(EU) 2017/226Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/226 ze dne 7. února 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 35, 10.2.2017, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. února 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2017 Nabývá účinnosti: 2. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/226

ze dne 7. února 2017

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unie


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Hračky upravené v balení pro drobný prodej, které sestávají z:

baterií napájené lokomotivy a vagónu, z plastů,

dřevěných kolejnic,

dopravního značení, automobilů, lidských postav, zvířat, stromů atd.

Viz obrázek (*1)

9503 00 70

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9503 00 a 9503 00 70 .

Zařazení do kódu KN 9503 00 30 jako „elektrické vláčky, včetně kolejnic, signalizačního zařízení a ostatního příslušenství“ je vyloučeno, protože „souprava“ obsahuje i jiné dřevěné a plastové hračky, jako jsou dopravní značky, auta, lidské postavy, zvířata, stromy atd., které jsou hračkami samy o sobě. Tyto hračky nejsou přímo spojeny s elektrickým vláčkem a kolejnicemi, jak by tomu bylo v případě vlakového nádraží, železničního přejezdu nebo železničního mostu, a nejsou proto považovány za příslušenství k elektrickému vláčku (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9503 D) iv)).

„Souprava“ hraček se skládá z různých typů výrobků, určených k zábavě dětí nebo dospělých a upravených v balení pro drobný prodej (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 95 (obecné) a vysvětlivky ke kódu KN 9503 00 70 ).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9503 00 70 jako „ostatní hračky tvořící soupravy“.

Image

(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU