(EU) 2017/183Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/183 ze dne 27. ledna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 29, 3.2.2017, s. 16-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. ledna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. února 2017 Nabývá účinnosti: 23. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/183

ze dne 27. ledna 2017

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. podložka tatami puzzle) vyrobený z EVA (ethylenvinylcetátu) ve formě dílů o rozměrech 100 × 100 cm opatřených protiskluzovým povrchem a o tloušťce přibližně 3 cm. Jednotlivé díly do sebe vzájemně zapadají na principu puzzles, pevně se spojují s dalším dílem a vytvářejí podložku.

Výrobek je díky pěnové struktuře podložky určen k tlumení nárazů a k ochraně těla při různých sportovních činnostech (například józe, gymnastice nebo bojových uměních). Podložka „tatami puzzle“ má rovněž izolovat před hlukem, horkem a vlhkem. Slouží tedy jako ochrana před poškozením povrchu pod ní a k ochraně osob vykonávajících různé jiné činnosti; mohou ji například využívat jesle, školky nebo umělci.

Viz obrázek (*1).

3918 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3918 a 3918 90 00 .

Zařazení do čísla 9506 jako výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo jiné sporty nebo hry pod širým nebem je vyloučeno, protože tato nesmontovaná podlahová krytina z plastu není určena výhradně pro sport, ale i pro ochranu povrchu a osob vykonávajících další činnosti.

V důsledku toho se uvedený výrobek zařazuje podle základního materiálu (plastů).

Zařazuje se proto do kódu KN 3918 90 00 mezi podlahové krytiny z plastů.

Image


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU