniku a zákazníka. Investiční podniky poskytující investiční poradenství musí tuto povinnost plnit pouze v případě, provádějí-li pravidelné posouzení vhodnosti doporučených finančních nástrojů nebo služeb.

Písemná dohoda stanoví základní práva a povinnosti stran a obsahuje:

a)

popis služeb, případně charakter a rozsah investičního poradenství, jež mají být poskytovány;

b)

u služeb správy portfolií typy finančních nástrojů, které mohou být nakupovány a prodávány, a druhy obchodů, které mohou být prováděny jménem zákazníka, jakož i všechny zakázané nástroje nebo obchody, a

c)

popis hlavních rysů všech služeb uvedených v příloze I oddílu B bodě 1 směrnice 2014/65/EU, jež mají být poskytovány, případně včetně role podniku v souvislosti s úkony společnosti, které se týkají nástrojů zákazníka, a podmínek, za nichž budou obchody zajišťující financování zahrnující zákazníkovy cenné papíry generovat pro zákazníka výnos.

ODDÍL 4

Podávání zpráv zákazníkům

Článek 59

Povinnosti ohledně podávání zpráv o provádění pokynů kromě těch, které se týkají správy portfolií

(čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které provedly na účet zákazníka pokyn jiný než za účelem správy portfolií, v souvislosti s tímto pokynem:

a)

zákazníkovi bezodkladně poskytnou na trvalém nosiči dat základní informace o provedení tohoto pokynu;

b)

co nejdříve zašlou zákazníkovi na trvalém nosiči dat oznámení potvrzující provedení pokynu, a to nejpozději první pracovní den po provedení anebo, pokud investiční podnik dostává potvrzení od třetí strany, nejpozději první pracovní den po obdržení potvrzení od třetí strany.

Písmeno b) se nepoužije, pokud by potvrzení obsahovalo tytéž údaje jako potvrzení, jež má zákazníkovi bezodkladně odesílat jiná osoba.

Písmena a) a b) se nepoužijí v případech, kdy se pokyny provedené na účet zákazníků týkají dluhopisů na financování dohod o hypotečním úvěru s těmito zákazníky, v kterémžto případě musí být podána zpráva o obchodu spolu s podmínkami hypotečního úvěru, nejpozději však jeden měsíc po provedení pokynu.

2.   Kromě požadavků podle odstavce 1 investiční podniky poskytnou zákazníkovi na požádání informace o stavu jeho pokynu.

3.   V případě pokynů zákazníků týkajících se podílových listů nebo akcií subjektu kolektivního investování, které se provádějí pravidelně, investiční podniky buď učiní kroky uvedené v odst. 1 písm. b), nebo zákazníkovi poskytnou nejméně každých šest měsíců informace o těchto obchodech uvedené v odstavci 4.

4.   Oznámení uvedené v odst. 1 písm. b) zahrnuje ty z níže uvedených informací, které jsou použitelné, a to případně s přihlédnutím k regulačním technickým normám upravujícím povinnosti předkládat hlášení o obchodech přijatým v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014:

a)

identifikační údaje o informující společnosti;

b)

jméno či jiné označení zákazníka;

c)

obchodní den;

d)

čas obchodu;

e)

typ pokynu;

f)

identifikační údaje o místu;

g)

identifikační údaje o nástroji;

h)

ukazatel nákupu/prodeje;

i)

charakter pokynu, pokud to není pokyn k nákupu/prodeji;

j)

množství;

k)

jednotkovou cenu;

l)

celkové protiplnění;

m)

celkovou výši provizí a účtovaných výloh, rozepsanou na jednotlivé položky, pokud o to zákazník požádá, včetně výše všech stanovených přirážek nebo srážek, pokud byl obchod proveden investičním podnikem při obchodování na vlastní účet a investiční podnik má vůči zákazníkovi povinnost nejlepšího způsobu provedení;

n)

dosažený směnný kurz, pokud obchod zahrnoval konverzi měny;

o)

povinnosti zákazníka spojené s vypořádáním obchodu, včetně lhůty pro zaplacení nebo dodání a příslušných údajů o účtu, pokud tyto údaje a povinnosti nebyly zákazníkovi oznámeny již dříve;

p)

je-li zákazníkovou protistranou sám investiční podnik nebo jakákoli osoba v rámci skupiny investičního podniku či jiný zákazník investičního podniku, uvede se skutečnost, že se jedná o tento případ, pokud nebyl pokyn proveden prostřednictvím systému pro obchodování, který usnadňuje anonymní obchodování.

Pro účely písmene k) platí, že jestliže je pokyn prováděn v tranších, investiční podnik může sdělit zákazníkovi ceny jednotlivých tranší nebo průměrnou cenu. Pokud se sděluje průměrná cena, investiční podnik poskytne zákazníkovi na jeho žádost informace o cenách jednotlivých tranší.

5.   Investiční podnik může poskytnout zákazníkovi informace uvedené v odstavci 4 s pomocí standardních kódů, pokud současně zajistí také vysvětlení použitých kódů.

Článek 60

Povinnosti podávat zprávy o správě portfolií

(čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které zákazníkům poskytují službu správy portfolií, předávají každému takovému zákazníkovi na trvalém nosiči dat pravidelné výpisy o operacích vykonaných jménem zákazníka při správě jeho portfolia, pokud takový výpis neposkytuje jiná osoba.

2.   V pravidelném výpisu podle odstavce 1 je uveden korektní a vyvážený přehled provedených činností a výkonnosti portfolia v průběhu vykazovaného období a v relevantních případech i následující údaje:

a)

název investičního podniku;

b)

jméno či jiné označení účtu zákazníka;

c)

složení a ocenění portfolia, včetně údajů o jednotlivých finančních nástrojích v portfoliu, jejich tržní hodnotě anebo reálné hodnotě, jestliže tržní hodnota není k dispozici, a o hotovostním zůstatku na začátku a na konci vykazovaného období a údajů o výkonnosti portfolia během vykazovaného období;

d)

celkovou částku poplatků a dalších účtovaných položek vzniklých během vykazovaného období s rozepsáním alespoň celkových poplatků za správu a celkových nákladů spojených s poskytováním služby, a je-li to vhodné, včetně prohlášení, že na požádání bude poskytnut podrobnější rozpis;

e)

srovnání skutečné výkonnosti v průběhu období vykazovaného ve výpisu a referenční výkonnosti investice (je-li taková hodnota k dispozici), na níž se investiční podnik a zákazník dohodli;

f)

celkovou částku dividend, úroků a jiných úhrad přijatých ve vykazovaném období v souvislosti s portfoliem zákazníka;

g)

informace o dalších úkonech společnosti zakládajících práva k finančním nástrojům v portfoliu;

h)

v relevantních případech informace uvedené v čl. 59 odst. 4 písm. c) až l) ke každému obchodu uskutečněnému v průběhu daného období, ledaže se zákazník rozhodne dostávat informace o provedených obchodech po každém obchodu, v kterémžto případě se použije odstavec 4 tohoto článku.

3.   Pravidelný výpis uvedený v odstavci 1 se předává jednou za tři měsíce s výjimkou těchto případů:

a)

pokud investiční podnik poskytuje svým zákazníkům přístup do online systému splňujícího požadavky na trvalý nosič dat, kde lze najít aktuální ocenění zákazníkova portfolia a kde si může zákazník snadno vyhledat požadované informace podle čl. 63 odst. 2, a pokud má podnik důkaz, že si zákazník vyhledal ocenění svého portfolia alespoň jednou za příslušné čtvrtletí;

b)

v případech, kdy se použije odstavec 4, se pravidelný výpis musí poskytnout nejméně jednou za dvanáct měsíců;

c)

pokud dohoda mezi investičním podnikem a zákazníkem o službě správy portfolií povoluje portfolio s pákou, musí se pravidelný výpis poskytovat nejméně jednou za měsíc.

Výjimka podle písmene b) se neuplatní v případě obchodů s finančními nástroji spadajícími do čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. c) nebo kteréhokoli z bodů 4 až 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU.

4.   Investiční podniky v případech, kdy se zákazník rozhodne dostávat informace o provedených obchodech po každém obchodu, poskytují zákazníkovi základní informace o daném obchodu na trvalém nosiči dat hned poté, co správce portfolia obchod provede.

Investiční podnik zašle zákazníkovi oznámení potvrzující provedení obchodu a obsahující informace podle čl. 59 odst. 4 nejpozději první pracovní den po provedení obchodu anebo, pokud investiční podnik dostává potvrzení od třetí strany, nejpozději první pracovní den po obdržení potvrzení od třetí strany.

Druhý pododstavec se nepoužije, pokud by potvrzení obsahovalo tytéž údaje jako potvrzení, jež má zákazníkovi bezodkladně odesílat jiná osoba.

Článek 61

Povinnosti podávat zprávy způsobilým protistranám

(čl. 24 odst. 4 a čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

Pokud investiční podniky neuzavřou smlouvy se způsobilými protistranami, v nichž je stanoven obsah a harmonogram podávání zpráv, platí požadavky na podávání zpráv neprofesionálním a profesionálním zákazníkům podle článků 49 a 59.

Článek 62

Další povinnosti podávat zprávy o správě portfolií a obchodech s podmíněnými závazky

(čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky poskytující službu správy portfolií informují zákazníka, pokud se celková hodnota portfolia oceněná na začátku každého vykazovaného období sníží o 10 % a poté o násobky 10 %, a to nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla tato prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení následujícího pracovního dne.

2.   Investiční podniky, které obsluhují účet neprofesionálního zákazníka zahrnující pozice v obchodech s finančními nástroji s pákovým efektem nebo pozice v obchodech s podmíněným závazkem, informují zákazníka, pokud se počáteční hodnota každého nástroje sníží o 10 % a poté o násobky 10 %. Zprávy podle tohoto odstavce se podávají podle jednotlivých nástrojů, není-li se zákazníkem sjednáno jinak, a podávány jsou nejpozději do konce pracovního dne, kdy byla prahová hodnota překročena, anebo, byla-li prahová hodnota překročena v nepracovní den, do skončení následujícího pracovního dne.

Článek 63

Výpisy finančních nástrojů zákazníka nebo peněžních prostředků zákazníka

(čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, které mají v držení finanční nástroje nebo peněžní prostředky zákazníků, zasílají alespoň jednou čtvrtletně každému zákazníkovi, jehož finanční nástroje či peněžní prostředky mají v držení, výpis těchto finančních nástrojů nebo prostředků na trvalém nosiči dat, pokud takový výpis už nebyl poskytnut v jiném pravidelném výpisu. Na žádost zákazníka poskytují podniky tyto výpisy častěji za poplatek.

První pododstavec neplatí pro úvěrovou instituci, které bylo vydáno povolení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES (26), pokud se jedná o vklady ve smyslu uvedené směrnice, které má tato instituce v držení.

2.   Výpis aktiv zákazníka zmiňovaný v odstavci 1 obsahuje tyto informace:

a)

podrobnosti o všech finančních nástrojích či peněžních prostředcích zákazníka v držení investičního podniku ke konci období vykazovaného ve výpisu;

b)

míru, do které se finanční nástroje či peněžní prostředky zákazníka staly předmětem obchodů zajišťujících financování;

c)

míru případného výnosu, který zákazník získal díky účasti na obchodu zajišťujícího financování, a z jakého základu tento výnos naběhl;

d)

jasné označení aktiv či prostředků, na něž se vztahují pravidla směrnice 2014/65/EU a jejích prováděcích opatření, a aktiv a prostředků, na něž se tato pravidla nevztahují, například aktiv a prostředků, na něž se vztahuje dohoda o zajištění s převedením vlastnického práva;

e)

jasné označení aktiv, jejichž vlastnictví se vyznačuje zvláštnostmi, například v důsledku zajišťovacích práv;

f)

tržní hodnotu finančních nástrojů uvedených ve výpisu nebo její odhad, pokud tržní hodnota není k dispozici, s jasným uvedením skutečnosti, že neexistence tržní ceny je pravděpodobně známkou nelikvidity. Podnik vyvine maximální úsilí při provádění odhadu hodnoty.

V případech, kdy portfolio zákazníka zahrnuje výnosy z jednoho či více nevypořádaných obchodů, mohou informace uvedené pod písmenem a) vycházet buď z data uzavření obchodu, nebo z data vypořádání s podmínkou, že všechny informace ve výpisu vycházejí důsledně ze stejného data.

Pravidelný výpis zákazníkových aktiv podle odstavce 1 se nepředkládá, pokud investiční podnik poskytuje svým zákazníkům přístup do online systému, který lze považovat za trvalý nosič dat, kde si může zákazník snadno najít aktuální výpisy svých finančních nástrojů nebo peněžních prostředků, a pokud má podnik důkaz, že si zákazník vyhledal tento výpis alespoň jednou za příslušné čtvrtletí.

3.   Investiční podniky, které drží finanční nástroje nebo peněžní prostředky a které pro zákazníka provádějí službu správy portfolií, mohou výpis zákazníkových aktiv, o němž se zmiňuje odstavec 1, zahrnout do pravidelného výpisu, který poskytují danému zákazníkovi podle čl. 60 odst. 1.

ODDÍL 5

Nejlepší způsob provedení

Článek 64

Kritéria nejlepšího způsobu provedení

(čl. 27 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky při provádění zákazníkova pokynu zohlední tato kritéria za účelem určení relativního významu faktorů uvedených v čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/65/EU:

a)

charakteristiku zákazníka včetně jeho kategorizace, tj. zda jde o neprofesionálního, nebo profesionálního zákazníka;

b)

charakteristiku pokynu zákazníka včetně údaje, zda je pokyn spojen s obchodem zajišťujícím financování (SFT);

c)

charakteristické rysy finančních nástrojů, které jsou předmětem tohoto pokynu;

d)

charakteristiku míst provádění pokynů, do nichž lze tento pokyn nasměrovat.

Pro účely tohoto článku a článků 65 a 66 platí, že „místo provádění pokynů“ zahrnuje regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém, organizovaný obchodní systém, systematického internalizátora nebo tvůrce trhu či jiného poskytovatele likvidity nebo jiný subjekt, který plní ve třetí zemi podobnou funkci, jako jsou funkce plněné některým z výše uvedených.

2.   Investiční podnik splní své povinnosti podle čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, tj. přijme veškerá dostatečná opatření k tomu, aby dosáhl nejlepšího možného výsledku pro zákazníka, pokud provede pokyn nebo konkrétní aspekt pokynu podle konkrétních instrukcí od zákazníka týkajících se pokynu nebo konkrétního aspektu pokynu.

3.   Investiční podniky nekonstruují ani neúčtují své provize způsobem, který nespravedlivě diskriminuje některá místa provádění pokynů.

4.   Při provádění pokynů nebo rozhodování obchodovat s OTC produkty včetně produktů na míru investiční podnik kontroluje korektnost ceny navržené zákazníkovi podle shromážděných tržních dat použitých pro odhad ceny tohoto produktu a pokud možno porovnáním s podobnými či srovnatelnými produkty.

Článek 65

Povinnost investičních podniků, které vykonávají správu portfolií, přijímají a předávají pokyny, jednat v nejlepším zájmu zákazníka

(čl. 24 odst. 1 a 4 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky v rámci správy portfolií plní povinnost, kterou ukládá čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, tedy jednat v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků, při zadávání pokynů, jež vyplývají z rozhodnutí investičního podniku obchodovat s finančními nástroji jménem svého zákazníka, k provedení jiným subjektům.

2.   Investiční podniky při poskytování služby přijímání a předávání pokynů plní povinnost, kterou ukládá čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, tedy jednat v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků, při předávání pokynů zákazníků jiným subjektům k provedení.

3.   Za účelem splnění požadavků podle odstavce 1 nebo 2 investiční podniky plní požadavky stanovené v odstavcích 4 až 7 tohoto článku a v čl. 64 odst. 4.

4.   Investiční podniky přijmou veškerá dostatečná opatření k tomu, aby pro své zákazníky dosáhly nejlepšího možného výsledku, a zohlední přitom faktory uvedené v čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/65/EU. Relativní význam těchto faktorů se určí pomocí kritérií uvedených v čl. 64 odst. 1 a u neprofesionálních zákazníků pomocí požadavku uloženého v čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/65/EU.

Investiční podnik splní své povinnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 a nepožaduje se, aby přijal opatření uvedená v tomto odstavci, pokud se řídí konkrétními instrukcemi zákazníka při zadávání nebo předávání pokynu jinému subjektu k provedení.

5.   Investiční podniky zavedou a provádějí pravidla, která jim umožní dodržet povinnost uvedenou v odstavci 4. Pokud jde o jednotlivé druhy nástrojů, tato pravidla označí subjekty, u nichž se zadávají pokyny nebo jimž investiční podnik předává pokyny k provedení. Uvedené subjekty mají opatření týkající se provádění pokynů, jež investičnímu podniku umožňují dodržet povinnosti uvedené v tomto článku při zadávání či předávání pokynů danému subjektu k provedení.

6.   Investiční podniky své zákazníky informují o pravidlech zavedených podle odstavce 5 a podle čl. 66 odst. 2 až 9. Investiční podniky své zákazníky řádně informují o podniku a jeho službách a o subjektech vybraných pro provádění pokynů. Zejména pokud si investiční podnik zvolí jiné podniky, aby poskytovaly služby provádění pokynů, každoročně shrne a zveřejní pro každý druh finančního nástroje pět nejlepších investičních podniků, pokud jde o objemy obchodování, jimž předával nebo zadával k provedení pokyny zákazníků v předchozím roce, a informaci o dosažené kvalitě provedení. Tyto informace jsou konzistentní s údaji zveřejňovanými v souladu s technickými normami vypracovanými podle čl. 27 odst. 10 písm. b) směrnice 2014/65/EU.

Na odůvodněnou žádost zákazníka poskytnou investiční podniky svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům informace o subjektech, jimž předávají nebo zadávají pokyny k provedení.

7.   Investiční podniky pravidelně sledují účinnost pravidel zavedených v souladu s odstavcem 5, a zejména se zaměřují na kvalitu provedení pokynů ze strany subjektů uvedených v předmětných pravidlech a nápravu případných nedostatků.

Investiční podniky přezkoumávají alespoň jednou ročně pravidla a opatření. Tento přezkum je prováděn také vždy, když dojde k významné změně ovlivňující schopnost podniku pokračovat v plnění cíle dosáhnout pro své zákazníky nejlepších možných výsledků.

Investiční podniky posuzují, zda došlo k významné změně, a zvažují provedení změn míst provádění pokynů nebo subjektů, na něž významně spoléhají při plnění hlavního požadavku na nejlepší způsob provedení.

Významnou změnou je podstatná událost, která by mohla mít vliv na parametry nejlepšího způsobu provedení, jako jsou náklady, cena, rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání, objem, povaha nebo jiný aspekt související s provedením pokynu.

8.   Tento článek se nepoužije, jestliže investiční podnik poskytující služby správy portfolií či přijímání a předávání pokynů zároveň provádí obdržené pokyny nebo rozhodnutí obchodovat jménem portfolia svého zákazníka. V těchto případech se použije článek 27 směrnice 2014/65/EU.

Článek 66

Zásady provádění pokynů

(čl. 27 odst. 5 a 7 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky nejméně jednou ročně přezkoumávají zásady provádění pokynů zavedené v souladu s čl. 27 odst. 4 směrnice 2014/65/EU, jakož i svá opatření týkající se provádění pokynů.

Ke stejnému přezkumu se přistupuje po každé významné změně podle definice uvedené v čl. 65 odst. 7, která má vliv na schopnost podniku nadále trvale dosahovat nejlepších možných výsledků při provádění pokynů zákazníků s využitím míst, která jsou součástí zásad provádění pokynů. Investiční podnik posuzuje, zda došlo k významné změně, a zvažuje, zda změnit relativní význam faktorů nejlepšího způsobu provedení při plnění hlavního požadavku na nejlepší způsob provedení.

2.   Informace o zásadách provádění pokynů se individuálně upraví podle druhu finančního nástroje a poskytované služby a zahrnují údaje uvedené v odstavcích 3 až 9.

3.   Investiční podniky poskytnou zákazníkům dostatečně včas před poskytnutím služby tyto údaje o svých zásadách provádění pokynů:

a)

popis relativního významu, který investiční podnik v souladu s kritérii uvedenými v čl. 59 odst. 1 připisuje faktorům uvedeným v čl. 27 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, nebo postup, kterým podnik určuje relativní význam těchto faktorů;

b)

seznam míst provádění pokynů, na něž podnik významně spoléhá při plnění své povinnosti přijmout veškerá přiměřená opatření k trvalému dosahování nejlepšího možného výsledku při provádění pokynů zákazníků, s uvedením, která místa provádění pokynů se využívají pro jednotlivé druhy finančních nástrojů v případě pokynů neprofesionálních zákazníků, pokynů profesionálních zákazníků a SFT;

c)

seznam faktorů použitých pro výběr místa provádění pokynů, včetně kvalitativních faktorů, jako jsou clearingové systémy, přerušovací mechanismy, naplánovaná opatření nebo jiné podstatné aspekty, a relativní význam jednotlivých faktorů. Informace o faktorech použitých pro výběr místa provádění pokynů musí být konzistentní s kontrolními mechanismy, které podniky používají, aby zákazníkům prokázaly, že trvale dosahují nejlepšího výsledku, při přezkumu přiměřenosti svých zásad a opatření;

d)

jak jsou zvažovány takové faktory provedení pokynu, jako je cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení a další podstatné faktory, jako součást všech dostatečných opatření za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku pro zákazníka;

e)

je-li to v daném případě relevantní, informace, že podnik provádí pokyny mimo obchodní systém, důsledky, například riziko protistrany vyplývající z provádění pokynů mimo obchodní systém, a na žádost zákazníka doplňující informace o důsledcích tohoto způsobu provádění pokynů;

f)

srozumitelné a výrazné upozornění, že jakékoli konkrétní instrukce zákazníka mohou podniku zabránit v tom, aby přijal opatření, která naplánoval a zavedl do svých zásad provádění pokynů za účelem dosahování nejlepšího možného výsledku při provádění daných pokynů, pokud jde o prvky, jichž se tyto instrukce týkají;

g)

souhrn procesu výběru míst provádění pokynů, používaných strategií provádění pokynů, postupů a procesu používaného na analyzování dosažené kvality provedení pokynů a způsob, jakým podniky sledují a ověřují, že pro zákazníky dosáhly nejlepšího možného výsledku.

Tyto informace se poskytují na trvalém nosiči dat nebo prostřednictvím internetových stránek (pokud tyto nepředstavují trvalý nosič dat) za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v čl. 3 odst. 2.

4.   Pokud investiční podniky uplatňují různé poplatky podle místa provádění pokynů, podnik dostatečně podrobně vysvětlí tyto rozdíly, aby zákazník pochopil výhody a nevýhody volby jednoho místa provádění pokynů.

5.   Pokud investiční podniky vyzvou zákazníky, aby si vybrali místo provádění pokynů, poskytnou zákazníkům korektní, jasné a neklamavé informace, aby si zákazník nevybral jedno místo provádění pokynů namísto jiného pouze podle cenové politiky, kterou podnik uplatňuje.

6.   Investiční podniky přijmou pouze takové platby třetích stran, které odpovídají čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU, a informují zákazníky o pobídkách, které podnik od míst provádění pokynů případně dostává. V těchto informacích jsou konkrétně uvedeny poplatky, které investiční podnik účtuje všem protistranám zapojeným do obchodu, a pokud se poplatky liší podle zákazníka, v informacích se uvedou maximální poplatky nebo rozpětí poplatků, které mohou být účtovány.

7.   Pokud investiční podnik účtuje více než jednomu účastníkovi obchodu, pak v souladu s čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU a jejími prováděcími opatřeními podnik informuje své zákazníky o hodnotě všech peněžních i nepeněžních výhod, které dostává.

8.   Jestliže zákazník odůvodněně a přiměřeně žádá investiční podnik o informace o jeho zásadách či opatřeních a o způsobu jejich přezkumu, odpoví tento investiční podnik jasně a v přiměřené lhůtě.

9.   Pokud investiční podnik provádí pokyny pro neprofesionální zákazníky, poskytne těmto zákazníkům souhrnný přehled příslušných zásad se zaměřením na celkové náklady, které jim vzniknou. Za jednotlivá místa provádění pokynů, jež jsou uvedena v jeho zásadách provádění pokynů, uvede v tomto souhrnném přehledu také odkaz na poslední údaje o kvalitě provádění pokynů zveřejňované v souladu s čl. 27 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.

ODDÍL 6

Zpracování pokynů zákazníků

Článek 67

Všeobecné zásady

(čl. 28 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky musí při provádění pokynů zákazníků splnit tyto podmínky:

a)

zajistit, aby pokyny prováděné na účet zákazníků byly zaznamenávány a alokovány neprodleně a přesně;

b)

provádět jinak srovnatelné pokyny zákazníků v pořadí, v jakém byly podány, a neprodleně, ledaže by to znemožňovala povaha pokynu nebo převažující tržní podmínky nebo by to bylo v rozporu se zájmy zákazníka;

c)

informovat neprofesionální zákazníky o podstatných obtížích týkajících se řádného vykonání pokynů neprodleně poté, co se o takových obtížích dozvědí.

2.   Jestliže má investiční podnik odpovědnost za dohled nad vypořádáním provedeného pokynu nebo za organizaci tohoto vypořádání, přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistil neprodlené a správné převedení všech finančních nástrojů nebo peněžních prostředků zákazníků, které byly přijaty při vypořádání tohoto provedeného pokynu, na účet příslušného zákazníka.

3.   Investiční podnik nezneužije informace o nevyřízených pokynech zákazníků a přijme veškerá přiměřená opatření k tomu, aby zabránil zneužití těchto informací ze strany svých příslušných osob.

Článek 68

Slučování a alokace pokynů

(čl. 28 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky neprovedou pokyn zákazníka nebo obchod na vlastní účet společně s pokynem jiného zákazníka, pokud nejsou splněny tyto podmínky:

a)

je nepravděpodobné, že sloučení pokynů a obchodů bude v souhrnu nevýhodné pro některého zákazníka, jehož pokyn se má sloučit s jinými;

b)

všichni zákazníci, jejichž pokyny mají být sloučeny, jsou upozorněni na to, že sloučení pro ně může být s ohledem na daný pokyn nevýhodné;

c)

jsou vypracována a účinně prováděna pravidla alokace pokynů, která zajistí spravedlivou alokaci sloučených pokynů a obchodů, včetně toho, jak objem a cena pokynů určuje alokaci a zacházení s dílčím provedením.

2.   Pokud investiční podnik sloučí pokyn s jedním nebo několika pokyny jiných zákazníků a sloučený pokyn je proveden částečně, alokuje související obchody v souladu s pravidly alokace pokynů.

Článek 69

Slučování a alokace obchodů na vlastní účet

(čl. 28 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky, jež sloučí obchody na vlastní účet s jedním nebo několika pokyny zákazníků, nesmí alokovat související obchody způsobem, který by poškozoval některého zákazníka.

2.   V případě, že investiční podnik sloučí pokyn zákazníka s obchodem na vlastní účet a sloučený pokyn je proveden částečně, alokuje podnik související obchody přednostně zákazníkovi.

Jestliže investiční podnik může na základě podložených důvodů prokázat, že by bez sloučení nebyl schopen pokyn provést za tak výhodných podmínek nebo vůbec, může alokovat obchod na vlastní účet proporcionálně v souladu se svými pravidly alokace pokynů podle čl. 68 odst. 1 písm. c).

3.   V rámci pravidel alokace pokynů uvedených v čl. 68 odst. 1 písm. c) investiční podniky zavedou postupy, jež zabrání tomu, aby obchody na vlastní účet prováděné společně s pokyny zákazníků byly realokovány způsobem, který by poškozoval zákazníka.

Článek 70

Neprodlené, spravedlivé a urychlené provádění pokynů zákazníků a zveřejňování neprovedených limitních pokynů zákazníka týkajících se akcií obchodovaných v obchodním systému

(článek 28 směrnice 2014/65/EU)

1.   Limitní pokyn zákazníka pro akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodované v obchodním systému, který není proveden okamžitě za převažujících tržních podmínek ve smyslu čl. 28 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, se považuje za dostupný veřejnosti v okamžiku, kdy investiční podnik předloží pokyn k provedení regulovanému trhu nebo mnohostrannému obchodnímu systému, nebo v okamžiku, kdy ho zveřejní poskytovatel služeb hlášení údajů nacházející se v jednom členském státě, přičemž může být snadno proveden ihned, jakmile to umožní tržní podmínky.

2.   Investiční podniky v souladu se svými zásadami provádění pokynů upřednostní regulované trhy a mnohostranné obchodní systémy, aby zajistily, že pokyny budou provedeny ihned, jakmile to tržní podmínky umožní.

ODDÍL 7

Způsobilé protistrany

Článek 71

Způsobilé protistrany

(článek 30 směrnice 2014/65/EU)

1.   Kromě kategorií subjektů, které jsou výslovně stanoveny v čl. 30 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, mohou členské státy v souladu s čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice uznat jako způsobilou protistranu i podnik zařazený do kategorie zákazníků, kteří mají být v souladu s přílohou II oddílem I body 1, 2 a 3 uvedené směrnice považováni za zákazníky profesionální.

2.   Pokud způsobilá protistrana podle čl. 30 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2014/65/EU zažádá o zacházení jako se zákazníkem, jehož obchodní vztahy s investičním podnikem se řídí články 24, 25, 27 a 28 uvedené směrnice, měla by podat písemnou žádost a uvést v ní, zda žádá o zacházení jako s neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkem pro jednu nebo více investičních služeb či obchodů nebo pro jeden nebo více druhů obchodů či produktů.

3.   Pokud způsobilá protistrana zažádá, aby se s ní zacházelo jako se zákazníkem, jehož obchodní vztahy s investičním podnikem se řídí články 24, 25, 27 a 28 směrnice 2014/65/EU, avšak výslovně neuvede, že žádá o zacházení jako s neprofesionálním zákazníkem, bude podnik s touto způsobilou protistranou zacházet jako se zákazníkem profesionálním.

4.   Pokud způsobilá protistrana výslovně zažádá, aby se s ní zacházelo jako s neprofesionálním zákazníkem, bude s ní tak investiční podnik zacházet a použije přitom pro žádosti o zacházení jako s neprofesionálním zákazníkem ustanovení přílohy II oddílu I bodů 2, 3 a 4 směrnice 2014/65/EU.

5.   Pokud zákazník požádá, aby se s ním zacházelo jako se způsobilou protistranou podle čl. 30 odst. 3 směrnice 2014/65/EU, je třeba dodržet tento postup:

a)

investiční podnik zákazníkovi vydá jasné písemné upozornění ohledně důsledků, jaké pro něj může tato žádost mít, včetně stupňů ochrany, které tak může ztratit;

b)

zákazník písemně potvrdí, že žádá o zacházení jako se způsobilou protistranou, a to buď obecně, nebo pro jednu nebo více investičních služeb nebo obchod nebo druh obchodu či produktu, a že si je vědom toho, jaké důsledky může mít případná ztráta ochrany plynoucí z této žádosti.

ODDÍL 8

Vedení záznamů

Článek 72

Uchovávání záznamů

(článek 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

1.   Záznamy se uchovávají na nosiči dat, který umožní takové uložení informací, aby k nim měl příslušný orgán do budoucna přístup, a v takové formě a takovým způsobem, aby byly splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán má k záznamům snadný přístup a je z nich schopen rekonstruovat všechny klíčové fáze zpracování každého obchodu;

b)

je možné snadno zjistit jakékoli opravy či jiné změny i původní obsah záznamů před opravami či změnami;

c)

není možné se záznamy jinak manipulovat nebo je pozměňovat;

d)

pokud nelze snadno provést analýzu údajů v důsledku jejich množství a povahy, způsob uložení umožňuje jejich elektronické či jiné efektivní využití, a

e)

opatření podniku splňují požadavky na uchovávání záznamů bez ohledu na to, jaká je použita technologie.

2.   Investiční podniky vedou alespoň záznamy uvedené v příloze I tohoto nařízení, a to v závislosti na povaze svých činností.

Seznamem záznamů uvedeným v příloze I tohoto nařízení nejsou dotčeny další povinnosti v oblasti vedení záznamů, které plynou z jiných právních předpisů.

3.   Investiční podniky dále vedou písemné záznamy o všech zásadách a postupech, jež jsou povinny uplatňovat podle směrnice 2014/65/EU, nařízení (EU) č. 600/2014, směrnice 2014/57/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a podle příslušných prováděcích opatření.

Příslušné orgány mohou po investičních podnicích požadovat, aby kromě záznamů na seznamu uvedeném v příloze I tohoto nařízení vedly doplňující záznamy.

Článek 73

Vedení záznamů o právech a povinnostech investičního podniku a zákazníka

(čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU)

Záznamy uvádějící příslušná práva a povinnosti investičního podniku a zákazníka, jež plynou ze smlouvy o poskytování služeb, nebo podmínky, za nichž podnik poskytuje služby zákazníkovi, se uchovávají nejméně po dobu trvání vztahů se zákazníkem.

Článek 74

Vedení záznamů o pokynech zákazníků a rozhodnutí obchodovat

(čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podnik v souvislosti s každým prvním pokynem, který obdrží od zákazníka, a v souvislosti s přijetím každého prvního rozhodnutí obchodovat okamžitě zaznamená alespoň informace uvedené přílohy IV v oddílu 1 tohoto nařízení v rozsahu odpovídajícím danému pokynu nebo rozhodnutí a uchovává je pro potřeby příslušného orgánu.

Je-li vedení informací uvedených v příloze IV oddílu 1 tohoto nařízení vyžadováno také články 25 a 26 nařízení (EU) č. 600/2014, mělo by se tak dít jednotně a podle norem stanovených články 25 a 26 téhož nařízení.

Článek 75

Vedení záznamů o obchodech a zpracování pokynů

(čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU)

Investiční podniky okamžitě po přijetí pokynu zákazníka nebo po přijetí rozhodnutí obchodovat zaznamenají alespoň informace uvedené příloze IV v oddílu 2 v rozsahu odpovídajícím danému pokynu nebo rozhodnutí a uchovávají je pro potřeby příslušného orgánu.

Je-li vedení informací uvedených v příloze IV oddílu 2 vyžadováno také články 25 a 26 nařízení (EU) č. 600/2014, mělo by se tak dít jednotně a podle norem stanovených články 25 a 26 téhož nařízení.

Článek 76

Zaznamenávání telefonních hovorů nebo elektronické komunikace

(čl. 16 odst. 7 směrnice 2014/65/EU)

1.   Investiční podniky zavedou, uplatňují a dodržují účinný postup pro zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace, přičemž se tento postup vypracuje písemně a bude přiměřený s ohledem na velikost a organizaci podniku i na povahu, rozsah a složitost jeho podnikatelské činnosti. Postup zahrnuje:

a)

určení telefonních hovorů a elektronických komunikací, včetně příslušných interních telefonních hovorů a elektronické komunikace, na které se vztahují požadavky na zaznamenávání v souladu s čl. 16 odst. 7 směrnice 2014/65/EU, a

b)

určení postupů, které podnik musí dodržovat, a opatření, která musí přijmout, aby zajistil, že za mimořádných okolností, kdy nebude schopen hovory či komunikaci zaznamenávat na jím dodaná, akceptovaná nebo povolená zařízení, bude plnit povinnosti podle čl. 16 odst. 7 třetího a osmého pododstavce směrnice 2014/65/EU. Důkazy o těchto okolnostech se uchovávají a jsou k dispozici příslušným orgánům.

2.   Investiční podniky zajistí, aby vedoucí orgán mohl účinně dohlížet na strategie a postupy týkající se jimi prováděného zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace, a aby mohl tyto strategie a postupy kontrolovat.

3.   Investiční podniky zajistí, aby opatření k plnění požadavků na zaznamenávání byla technologicky neutrální. Podniky pravidelně hodnotí účinnost svých strategií a postupů a přijmou všechna nezbytná a přiměřená alternativní nebo doplňková opatření a postupy. Alternativní nebo doplňková opatření se přijmou přinejmenším tehdy, kdy podnik akceptuje nový prostředek komunikace nebo povolí jeho používání.

4.   Investiční podniky vedou a pravidelně aktualizují záznamy o osobách majících podniková nebo soukromá zařízení, jejichž používání podnik schválil.

5.   Investiční podniky vzdělávají a školí zaměstnance v oblasti postupů pro plnění požadavků stanovených v čl. 16 odst. 7 směrnice 2014/65/EU.

6.   Za účelem sledování toho, zda jsou dodržovány požadavky na zaznamenávání a vedení záznamů v souladu s čl. 16 odst. 7 směrnice 2014/65/EU, sledují investiční podniky pravidelně záznamy o obchodech a pokynech, na které se vztahují tyto požadavky, včetně příslušných hovorů. Toto sledování vychází z rizik a je přiměřené.

7.   Investiční podniky prokáží příslušnému orgánu na jeho žádost své strategie a postupy a dohled vedení nad pravidly pro zaznamenávání hovorů a komunikace.

8.   Dříve než investiční podniky novým a stávajícím zákazníkům poskytnou investiční služby a vykonají pro ně investiční činnosti související s přijímáním, předáváním a prováděním pokynů, informují je o tom, že:

a)

hovory a komunikace jsou zaznamenávány a

b)

kopie záznamů hovorů a komunikace se zákazníkem budou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let nebo na žádost příslušného orgánu po dobu až sedmi let.

Informace zmíněné v prvním pododstavci se uvedou v tomtéž jazyce či jazycích, které se používají při poskytování investičních služeb zákazníkům.

9.   Investiční podniky na trvalý nosič dat zaznamenají všechny podstatné informace týkající se relevantních osobních rozhovorů se zákazníky. Tyto informace obsahují alespoň tyto údaje:

a)

datum a čas schůzky;

b)

místo schůzky;

c)

totožnost účastníků schůzky;

d)

iniciátor schůzky a

e)

podstatné informace o pokynu zákazníka včetně ceny, objemu a typu pokynu a doby, kdy má být předán nebo proveden.

10.   Záznamy se ukládají na trvalý nosič dat, který umožňuje jejich přehrání nebo kopírování, a musí se uchovávat ve formátu, který nepřipouští změnu nebo smazání původního záznamu.

Záznamy se ukládají na nosič dat, aby byly pro zákazníky na požádání snadno přístupné a dostupné.

Podniky zajistí, aby záznamy o všech nahraných telefonních hovorech a o veškeré elektronické komunikaci byly kvalitní, správné a úplné.

11.   Doba uchovávání záznamů se počítá od data, kdy byl záznam vytvořen.

ODDÍL 9

Trhy pro růst malých a středních podniků

Článek 77

Hodnocení subjektu jakožto malého nebo středního podniku

(čl. 4 odst. 1 bod 13 směrnice 2014/65/EU)

1.   Za malý nebo střední podnik se pro účely čl. 33 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/65/EU považuje emitent, jehož akcie jsou přijaty k obchodování teprve po dobu kratší než tři roky, pokud jeho tržní kapitalizace na základě některého z níže uvedených kritérií činí méně než 200 milionů EUR:

a)

závěrečné ceny akcií z prvního dne obchodování, pokud jeho akcie jsou přijaty k obchodování teprve po dobu kratší než jeden rok;

b)

poslední závěrečné ceny akcií z prvního roku obchodování, pokud jeho akcie jsou přijaty k obchodování po dobu delší než jeden rok, avšak kratší než dva roky;

c)

průměru posledních závěrečných cen akcií za první a druhý rok jejich obchodování, pokud jeho akcie jsou přijaty k obchodování po dobu delší než dva roky, avšak kratší než tři roky.

2.   Emitent, jenž nemá žádné kapitálové nástroje, které by byly obchodovány v některém obchodním systému, je pro účely čl. 4 odst. 1 bodu 13 směrnice 2014/65/EU považován za malý nebo střední podnik, pokud podle své poslední roční nebo konsolidované účetní závěrky splňuje alespoň dvě z následujících tří kritérií: průměrný počet zaměstnanců za účetní období činí méně než 250, bilanční suma činí nejvýše 43 000 000 EUR a čistý roční obrat činí nejvýše 50 000 000 EUR.

Článek 78

Registrace jako trh pro růst malých a středních podniků

(čl. 33 odst. 3 směrnice 2014/65/EU)

1.   Při určování toho, zda malé a střední podniky tvoří alespoň 50 % emitentů přijatých k obchodování v mnohostranném obchodním systému, pro účely registrace tohoto mnohostranného obchodního systému jako trhu pro růst malých a středních podniků v souladu s čl. 33 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/65/EU vypočítá příslušný orgán domovského členského státu provozovatele mnohostranného obchodního systému průměrný podíl malých a středních podniků na celkovém počtu emitentů, jejichž finanční nástroje jsou přijaty k obchodování na daném trhu. Tento průměrný podíl se vypočítá k 31. prosinci předchozího kalendářního roku jako průměr z dvanácti podílových hodnot z konce měsíce za daný kalendářní rok.

Aniž by byly dotčeny další podmínky registrace stanovené v čl. 33 odst. 3 písm. b) až g) směrnice 2014/65/EU, zaregistruje příslušný orgán jako trh pro růst malých a středních podniků žadatele, který dosud nepůsobil jako organizátor trhu, a po uplynutí tří kalendářních let ověří, zda daný trh splňuje podmínku minimálního podílu malých a středních podniků, který se určí podle prvního pododstavce.

2.   Příslušný orgán domovského členského státu provozovatele mnohostranného obchodního systému s ohledem na kritéria stanovená v čl. 33 odst. 3 písm. b), c), d) a f) směrnice 2014/65/EU nezaregistruje tento mnohostranný obchodní systém jako trh pro růst malých a středních podniků, pokud není splněno, že tento systém:

a)

stanovil a uplatňuje pravidla zajišťující objektivní a transparentní kritéria pro prvotní a průběžné přijímání emitentů k obchodování ve svém systému;

b)

má model provozu, který je vhodný pro výkon jeho funkcí a zajistí udržení korektního a řádného obchodování s finančními nástroji přijatými k obchodování v jeho systému;

c)

stanovil a uplatňuje pravidla vyžadující, aby emitent, který usiluje o přijetí svých finančních nástrojů k obchodování v tomto mnohostranném obchodním systému, v případech, na které se nevztahuje směrnice 2003/71/ES, uveřejnil řádný přijímací dokument pořízený na jeho odpovědnost, v němž bude jasně uvedeno, zda byl tento dokument schválen nebo přezkoumán, a popřípadě kým;

d)

stanovil a uplatňuje pravidla, která stanoví minimální obsah přijímacího dokumentu uvedeného v písmeni c) zajišťující, že investorům budou poskytnuty dostatečné informace, díky nimž budou moci provést informované posouzení finanční situace emitenta a jeho výhledů do budoucna a také práv spojených s jeho cennými papíry;

e)

požaduje, aby emitent v přijímacím dokumentu zmíněném v písmeni c) uvedl, zda s ohledem na aktuální požadavky považuje svůj pracovní kapitál za dostatečný, a pokud tomu tak není, jaká navrhuje opatření k získání potřebného dodatečného pracovního kapitálu;

f)

podnikl kroky k zajištění náležitého přezkumu přijímacího dokumentu uvedeného v písmeni c) z hlediska jeho úplnosti, jednotnosti a srozumitelnosti;

g)

požaduje, aby emitenti, jejichž cenné papíry jsou obchodovány v jeho systému, zveřejňovali výroční finanční zprávy do šesti měsíců od konce účetního období a pololetní finanční zprávy do čtyř měsíců od konce prvního pololetí účetního období;

h)

zajistí veřejné šíření prospektů sestavených v souladu se směrnicí 2003/71/ES, přijímacích dokumentů uvedených v písmeni c), finančních zpráv uvedených v písmeni g) a informací stanovených v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 a uveřejňovaných emitenty, jejichž cenné papíry jsou obchodovány v jeho systému, a to tak, že je zveřejní na svých internetových stránkách nebo na těchto stránkách uvede přímý odkaz na internetové stránky emitentů, na nichž jsou tyto dokumenty, zprávy a informace zveřejněny;

i)

zajistí, aby regulatorní informace uvedené v písmeni h) a přímé odkazy byly na jeho internetových stránkách uvedeny nepřetržitě po dobu nejméně pěti let.

Článek 79

Zrušení registrace trhu pro růst malých a středních podniků

(čl. 33 odst. 3 směrnice 2014/65/EU)

1.   S ohledem na podíl malých a středních podniků, a aniž by byly dotčeny další podmínky stanovené v čl. 33 odst. 3 písm. b) až g) směrnice 2014/65/EU a v čl. 78 odst. 2 tohoto nařízení, zruší příslušný orgán domovského členského státu registraci trhu pro růst malých a středních podniků pouze tehdy, pokud podíl malých a středních podniků určený podle čl. 78 odst. 1 prvního pododstavce tohoto nařízení klesne pod hranici 50 % po tři kalendářní roky po sobě.

2.   S ohledem na podmínky stanovené v čl. 33 odst. 3 písm. b) až g) směrnice 2014/65/EU a v čl. 78 odst. 2 tohoto nařízení zruší příslušný orgán domovského členského státu registraci organizátora trhu pro růst malých a středních podniků v případě, že tyto podmínky již nejsou splněny.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI PŘI PROVOZOVÁNÍ OBCHODNÍCH SYSTÉMŮ

Článek 80

Okolnosti představující závažné poškození zájmů investorů a řádného fungování trhu

(čl. 32 odst. 1 a 2 a čl. 52 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely čl. 32 odst. 1 a 2 a čl. 52 odst. 1 a 2 směrnice 2014/65/EU se považuje za pravděpodobné, že by pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování závažně poškodilo zájmy investorů nebo řádné fungování trhu přinejmenším za těchto okolností:

a)

v případě, že by tím vzniklo systémové riziko podrývající finanční stabilitu, například pokud je zapotřebí zlikvidovat dominantní tržní pozici nebo by ve významném objemu nebyly splněny závazky k vypořádání;

b)

v případě, že je pokračování v obchodování na trhu nezbytné k plnění zásadních poobchodních úkolů v oblasti řízení rizik, je-li zapotřebí likvidovat finanční nástroje z důvodu selhání člena clearingového systému v rámci postupu ústřední protistrany v případě selhání, a ústřední protistrana by tak v důsledku neschopnosti vypočítat maržové požadavky byla vystavena nepřijatelnému riziku;

c)

v případě, že by byla ohrožena finanční životaschopnost emitenta, například pokud se účastní podnikového obchodu nebo je zapojen do získávání kapitálu.

2.   K určení toho, zda je pravděpodobné, že by pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování v konkrétním případě závažně poškodilo zájmy investorů nebo řádné fungování trhů, zohlední příslušný vnitrostátní orgán, organizátor trhu provozující regulovaný trh nebo investiční podnik či organizátor trhu provozující mnohostranný nebo organizovaný obchodní systém všechny relevantní faktory, včetně:

a)

významu trhu z hlediska likvidity, je-li pravděpodobné, že by důsledky opatření byly závažnější, pokud je daný trh z hlediska likvidity významnější než trhy jiné;

b)

povahy plánovaných opatření, je-li pravděpodobné, že by opatření s trvalým či dlouhodobým dopadem na schopnost investorů obchodovat s finančním nástrojem v obchodních systémech, jako například stažení nástroje z obchodování, postihla investory více než jiná opatření;

c)

negativního efektu pozastavení obchodování nebo stažení z obchodování v případě dostatečně souvisejících derivátů, indexů nebo referenčních hodnot, u nichž stažený či pozastavený nástroj představuje podkladové aktivum nebo je jejich součástí;

d)

dopadu, který bude pozastavení obchodování s finančním nástrojem mít na zájmy konečných uživatelů trhu, kteří nejsou finančními smluvními stranami, jako jsou například subjekty obchodující s finančními nástroji za účelem zajištění obchodních rizik.

3.   Faktory uvedené v odstavci 2 se zohlední i v případě, kdy se příslušný vnitrostátní orgán, organizátor trhu provozující regulovaný trh nebo investiční podnik či organizátor trhu provozující mnohostranný nebo organizovaný obchodní systém rozhodne nepozastavit obchodování s finančním nástrojem nebo ho nestahovat z obchodování na základě okolností, jež nejsou uvedeny na seznamu okolností v odstavci 1.

Článek 81

Okolnosti, za kterých lze předpokládat významná porušení pravidel obchodního systému, obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým finančním nástrojem

(čl. 31 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Při posuzování toho, zda se uplatní požadavek neprodleně oznámit svým příslušným orgánům významná porušení pravidel svého obchodního systému, jakékoli obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu nebo narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým finančním nástrojem, provozovatelé obchodních systémů zohlední signály uvedené v příloze III oddílu A tohoto nařízení.

2.   Poskytnutí informací se vyžaduje pouze u významných událostí, které by potenciálně mohly ohrozit úlohy a funkce obchodních systémů v rámci infrastruktury finančních trhů.

Článek 82

Okolnosti, za nichž lze předpokládat chování svědčící o jednání, které je zakázáno nařízením (EU) č. 596/2014

(čl. 31 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Při posuzování toho, zda se uplatní požadavek neprodleně oznámit svým příslušným orgánům chování, které by mohlo svědčit o jednání zakázaném nařízením (EU) č. 596/2014, provozovatelé obchodních systémů zohlední signály uvedené v příloze III oddílu B tohoto nařízení.

2.   Předtím, než provozovatel jednoho či několika obchodních systémů, v nichž se finanční nástroj a/nebo související finanční nástroj obchoduje, informuje relevantní příslušný vnitrostátní orgán, použije v souvislosti s nastalými signály, včetně relevantních signálů konkrétně neuvedených v příloze III oddílu B tohoto nařízení, přiměřený přístup a vlastní úsudek, přičemž zohlední:

a)

odchylky od obvyklého vzorce obchodování s finančními nástroji přijatými k obchodování nebo obchodovanými v jeho obchodním systému a

b)

informace, které má k dispozici nebo k nimž má přístup, a to jak interně v rámci provozu obchodního systému, tak dostupné veřejně.

3.   Provozovatel jednoho či několika obchodních systémů vezme v úvahu praktiky známé jako „front running“, které spočívají v tom, že členové nebo účastníci trhu obchodují na vlastní účet předtím, než provedou obchod pro své zákazníky, a použije pro tento účel údaje z evidence pokynů, jež je obchodní systém povinen zaznamenávat podle článku 25 nařízení (EU) č. 600/2014, a zejména pak údaje týkající se způsobu, jakým daný člen nebo účastník provádí své obchodní činnosti.

KAPITOLA V

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH V KOMODITNÍCH DERIVÁTECH

Článek 83

Podávání zpráv o pozicích

(čl. 58 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Co se týče týdenních zpráv uvedených v čl. 58 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/65/EU, uplatní se povinnost obchodního systému zveřejňovat tyto zprávy při dosažení obou těchto prahových hodnot:

a)

v případě dané smlouvě je v daném obchodním systému dvacet držitelů otevřených pozic a

b)

absolutní objem hrubých dlouhých nebo krátkých celkových čistých otevřených pozic, vyjádřený jako počet množstevních jednotek (lotů) příslušného komoditního derivátu, překročí čtyřnásobek dodatelného nabízeného množství téhož derivátu, vyjádřeného jako počet množstevních jednotek (lotů).

Písmeno b) se nepoužije u komoditních derivátů, jež nemají fyzicky dodatelné podkladové aktivum, ani u povolenek na emise a jejich derivátů.

2.   Prahová hodnota stanovená v odst. 1 písm. a) platí souhrnně a započítávají se do ní všechny kategorie osob bez ohledu na počet držitelů pozic v jednotlivých kategoriích.

3.   U smluv, kde je v určité kategorii osob méně než pět aktivních držitelů pozic, se počet držitelů v této kategorii nezveřejní.

4.   U smluv, které podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) a b) splní poprvé, zveřejní obchodní systém první týdenní zprávu ihned, jakmile to bude prakticky možné, nejpozději však do tří týdnů ode dne, kdy byly poprvé překročeny prahové hodnoty.

5.   Pokud již podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) a b) přestaly být plněny, pokračuje obchodní systém ve zveřejňování týdenních zpráv po dobu dalších tří měsíců. Pokud po celou tuto dobu dochází k nepřetržitému neplnění podmínek stanovených v odst. 1 písm. a) a b), přestává povinnost zveřejňovat týdenní zprávy platit po uplynutí této doby.

KAPITOLA VI

POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Článek 84

Povinnost poskytovat údaje o trhu za přiměřených obchodních podmínek

(čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Pro účely uveřejňování údajů o trhu, jež obsahují informace stanovené v článcích 6, 20 a 21 nařízení (EU) č. 600/2014, za přiměřených obchodních podmínek v souladu s čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU musí schválené systémy pro uveřejňování informací (APA) a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací (CTP) splňovat povinnosti stanovené v článcích 85 až 89.

2.   Článek 85, čl. 86 odst. 2, článek 87, čl. 88 odst. 2 a článek 89 se nevztahují na schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatele konsolidovaných obchodních informací, kteří údaje o trhu uveřejňují bezplatně.

Článek 85

Poskytování údajů o trhu na základě nákladů

(čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Cena údajů o trhu vychází z nákladů na jejich získání a šíření a může obsahovat přiměřenou marži.

2.   Náklady na získání a šíření údajů o trhu mohou obsahovat přiměřenou část společných nákladů na další služby poskytované schválenými systémy pro uveřejňování informací a poskytovateli konsolidovaných obchodních informací.

Článek 86

Povinnost poskytovat údaje o trhu nediskriminačním způsobem

(čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací zpřístupní údaje o trhu všem zákazníkům, kteří se v souladu se zveřejněnými objektivními kritérii řadí do téže kategorie, za stejných cenových i dalších podmínek.

2.   Jakékoli rozdíly v cenách účtovaných různým kategoriím zákazníků budou úměrné hodnotě, jakou pro tyto zákazníky dané údaje o trhu mají, přičemž se zohlední:

a)

rozsah a množství údajů o trhu včetně množství předmětných finančních nástrojů a objemu obchodování;

b)

způsob, jakým zákazník údaje o trhu využije, včetně toho, zda jsou údaje využity k obchodním činnostem zákazníka, k dalšímu prodeji nebo k úpravě dat do souhrnné podoby.

3.   Pro účely odstavce 1 mají schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací k dispozici rozšiřitelné kapacity, aby bylo zajištěno, že zákazníci kdykoli získají včas přístup k údajům o trhu nediskriminačním způsobem.

Článek 87

Poplatky podle uživatele

(čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací účtují poplatky za používání údajů o trhu podle použití ze strany jednotlivých koncových uživatelů údajů o trhu („podle uživatele“). Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací zavedou opatření s cílem zajistit, aby bylo každé jednotlivé použití údajů o trhu účtováno pouze jednou.

2.   Odchylně od odstavce 1 se schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací mohou rozhodnout, že údaje o trhu nebudou poskytovat podle uživatele, pokud by účtování poplatků podle uživatele bylo kvůli množství a rozsahu údajů neúměrné nákladům na jejich zpřístupnění.

3.   Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací odůvodní, proč odmítají poskytovat údaje o trhu podle uživatele, a toto odůvodnění zveřejní na svých internetových stránkách.

Článek 88

Oddělování a členění údajů o trhu

(čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací poskytují údaje o trhu, které nejsou vázány na jiné služby.

2.   Ceny za údaje o trhu se účtují podle míry rozčlenění údajů, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 a blíže specifikováno v článcích nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/572 (27).

Článek 89

Povinnost týkající se transparentnosti

(čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 1 směrnice 2014/65/EU)

1.   Schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací uveřejní ceny a další podmínky lehce dostupného poskytování údajů o trhu a zajistí k nim snadný přístup.

2.   Uveřejněné informace obsahují:

a)

aktuální ceníky, včetně těchto informací:

i)

poplatků za zobrazení uživatelem (fees per display user),

ii)

poplatků za nezobrazení (non-display fees),

iii)

slevové politiky,

iv)

poplatků spojených s licenčními podmínkami,

v)

poplatků za předobchodní a poobchodní údaje o trhu,

vi)

poplatků za jiné dílčí soubory informací, včetně informací vyžadovaných podle regulačních technických norem podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014,

vii)

jiných smluvních podmínek;

b)

oznámení nadcházejících změn cen alespoň 90 dní předem;

c)

informace o obsahu údajů o trhu včetně:

i)

počtu předmětných nástrojů,

ii)

celkového obratu předmětných nástrojů,

iii)

poměru předobchodních údajů o trhu k údajům poobchodním,

iv)

informací o všech dalších údajích poskytovaných společně s údaji o trhu,

v)

data poslední úpravy licenčních poplatků za poskytované údaje o trhu;

d)

příjmy schválených systémů pro uveřejňování informací a poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací z poskytování údajů o trhu a jejich podíl na celkových příjmech těchto systémů a poskytovatelů;

e)

informace o způsobu stanovení cen, včetně použitých metod nákladového účetnictví a zvláštních zásad, podle nichž jsou alokovány přímé a variabilní společné náklady a podle nichž jsou rozvrhovány fixní společné náklady mezi získání a šíření údajů o trhu a ostatní služby poskytované schválenými systémy pro uveřejňování informací a poskytovateli konsolidovaných obchodních informací.

KAPITOLA VII

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 90

Určení značného významu činností obchodního systému v hostitelském členském státě

(čl. 79 odst. 2 směrnice 2014/65/EU)

1.   Činnosti regulovaného trhu v hostitelském členském státě se považují za činnosti se značným významem pro fungování trhů cenných papírů a ochranu investorů v tomto hostitelském členském státě, pokud je splněno alespoň jedno z těchto kritérií:

a)

hostitelský členský stát byl dříve domovským členským státem daného regulovaného trhu;

b)

daný regulovaný trh získal prostřednictvím fúze, převzetí nebo jiné formy převodu podnik nebo část podniku regulovaného trhu, jejž předtím provozoval organizátor trhu se sídlem nebo ústředím v hostitelském členském státě.

2.   Činnosti mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému v hostitelském členském státě se považují za činnosti se značným významem pro fungování trhů cenných papírů a ochranu investorů v tomto hostitelském členském státě, pokud je pro tento systém splněno alespoň jedno z kritérií stanovených v odstavci 1 a alespoň jedno z těchto doplňkových kritérií:

a)

předtím, než u mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému nastala některá ze situací uvedených v odstavci 1, měl tento obchodní systém –s výhradou povinností týkajících se transparentnosti dle nařízení (EU) č. 600/2014 – při obchodování v rámci obchodního systému a obchodování systematického internalizátora v daném hostitelském členském státě v alespoň jedné kategorii aktiv podíl na trhu ve výši alespoň 10 %, měřeno celkovým obratem v peněžním vyjádření;

b)

mnohostranný nebo organizovaný obchodní systém je registrován jako trh pro růst malých a středních podniků.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 91

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne, který je uveden jako první v pořadí v čl. 93 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(7)  Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (viz strana 500 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) No 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 179).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 55).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(21)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(24)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

(25)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

(26)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1).

(27)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/572 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů (viz strana 142 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Vedení záznamů

Minimální seznam záznamů, které musí vést investiční podniky v závislosti na povaze své činnosti

Povaha povinnosti

Typ záznamu

Shrnutí obsahu

Odkaz na právní předpis

Hodnocení zákazníka

 

Informace pro zákazníky

Obsah upravený v čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU a článcích 39 až 45 tohoto nařízení

Čl. 24 odst. 4 MIFID II

Články 39 až 45 tohoto nařízení

 

Smlouvy se zákazníky

Záznamy upravené v čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU

Čl. 25 odst. 5 MIFID II

Článek 53 tohoto nařízení

 

Posouzení vhodnosti a přiměřenosti

Obsah upravený v čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU a v článku 50 tohoto nařízení

Čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU a články 35, 36 a 37 tohoto nařízení

Zpracování pokynů

 

Zpracování pokynů zákazníků – Sloučené obchody

Záznamy upravené v článcích 63 až 66 tohoto nařízení

Čl. 24 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 směrnice 2014/65/EU

Články 63 až 66 tohoto nařízení

 

Slučování a alokace obchodů na vlastní účet

Záznamy upravené v článku 65 tohoto nařízení

Čl. 28 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 směrnice 2014/65/EU

Článek 65 tohoto nařízení

Pokyny zákazníků a obchody

 

Uchovávání záznamů o pokynech zákazníků a o rozhodnutích obchodovat

Záznamy upravené v článku 69 tohoto nařízení

Čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU

Článek 69 tohoto nařízení

 

Uchovávání záznamů o obchodech a zpracování pokynů

Záznamy upravené v článku 70 tohoto nařízení

Čl. 16 odst. 6 směrnice 2014/65/EU a článek 70 tohoto nařízení

Podávání zpráv zákazníkům

 

Povinnost spojená se službami poskytovanými zákazníkům

Obsah upravený v článcích 53 až 58 tohoto nařízení

Čl. 24 odst. 1 a 6 a čl. 25 odst. 1 a 6 směrnice 2014/65/EU

Články 53 až 58 tohoto nařízení

Ochrana majetku zákazníků

 

Finanční nástroje zákazníků držené investičním podnikem

Záznamy upravené v čl. 16 odst. 8 směrnice 2014/65/EU a v článku 2 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

Čl. 16 odst. 8 směrnice 2014/65/EU

Článek 2 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

 

Peněžní prostředky zákazníků držené investičním podnikem

Záznamy upravené v čl. 16 odst. 9 směrnice 2014/65/EU a v článku 2 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

Čl. 16 odst. 9 směrnice 2014/65/EU

Článek 2 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

 

Použití finančních nástrojů zákazníků

Záznamy upravené v článku 5 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

Čl. 16 odst. 8 až 10 směrnice 2014/65/EU

Článek 5 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

Komunikace se zákazníky

 

Informace o nákladech a souvisejících poplatcích

Obsah upravený v článku 45 tohoto nařízení

Čl. 24 odst. 4 písm. c) směrnice 2014/65/EU a článek 45 tohoto nařízení

 

Informace o investičním podniku a jeho službách, finančních nástrojích a ochraně majetku zákazníků

Obsah upravený v článcích tohoto nařízení

Čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU

Články 45 a 46 tohoto nařízení

 

Informace pro zákazníky

Záznamy o sděleních

Čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU

Článek 39 tohoto nařízení

 

Propagační sdělení (s výjimkou ústních)

Všechna propagační sdělení, jež investiční podnik vydal (s výjimkou sdělení v ústní formě), podle článků 36 a 37 tohoto nařízení

Čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU

Články 36 a 37 tohoto nařízení

 

Investiční poradenství neprofesionálním zákazníkům

i) Skutečnost, že bylo poskytnuto investiční poradenství, a čas a datum jeho poskytnutí, ii) finanční nástroj, jenž byl doporučen, a iii) zpráva o vhodnosti podaná zákazníkovi

Čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU

Článek 54 tohoto nařízení

 

Investiční výzkum

Všechny položky investičního výzkumu předané investičním podnikem na trvalém nosiči dat

Čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU

Články 36 a 37 tohoto nařízení

Organizační požadavky

 

Podnikatelská a vnitřní organizace podniku

Záznamy upravené v čl. 21 odst. 1 písm. h) tohoto nařízení

Čl. 16 odst. 2 až 10 směrnice 2014/65/EU

Čl. 21 odst. 1 písm. h) tohoto nařízení

 

Zprávy o plnění povinností

Všechny zprávy o plnění povinností podávané vedoucímu orgánu

Čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU

Čl. 22 odst. 2 písm. b) a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení

 

Záznam o střetu zájmů

Záznamy upravené v článku 35 tohoto nařízení

Čl. 16 odst. 3 směrnice 2014/65/EU

Článek 35 tohoto nařízení

 

Pobídky

Informace podávané zákazníkům podle čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU

Čl. 24 odst. 9 směrnice 2014/65/EU

Článek 11 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593

 

Zprávy o řízení rizik

Všechny zprávy o řízení rizik podávané vrcholnému vedení

Čl. 16 odst. 5 směrnice 2014/65/EU

Čl. 23 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení

 

Zprávy interního auditu

Všechny zprávy o interním auditu podávané vrcholnému vedení

Čl. 16 odst. 5 směrnice 2014/65/EU

Článek 24 a čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení

 

Záznamy o vyřizování stížností

Všechny stížnosti a opatření přijatá k jejich vyřízení

Čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU

Článek 26 tohoto nařízení

 

Záznamy o osobních obchodech

Záznamy upravené v čl. 29 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení

Čl. 16 odst. 2 směrnice 2014/65/EU

Čl. 29 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení


PŘÍLOHA II

Náklady a poplatky

Zjištěné náklady, jež by měly být sdělovány zákazníkům  (1)

Tabulka 1 – Všechny náklady a související poplatky účtované za investiční službu (služby) anebo za doplňkové služby zákazníkovi, jež by měly být sdělovány

Sdělované nákladové položky

Příklady:

Jednorázové poplatky za poskytnutí investiční služby

Všechny náklady a poplatky hrazené investičnímu podniku na počátku nebo konci poskytování investiční služby (investičních služeb)

Vkladové poplatky, poplatky za ukončení a náklady na přechod (2)

Průběžné poplatky za poskytování investiční služby

Všechny průběžné náklady a poplatky hrazené investičním podnikům za služby poskytované zákazníkovi

Poplatky za správu, poplatky za poradenství a poplatky za úschovu

Všechny náklady na obchody zahájené v průběhu poskytování investiční služby

Všechny náklady a poplatky na obchody, jež provádí investiční podnik či jiné osoby

Makléřské provize (3), vstupní a výstupní poplatky hrazené správci fondu, poplatky za využívání platformy, přirážky (zahrnuté v ceně obchodu), kolkovné, daň z transakcí a náklady na směnu

Případné poplatky za doplňkové služby

Případné náklady a poplatky za doplňkové služby, jež nejsou zahrnuty ve výše uvedených nákladech

Náklady na výzkum,

náklady na úschovu

Příležitostné náklady

 

Výkonnostní poplatky


Tabulka 2 – Všechny náklady a související poplatky za finanční nástroj, jež by měly být sdělovány

Sdělované nákladové položky

Příklady:

Jednorázové poplatky

Všechny náklady a poplatky (zahrnuté v ceně anebo připočítávané k ceně finančního nástroje), jež jsou hrazeny dodavatelům produktu při provedení anebo ukončení investice do finančního nástroje

Poplatek za správu hrazený předem, poplatek za strukturování (4) a distribuční poplatek

Průběžné poplatky

Všechny průběžné náklady a poplatky za správu finančního produktu, které jsou během investice do finančního nástroje od jeho hodnoty odečítány

Poplatky za správu, servisní náklady, swapové poplatky, náklady a daně plynoucí ze zapůjčení cenných papírů a náklady na financování

Všechny náklady na obchody

Všechny náklady a poplatky vzniklé v důsledku pořízení a zcizení investic

Makléřské provize, vstupní a výstupní poplatky hrazené fondem, přirážky zahrnuté v ceně obchodu, kolkovné, daň z transakcí a náklady na směnu

Příležitostné náklady

 

Výkonnostní poplatky


(1)  Je třeba poznamenat, že některé nákladové položky sice jsou uváděny v obou tabulkách, což však neznamená, že jsou vykazovány dvojmo, neboť se jedná o náklady produktu, resp. náklady služby. Jako příklad lze uvést poplatky za správu (management fees) (v tabulce 1 se jedná o poplatky za správu, jež investiční podnik poskytující službu správy portfolií účtuje svým zákazníkům, kdežto v tabulce 2 se jedná o poplatky za správu, jež účtuje správce investičního fondu svému investorovi). Dalším příkladem jsou makléřské provize (v tabulce 1 se jedná o provize, jež plynou investičnímu podniku při obchodování jménem zákazníků, kdežto v tabulce 2 se jedná o provize, jež hradí investiční fondy při obchodování jménem fondu).

(2)  Náklady na přechod k jinému poskytovateli se rozumí (případné) náklady, jež investorům vznikají v důsledku přechodu od jednoho investičního podniku k druhému.

(3)  Makléřskými provizemi se rozumí náklady, jež investiční podniky účtují za provádění pokynů.

(4)  Poplatky za strukturování se rozumějí poplatky, jež účtují tvůrci strukturovaných investičních produktů za strukturování produktů. Mohou pokrývat širší škálu služeb, které tvůrce poskytuje.


PŘÍLOHA III

Požadavek na organizátory obchodních systémů, aby neprodleně informovali svůj vnitrostátní příslušný orgán

ODDÍL A

Signály, jež mohou svědčit o významných porušeních pravidel obchodního systému, o obchodních podmínkách narušujících řádné fungování trhu nebo o narušení systémů obchodování v souvislosti s určitým finančním nástrojem

Významná porušení pravidel obchodního systému

1.

Účastníci trhu porušují pravidla obchodního systému, jejichž smyslem je chránit integritu a řádné fungování trhu a významné zájmy ostatních účastníků trhu, a

2.

obchodní systém je toho názoru, že závažnost či dopad porušení pravidel jsou dostatečné k tomu, aby bylo možno důvodně zvažovat disciplinární opatření.

Obchodní podmínky narušující řádné fungování trhu

3.

Po významnou dobu je zasahováno do procesu určování cen;

4.

kapacity systémů obchodování jsou naplněny nebo překročeny;

5.

tvůrci trhu / poskytovatelé likvidity opakovaně hlásí chybné obchody; nebo

6.

došlo ke zhroucení nebo selhání kriticky významných mechanismů podle článku 48 směrnice 2014/65/EU a jejích prováděcích opatření, jež mají obchodní systém chránit před riziky algoritmického obchodování.

Narušení systémů obchodování

7.

Významná porucha nebo zhroucení systému pro přístup na trh, v jejichž důsledku ztrácejí účastníci schopnost zadávat, upravovat či rušit své pokyny;

8.

významná porucha nebo zhroucení systému pro párování obchodů, v jejichž důsledku ztrácejí účastníci jistotu o stavu dokončených obchodů anebo živých pokynů a nejsou k dispozici informace nepostradatelné pro obchodování (např. hodnoty indexu k obchodování s určitými deriváty vázanými na tento index);

9.

významná porucha nebo zhroucení systémů pro šíření předobchodní a poobchodní transparentnosti a dalších relevantních dat, která obchodní systémy zveřejňují v souladu se svými povinnostmi podle směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014;

10.

významná porucha nebo zhroucení systémů obchodního systému, které monitorují a kontrolují obchodní činnosti účastníků trhu, a významná porucha nebo zhroucení, k nimž dojde v oblasti působnosti jiných propojených poskytovatelů služeb, zejména ústředních protistran a centrálních depozitářů cenných papírů, a které mají důsledky pro systém obchodování.

ODDÍL B

Signály, které mohou svědčit o zneužívajícím chování podle nařízení (EU) č. 596/2014

Signály možného obchodování zasvěcené osoby nebo manipulace s trhem

1.

Neobvyklá koncentrace obchodů nebo pokynů k obchodování s jedním členem/účastníkem či mezi konkrétními členy/účastníky, jejichž předmětem je konkrétní finanční nástroj;

2.

neobvyklé opakování určitého obchodu mezi několika málo členy/účastníky za určité období.

Signály možného obchodování zasvěcené osoby

3.

Neobvyklé a významné obchodování anebo podávání pokynů k obchodování s finančními nástroji určité společnosti ze strany konkrétních členů/účastníků, k němuž dochází před ohlášením významných událostí v této společnosti anebo informací citlivých z hlediska ceny, které se týkají této společnosti; pokyny k obchodování/obchody, jejichž důsledkem jsou náhlé a neobvyklé změny v objemu pokynů/obchodů nebo cen a k nimž dochází před veřejnými vyhlášeními, která se týkají předmětného finančního nástroje;

4.

zda pokyny k obchodování vydává anebo zda obchody provádí určitý člen/účastník trhu předtím anebo bezprostředně poté, co tento člen/účastník nebo osoby, o nichž je veřejně známo, že jsou s ním spojeny, provedou anebo rozšíří výzkum či investiční doporučení, které jsou veřejně zpřístupněny.

Signály možné manipulace s trhem

Signály popsané níže v bodech 18 až 23 jsou obzvláště relevantní v prostředí automatizovaného obchodování.

5.

Zadané pokyny k obchodování nebo provedené obchody, které představují významný podíl denního objemu obchodů s příslušným finančním nástrojem v dotyčném obchodním systému, zejména jestliže tyto činnosti vedou k významné změně ceny tohoto finančního nástroje;

6.

pokyny k obchodování nebo obchody, jež zadává, resp. uskutečňuje určitý člen/účastník s významným zájmem týkajícím se nákupu či prodeje určitého finančního nástroje a jež vedou k významným změnám ceny tohoto finančního nástroje v určitém obchodním systému;

7.

zadané pokyny k obchodování nebo provedené obchody, které se koncentrují v krátkém časovém úseku burzovního dne a vedou ke změně ceny, která se následně obrátí;

8.

zadané pokyny k obchodování, které změní prezentaci nejvýhodnější nabídkové nebo prodejní ceny u finančního nástroje přijatého k obchodování či obchodovaného v obchodním systému, nebo obecněji prezentaci evidence pokynů, která je k dispozici účastníkům trhu, a jsou odstraněny předtím, než jsou provedeny;

9.

obchody nebo pokyny k obchodování účastníkem trhu, jejichž jediným zřejmým zdůvodněním je snížit/zvýšit cenu nebo hodnotu určitého finančního nástroje anebo mít významný dopad na nabídku či poptávku po tomto nástroji, zejména v blízkosti referenčního bodu během obchodního dne, např. v době zahájení obchodování nebo krátce před jeho koncem;

10.

nákup nebo prodej finančního nástroje v referenčním čase burzovního dne (např. zahájení obchodování, konec obchodování, vypořádání) ve snaze zvýšit, snížit nebo udržet referenční cenu (např. zahajovací cenu, závěrečnou cenu, vypořádací cenu) na určité úrovni – (praktika obvykle označovaná jako „marking the close“);

11.

obchody nebo pokyny k obchodování, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést ke zvýšení/snížení vážené průměrné ceny v den nebo v období během burzovního dne;

12.

obchody nebo pokyny k obchodování, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést ke stanovení tržní ceny za situace, kdy likvidita finančního nástroje nebo hloubka evidence pokynů není dostatečná na to, aby v průběhu burzovního dne došlo k fixaci ceny;

13.

provedení obchodu, který změní nabídkové/prodejní ceny za situace, kdy je toto rozpětí činitelem, který ovlivňuje určení ceny dalšího obchodu, a to jak v témže obchodním systému, tak mimo něj;

14.

zadávání pokynů představujících velké objemy v centrální evidenci pokynů systému obchodování několik minut před fází dražby, při které dochází k určení ceny, a zrušení těchto pokynů několik sekund před zmrazením evidence pokynů pro výpočet dražební ceny, aby se teoretická zahajovací cena zdála být vyšší nebo nižší, než by tomu bylo jinak;

15.

účast na obchodu či sérii obchodů, jež jsou zobrazeny na veřejném informačním zařízení, s cílem vytvořit dojem, že probíhá činnost nebo pohyb cen určitého finančního nástroje (praktika obvykle označovaná jako „painting the tape“);

16.

obchody prováděné v důsledku zadání obchodních pokynů k nákupu a prodeji současně nebo téměř současně, ve velmi podobném množství a při podobné ceně buď stejným členem/účastníkem trhu, nebo různými členy/účastníky trhu, kteří jsou však účastníky koluze (praktika obvykle označovaná jako „improper matched orders“);

17.

obchody nebo pokyny k obchodování, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést k obejití ochranných opatření trhu týkajících se obchodování (např. limitní objemy, limitní ceny, parametry rozpětí cen nákup/prodej apod.);

18.

zadávání pokynů k obchodování nebo série pokynů k obchodování anebo provádění obchodů nebo série obchodů, které mohou s velkou pravděpodobností zahájit nebo zhoršit určitý trend a podnítit ostatní účastníky k urychlování nebo rozšiřování tohoto trendu, s cílem vytvořit příležitost k uzavření/otevření pozice při příznivé ceně (praktika obvykle označovaná jako „momentum ignition“);

19.

podávání více pokynů k obchodování nebo velkých pokynů k obchodování často mimo nejvýhodnější rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou na jedné straně evidence pokynů s cílem provést obchod na druhé straně evidence pokynů; jakmile obchod proběhne, tyto manipulativní pokyny se odstraní (praktika obvykle označovaná jako „layering“ a „spoofing“);

20.

zadávání malých pokynů k obchodování za účelem zjištění úrovně skrytých pokynů a zejména k posouzení pokynů zadaných v anonymní obchodní platformě (praktika obvykle označovaná jako „ping orders“);

21.

zadávání velkého počtu pokynů k obchodování, pokynů ke zrušení a/nebo aktualizací pokynů k obchodování s cílem znejistit ostatní účastníky, zpomalit jejich postup a zastřít svou vlastní strategii (praktika obvykle označovaná jako „quote stuffing“);

22.

vkládání pokynů k obchodování, jejichž cílem je přilákat jiné členy/účastníky trhu využívající tradiční metody obchodování („slow traders“) a jež jsou poté rychle upraveny do méně lákavé podoby ve snaze využít přílivu pokynů k obchodování od „slow traders“ k dosažení ziskového obchodu (praktika obvykle označovaná jako „smoking“);

23.

provádění pokynů k obchodování nebo série pokynů k obchodování za účelem odkrytí pokynů jiných účastníků a následné zadání pokynu k obchodování za účelem využití získané informace (praktika obvykle označovaná jako „phishing“);

24.

míra, do jaké zadané pokyny k obchodování nebo provedené obchody podle nejlepšího vědomí organizátora obchodního systému prokazují reverze pozic v krátkém období a představují významný podíl denního objemu obchodů s příslušným finančním nástrojem v dotyčném obchodním systému a mohou být spojeny s významnými změnami ceny finančního nástroje přijatého k obchodování nebo obchodovaného v tomto obchodním systému.

Signály meziproduktové tržní manipulace, včetně manipulace mezi různými obchodními systémy

Níže popsané signály by měl zvláště zvažovat organizátor obchodního systému, jestliže jsou k obchodování přijaty anebo obchodovány jak finanční nástroj, tak finanční nástroje související, anebo jestliže jsou výše uvedené nástroje obchodovány v několika obchodních systémech, které provozuje tentýž organizátor.

25.

Obchody nebo pokyny k obchodování, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést ke zvýšení/snížení/udržení ceny finančního nástroje během dnů předcházejících emisi, dobrovolnému vyplacení nebo uplynutí platnosti souvisejícího derivátu nebo konvertibilního cenného papíru;

26.

obchody nebo pokyny k obchodování, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést k udržení ceny podkladového finančního nástroje pod nebo nad realizační cenou nebo jiným prvkem (např. bariérou) využívaným k určení vyplacení souvisejícího derivátu ke dni uplynutí platnosti;

27.

obchody, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést k úpravě ceny podkladového finančního nástroje tak, že je vyšší/nižší než realizační cena nebo jiný prvek (např. bariéra) využívaný k určení vyplacení souvisejícího derivátu ke dni uplynutí platnosti;

28.

obchody, které vedou nebo s velkou pravděpodobností mohou vést k úpravě vypořádací ceny finančního nástroje, jestliže se tato cena používá jako referenční nástroj / rozhodující prvek zejména k výpočtu maržových požadavků;

29.

pokyny k obchodování nebo obchody, jež zadává, resp. provádí určitý člen/účastník s významným zájmem týkajícím se nákupu či prodeje určitého finančního nástroje a jež vedou k významným změnám ceny souvisejícího derivátu anebo podkladového aktiva přijatých k obchodování v určitém obchodním systému;

30.

provádění obchodování nebo zadávání pokynů k obchodování v jednom obchodním systému nebo mimo obchodní systém (včetně zadávání vyjádření zájmu) s cílem nepatřičně ovlivnit cenu souvisejícího finančního nástroje v jiném nebo témže obchodním systému nebo mimo obchodní systém (praktika obvykle označovaná jako „cross-product manipulation“ („meziproduktová manipulace“, obchodování s jedním finančním nástrojem s cílem nepatřičně posunout cenu souvisejícího finančního nástroje v jiném nebo témže obchodním systému nebo mimo obchodní systém));

31.

vytváření či zlepšování příležitostí k arbitráži mezi určitým finančním nástrojem a jiným souvisejícím finančním nástrojem cestou ovlivňování referenčních cen jednoho z těchto nástrojů lze provádět pomocí různých finančních nástrojů (např. přednostních práv / podílů, peněžních trhů / derivátových trhů, warrantů/akcií, ...); v případě emisí s přednostním právem by tohoto výsledku bylo možno dosáhnout ovlivňováním (teoretické) zahajovací či (teoretické) závěrečné ceny těchto přednostních práv.


PŘÍLOHA IV

ODDÍL 1

Uchovávání záznamů o pokynech zákazníků a rozhodnutích obchodovat

1.

Jméno či jiné označení zákazníka

2.

Jméno či jiné označení příslušné osoby, jež případně jedná zákazníkovým jménem

3.

Identifikační označení obchodníka (ID obchodníka) odpovědného v investičním podniku za investiční rozhodnutí

4.

Identifikační označení algoritmu (ID algoritmu) odpovědného v investičním podniku za investiční rozhodnutí

5.

Ukazatel N/P

6.

Identifikace nástroje

7.

Jednotková cena a cenová notace

8.

Cena

9.

Cenový multiplikátor

10.

Měna 1

11.

Měna 2

12.

Původní množství a notace množství

13.

Období platnosti

14.

Typ pokynu

15.

Další podrobnosti, podmínky a zvláštní instrukce od zákazníka

16.

Datum a přesný čas doručení pokynu anebo datum a přesný čas přijetí rozhodnutí obchodovat; přesný čas musí být změřen v souladu s metodikou, kterou předepisují normy pro synchronizaci hodin podle čl. 50 odst. 2 směrnice 2014/65/EU

ODDÍL 2

Uchovávání záznamů o obchodech a zpracování pokynů

1.

Jméno či jiné označení zákazníka

2.

Jméno či jiné označení příslušné osoby, jež případně jedná zákazníkovým jménem

3.

Identifikační označení obchodníka (ID obchodníka) odpovědného v investičním podniku za investiční rozhodnutí

4.

Identifikační označení algoritmu (ID algoritmu) odpovědného v investičním podniku za investiční rozhodnutí

5.

Referenční číslo obchodu

6.

Identifikační označení pokynu (ID pokynu)

7.

Identifikační kód pokynu přiřazeného obchodním systémem při doručení pokynu

8.

Jedinečná identifikace jednotlivých skupin sloučených pokynů zákazníků (jež budou v daném obchodním systému následně zadány v podobě jednoho blokového pokynu); tato identifikace by měla uvádět „sloučeno_X“, kde X označuje počet zákazníků, jejichž pokyny byly sloučeny

9.

MIC segmentu obchodního systému, jemuž byl pokyn předložen

10.

Jméno či jiné označení osoby, jíž byl pokyn předán

11.

Identifikační označení prodávajícího a kupujícího

12.

Postavení

13.

Identifikační označení obchodníka (ID obchodníka) odpovědného za provedení pokynu

14.

Identifikační označení algoritmu (ID algoritmu) odpovědného za provedení pokynu

15.

Ukazatel N/P

16.

Identifikace nástroje

17.

Poslední podkladové aktivum

18.

Identifikátor Put/Call

19.

Realizační cena

20.

Platba předem

21.

Typ dodání

22.

Rozlišení opcí

23.

Datum splatnosti

24.

Jednotková cena a cenová notace

25.

Cena

26.

Cenový multiplikátor

27.

Měna 1

28.

Měna 2

29.

Zbývající množství

30.

Upravené množství

31.

Provedené množství

32.

Datum a přesný čas podání pokynu nebo rozhodnutí obchodovat; přesný čas musí být měřen v souladu s metodikou, kterou předepisují normy pro synchronizaci hodin podle čl. 50 odst. 2 směrnice 2014/65/EU

33.

Datum a přesný čas sdělení, které souvisí s událostmi ovlivňujícími pokyn a které je předáno obchodnímu systému nebo je od tohoto systému doručeno; přesný čas musí být měřen v souladu s metodikou, kterou předepisuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (1)

34.

Datum a přesný čas sdělení, které souvisí s událostmi ovlivňujícími pokyn a které je předáno jinému investičnímu podniku nebo je od tohoto podniku doručeno; přesný čas musí být měřen v souladu s metodikou, kterou předepisují normy pro synchronizaci hodin podle čl. 50 odst. 2 směrnice 2014/65/EU

35.

Sdělení, které souvisí s pokyny zadanými investičním podnikem a které je předáno obchodnímu systému nebo je od tohoto systému doručeno

36.

Další podrobnosti a podmínky, které souvisejí s pokynem a které byly sděleny jinému investičnímu podniku nebo jsou od tohoto jiného podniku doručeny

37.

Sekvence jednotlivých zadaných pokynů, které zachycují chronologii každé události, jež tyto pokyny ovlivňuje, mj. včetně modifikací, rušení a provedení

38.

Označení prodeje na krátko

39.

Označení výjimky dle nařízení o prodeji na krátko

40.

Označení výjimky


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU