(EU) 2017/140Nařízení komise (EU) 2017/140 ze dne 26. ledna 2017, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 22, 27.1.2017, s. 10-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. ledna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. února 2017 Nabývá účinnosti: 16. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/140

ze dne 26. ledna 2017,

kterým se určuje referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz), stanoví další odpovědnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 32 odst. 5 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecné úkoly, povinnosti a požadavky pro referenční laboratoře Evropské unie (EU) pro potraviny a krmiva a pro oblast zdraví zvířat. Referenční laboratoře EU pro oblast zdraví zvířat a živá zvířata jsou uvedeny v příloze VII oddíle II uvedeného nařízení.

(2)

Referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz) dosud neexistuje. Referenční laboratoře EU by měly pokrývat oblasti právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a zdraví zvířat v případech, kdy jsou zapotřebí přesné analytické a diagnostické výsledky. Ohniska nákaz vyvolaných capripoxviry vyžadují přesné analytické a diagnostické výsledky.

(3)

Komise dne 30. června 2016 zveřejnila výzvu k předkládání žádostí k výběru a určení referenční laboratoře EU v oblasti nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz). Vybraná laboratoř „Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA“ by měla být určena jako referenční laboratoř EU v oblasti nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz).

(4)

Kromě obecných úkolů a povinností stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 by měly být vybrané laboratoři zadány zvláštní úkoly a odpovědnosti.

(5)

Příloha VII oddíl II nařízení (ES) č. 882/2004 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA, Brusel, Belgie se určuje jako referenční laboratoř Unie (EU) v oblasti nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz).

Další odpovědnosti a úkoly této laboratoře jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

V příloze VII oddíle II nařízení (ES) č. 882/2004 se doplňuje nový bod 19, který zní:

„19.

Referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA

Operational Directorate Viral Diseases

Unit Vesicular and Exotic Diseases

Groeselenberg 99

1180 Brussels

Belgie.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Odpovědnosti a úkoly referenční laboratoře EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (Nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz)

Kromě obecných úkolů a povinností referenčních laboratoří EU pro oblast zdraví zvířat stanovených v čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 má referenční laboratoř EU pro nákazy vyvolané capripoxviry (nodulární dermatitida skotu a neštovice ovcí a koz) tyto odpovědnosti a úkoly:

1.

Zajišťuje spojení mezi národními laboratořemi členských států a poskytuje optimální metody diagnostiky nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida skotu a neštovice ovcí a koz) u zvířat, zejména tím, že:

a)

provádí charakterizaci genomu, fylogenetickou analýzu (příbuznost s jinými kmeny téhož viru) a ukládání kmenů capripoxvirů v zájmu lepšího poskytování diagnostické služby v Unii a v případě potřeby a nutnosti například pro epizootické sledování nebo ověření diagnózy;

b)

vytváří a udržuje aktualizovanou banku kmenů a izolátů capripoxvirů a zvláštních sér a jiných činidel nezbytných pro diagnostiku nákazy, pokud jsou k dispozici;

c)

harmonizuje diagnostiky a zajišťuje odbornost testů v Unii organizováním a prováděním pravidelných mezilaboratorních srovnávacích testů a externího zajištění kvality diagnostiky těchto nákaz na unijní úrovni a pravidelně předává výsledky těchto testů Komisi, členským státům a národním laboratořím určeným pro diagnostiku těchto nákaz;

d)

disponuje odbornými znalostmi o těchto nákazách, což umožňuje rychlou diferenciální diagnostiku, zejména s ostatními příslušnými virovými nákazami;

e)

provádí výzkumné studie pro zlepšení metod tlumení nákaz ve spolupráci s národními laboratořemi určenými pro diagnostiku těchto nákaz na základě dohody s Komisí;

f)

radí Komisi ohledně vědeckých aspektů souvisejících s capripoxviry a zejména v oblasti výběru a použití očkovacích kmenů capripoxvirů.

2.

Pomáhá národním laboratořím členských států určeným k diagnostice nákaz vyvolaných capripoxviry (nodulární dermatitida skotu a neštovice ovcí a koz) s plněním jejich úkolů, zejména tím, že:

a)

skladuje a dodává těmto laboratořím standardní séra a další referenční činidla, jako jsou viry, inaktivované antigeny nebo buněčné linie, za účelem standardizace diagnostických testů a činidel používaných v jednotlivých členských státech, pokud se vyžaduje identifikace původce a/nebo použití sérologických testů;

b)

se aktivně podílí na diagnostice nákaz při podezření na ohniska v členských státech a jejich potvrzení získáváním izolátů capripoxvirů za účelem potvrzení diagnózy, charakterizace viru a přispění k epizootologickým šetřením a studiím. Výsledky těchto činností sděluje neprodleně Komisi, členským státům a národním laboratořím určeným pro diagnostiku dotčených nákaz.

3.

Poskytuje informace a provádí další vzdělávání, zejména tím, že:

a)

napomáhá výuce, doškolování odborníků a organizaci seminářů pro národní laboratoře určené pro diagnostiku nákaz vyvolaných capripoxviry a pro odborníky v laboratorní diagnostice s cílem harmonizovat diagnostické techniky těchto nákaz v celé Unii;

b)

se účastní mezinárodních fór týkajících se zvláště standardizace analytických metod těchto nákaz a jejich provádění;

c)

spolupracuje s příslušnými odpovědnými laboratořemi ve třetích zemích, v nichž jsou uvedené nákazy rozšířeny, pokud jde o diagnostické metody pro nákazy vyvolané capripoxviry;

d)

při každoročním zasedání národních laboratoří určených pro diagnostiku nákaz vyvolaných capripoxviry přezkoumává příslušné požadavky na testování stanovené v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

e)

napomáhá Komisi při přezkumu doporučení stanovených v Kodexu zdraví suchozemských živočichů a v Příručce norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat;

f)

sleduje vývoj situace v oblasti epizootologie nákaz vyvolaných capripoxviry.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU